Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o ustanovama Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Copyright © Ante Borić