Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Povezani zakoni

Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o turizmu Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o zaštiti od buke Zakon o koncesijama Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o boravišnoj pristojbi Prekršajni zakon Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o igralištima za golf Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o upravnim sporovima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o općem upravnom postupku Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o državnim potporama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o potpomognutim područjima Zakon o instrumentima politike boljih propisa Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o lobiranju Zakon o matičnom broju Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o vanjskim poslovima Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o službenoj iskaznici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o upravnim pristojbama Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o koncesijama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o javnoj nabavi Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o obnovi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Ustav Republike Hrvatske Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o političkim strankama Zakon o komasaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o državnim službenicima Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o državnim maticama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o proračunu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o konvalidaciji Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o sustavu državne uprave Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Energetika
Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o tržištu plina Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o tržištu električne energije Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o energiji Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o koncesijama Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o rudarstvu Građansko pravo
Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o osiguranju Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Ovršni zakon Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o parničnom postupku Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o zakladama Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o nasljeđivanju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o mjenici Zakon o koncesijama Zakon o javnobilježničkim pristojbama Stečajni zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o leasingu Obiteljski zakon Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o kamatama

Copyright © Ante Borić