Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 103/2023 (6.9.2023.), Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi

MINISTARSTVO OBRANE

1479

Na temelju članka 149.a stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), uz prethodnu suglasnost ministra financija, donosim

ODLUKU

O NAKNADI ZA POSEBNE OBLIKE RADA U SLUŽBI

I.

Ovom Odlukom propisuju se visina, uvjeti i način ostvarivanja prava djelatne vojne osobe na naknade za posebne oblike rada u službi u Republici Hrvatskoj.

II.

Posebni oblici rada u službi su rad u terenskim uvjetima, stražarska služba i dežurstvo.

III.

(1) Djelatnoj vojnoj osobi pripada pravo na naknadu za rad u terenskim uvjetima u visini od 27,00 eura neto po danu, a za vrijeme angažiranja subotom, nedjeljom, blagdanom ili drugim neradnim danom utvrđenim zakonom naknada iznosi 32,00 eura neto po danu.

(2) Pod radom u terenskim uvjetima iz stavka 1. ove točke podrazumijevaju se vježbe, obuka i izobrazba na vojnim poligonima, uređenje i priprema vojnih i civilnih lokacija i terena, uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, dekontaminacija i asanacija terena koje se provode na zemljištu, akvatoriju i podzemlju izvan vojnih lokacija uobičajenog smještaja i rada koji se po zapovijedi odnosno nalogu ovlaštene osobe obavlja u trajanju duljem od 10 sati dnevno.

(3) Pod vojnim lokacijama uobičajenog smještaja i rada iz stavka 2. ove točke podrazumijevaju se vojne građevine namijenjene za smještaj i rad ustrojstvene jedinice odnosno građevine u kojima djelatne vojne osobe uobičajeno izvršavaju svakodnevne poslove i zadaće ustrojbenog mjesta na koje su raspoređene.

(4) U vrijeme rada iz stavka 2. ove točke uračunava se vrijeme putovanja od vojne lokacije uobičajenog smještaja i rada do mjesta izvršenja zadaće odnosno rada u terenskim uvjetima.

(5) Ako zbog vremena početka rad iz stavka 2. ove točke tijekom jednog dana traje manje od deset sati, ali u kontinuitetu traje više od deset, a manje od 20 sati, djelatna vojna osoba ostvaruje naknadu za onaj dan u kojemu je rad u terenskim uvjetima završen.

IV.

(1) Djelatnoj vojnoj osobi pripada pravo na naknadu za stražarsku službu u trajanju duljem od 12 sati dnevno u iznosu od 27,00 eura neto po danu, a za vrijeme angažiranja subotom, nedjeljom, blagdanom ili drugim neradnim danom utvrđenim zakonom naknada iznosi 32,00 eura neto po danu.

(2) Pod stražarskom službom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se unutarnja služba namijenjena za fizičko osiguranje objekata, materijalnih sredstava i osoba u skladu s propisom kojim se uređuje stražarska služba u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(3) Vrijeme potrebno za primopredaju stražarske službe obuhvaćeno je naknadom iz stavka 1. ove točke. U dane primopredaje stražarske službe pravo na naknadu iz stavka 1. ove točke pripada smjeni koja taj dan preuzima stražarsku službu.

V.

(1) Djelatnoj vojnoj osobi pripada pravo na naknadu za dežurstvo u iznosu od 20,00 eura neto po danu, a za vrijeme angažiranja subotom, nedjeljom, blagdanom ili drugim neradnim danom utvrđenim zakonom naknada iznosi 25,00 eura neto po danu.

(2) Pod dežurstvom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se dežurstvo u funkciji unutarnje službe koje se provodi u Oružanim snagama Republike Hrvatske u skladu s propisom kojim se uređuje unutarnja služba u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(3) Visina naknade iz stavka 1. ove točke utvrđuje se prema početnom danu preuzimanja dežurstva.

(4) Vrijeme potrebno za primopredaju dežurstva obuhvaćeno je naknadom iz stavka 1. ove točke.

VI.

(1) Naknade za posebne oblike rada u službi iz ove Odluke i dnevnica za službeno putovanje međusobno se isključuju.

(2) Djelatna vojna osoba koja ima pravo na naknadu za posebne oblike rada u službi iz ove Odluke ne ostvaruje pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad, rad noću, u smjenama, turnusima, subotom, nedjeljom, blagdanom, neradnim danom, stanju pripravnosti i slično.

VII.

Naknada za posebne oblike rada u službi iz ove Odluke isplaćuje se na temelju popisa korisnika naknade koji izrađuje i ovjerava zapovjednik samostalne bojne odnosno zapovjednik ili čelnik jednake ili više razine i koji se dostavlja nadležnom financijskom tijelu najkasnije do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

VIII.

Ova Odluka ne odnosi se na naknade za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i pomoći institucijama civilne vlasti, organizacijama i službama namijenjenima zaštiti i spašavanju te stanovništvu u slučaju katastrofa, velikih nesreća i nesreća, potrage i spašavanja, prijevozu unesrećenih ili oboljelih, koje se propisuju posebnom odlukom ministra obrane.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi (»Narodne novine«, br. 39/18 i 54/19).

X.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-03/1 Urbroj: 512-01-23-848 Zagreb, 30. kolovoza 2023.

Ministar dr. sc. Mario Banožić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić