Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o donošenju Izmjena Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1537

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), a u vezi s člankom 7. točkom 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA NASTALIH U 2023. GODINI

I.

Donose se Izmjene Programa potpore poljoprivrednim pro­izvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Izmjene Programa), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo poljoprivrede aktom, klasa: 320-12/23-01/45, urbroj: 525-06/204-23-3, od 5. rujna 2023.

II.

Izmjene Programa sufinanciraju se u 2023. godini u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Sredstva za provedbu Izmjena Programa osigurat će se preraspodjelom sredstava u 2023. godini.

III.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da na svojim mrežnim stranicama objavi Izmjene Programa.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da o donošenju ove Odluke izvijesti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 022-03/23-07/370

Urbroj: 50301-05/31-23-2

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić