Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 106/2023 (13.9.2023.), Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku sporazumnog uređenja međe, sporazumnog razvrgnuća suvlasništva, proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1521

Na temelju odredbe članka 52. stavka 2. Zakona o izvanparničnom postupku (»Narodne novine«, broj: 59/23.), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU SPORAZUMNOG UREĐENJA MEĐE, SPORAZUMNOG RAZVRGNUĆA SUVLASNIŠTVA, PROGLAŠENJA NESTALE OSOBE UMRLOM I DOKAZIVANJA SMRTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u provođenju radnji u postupku sporazumnog uređenja međe, sporazumnog razvrgnuća suvlasništva, proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti, te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Javnom bilježniku u provođenju pojedinog postupka iz članka 1. ovoga Pravilnika, u pravilu, pripada jedinstvena nagrada iz članka 6. ovoga Pravilnika za sve radnje u tom postupku.

(2) Za pojedine radnje u postupku iz članka 1. ovoga Pravilnika javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu, samo u slučajevima određenim ovim Pravilnikom.

(3) Iznimno od odredbi ovoga članka javni bilježnik nema pravo na javnobilježničku nagradu za obavljanje radnji u postupku za koji nije nadležan.

Članak 4.

(1) Javni bilježnik u provođenju pojedinog postupka iz članka 1. ovoga Pravilnika ima pravo na naknadu troška po pravilima važeće javnobilježničke tarife o trošku, ako odredbama ovoga Pravilnika nije drugačije određeno.

(2) Radi naknađivanja troškova, u smislu ovoga Pravilnika, troškom se ne smatra utrošak papira i drugog uredskog materijala radi izrade i umnožavanja dovoljnog broja primjeraka zapisnika, rješenja i drugih isprava u spisu radi uručivanja strankama, dostave spisa sudu i zadržavanja prijepisa spisa u javnobilježničkom arhivu.

Članak 5.

(1) Javni bilježnik neposredno od stranaka naplaćuje pripadajuću mu nagradu i naknadu troškova.

(2) O obračunatim i naplaćenim nagradama i troškovima, kao i o možebitno naplaćenom predujmu ovih naknada, bez obzira jesu li isti u spisu zabilježeni na pojedinoj ispravi, javni bilježnik će u spisu voditi i poseban obračunski list u kojem će kronološki bilježiti činjenice izvršenih mu uplata po pojedinoj stranci te plaćenih mu nagrada i naknada troškova, a po obavljenim radnjama obračunski list će zaključiti potvrđujući jesu li mu u cijelosti podmireni nagrada i troškovi.

II. ODREĐIVANJE NAGRADE

Članak 6.

(1) Za sve službene radnje javnom bilježniku pripada:

– u postupku sporazumnog uređenja međe jedinstvena javnobilježnička nagrada u iznosu od 95,56 eura

– u postupku proglašenja nestale osobe umrlom jedinstvena javnobilježnička nagrada u iznosu od 26,54 eura

– u postupku dokazivanja smrti jedinstvena javnobilježnička nagrada u iznosu od 26,54 eura.

(2) Za sve službene radnje koje obavlja u postupku sporazumnog razvrgnuća suvlasništva, javnom bilježniku pripada jedinstvena javnobilježnička nagrada ovisno o vrijednosti stvari:

 

Vrijednost stvari

Visina javnobilježničke nagrade

0,00 – 2.654,46 eura

21,23 eura

2.654,47 – 3.981,68 eura

31,86 eura

3.981,69 – 6.636,14 eura

42,46 eura

 

 

Ako vrijednost stvari prelazi iznos od 6.636,14 eura, javni bilježnik ima pravo, pored nagrade od 42,46 eura i na dodatnu nagradu od još 21,23 eura na svakih započetih 1.327,23 eura, ali ne više od 637,07 eura.

Članak 7.

Javni bilježnik na nagradu iz članka 6. ovoga Pravilnika ima pravo zaračunati porez na dodanu vrijednost.

Članak 8.

(1) Za obavljanje službene radnje izvan ureda javnom bilježniku pripada dodatna nagrada zbog izbivanja iz ureda po pravilima važeće javnobilježničke tarife.

(2) Izvan ureda mogu se obavljati samo one službene radnje koje su na osnovi zakonskih propisa potrebne za rješavanje pojedinih predmeta.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/59

Urbroj: 514-04-01-02-01/04-23-02

Zagreb, 1. rujna 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić