Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 107/2023 (15.9.2023.), Uredba o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Vlada Republike Hrvatske

1529

Na temelju članka 101. stavka 3. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine«, broj 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

UREDBU

O MEHANIZMIMA FINANCIRANJA U OKVIRU SUSTAVA TRGOVANJA EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se detaljna pravila o primjeni mehanizama financiranja u Republici Hrvatskoj u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova: način odabira ulaganja za modernizaciju energetskog sektora i ostalih projekata ulaganja, rokove i način dostavljanja popisa projekata, način primanja prihoda, provedbu i praćenje provedbe projekata i izvješćivanje prema Europskoj komisiji te uloga tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša u procesu savjetovanja s Europskom komisijom pri implementaciji Inovacijskog fonda u Europskoj uniji.

Članak 2.

Ovom Uredbom se osigurava provedba:

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1001 od 9. srpnja 2020. godine o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda kojim se podupiru ulaganja u modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti određenih država članica (SL L 221/107, u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2020/1001)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1204 od 10. svibnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/856 u pogledu postupaka podnošenja zahtjeva i postupaka odabira u okviru Inovacijskog fonda (SL L 261/4, u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2021/1204).

Članak 3.

(1) Pojmovi uporabljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. EIB je Europska investicijska banka

2. Komisija je Europska komisija

3. Korisnik je odabrani prijavitelj projekta, koji može biti pojedinačni jednokratni projekt ili projekt odabran putem poziva za dodjelu sredstava u sklopu programa ulaganja

4. Ministarstvo je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i energetiku

5. ministar je ministar nadležan za zaštitu okoliša i energetiku

6. neprioritetno ulaganje je ulaganje u područje koje nije navedeno u članku 10.d stavku 2. EU ETS Direktive

7. Odbor je Odbor za ulaganje koji se sastoji od deset predstavnika, jedan po državi članici korisnici, tri predstavnika iz država članica koje nisu korisnici Modernizacijskog fonda, jedan predstavnik iz Komisije (predsjedavajući) i jedan predstavnik iz EIB-a

8. pojedinačni jednokratni projekt je prijedlog za ulaganje u jedan projekt usklađen s pravilima Europske unije i nacionalnim zakonodavstvom vezanim za državne potpore, koji se može smatrati prioritetnim ili neprioritetnim ulaganjem

9. prijedlog za ulaganja odgovara izrazu projekt ulaganja iz članka 101. stavka 3. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, a može biti pojedinačni jednokratni projekt ili program ulaganja

10. pregled iskaza interesa odgovara izrazu popis projekata iz članka 101. stavka 3. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

11. preventivne mjere predstavljaju zaštitu financijskih interesa Modernizacijskog fonda u skladu s člankom 16. stavkom 6. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001

12. prioritetno ulaganje je ulaganje u barem jedno područje iz članka 10.d stavka 2. EU ETS Direktive

13. ulaganje je odobren prijedlog za ulaganje, odnosno prijedlog za ulaganja za koji je dobivena potvrda EIB-a ili dobivena preporuka Odbora za financiranje iz sredstava Modernizacijskog fonda.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbi Komisije (EU) 2020/1001.

II. NAČIN ODABIRA ULAGANJA ZA PRIJAVU ZA FINANCIRANJE IZ MODERNIZACIJSKOG FONDA

Članak 4.

(1) Ministarstvo je nadležno za provedbu aktivnosti iz Modernizacijskog fonda u ime Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo putem imenovanih članova Odbora u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/1001, surađuje s EIB-om, Odborom i Komisijom.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju o raspoloživim sredstvima iz Modernizacijskog fonda za Republiku Hrvatsku u skladu s člankom 5. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(4) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) je provedbeno tijelo u postupku korištenja sredstava Modernizacijskog fonda.

Članak 5.

(1) Ministarstvo jednom godišnje, a najkasnije do 30. studenoga podnosi EIB-u i Odboru pregled iskaza interesa za sljedeće dvije kalendarske godine te ažurira informacije o ulaganjima obuhvaćenim prethodnim pregledom iskaza interesa.

(2) U svrhu pripreme pregleda iskaza interesa iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo objavljuje pozive za iskaz interesa na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Informacije o potencijalnim ulaganjima uključene u pregled iskaza interesa iz stavka 1. ovoga članka nisu obvezujuće za Ministarstvo.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo za planiranje ulaganja sredstava iz Modernizacijskog fonda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo):

– predlaže godišnje pozive za iskaz interesa

– pregledava i ocjenjuje prihvatljivost zaprimljenih iskaza interesa

– predlaže godišnji pregled iskaza interesa

– predlaže prijedloge za ulaganja.

(2) Povjerenstvo čine predstavnici tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, tijela državne uprave nadležnog za energetiku i predstavnik Fonda.

(3) O osnivanju i načinu rada Povjerenstva ministar donosi odluku.

(4) Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

III. ROKOVI I NAČIN DOSTAVLJANJA POPISA PROJEKATA MODERNIZACIJSKOG FONDA

Članak 7.

(1) Ministarstvo podnosi EIB-u i Odboru prijedloge za ulaganja tijekom kalendarske godine u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001 kao:

– programe ulaganja i/ili

– pojedinačne jednokratne projekte.

(2) Ministarstvo osigurava usklađenost prijedloga za ulaganja sa zadanim ciljevima Republike Hrvatske, raspoloživim sredstvima, definiranim područjima ulaganja, prihvatljivim troškovima s drugim instrumentima Europske unije ili nacionalnim instrumentima te usklađenost s državnim potporama i svim drugim zahtjevima iz prava Europske unije i nacionalnog prava, sve u skladu s člancima 6. i 7. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(3) Na zahtjev EIB-a, Ministarstvo će dostaviti dodatne informacije ili dokumentaciju u skladu s člankom 6. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

IV. NAČIN PRIMANJA PRIHODA MODERNIZACIJSKOG FONDA

Članak 8.

(1) Ministarstvo obavještava Fond elektroničkim putem o Odluci Komisije o isplati za svako ulaganje u skladu s člankom 8. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(2) Fond je dužan u roku od tri dana obavijestiti Ministarstvo o izvršenoj uplati sredstava od strane EIB-a vezano uz Odluku o isplati potpore iz Modernizacijskog fonda.

V. PROVEDBA I PRAĆENJE PROVEDBE ODOBRENIH PROGRAMA/PROJEKATA FINANCIRANIH IZ MODERNIZACIJSKOG FONDA

Članak 9.

(1) Ministarstvo i Fond sklopit će sporazum kojim će detaljnije urediti međusobna prava i obveze vezano uz sadržaj, način i rokove dostave vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije uz knjigovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda vezanih uz provođenje programa i projekata financiranih iz Modernizacijskog fonda kao i postupke koji nisu izričito obuhvaćeni ovom Uredbom.

(2) Ministarstvo i Fond uspostavit će informatički program za praćenje provedbe ulaganja za koje je pružena potpora financiranja iz sredstava Modernizacijskog fonda.

Članak 10.

(1) Po zaprimanju potvrde EIB-a ili preporuke Odbora u skladu s člancima 6. i 7. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001, za pojedinačne jednokratne projekte ministar donosi odluku o dodjeli sredstava.

(2) Na temelju donesene odluke iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo i Fond sklapaju Ugovor o dodjeli sredstava s Korisnikom (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 11.

(1) Po zaprimanju potvrde EIB-a ili preporuke Odbora u skladu s člancima 6. i 7. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001 za programe ulaganja, Ministarstvo u suradnji s Fondom, definira sadržaj poziva za dodjelu sredstava (u daljnjem tekstu: Poziv) te raspisuje Poziv i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Za svaki Poziv Fond osniva Odbor za odabir projekata koji čini najmanje pet članova i njihovih zamjena, od kojih su četiri člana predstavnici Fonda i jedan član predstavnik Ministarstva.

(3) Način rada Odbora za odabir projekata uredit će se Poslovnikom o radu Odbora.

(4) Obveze Odbora za odabir projekata su sljedeće:

– provođenje provjere i ocjene projektnih prijedloga u skladu sa zahtjevima i kriterijima utvrđenim u objavljenom Pozivu

– priprema Izvješća o provedenom pregledu i ocjeni pristiglih projektnih prijedloga (u daljnjem tekstu: Izvješće Fonda)

– dostaviti Ministarstvu Izvješće Fonda najkasnije 90 dana od završetka roka za dostavu projektnih prijedloga iz Poziva.

(5) Ministarstvo na mrežnim stranicama objavljuje rezultate Poziva na temelju Izvješća Fonda.

(6) Odluku o dodjeli sredstava Modernizacijskog fonda donosi ministar.

(7) Na temelju odluke iz stavka 6. ovoga članka, Ministarstvo i Fond sklapaju Ugovor s Korisnikom.

(8) U provedbi pojedinog programa ulaganja iz stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske jednom odlukom daje suglasnost Upravnom odboru Fonda za sklapanje svih pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos utvrđen statutom Fonda.

Članak 12.

(1) Fond provodi kontrolu namjenski utrošenih sredstava na temelju dokumentacije i terenske kontrole Korisnika kojima je dodijeljena potpora iz Modernizacijskog fonda, u suradnji s Ministarstvom po potrebi, u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(2) Fond u praćenju provedbe Ugovora, neovisno radi li se o pojedinačnom jednokratnom projektu ili projektu odabranom putem poziva za dodjelu sredstava u sklopu programa ulaganja, provodi sljedeće aktivnosti:

– kontrola namjenski utrošenih sredstava

– provjere dokumentacije i neposredni uvid kod Korisnika sukladno fiskalnoj odgovornosti Fonda

– isplate sredstava sukladno dinamici određenoj Ugovorom u roku od 30 dana od dana dostave cjelovitog zahtjeva Korisnika za isplatu sredstava, odnosno predujma,

– praćenja provedbe projekta i ostvarivanja pokazatelja iz točke 2.5. Priloga II. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001

– vođenja evidencije o ostvarenim pokazateljima

– praćenje napretka projekta i praćenje novčanog tijeka, najmanje dva puta godišnje za svaki projekt

– provođenja preventivnih mjera i poduzimanja svih aktivnosti u svrhu povrata isplaćenih sredstava za koje je utvrđeno nenamjensko korištenje

– provjere provođenja mjera informiranja i komunikacije od strane Korisnika u skladu s obvezama provedbe mjera iz Ugovora.

(3) Praćenje provedbe Ugovora od strane Fonda i Ministarstva koja uključuje učinkovitu provjeru ulaganja neposrednim uvidom i provjere dokumentacije kojom se potvrđuje tijek ulaganja u projekte, preventivne mjere i poduzimanje svih aktivnosti u svrhu povrata isplaćenih sredstava za koje je utvrđeno nenamjensko korištenje, kao i čuvanje dokumentacije od strane Korisnika detaljnije će se urediti Ugovorom.

(4) Ministarstvo može, zajedno s Fondom, obavljati neposredne uvide i kontrole namjenski utrošenih sredstava iz stavka 1. ovoga članka kod Korisnika prema vlastitoj procjeni.

Članak 13.

(1) Fond sukladno potpisanim Ugovorima te napretku projekta i novčanom tijeku projekta priprema Plan korištenja sredstava Modernizacijskog fonda po pojedinom ulaganju i projektu (u daljnjem tekstu: Plan korištenja), te isti ažurira i dostavlja Ministarstvu najmanje dva puta godišnje u svrhu pripreme prijedloga za ulaganja za Odbor.

