Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 116/2023 (9.10.2023.), Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1649

Na temelju članka 84. stavka 5. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15., 104/17. i 36/22.) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O PRETPOSTAVKAMA I NAČINU IZBORA STEČAJNOGA UPRAVITELJA METODOM SLUČAJNOGA ODABIRA

I. OPĆE ODREDBE

1. Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pretpostavke i način izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira.

2. Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Algoritam dodjele postupka osobi upisanoj na listu stečajnih upravitelja je dio sustava eSpis i skup je definiranih pravila za automatsku nasumičnu dodjelu postupka.

2. Obnašatelj dužnosti je zajednički naziv za: povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja i stečajnog povjerenika.

3. Metoda slučajnog odabira je način izbora obnašatelja dužnosti korištenjem posebne funkcionalnosti sustava eSpis.

4. Automatski nasumični izbor je izbor obnašatelja dužnosti na temelju defnirane težine pojedine vrste postupka, utvrđene šifrarnikom vrste stečajnog postupka u sustavu eSpis i radne opterećenost osobe upisane na popis stečajnih upravitelja

5. Postupak je predstečajni postupak, prethodni postupak, stečajni postupak, skraćeni stečajni postupak i slučajevi u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi.

6. Dodijeljena težina postupka je definirana težina pojedine vrste postupka koji se dodjeljuje obnašatelju dužnosti prema odredbama Stečajnog zakona unutar sustava eSpis, a koja se iskazuje brojčano.

7. Aktivna uloga je uloga obnašatelja dužnosti od trenutka izbora do trenutka razrješenja u određenom postupku.

8. Radna opterećenost osobe upisane na popis stečajnih upravitelja je zbroj težina postupaka na području trgovačkog suda u kojem je osoba upisana na popis stečajnih upravitelja izabrana za obnašatelja dužnosti i ima aktivnu ulogu.

II. PRETPOSTAVKE ZA IZBOR ULOGE

Članak 3.

Pretpostavke za izbor uloge u pojedinom postupku su:

1. u sustav eSpis unesen popis stečajnih upravitelja

2. u sustav eSpis unesena:

− lista stečajnih upravitelja za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda

− lista visokokvalificiranih stečajnih upravitelja

− radna opterećenost osoba upisanih na listu nadležnosti svakog trgovačkog suda u trenutku unosa popisa stečajnih upravitelja u sustav eSpis

− vrsta postupka

− poslovni broj predmeta

− način izbora.

III. IZBOR ULOGE

Članak 4.

(1) Izbor povjerenika u predstečajnom postupku obavlja se prije donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka.

(2) Izbor privremenog stečajnog upravitelja u prethodnom postupku obavlja se prije donošenja rješenja o pokretanju prethodnoga postupka ili prije donošenja posebnog rješenja.

(3) Izbor stečajnog upravitelja obavlja se prije donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

(4) Izbor stečajnog povjerenika u postupku osobne uprave obavlja se prije donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

Članak 5.

(1) Algoritam odabira obnašatelja dužnosti pokreće sud korištenjem jedne od funkcionalnosti unutar sustava eSpis.

(2) Funkcionalnosti iz stavka 1. ovoga članka su:

1. slučajni odabir

2. slučajni odabir uz iznimku

3. odabir promjenom uloge

4. ručni odabir.

Članak 6.

Slučajni odabir je način izbora obnašatelja dužnosti prilikom otvaranja postupka u kojem sud kroz algoritam sustava eSpis određuje obnašatelja dužnosti pokretanjem algoritma slučajnog odabira s liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda odnosno liste visokokvalificiranih stečajnih upravitelja.

Članak 7.

(1) Slučajni odabir uz iznimku je način izbora obnašatelja dužnosti prilikom otvaranja postupka u kojem sud kroz algoritam sustava eSpis određuje obnašatelja dužnosti pokretanjem algoritma slučajnog odabira s liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda odnosno liste visokokvalificiranih stečajnih upravitelja izuzećem jedne ili više osoba s liste, odabirom određenih osoba s liste ili odabirom određene osobe s liste.

(2) Kod slučajnog odabira uz iznimku obavezno se u sustav eSpis unosi razlog korištenja iznimke, a podaci o rješavatelju koji je koristio iznimku, broju obnašatelja dužnosti koji nisu izuzeti i razlozima korištenja iznimke vidljivi su na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Članak 8.

Odabir promjenom uloge je izbor stečajnog upravitelja prilikom otvaranja stečajnog postupka u kojem sud u algoritmu sustava eSpis mijenja ulogu povjerenika iz predstečajnog postupka ili privremenog stečajnog upravitelja iz prethodnog postupka u ulogu stečajnog upravitelja te ulogu stečajnog upravitelja u ulogu povjerenika (osobna uprava).

Članak 9.

(1) Ručni odabir je način izbora obnašatelja dužnosti prilikom otvaranja predstečajnog postupka, prethodnog postupka i stečajnog postupka u kojem sud ručnim odabirom u sustavu eSpis određuje obnašatelja dužnosti s liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda odnosno liste visokokvalificiranih stečajnih upravitelja.

(2) Kod ručnog odabira obavezno se u sustav eSpis unosi razlog korištenja ručnog odabira, a podaci o rješavatelju i razlogu korištenja ručnog odabira vidljivi su na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Članak 10.

(1) Dodjela predmeta obnašatelju dužnosti s liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda:

1. algoritam automatski odabire sve osobe upisane na listi

2. između osoba iz točke 1. ovog stavka odabire se pet osoba s najmanjom radnom opterećenošću u trenutku izbora

3. svakoj od osoba iz točke 2. ovog stavka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju radne opterećenosti osobe upisane na popis stečajnih upravitelja

4. osobi izabranoj s liste povećava se radna opterećenost u skladu s dodijeljenom težinom postupka.

(2) Dodjela predmeta obnašatelju dužnosti s liste visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja za područje svih trgovačkih sudova:

1. algoritam automatski odabire sve osobe upisane na listi

2. između osoba iz točke 1. ovog stavka odabire se pet osoba s najmanjom radnom opterećenošću u trenutku izbora

3. svakoj od osoba iz točke 2. ovog stavka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju ukupne radne opterećenosti

4. osobi izabranoj s liste povećava se radna opterećenost u skladu s dodijeljenom težinom postupka.

Članak 11.

U slučaju privremenog izuzeća od izbora za stečajnog upravitelja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa s danom izvršnosti rješenja o privremenom izuzimanju u sustav eSpis unosi podatke o trajanju privremenog izuzeća od izbora za stečajnog upravitelja.

IV. RADNA OPTEREĆENOST

Članak 12.

(1) Radna opterećenost obnašatelja dužnosti određuje se kao zbroj težine postupaka dodijeljenih stečajnom upravitelju upisanom na popis stečajnih upravitelja za područje svakog trgovačkog suda.

(2) Stečajnom upravitelju povećava se radna opterećenost u skladu s dodijeljenom težinom postupka.

(3) Dodijeljena težina postupka određuje se ovisno o vrsti postupka:

a) stečajni upravitelj u stečajnom postupku – 1 bod

b) privremeni stečajni upravitelj u prethodnom postupku – 0,3 boda

c) povjerenik u predstečajnom postupku – 0,3 boda

d) stečajni upravitelj u skraćenom stečajnom postupku – 0 bodova

e) stečajni povjerenik u postupku osobne uprave – 0 bodova

f) stečajni upravitelj u otvorenom postupku naknadne diobe – 0,3 boda

g) u slučajevima u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi – 0 bodova.

(4) Stečajnom upravitelju izabranom s liste visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja težina postupka određuje se jednako za svaki postupak – 1 bod.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira (»Narodne novine«, broj 106/15.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-02/23-08/12

Urbroj: 514-03-02-01-01/01-23-01

Zagreb, 27. rujna 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić