Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Hrana i piće

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o veterinarstvu Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o vinu Zakon o hrani Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o vodnim uslugama Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o kontaminantima Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla

Copyright © Ante Borić