Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o otocima Zakon o naseljima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o savjetima mladih Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o upravnim sporovima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o lokalnim porezima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o ustanovama Zakon o vatrogastvu Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o vodnim uslugama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sustavu državne uprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o zaštiti od požara Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o grobljima Zakon o proračunu Zakon o potpomognutim područjima Zakon o općem upravnom postupku Nekretnine i gradnja
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o prostornom uređenju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komasaciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o gradnji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o najmu stanova Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o igralištima za golf Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o građevnim proizvodima Zakon o zemljišnim knjigama

Copyright © Ante Borić