Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 109/2023 (22.9.2023.), Uredba o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića

Vlada Republike Hrvatske

1562

Na temelju članka 50.a stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. rujna 2023. donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji i mjerila te način izračuna iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, koja se osiguravaju u državnom proračunu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. dječji vrtić – ustanova koja provodi predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi, koji se može ostvarivati u dječjim vrtićima, pri osnovnim školama i drugim ustanovama

2. javni vrtić – dječji vrtić kojemu je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. privatni vrtić – dječji vrtić kojemu je osnivač vjerska zajednica ili druga pravna i fizička osoba

4. sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića – prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za unaprjeđenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, uzimajući u obzir indeks razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi matični ili područni dječji vrtić, utvrđen prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti (»Narodne novine«, broj 131/17.)

5. korisnici sredstava – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje za javne vrtiće čiji su osnivači i privatne vrtiće na svom području, ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića prema kriterijima i mjerilima iz ove Uredbe

6. zajednički elektronički upisnik – upisnik predškolskih ustanova koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u elektroničkom obliku.

PRAVO NA SREDSTVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 2. točke 5. ove Uredbe ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna, Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja i postaju korisnici sredstava iz ove Uredbe, prema postotnom udjelu u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na razini Republike Hrvatske po djetetu, kako slijedi:

 

Skupine razvijenosti prema ostvarenoj vrijednosti indeksa razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi matični ili područni dječji vrtić

Postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na razini Republike Hrvatske po djetetu

I.

50,00 %

II.

43,75 %

III.

37,50 %

IV.

31,25 %

V.

25,00 %

VI.

18,75 %

VII.

12,50 %

VIII.

6,25 %

 

 

(2) Postotni udio iz stavka 1. ovoga članka izračunava se prema skupini razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi matični ili područni dječji vrtić.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postotni udio utvrđen stavkom 1. ovoga članka, uvećava se za 15 % za broj djece koja su upisana u dječje vrtiće na otoku prema Popisu otoka i otočića iz Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18. i 70/21.) i za jedinice lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja, te iznosi kako slijedi:

 

Skupine razvijenosti prema ostvarenoj vrijednosti indeksa razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi matični ili područni dječji vrtić

Postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na razini Republike Hrvatske po djetetu, za broj djece koja su upisana u dječje vrtiće na otoku ili na brdsko-planinskom području

I.

57,50 %

II.

50,31 %

III.

43,13 %

IV.

35,94 %

V.

28,75 %

VI.

21,56 %

VII.

14,38 %

VIII.

7,19 %

 

 

PROSJEČNA CIJENA SMJEŠTAJA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Članak 4.

(1) Prosječna cijena smještaja po djetetu na razini Republike Hrvatske izračunava se na način da se ukupni troškovi javnih vrtića za fiskalnu godinu koja prethodi pedagoškoj godini za koju se dodjeljuju sredstva dijele s ukupnim brojem upisane djece u javnim vrtićima u pedagoškoj godini koja prethodi pedagoškoj godini za koju se dodjeljuju sredstva, evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku.

(2) U ukupne troškove dječjih vrtića iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se rashodi iskazani u godišnjim financijskim izvještajima za prethodnu fiskalnu godinu, a koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupine 31 – Rashodi za zaposlene i 32 – Materijalni rashodi, podskupine 422 – Postrojenja i oprema i 423 – Prijevozna sredstva, te odjeljke 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa i 3433 – Zatezne kamate.

(3) Obveznici predškole koji ne pohađaju dječji vrtić, a upisuju program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi, izuzimaju se iz ukupnog broja djece iz stavka 1. ovoga članka.

IZRAČUN IZNOSA SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA PO KORISNIKU SREDSTAVA

Članak 5.

(1) Kriterij za izračun ukupnog iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića po korisniku je ukupan broj djece upisane u dječje vrtiće čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je korisnik sredstava kao i djece upisane u privatne dječje vrtiće koja se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je korisnik sredstava, evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini.

(2) Obveznici predškole koji ne pohađaju dječji vrtić, a upisuju program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi, izuzimaju se iz ukupnog broja djece iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića utvrđuje se za pedagošku godinu po korisnicima sredstava umnoškom:

– broja djece u skladu s kriterijima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka

– prosječne cijene smještaja po djetetu na razini Republike Hrvatske iz članka 4. ove Uredbe i

– postotnog udjela iz članka 3. ove Uredbe prema skupinama razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi matični odnosno područni dječji vrtić.

KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA

Članak 6.

(1) Iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, sukladno odredbama ove Uredbe korisnici sredstava planiraju prema proračunskim klasifikacijama u okviru prihoda i rashoda.

(2) Korisnici sredstava dužni su sredstva ostvarena za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz ove Uredbe koristiti kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/37

Urbroj: 50301-04/25-23-7

Zagreb, 21. rujna 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić