Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o sudovima za mladež Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o javnom bilježništvu Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o sudskim pristojbama Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o policiji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o Državnom sudbenom vijeću Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o odvjetništvu Zakon o sudovima Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o sudovima 2011-2013 Kazneno i prekršajno
Prekršajni zakon Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o sudovima za mladež Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o pomilovanju Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o policiji Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o kaznenom postupku Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o privatnim detektivima Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o strancima Zakon o probaciji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o dostavi sudskih pismena Kazneni zakon Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o općem oprostu Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Unutarnji poslovi
Prekršajni zakon Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o nadzoru državne granice Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o javnom okupljanju Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o osobnom imenu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o policiji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o kaznenom postupku Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o privatnim detektivima Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o državnim službenicima Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o strancima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o azilu Zakon o prebivalištu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o tajnosti podataka Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Ustav Republike Hrvatske Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o sustavu domovinske sigurnosti

Copyright © Ante Borić