Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1535

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu ostvarenog u Republici Hrvatskoj, radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisnicima doplatka za djecu iz točke I. ove Odluke koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu za mjesec rujan 2023.

Iznos jednokratnog novčanog primanja iz stavka 1. ove točke određuje se na sljedeći način:

 

Broj djece po korisniku

Iznos jednokratnog novčanog primanja

1 dijete

50,00 eura

2 djeteta

100,00 eura

3 djeteta

150,00 eura

4 djeteta

200,00 eura

5 djece i više

300,00 eura

 

 

III.

Jednokratno novčano primanje pripada i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do dana 30. rujna 2023.

IV.

Jednokratno novčano primanje korisnicima iz točke II. ove Odluke isplatit će se u mjesecu listopadu 2023., a korisnicima iz točke III. ove Odluke isplatit će se u mjesecu studenom 2023.

V.

Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu doplatka za djecu, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.

VI.

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne smatra se dohotkom sukladno članku 11. stavku 13. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23., 3/23. - ispravak i 56/23.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.).

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne može biti predmet ovrhe.

VII.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

IX.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 022-03/23-04/342

Urbroj: 50301-04/25-23-2

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić