Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1534

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju i korisnicima mirovina ostvarenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 700,00 eura.

U ukupno mirovinsko primanje iz stavka 1. ove točke uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (»Narodne novine«, broj 130/17.) i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Iznos jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine iz stavka 1. ove točke određuje se na sljedeći način:

 

Iznos ukupnog mirovinskog primanja

Iznos jednokratnog novčanog primanja

do 300,00 eura

160,00 eura

od 300,01 do 435,00 eura

120,00 eura

od 435,01 do 570,00 eura

80,00 eura

od 570,01 do 700,00 eura

60,00 eura.

 

 

III.

Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 700,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke pod uvjetom da dostave dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023.

Korisnici mirovine iz stavka 1. ove točke obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. studenoga 2023. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za mjesec rujan 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.

Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Repub­lici Hrvatskoj i kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec rujan 2023. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj ne prelazi iznos od 700,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke i dostave dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023.

Korisnici mirovine iz stavka 3. ove točke obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje najkasnije do 30. studenoga 2023. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za mjesec rujan 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.

Iznos neto mjesečne mirovine koji korisnik iz stavaka 1. i 3. ove točke prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja preračunat će se u vrijednost eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 30. rujna 2023.

IV.

Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 700,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke.

V.

Ako korisnici obiteljske mirovine žive odvojeno, svakoj skupini korisnika podijeljene obiteljske mirovine isplata jednokratnog novčanog primanja pripada uz uvjete i u iznosu određenom prema točki II. ove Odluke.

VI.

Jednokratno novčano primanje pod uvjetima iz točaka II., III. i IV. ove Odluke pripada i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 30. rujna 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. studenoga 2023.

Jednokratno novčano primanje u skladu s ovom Odlukom isplatit će se najkasnije u mjesecu listopadu 2023., a korisnicima iz stavka 1. ove točke i točaka III. i IV. ove Odluke najkasnije u mjesecu prosincu 2023.

VII.

Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu mirovine, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.

VIII.

Jednokratno novčano primanje ne smatra se dohotkom sukladno članku 8. stavku 2. točki 7. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.).

Jednokratno novčano primanje ne može biti predmet ovrhe.

IX.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

X.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

XI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 022-03/23-04/359

Urbroj: 50301-05/14-23-2

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić