Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 111/2023 (27.9.2023.), Pravila o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija

1590

Na temelju odredbi članka 23. stavka 5. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 52/19., 30/23.) Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi

PRAVILA

O NAČINU RADA MENTORA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim pravilima uređuje se način rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola) te metodologija ocjenjivanja praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznika Škole.

II. MENTORI

Članak 2.

Čelnik pravosudnog tijela u kojem je polaznik Škole zaposlen ili u koje je polaznik Škole upućen radi obavljanja praktičnog dijela stručnog usavršavanja, određuje mentora radi kontinuiranog praćenja rada i pripremanja polaznika Škole za obnašanje pravosudne dužnosti.

Članak 3.

Za mentora može biti određen pravosudni dužnosnik koji je završio edukaciju za mentore pri Pravosudnoj akademiji i koji je za to određen godišnjim rasporedom poslova pravosudnog tijela ili odlukom čelnika pravosudnog tijela u kojem obnaša dužnost.

Članak 4.

Dužnost mentora je kontinuirano pratiti rad polaznika Škole tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja, unaprjeđivati njegove vještine i praktična znanja za rad u pravosudnim tijelima, pripremati ga za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti te ocijeniti njegov rad sukladno ovim pravilima.

III. PRAKTIČNI DIO STRUČNOG USAVRŠAVANJA POLAZNIKA ŠKOLE

Članak 5.

(1) Praktični dio stručnog usavršavanja polaznika Škole provodi se u pravosudnim te, prema potrebi, i u drugim državnim tijelima i traje jednu godinu.

(2) Tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznici Škole dužni su surađivati s mentorima te obavljati svoje zadaće na temelju naputaka mentora i u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu.

(3) Tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja mentori su dužni voditi računa da polaznici Škole obavezno obavljaju poslove iz točke b) treće grupe poslova iz članka 7. stavka 2. ovih pravila te najmanje jedan od poslova iz jedne od preostale dvije grupe poslova iz članka 7. stavka 2. ovih pravila.

(4) U slučajevima kada polaznik Škole zbog veće potrebe za obavljanjem drugih poslova u određenom razdoblju tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja nije bio zadužen za obavljanje niti jednog od poslova iz prve ili druge grupe poslova iz članka 7. stavka 2. ovih pravila, mentor je u takvom razdoblju dužan polazniku Škole umjesto poslova iz te grupe zadati obavljanje tih drugih poslova koje će ocijeniti sukladno članku 8. stavku 2. ovih pravila.

IV. OCJENJIVANJE PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG USAVRŠAVANJA POLAZNIKA ŠKOLE

Članak 6.

Ocjene mentora temelje se na kontinuiranom praćenju rada polaznika Škole tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja, uključujući i rad na sudskim odnosno državnoodvjetničkim predmetima, a uzimajući u obzir broj i vrstu izrađenih nacrta odluka te radnu opterećenost polaznika Škole.

Članak 7.

(1) Mentor ocjenjuje rad polaznika Škole tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja. Ocjenjivanje se provodi tromjesečno, a konačna ocjena je prosječna ocjena.

(2) Elementi koji se ocjenjuju podijeljeni su u tri grupe poslova:

1. a) Uredski poslovi u sudskoj/državnoodvjetničkoj pisarnici

b) Poslovi sudske/državnoodvjetničke uprave

c) Uzimanje na zapisnik prijava, podnesaka ili izjava stranaka

2. a) Vođenje rasprava i izvođenje pojedinih dokaza u sudskom postupku (npr. saslušanje svjedoka, očevid)

b) Zastupanje na raspravama i tijekom postupka

3. a) Izvještavanje o stanju spisa

b) Izrada nacrta odluka, odnosno odluka

c) Samostalno provođenje sudskih postupaka, odnosno samostalno obavljanje svih državnoodvjetničkih radnji u pojedinim predmetima

(3) Prilikom ocjenjivanja elementa iz treće grupe poslova točke b) prethodnog stavka ovog članka mentor je dužan uzeti u obzir sljedeće kriterije:

– prepoznavanje bitnih elemenata za donošenje odluke

– jasno i određeno navođenje pravnog pitanja

– analizu činjeničnog stanja

– analizu pravne situacije

– jasno, sažeto i logično obrazloženje činjeničnog i pravnog stanja te

– formalnu potpunost odluke.

(4) Mentor je dužan pregledati i s polaznikom Škole raspraviti dovršene obrazložene nacrte odluka odnosno odluke polaznika Škole iz treće grupe poslova točke b) stavka 2. ovog članka u roku od 15 dana od kada mu je odluka predana.

Članak 8.

(1) Tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznik Škole može ostvariti ukupno 100 bodova, a po pojedinoj grupi poslova iz članka 7. stavka 2. ovih pravila sljedeći broj bodova:

a) iz prve grupe poslova do 20 bodova

b) iz druge grupe poslova do 40 bodova

c) iz treće grupe poslova do 40 bodova.

(2) U slučajevima iz članka 5. stavka 4. ovih pravila polaznik Škole može za druge poslove ostvariti do 20 odnosno do 40 bodova. U slučaju da polaznik Škole nije bio zadužen za obavljanje niti jednog od poslova iz prve grupe poslova iz članka 7. stavka 2. ovih pravila tada za druge poslove može ostvariti do 20 bodova dok u slučaju da nije bio zadužen za obavljanje niti jednog od poslova iz druge grupe poslova iz članka 7. stavka 2. ovih pravila tada za druge poslove može ostvariti do 40 bodova.

Članak 9.

Mentor je dužan u Obrascu 1 točno i određeno navesti koje druge poslove je temeljem članka 5. stavka 4. ovih pravila dao u zadatak polazniku Škole te ih bodovati sukladno članku 8. stavku 2. ovih pravila.

Članak 10.

(1) Po završetku praktičnog dijela stručnog usavršavanja mentor ispunjava Obrazac 1 koji je sastavni dio ovih pravila.

(2) Obrazac 1 mentor ispunjava i potpisuje u dva primjerka koja dostavlja čelniku pravosudnog tijela u kojem mentor obnaša dužnost, a čelnik tijela, nakon što ih supotpiše, jedan primjerak dostavlja Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od završetka praktičnog dijela stručnog usavršavanja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovih pravila stavlja se izvan snage Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine« 11/20, 7/21).

Klasa: 003-05/23-01/02

Urbroj: 390-02-1/02-23-01

Zagreb, 8. rujna 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

OBRAZAC BROJ 1

OCJENJIVANJE RADA POLAZNIKA DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE TIJEKOM PRAKTIČNOG DIJELA NJEGOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

1. Ime, prezime i dužnost mentora u pravosudnom tijelu:

__________________________________________________

2. Ime i prezime polaznika:

__________________________________________________

3. Naziv pravosudnog tijela i odjela u pravosudnom tijelu u kojem je polaznik obavio praktični dio stručnog usavršavanja pod nadzorom gore navedenog mentora:

__________________________________________________

4. Vrijeme koje je polaznik proveo na praktičnom dijelu stručnog usavršavanja pod nadzorom gore navedenog mentora: od __________ do __________.

 

Redni broj odluke

Poslovni broj predmeta

Vrsta odluke

Vrsta predmeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznik je obavljao sljedeće zadatke:

1. a) Uredske poslove u sudskoj/državnoodvjetničkoj pisarnici

b) Poslove sudske/državnoodvjetničke uprave

c) Uzimanje na zapisnik prijava, podnesaka ili izjava stranaka

Broj bodova:

2. a) Vođenje rasprava i izvođenje pojedinih dokaza u sudskom postupku (npr. saslušanje svjedoka, očevid)

b) Zastupanje na raspravama i tijekom postupka

Broj bodova:

3. a) Izvještavanje o stanju spisa

b) Izrada nacrta odluka, odnosno odluka

c) Samostalno provođenje sudskih postupaka, odnosno samostalno obavljanje svih državnoodvjetničkih radnji u pojedinim predmetima

Broj bodova:

4. Drugo: __________________________________________

Broj bodova:

Polaznik je tijekom prakse najčešće obavljao poslove:

__________________________________________________

Komentar mentora:

Potpis mentora:

Potpis čelnika pravosudnog tijela:

Mjesto i datum:

Pečat pravosudnog tijela:

 

 

 

Copyright © Ante Borić