Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o strancima Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Prekršajni zakon Zakon o sudovima za mladež Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o pomilovanju Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o kaznenom postupku Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o općem oprostu Zakon o privatnim detektivima Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o zaštiti svjedoka Kazneni zakon Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o probaciji Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o policiji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Razno
Zakon o privatnim detektivima Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o zračnom prometu Zakon o akreditaciji Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o poštanskim uslugama Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o udrugama Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o vodama Zakon o osobnom imenu Zakon o računanju vremena Zakon o zaštiti od buke Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Unutarnji poslovi
Zakon o javnom okupljanju Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o strancima Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o hrvatskom državljanstvu Prekršajni zakon Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o kaznenom postupku Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o državnim službenicima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o nadzoru državne granice Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Ustav Republike Hrvatske Zakon o privatnim detektivima Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o tajnosti podataka Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o prebivalištu Zakon o azilu Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o osobnom imenu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o policiji Zakon o zaštiti osobnih podataka

Copyright © Ante Borić