Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 118/2023 (11.10.2023.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite

Ministarstvo zdravstva

1655

Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore primalja, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore fizioterapeuta i Hrvatske komore medicinskih biokemičara, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA NACIONALNOG REGISTRA PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: Nacionalni registar) te podaci koje Nacionalni registar mora sadržavati.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Nacionalni registar je zbirka podataka i informacija o pružateljima zdravstvenih usluga koji je uspostavljen za unaprijed određene javnozdravstvene, upravljačke i/ili znanstvene potrebe i koji se vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)

2) pružatelj zdravstvene zaštite je fizička i/ili pravna osoba u zdravstvu (nositelj privatne prakse, zdravstvena ustanova i trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti) koja poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti te pruža zdravstvene usluge za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju

3) obveznik dostave podataka u Nacionalni registar je pružatelj zdravstvene zaštite, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i komore u zdravstvu

4) ovlaštena osoba za dostavu podataka je osoba imenovana od obveznika dostave podataka i odgovorna je za dostavu točnih podataka Zavodu

5) registarski broj je jedinstveni identifikacijski broj koji dodjeljuje Zavod svakom zdravstvenom radniku i zdravstvenom suradniku pružatelja zdravstvene zaštite i služi kao osnova za upis u ostale evidencije radnika u zdravstvu te se koristi na faksimilu zdravstvenog radnika kao i za dodjelu vjerodajnica i kontrolu korisničkih i poslovnih ovlasti za rad kroz Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. PODACI KOJI SE UPISUJU U NACIONALNI REGISTAR

Članak 3.

(1) Nacionalni registar sadrži podatke o:

– pružateljima zdravstvene zaštite

– djelatnosti pružatelja zdravstvene zaštite

– radnicima pružatelja zdravstvene zaštite.

(2) Detaljan popis podataka i obveznika dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka koji se unosi u Nacionalni registar tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

III. NAČIN DOSTAVE PODATAKA

Članak 4.

(1) Obveznik dostave podataka u Nacionalni registar dostavlja Zavodu podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika odmah po njihovom nastanku, a najkasnije u roku od 30 dana od njihova nastanka.

(2) Obveznik dostave podataka, podatke dostavlja Zavodu u elektroničkom obliku prema uputama za dostavu podataka koje objavljuje Zavod na svojim mrežnim stranicama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i komore u zdravstvu podatke mogu dostaviti putem poštanskih ureda.

(4) Podatke iz Priloga I. ovoga Pravilnika o radnicima pružatelja zdravstvene zaštite Zavod može pribaviti i iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Registra zaposlenih u javnom sektoru sa svrhom osiguranja obuhvata, kvalitete, točnosti podataka i planiranja ljudskih potencijala u zdravstvu, uspostave interoperabilnosti javnih registara i informacijskih sustava tijela javnog sektora te radi izrade i provedbe politika i mjera usmjerenih ka poboljšanju planiranja ljudskih potencijala u sustavu zdravstva.

Članak 5.

(1) Obveznik dostave podataka obvezan je Zavodu dostaviti svaku izmjenu ili dopunu podataka u Nacionalni registar.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka obveznik dostave podataka obvezan je dostaviti Zavodu sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Obveznik dostave podataka imenovat će osobu odgovornu za dostavu podataka Zavodu radi upisa podataka u Nacionalni registar.

(2) Podatke o osobi imenovanoj za dostavu podataka Zavodu, obveznik dostave podataka dužan je dostaviti Zavodu.

(3) Obveznik dostave podataka dužan je sukladno stavku 2. ovoga članka Zavodu dostaviti ime i prezime te podatke o radnom mjestu osobe imenovane za dostavu podataka i adresu elektroničke pošte.

(4) U slučaju promjene osobe iz stavka 1. ovoga članka, obveznik dostave podataka obvezan je o promjeni izvijestiti Zavod bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana.

IV. NAČIN VOĐENJA NACIONALNOG REGISTRA

Članak 7.

(1) Zaprimljene podatke obveznika dostave podataka pristigle u Zavod na način propisan u članku 4. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika Zavod objedinjuje i unosi u Nacionalni registar.

(2) Ako se u postupku zaprimanja i vođenja podataka utvrdi da osobni podaci iz stavka 1. ovoga članka nisu točni isti se bez odlaganja moraju ispraviti ili izbrisati.

