Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o udomiteljstvu Zakon o dadiljama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Obiteljski zakon Zakon o doplatku za djecu Obiteljski zakon 2020-2023 Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o obrtu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o osobnom imenu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o najvišoj mirovini Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o strancima Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o udomiteljstvu Zakon o radu Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o minimalnoj plaći Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o doprinosima Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o stečaju potrošača Zakon o volonterstvu Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o azilu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o zaštiti na radu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o doplatku za djecu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o tržištu rada Zakon o humanitarnoj pomoći Zdravlje i zdravstvo
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o kemikalijama Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o zaštiti okoliša Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o ljekarništvu Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o lijekovima Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o dentalnoj medicini Zakon o doprinosima Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o liječništvu Zakon o zaštiti od buke Zakon o primaljstvu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o zaštiti na radu Zakon o sestrinstvu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o ustanovama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili)

Copyright © Ante Borić