Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 111/2023 (27.9.2023.), Pravilnik o načinu pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1587

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22.), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRUŽANJA EMOCIONALNE PODRŠKE PRIJAVITELJIMA NEPRAVILNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti i drugim osobama koje na nju imaju pravo sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji i način odabira pravnih osoba kojima ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa povjerava pružanje emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti.

Članak 2.

(1) Sve što se u ovom Pravilniku odnosi na prijavitelja nepravilnosti odnosi se na odgovarajući način i na druge osobe koje imaju pravo na emocionalnu podršku sukladno Zakonu (povezana osoba i povjerljiva osoba te njezin zamjenik).

(2) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Emocionalna podrška predstavlja takav oblik komunikacije kojom se nastoje ublažiti emocije i stanja koje utječu na tjelesne funkcije i kognitivne sposobnosti prijavitelja nepravilnosti, a koje otežavaju njegovo svakodnevno funkcioniranje i prolazak kroz postupak pokrenut prijavom nepravilnosti ili kroz sudski postupak koji je pokrenuo prijavitelj nepravilnosti ili protiv kojeg je pokrenut sudski postupak u vezi s prijavom nepravilnosti. Zahvaljujući takvom obliku komunikacije prijavitelj nepravilnosti stječe osjećaj prihvaćanja, sigurnosti i mogućnost slobodnog iznošenja svojih briga, strahova, nelagode i drugih emocija koje osjeća vezano za prijavu nepravilnost ili sudski postupak, kao i za proces svjedočenja ili drugih radnji koje su povezane s postupkom prijave i/ili samog sudskog postupka.

Članak 4.

Pružanje emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti i drugim osobama koje imaju pravo na emocionalnu podršku sukladno Zakonu utemeljeno je na:

– načelu poštovanja integriteta i dostojanstva osobe kojoj se pruža emocionalna podrška

– načelu objektivnosti kojem svi pružatelji emocionalne podrške trebaju težiti te ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihov odnos s drugim osobama

– načelu zaštite identiteta i povjerljivosti te postupanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka

– načelu sigurnosti osoba kojima se pruža emocionalna podrška

– načelu besplatnosti usluga pružanja emocionalne podrške.

II. PRUŽATELJI EMOCIONALNE PODRŠKE

Članak 5.

(1) Pružanje emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti provodi se u pravnoj osobi koja je specijalizirana za davanje takvog oblika podrške (u daljnjem tekstu: pružatelj emocionalne podrške) i s kojom je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, nakon provedenog Javnog poziva za financiranje programa pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Javni poziv), sklopilo Ugovor o pružanju emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Javni poziv raspisuje se svake tri godine, objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i otvoren je najmanje 30 dana od dana objave. Provedbom Javnog poziva osigurava se ravnomjerna teritorijalna pokrivenost potencijalnih korisnika pružanja emocionalne podrške.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa sklapa Ugovor mora:

– u svojoj djelatnosti obuhvaćati poslove pružanja pomoći i podrške ranjivim skupinama te imati u svom radu i ciljane skupine koje su bliske prijaviteljima nepravilnosti ili su pak ranjive skupine

– biti u registru neprofitnih organizacija minimalno tri godine i uredno voditi financijsko poslovanje

– imati zaposlenu osobu sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim sveučilišnim studijem društvene ili humanističke struke (prednost psihologija, pravo, socijalna pedagogija, socijalni rad) koja radi na poslovima pružanja emocionalne podrške i davanja informacija duže od dvije godine i koja posjeduje potvrdu poslodavca ili drugu potvrdu o završenoj edukaciji iz područja pružanja emocionalne podrške i dokaz da je iste poslove već obavljala.

(4) Ugovor se sklapa, u pravilu, na godinu dana.

(5) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa sklapa Ugovor ne smije već biti financirana za obavljanje pružanja podrške prijaviteljima nepravilnosti.

(6) Pružatelj emocionalne podrške potpisuje Izjavu o povjerljivosti koja čini sastavni dio Ugovora. Izjavu o povjerljivosti potpisuju i zaposlene osobe koje kod pružatelja emocionalne podrške neposredno pružaju emocionalnu podršku prijaviteljima nepravilnosti.

(7) U slučaju da se na Javni poziv ne odazove niti jedna pravna osoba koja ispunjava uvjete iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ili se pozivu odazove nedostatan broj pravnih osoba, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može uspostaviti privremenu suradnju sa zdravstvenim ili drugim javnom ustanovama koje mogu pružati određeni oblik emocionalne podrške radi pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti, do izbora pružatelja emocionalne podrške.

(8) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa objavljuje na svojim mrežnim stranicama popis pružatelja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti i njihove podatke za kontakt.

Članak 6.

Pružanje emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti ne može provoditi osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnost ili je pravomoćno osuđena za prekršaj s obilježjem nasilja.

Članak 7.

Službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, prema potrebi, provode edukacije osoba koje pružaju emocionalnu podršku prijaviteljima nepravilnosti u vezi primjene Zakona.

III. NAČIN PRUŽANJA EMOCIONALNE PODRŠKE I PROCJENA POTREBA

Članak 8.

Emocionalna podrška prijaviteljima nepravilnosti osigurava se putem telefonske linije, videopoziva ili prilikom osobnog dolaska (susretom) u prostorije pružatelja emocionalne podrške.

Članak 9.

(1) Procjena potreba prijavitelja nepravilnosti provodi se u svrhu utvrđivanja potreba za dodatnim oblicima pomoći i podrške i upućivanja na druge nadležne službe i organizacije.

(2) U slučaju da osoba koja pruža emocionalnu podršku nakon razgovora s prijaviteljem nepravilnosti utvrdi da mu je potreban drugi oblik podrške ili stručne pomoći, uputit će ga na odgovarajuće osobe ili institucije koje pružaju takav oblik podrške ili stručne pomoći. Pružanje emocionalne podrške ne uključuje pružanje psihosocijalne podrške.

(3) U slučaju da je prema prijavitelju nepravilnosti počinjeno kazneno djelo ili prekršaj, pružatelj emocionalne podrške daje prijavitelju nepravilnosti osnovne informacije o njegovim pravima, pruža mu emocionalnu podršku i sukladno njegovim potrebama upućuje ga na nadležne službe ili institucije.

IV. ZAŠTITA IDENTITETA I POVJERLJIVOSTI

Članak 10.

(1) Osobe koje pružaju emocionalnu podršku dužne su poštivati obvezu zaštite identiteta i povjerljivosti, u skladu sa Zakonom.

(2) Sadržaj susreta i informacije koje se tijekom pružanja emocionalne podrške saznaju od osoba koje ostvaruju pravo na emocionalnu podršku povjerljive su naravi te su osobe koje pružaju emocionalnu podršku sukladno zakonskoj obvezi i etičkim načelima obavezne tretirati te informacije kao povjerljive.

V. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 11.

(1) Pružatelji emocionalne podrške podnose godišnja izvješća ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa najkasnije do 31. siječnja za proteklu godinu. Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može zahtijevati periodička izvješća.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka sadrže i statističke podatke koji posebno uključuju broj osoba kojima je pružena emocionalna podrška po kategorijama (prijavitelji nepravilnosti, povezane osobe, povjerljive osobe i njihovi zamjenici).

(3) Na inicijativu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa pružatelji emocionalne podrške sastaju se jednom godišnje, a po potrebi i češće, na stručnim sastancima radi razmjene iskustava, kao i prijedloga za poboljšanje rada, uz poštivanje obveze zaštite identiteta i povjerljivosti prijavitelja nepravilnosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa raspisat će Javni poziv iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa kao davatelj financijskih sredstava obavlja administrativne poslove vezane za provedbu Javnog poziva.

(3) Za provedbu Javnog poziva ministar nadležan za poslove pravosuđa odlukom će osnovati stručno povjerenstvo koje se sastoji od najmanje pet članova.

(4) Ministar nadležan za poslove pravosuđa na temelju Javnog poziva i prijedloga stručnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka, donosi odluku o odabiru pružatelja emocionalne podrške s kojim se sklapa Ugovor.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/23-01/02

Urbroj: 514-06-03/02-23-09

Zagreb, 8. rujna 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić