Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 106/2023 (13.9.2023.), Pravilnik o Upisniku poništajnih postupaka

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1522

Na temelju članka 103. stavka 6. Zakona o izvanparničnom postupku (»Narodne novine«, broj 59/23.), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU PONIŠTAJNIH POSTUPAKA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika poništajnih postupaka (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) Upisnik vodi sud.

(3) Upisnik je javan.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Upisnik iz članka 1. ovog Pravilnika ustrojava se i vodi kao sastavni dio e-Oglasne ploče sudova.

Članak 4.

U Upisnik se upisuje i javno objavljuje:

– rješenje o pokretanju poništajnog postupka iz članka 105. stavka 4. Zakona o izvanparničnom postupku (»Narodne novine«, broj 59/23., dalje u tekstu: Zakon)

– oglas o pokretanju poništajnog postupka iz članka 106. Zakona

– rješenje o poništaju iz članka 112. stavka 5. Zakona

– oglas o objavi nestanka isprave iz članka 114. stavka 1. Zakona.

Članak 5.

U Upisniku će se naznačiti kada je oglas ili rješenje iz članka 4. ovoga Pravilnika objavljeno.

Članak 6.

Rješenja i oglase iz članka 4. ovoga Pravilnika u Upisnik upisuje i objavljuje sud ili javni bilježnik.

Članak 7.

Upisnik se vodi na način da omogući pretraživanje prema:

– vrsti isprave čiji se poništaj traži

– podnositelju prijedloga za pokretanje poništajnog postupka

– prijavitelju nestale isprave

– obvezniku (izdavatelju)

– oznaci predmeta

– sudu koji vodi postupak

– javnom bilježniku koji je objavio oglas iz članka 114. stavka 1. Zakona.

Članak 8.

(1) Objava oglasa o pokretanju poništajnog postupka iz članaka 106. Zakona brisat će se iz Upisnika istekom pozivnog roka.

(2) Ako se donese rješenje o poništenju, provedeni upisi će se brisati istekom roka od šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o poništenju.

(3) Ako se poništajni postupak obustavi, provedeni upisi će se brisati nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi.

(4) Objava oglasa nestanka isprave iz članaka 114. Zakona brisat će se iz Upisnika u roku od 60 dana od objave ako prijavitelj ne obavijesti javnog bilježnika kojem je podnio prijavu gubitka isprave da je pred nadležnim sudom pokrenuo postupak za poništaj isprave.

(5) Ako je prijavitelj pred nadležnim sudom pokrenuo postupak za poništaj isprave, objava oglasa nestanka isprave iz članaka 114. Zakona brisat će se iz Upisnika protekom rokova iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/60

Urbroj: 514-04-01-02-01/04-23-02

Zagreb, 1. rujna 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić