Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o osiguranju Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zakladama Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o koncesijama Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o kamatama Obiteljski zakon Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o nasljeđivanju Zakon o najmu stanova Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Stečajni zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o leasingu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o mjenici Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o parničnom postupku Ovršni zakon Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zemljišnim knjigama

Copyright © Ante Borić