(2) Fond osigurava usklađenost Financijskog plana Fonda s odlukama Komisije iz članka 8. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(3) Fond je dužan u roku od tri dana obavijestiti Ministarstvo o utvrđenom nenamjenskom korištenju sredstava i izvršenim povratima sredstava na poseban račun Fonda.

(4) Ministarstvo za sve iznose, koji su vraćeni na posebni račun Fonda, postupa u skladu s člankom 16. stavkom 6. podstavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(5) Ministarstvo i Fond će sve obaveze vezane uz financijsko praćenje provedbe Projekata i povrata sredstava od Korisnika te obveze i troškove koje snosi Korisnik u slučaju prekinutih ulaganja detaljnije urediti Ugovorom.

Članak 14.

(1) Na temelju Plana korištenja Ministarstvo može podnijeti Komisiji zahtjev o prekinutom ulaganju i tražiti izmjenu odluke o isplati u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001, uz dokumentaciju kojom se opravdava navedeni zahtjev.

(2) Fond priprema i dostavlja Ministarstvu potrebnu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka 60 dana prije isteka roka iz članka 10. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

VI. IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI MODERNIZACIJSKOG FONDA PREMA EUROPSKOJ KOMISIJI

Članak 15.

(1) Fond najkasnije do 1. travnja tekuće godine dostavlja Ministarstvu prijedlog godišnjeg izvješća za prethodnu godinu, koje mora sadržavati sve informacije navedene u Prilogu II. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001 te svu popratnu dokumentaciju u skladu s člankom 13. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(2) Ministarstvo u ime Republike Hrvatske do 30. travnja tekuće godine podnosi Komisiji godišnje izvješće za prethodnu godinu, na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

Članak 16.

(1) Ministarstvo i Fond osiguravaju potrebne preventivne mjere ugovaranjem odredbi:

a) instrumenata osiguranja na okolnost urednog izvršenja svih preuzetih ugovornih obveza/urednog izvršenja ugovora

b) o namjenskom praćenju od strane Fonda i Ministarstva

c) o prekinutom ulaganju

d) o izvješćivanju i čuvanju dokumentacije od strane Korisnika

e) vezanih za raskid ugovora.

(2) Ministarstvo i Fond dužni su pet godina od posljednje isplate za bilo koji pojedinačni jednokratni projekt ili program čuvati popratne dokumente i informacije u vezi s plaćanjem i rashodima u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(3) Korisnici i njihovi izvođači i podizvođači obvezni su pet godina od posljednje isplate za predmetni Ugovor čuvati i imati na raspolaganju svu popratnu dokumentaciju i podatke u vezi plaćanja i rashodima u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

VII. INFORMIRANJE U SKLOPU MODERNIZACIJSKOG FONDA

Članak 17.

(1) Ministarstvo u suradnji s Fondom provodi aktivnosti informiranja, komunikacije i promidžbe povezane s potporom i rezultatima Modernizacijskog fonda sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

(2) Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije o ulaganjima za koje se pruža potpora u okviru Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001, kao i povezane programe državnih potpora i/ili odluke o dodjeli pojedinačne jednokratne državne potpore.

(3) Ugovorom iz članaka 10. i 11. ove Uredbe osigurat će se da Korisnik informira javnost o primljenoj potpori iz Modernizacijskog fonda u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

Članak 18.

Ministarstvo i Fond s povjerljivim poslovnim informacijama dužni su postupati u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2020/1001.

VIII. PROVEDBA I PRAĆENJE PROVEDBE INOVACIJSKOG FONDA

Članak 19.

Ministarstvo u ime Republike Hrvatske surađuje s Komisijom u implementaciji Inovacijskog fonda u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 21. Uredbe Komisije (EU) 2021/1204.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 20.

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti odluku iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 21.

Direktor Fonda donijet će Poslovnik o radu Odbora iz članka 11. stavka 3. ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/92

Urbroj: 50301-05/14-23-7

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić