Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o najmu stanova Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o osiguranju Zakon o kamatama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Ovršni zakon Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Stečajni zakon Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o leasingu Zakon o koncesijama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o zakladama Zakon o obveznim odnosima Obiteljski zakon Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o parničnom postupku Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o mjenici Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o nasljeđivanju Pravosudna tijela
Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sudovima Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o odvjetništvu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sudovima za mladež Zakon o policiji Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o javnom bilježništvu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o sudskim pristojbama Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Copyright © Ante Borić