(3) Zaprimljena prijava s podacima o radnicima pružatelja zdravstvene zaštite ne čuva se te se nakon unosa podataka u Nacionalni registar uništava na siguran način.

(4) Zaprimljeni podaci o pružatelju zdravstvene zaštite i djelatnostima pružatelja zdravstvene zaštite čuvaju se trajno.

(5) Nacionalni registar Zavod vodi u elektroničkom obliku.

(6) Zavod vodi podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i propisima o podacima i informacijama u zdravstvu.

V. REGISTARSKI BROJ

Članak 8.

(1) Zavod dodjeljuje svakom zdravstvenom radniku pružatelja zdravstvene zaštite registarski broj prilikom upisa u Nacionalni registar.

(2) Zavod vodi evidenciju o registarskom broju radnika u zdravstvu kroz Nacionalni registar.

Članak 9.

(1) Zavod na svojim mrežnim stranicama objavljuje slijedeće podatke iz Nacionalnog registra:

– ime i prezime nositelja privatne prakse, naziv privatne prakse, adresu obavljanja privatne prakse

– naziv zdravstvene ustanove, adresu sjedišta i adresu obavljanja djelatnosti zdravstvene ustanove, odgovornu osobu

– naziv trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, adresu sjedišta i adresu obavljanja djelatnosti trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti te odgovornu osobu.

(2) Zavod je na svojim mrežnim stranicama obvezan objaviti promjene vezano uz osobne podatke iz stavka 1. ovog članka odmah, a najkasnije u roku od 60 dana od nastale promjene.

VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

(1) Obveznici dostave podataka u Nacionalni registar iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika obvezni su dostaviti Zavodu podatke o kojima vode službene evidencije iz Priloga I. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Zavod je obvezan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke Nacionalnog registra iz članka 9. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/78

Urbroj: 534-07-1-1/10-23-51

Zagreb, 15. rujna 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

POPIS PODATAKA NACIONALNOG REGISTRA PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PRUŽATELJI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

Naziv podatka

Obveznik dostave podatka

Naziv pružatelja zdravstvene zaštite

Ministarstvo zdravstva

Naziv nadležnog pružatelja zdravstvene zaštite

Ministarstvo zdravstva

OIB

Ministarstvo zdravstva

Datum otvaranja

Ministarstvo zdravstva

Datum zatvaranja

Ministarstvo zdravstva

Razlog zatvaranja

Ministarstvo zdravstva

Klasa rješenja

Ministarstvo zdravstva

Urudžbeni broj rješenja

Ministarstvo zdravstva

Datum rješenja

Ministarstvo zdravstva

Županija

Ministarstvo zdravstva

Grad/Općina

Ministarstvo zdravstva

Naselje

Ministarstvo zdravstva

Ulica

Ministarstvo zdravstva

Kućni broj

Ministarstvo zdravstva

Poštanski broj

Ministarstvo zdravstva

Osnivač

Ministarstvo zdravstva

Odgovorna osoba

Pružatelj zdravstvene zaštite

Telefon odgovorne osobe

Pružatelj zdravstvene zaštite

Email odgovorne osobe

Pružatelj zdravstvene zaštite

Telefon

Pružatelj zdravstvene zaštite

Fax

Pružatelj zdravstvene zaštite

Email

Pružatelj zdravstvene zaštite

Web

Pružatelj zdravstvene zaštite

HZZO šifra

HZZO

HZJZ šifra

**Dodjeljuje HZJZ

Aktivni broj postelja po djelatnosti – akutni

Ministarstvo zdravstva* ­ – Mreža javne zdravstvene službe

Aktivni broj postelja po djelatnosti – dnevna bolnica

Ministarstvo zdravstva*

Aktivni broj postelja po djelatnosti – produljeno liječenje

Ministarstvo zdravstva*

Aktivni broj postelja po djelatnosti – dugotrajno i kronično liječenje te palijativna skrb

Ministarstvo zdravstva*

Aktivni broj postelja po djelatnosti – ukupni kapaciteti

Ministarstvo zdravstva*

Ukupan broj postelja po djelatnosti – akutni

Ministarstvo zdravstva*

Ukupan broj postelja po djelatnosti – dnevna bolnica

Ministarstvo zdravstva*

Ukupan broj postelja po djelatnosti – produljeno liječenje

Ministarstvo zdravstva*

Ukupan broj postelja po djelatnosti – dugotrajno i kronično liječenje te palijativna skrb

Ministarstvo zdravstva*

Ukupan broj postelja po djelatnosti – ukup­ni kapaciteti

Ministarstvo zdravstva*

Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – akutni

Ministarstvo zdravstva*

Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – dnevna bolnica

Ministarstvo zdravstva*

Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – produljeno liječenje

Ministarstvo zdravstva*

Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – dugotrajno i kronično liječenje te palijativna skrb

Ministarstvo zdravstva*

Ugovoreni broj postelja po djelatnosti – ukupni kapaciteti

Ministarstvo zdravstva*

Administrativno / tehničko osoblje

Pružatelj zdravstvene zaštite

Administrativno osoblje prema stupnju stručnog obrazovanja

Pružatelj zdravstvene zaštite

Tehničko osoblje prema stupnju stručnog obrazovanja

Pružatelj zdravstvene zaštite

 

 

 

DJELATNOSTI PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

Naziv podatka

Obveznik dostave podatka

Odobrena djelatnost*

Ministarstvo zdravstva

Datum otvaranja odobrene djelatnosti*

Ministarstvo zdravstva

Datum zatvaranja odobrene djelatnosti*

Ministarstvo zdravstva

Ugovorena djelatnost*

HZZO

HZZO šifra ugovorene djelatnosti*

HZZO

 

 

* ponoviti za pojedinu djelatnost koliko ima djelatnosti

RADNICI PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

Naziv podatka

Obveznik dostave podatka

OIB

Pružatelj zdravstvene zaštite

Ime

Pružatelj zdravstvene zaštite

Prezime

Pružatelj zdravstvene zaštite

Spol

Pružatelj zdravstvene zaštite

Datum rođenja

Pružatelj zdravstvene zaštite

Državljanstvo

Pružatelj zdravstvene zaštite

Kratica (zvanje i znanstveno-nastavni stupanj)

Pružatelj zdravstvene zaštite

Posebni naziv (nastavni stupnjevi – asistent, doc., prof., …)

Pružatelj zdravstvene zaštite

Stručna sprema – razina obrazovanja

Pružatelj zdravstvene zaštite

Stručna sprema – datum stjecanja (datum od…)

Pružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru

Zvanje

Pružatelj zdravstvene zaštite

Naziv pružatelja zdravstvene zaštite u kojem je radnik zaposlen

Pružatelj zdravstvene zaštite

Naziv nadležnog pružatelja zdravstvene zaštite u kojem je radnik zaposlen

Pružatelj zdravstvene zaštite

Datum zaposlenja

Pružatelj zdravstvene zaštite

Primarno ili sekundarno zaposlenje

Pružatelj zdravstvene zaštite

Temelj pružanja usluge

(vrsta radnog odnosa – neodređeno, određeno; ugovor o djelu, …)

Pružatelj zdravstvene zaštite

Kumulativno zaposlenje

Pružatelj zdravstvene zaštite

Djelatnost zaposlenja

Pružatelj zdravstvene zaštite

Dodatna djelatnost zaposlenja

Pružatelj zdravstvene zaštite

Naziv radnog mjesta

Pružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru

Radnih sati/mjesec

Pružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru

Datum prestanka zaposlenja

Pružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru

Razlog prestanka zaposlenja

Pružatelj zdravstvene zaštite i/ili Registar zaposlenih u javnom sektoru

Vrsta licence

Komora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori

Datum izdavanja licence

Komora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori

Datum obnavljanja licence

Komora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori

Datum isteka licence

Komora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori

Broj licence

Komora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori

Zemlja diplomiranja

Komora u zdravstvu, ovisno o pripadnosti radnika pojedinoj komori

Status specijalizacije

Pružatelj zdravstvene zaštite

Naziv specijalizacije

Pružatelj zdravstvene zaštite

Naziv uže specijalizacije

Pružatelj zdravstvene zaštite

Datum odobrenja specijalizacije

Ministarstvo zdravstva

Datum početka specijalizacije

Pružatelj zdravstvene zaštite

Datum prekida specijalizacije

Pružatelj zdravstvene zaštite

Registarski broj radnika

**Dodjeljuje HZJZ

Radno vrijeme – broj sati dnevno

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Datum početka osiguranja u mirovinskom sustavu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Datum prestanka osiguranja u mirovinskom sustavu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Indikator zaposlenja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Indikator umirovljenja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić