Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Stečajni zakon Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Ovršni zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o nasljeđivanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Obiteljski zakon Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o kamatama Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o osiguranju Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o mjenici Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o zakladama Zakon o koncesijama Zakon o leasingu Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o parničnom postupku Zakon o najmu stanova Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Nekretnine i gradnja
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komasaciji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o igralištima za golf Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o gradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o prostornom uređenju Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o građevnim proizvodima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o najmu stanova Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Copyright © Ante Borić