Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 102/2023 (4.9.2023.), Pravilnik o postupku za ostvarenje prava za naknadu štete nastale provedbom mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti životinja

Ministarstvo poljoprivrede

1477

Na temelju članka 101. stavka 10. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine« br. 152/22. i 154/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA OSTVARENJE PRAVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE PROVEDBOM MJERA ZA SPRJEČAVANJE I KONTROLU BOLESTI ŽIVOTINJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način podnošenja zahtjeva, sadržaj, prateća dokumentacija i ostale odredbe postupka za ostvarenje prava na naknadu štete i visinu naknade štete za životinje koje su usmrćene ili zaklane, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i oštećene ili uništene predmete u okviru provedbe mjera iz Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine« br. 152/22. i 154/22. u daljnjem tekstu: Zakon) i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi upotrjebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove veterinarstva

2. Državni inspektorat – Državni inspektorat Republike Hrvatske

3. oštećenik je subjekt (pravna ili fizička osoba) koja prijavi štetu i kojem je životinja usmrćena ili zaklana, kojem su uništeni proizvodi životinjskog podrijetla, oštećeni ili uništeni predmeti, u okviru provedbe mjera iz Zakona i propisa donesenih na temelju istoga Zakona

4. šteta je tržišna vrijednost koju bi životinje i uništeni proizvodi životinjskog podrijetla te oštećeni ili uništeni predmeti imali da životinje nisu pogođene bolešću, odnosno direktna imovinska šteta bez naknade izmakle koristi

5. prijava štete sadrži obrasce i ispunjenu dokumentaciju u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika

6. životinja – svaka svinja u vlasništvu ili posjedu oštećenika za koju je rješenjem nadležnog inspektora Državnog inspektorata naložena eutanazija usmrćivanjem na objektu ili prisilnim klanjem

7. proizvodi životinjskog podrijetla – svaki proizvod u vlasništvu ili posjedu oštećenika za koju je rješenjem nadležnog inspektora Drožavnog inspektorata naloženo uništavanje

8. Povjerenstvo – imenovano u skladu s člankom 101. stavkom 7. Zakona.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom.

Članak 3.

(1) Naknada štete se određuje prema sljedećim kategorijama svinja:

1. prasad i odojci do 35 kg

2. tovne svinje

3. rasplodne životinje (nazimice, krmače, nerasti).

(2) Visinu naknade štete za prasad, odojke i tovne svinje Povjerenstvo predlaže prema tjednom izvješću Ministarstva poljoprivrede, Odjela za informacijske sustave u poljoprivredi (TISUP), o cijenama koje se redovito objavljuju na mrežnoj stranici www.tisup.mps.hr u tjednu provedbe mjera.

(3) Visinu naknade štete za rasplodne životinje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka Povjerenstvo predlaže prema visini prosječne tržišne cijene u tjednu provođenja mjere.

Članak 4.

(1) Prijava se podnosi na obrascima iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Oštećenik je dužan podnijeti čitko popunjenu dokumentaciju iz Priloga ovoga Pravilnika.

(3) Prilog ovoga Pravilnika sadrži:

a) Obrazac »Zahtjev za naknadu štete«

b) Obrazac »Evidencija usmrćenih životinja«, u kojem je potrebno ispuniti težinu usmrćenih svinja u skladu s podatcima navedenim u »Komercijalnom dokumentu« o odvozu usmrćenih svinja

c) Obrazac »Izjava podnositelja zahtjeva«

d) Obrazac »Izjava« koja sadrži točnu adresu oštećenika, OIB oštećenika, broj računa banke (IBAN) oštećenika i naziv banke kod koje je otvoren račun oštećenika

e) Izjavu o korištenju/nekorištenju Podmjere 17.1 – »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« u 2023. godini oštećenika.

(4) Uz dokumentaciju navedenu u stavku 3. ovoga članka oštećenik je dužan dostaviti:

a) komercijalni dokument o odvozu usmrćenih svinja

b) rješenje Državnog inspektorata o usmrćivanju životinja i zapisnik o kontroli izvršenja predmetnoga rješenja.

(5) Ako je oštećenik ujedno i korisnik Podmjere 17. 1 »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« u 2023. godini, uz dokumentaciju navedenu u stavcima 3. i 4. ovoga članka dužan je dostaviti i preslike Police osiguranja i svih pripadajućih dijelova police osiguranja.

Članak 5.

Zahtjev za naknadu štete oštećenik može podnijeti:

1. elektroničkom poštom, uz naznaku predmeta »Naknada štete«, na adresu [email protected]

2. poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom, uz naznaku na kuverti »Naknada štete«, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb

3. osobno, u zatvorenoj kuverti uz naznaku »Naknada štete«, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb.

Članak 6.

Ministarstvo je u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o priznavanju prava na naknadu štete i visini naknade štete dužno oštećeniku isplatiti naknadu štete na broj računa koji je oštećenik naveo u prijavi/zahtjevu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/23-01/1

Urbroj: 525-09/544-23-19

Zagreb, 1. rujna 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG

Od iduće dvije izjave oštećenik ispunjava i dostavlja jednu kojom izjavljuje je li ili nije korisnik Podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« u 2023. godini.

 

 

Copyright © Ante Borić