Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 105/2023 (11.9.2023.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede

1508

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U 2023. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini.

Članak 2.

(1) Plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjen je ribolov u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 15. rujna 2023. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2023. godine u 24:00 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ribolovnoj zoni E ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom dozvoljen je u:

a. dijelu podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku

b. podzoni E2.

(3) U skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, karta područja obuhvaćenog prostornim i vremenskim ograničenjem nalazi se u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Odredbe članka 2. ovog Pravilnika ne utječu na odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, br. 102/17., 74/18. i 20/19.) i Pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (»Narodne novine«, broj 125/20.).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/50

Urbroj: 525-12/718-23-1

Zagreb, 6. rujna 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

 

 

 

Copyright © Ante Borić