Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 103/2023 (6.9.2023.), Odluka o visini naknade za stanovanje

Ministarstvo obrane

1478

Na temelju članka 133. stavka 16. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) donosim

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA STANOVANJE

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za stanovanje za djelatne vojne osobe.

II.

Visina naknade za stanovanje određuje se prema mjestu službe, a iznosi:

– Brijuni, Buševec, Divulje, Dubrovnik, Dugi Otok, Dugo Selo, Kozjak, Kravarsko, Kupari, Lastovo, Lučko, Mali Lošinj, Mljet, Molunat, Orebić, Osijek, Pelješac – Rota, Pelješac – Sveti Ilija, Ploče, Podvornica, Pula, Rakitje, Rijeka, Savudrija, Split, Sveta Nedelja, Šibenik, Velika Buna, Velika Gorica, Velika Gorica – Pleso, Vis, Zadar, Zagreb, Zagreb – Sljeme, Zemunik Donji, Žirje, Žrnovnica – 480,00 eura neto

– Benkovac, Bjelovar, Daruvar, Delnice, Doljani, Đakovo, Gašinci, Karlovac, Knin, Križevci, Našice, Požega, Požega – Papuk, Sinj, Učka – Brgud, Varaždin, Varaždin Breg, Vinkovci, Vinkovci – Borinci, Vukovar – 340,00 eura neto

– ostala mjesta službe u Republici Hrvatskoj – 260,00 eura neto.

III.

(1) Djelatne vojne osobe koje su raspoređene ili imenovane u mjesto službe u kojem nema mogućnosti najma stana ili kuće, ostvaruju pravo na naknadu za stanovanje prema mjestu službe i pravo na korištenje organiziranog ili ugovorenog prijevoza od mjesta službe do najbližeg mjesta gdje postoji mogućnost najma stana ili kuće, ili naknadu troškova prijevoza najjeftinijeg prijevoznika na toj relaciji ako organizirani ili ugovoreni prijevoz ne postoji.

(2) Mjesta službe iz stavka 1. ove točke su: Benkovac (Okučani), Brijuni, Buševec, Divulje, Doljani, Gašinci, Golubić, Grubišno Polje – Gakovo, Kozjak, Kravarsko, Lučko, Molunat, Pelješac – Rota, Pelješac – Sveti Ilija, Podvornica, Požega – Papuk, Rakitje, Savudrija, Sljeme (Lokve), Sveta Nedelja, Sveti Rok, Trbounje, Učka – Brgud, Varaždin Breg, Velika Buna, Vinkovci – Borinci, Zemunik Donji, Zagreb – Sljeme.

IV.

Naknada za stanovanje isplaćuje se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za stanovanje (»Narodne novine«, br. 39/18, 46/18 i 54/19).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-03/1 Urbroj: 512-01-23-847 Zagreb, 30. kolovoza 2023.

Ministar dr. sc. Mario Banožić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić