Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 101/2023 (1.9.2023.), Pravilnik o studentskoj ispravi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1473

Na temelju članka 76. stavka 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O STUDENTSKOJ ISPRAVI

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj studentske isprave.

(2) Studentska isprava u smislu ovog pravilnika je javna studentska iskaznica (u daljnjem tekstu: studentska iskaznica) kojom se dokazuje status studenta.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga pravilnika imaju sljedeća značenja:

(1) Europski studentski broj iskaznice (u daljnjem tekstu: ESCN) je digitalni identifikator koji studentima omogućuje jedinstvenu identifikaciju studentskih iskaznica i njezinu valjanost.

(2) Europski studentski identifikator (u daljnjem tekstu: ESI) je digitalni identifikacijski broj koji studentima omogućuje jedinstvenu identifikaciju prilikom pristupanja online uslugama mobilnosti studenata.

(3) ESC hologram je logotip na prednjoj strani kartice koji potvrđuje autentičnost kartice na europskoj razini.

(4) ESC QR kod je kod digitalnog formata na prednjoj strani studentske iskaznice koji nakon njegove aktivacije potvrđuje njezinu mogućnost korištenja na europskoj razini.

(5) Identifikator Republike Hrvatske je dvoslovna oznaka Repub­like Hrvatske koja je otisnuta u negativu u plavom pravokutniku okružena s 12 žutih zvjezdica.

(6) Informacijski sustav akademskih kartica je središnji informacijski sustav za potporu poslovnim procesima vezanim uz praćenje životnog ciklusa studentskih iskaznica (naručivanje, aktiviranje, poništavanje) te posluživanja informacija o studentskim iskaznicama drugim informacijskim sustavima (u daljnjem tekstu: ISAK).

Članak 3.

Pravo na studentsku iskaznicu imaju svi studenti upisani na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije, stručne diplomske studije te sveučilišne specijalističke studije i doktorske studije na poslijediplomskoj razini koje izvode visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: student).

Članak 4.

(1) Studentska iskaznica izdaje se na propisanom obrascu, a može se preuzeti i u digitalnom obliku.

(2) Obrazac studentske iskaznice je pravokutnog oblika veličine 85,6 x 53,98 mm, izrađen je od PVC materijala te sadrži beskontaktni čip za pohranu elektroničkih podataka (u daljnjem tekstu: Obrazac).

(3) Prednja strana Obrasca sadrži: naziv: »Studentska iskaznica«, broj studentske iskaznice, naziv visokog učilišta koje je izdalo iskaznicu, prostor za upis imena i prezimena studenta, prostor za fotografiju studenta, ESC QR kod, ESC hologram, ESI, oznaku za slabovidne osobe i identifikator Republike Hrvatske.

(4) Poleđina Obrasca sadrži: grb Republike Hrvatske s oznakom »Republika Hrvatska« i na engleskome jeziku »Republic of Croatia« te oznaku »Studentska iskaznica je službena isprava studenata u Republici Hrvatskoj« i engleskome jeziku »This document is an official identification card of students in the Republic of Croatia«.

(5) Elektronički beskontaktni čip sadrži: šifru visokog učilišta iz Upisnika visokih učilišta, ime i prezime studenta, OIB studenta, broj studentske iskaznice, ESI, ESCN, jedinstveni matični broj akademskoga građanina i područje za dodatne vanjske usluge.

(6) Digitalni oblik predstavlja prikaz studentske iskaznice u mobilnoj aplikaciji koja je identifikacijsko sredstvo visoke razine u skladu sa Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (»Narodne novine«, broj 62/17), (u daljnjem tekstu: digitalni oblik).

(7) Uz sadržaj propisan u stavku 4. ovoga članka visoko učilište može propisati i dodatni sadržaj studentske iskaznice.

Članak 5.

(1) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) definira standardni grafički dizajn prednje stranice Obrasca koji se nalazi u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(2) Ministarstvo definira standardni grafički dizajn poleđine Obrasca i stavlja ga na raspolaganje za slobodno korištenje visokim učilištima.

(3) Visoka učilišta mogu definirati različiti grafički dizajn poleđine Obrasca.

(4) U slučaju definiranja različitoga grafičkog dizajna poleđine Obrasca, obvezni su ga objaviti na mrežnim stranicama visokog učilišta i u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

(1) Studentsku iskaznicu izdaje visoko učilište na čiji je studij student upisan.

(2) Student koji upisuje studij na diplomskoj razini na istom visokom učilištu na kojem je završio prijediplomsku razinu studija i u akademskoj godini koja slijedi akademsku godinu završetka prijediplomske razine studija, zadržava studentsku iskaznicu koju je visoko učilište izdalo na prijediplomskoj razini studija.

(3) Studentu koji studira na više različitih visokih učilišta izdaje se studentska iskaznica na svakome visokom učilištu.

(4) Studentu koji je na istome visokom učilištu upisao dva studija izdaje se samo jedna studentska iskaznica.

Članak 7.

Visoko učilište dužno je studentu izdati Obrazac najkasnije do početka izvođenja nastave u akademskoj godini upisa.

Članak 8.

Studentska iskaznica prestaje vrijediti:

1. prestankom statusa studenta na visokom učilištu koje ju je izdalo

2. prijavom gubitka ili krađe studentske iskaznice

3. uništenjem.

Članak 9.

(1) Zahtjev za izradu studentske iskaznice visoko učilište podnosi u ISAK-u.

(2) Osobni podaci studenta potrebni za izradu studentske iskaznice preuzimaju se iz Središnje evidencije visokog obrazovanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Središnja evidencija) u skladu s Pravilnikom o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju.

Članak 10.

(1) Trošak izrade Obrasca iz članka 5. stavka 1. ovoga pravilnika donosi ministar odlukom, a na prijedlog pravne osobe ovlaštene za izradu Obrasca (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).

(2) Trošak izrade Obrasca iz članka 5. stavka 2. ovoga pravilnika isti je kao u stavku 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Izrađen Obrazac i račun za uslugu izrade Obrasca ovlaštena pravna osoba dostavlja visokom učilištu koje je podnijelo zahtjev za izradu.

(2) Visoko učilište dužno je u sustavu ISAK aktivirati studentsku iskaznicu.

(3) Student osobno preuzima Obrazac na visokom učilištu.

(4) Student preuzima digitalni oblik iz ISAK-a putem mobilne aplikacije.

Članak 12.

(1) Gubitak, krađu ili uništenje Obrasca student je dužan odmah prijaviti visokom učilištu koje ga je izdalo.

(2) Visoko učilište će u ISAK-u evidentirati promjenu statusa studentske iskaznice te će pokrenuti postupak izrade novog Obrasca.

(3) Na zahtjev studenta visoko učilište će studentu ustupiti na korištenje privremeni Obrazac koji vrijedi do izdavanja novog Obrasca.

(4) Visoko učilište dužno je osigurati privremene Obrasce.

(5) U slučaju gubitka, krađe, kompromitacije ili uništenja uređaja na koji je instaliran digitalni oblik, student je dužan odmah deaktivirati digitalnu iskaznicu za taj uređaj putem ISAK-a.

Članak 13.

U slučaju promjene osobnih podataka, student je dužan od visokog učilišta u roku od osam (8) dana od nastanka promjene zatražiti izradu nove studentske iskaznice.

Članak 14.

(1) Obrazac koji je prestao vrijediti student je dužan predati visokom učilištu na poništenje, a digitalni oblik bit će automatski poništen.

(2) Visoko učilište studentu ne smije izdati novi Obrazac ako prethodni nije predan na poništenje, osim u slučaju njegova gubitka ili krađe.

(3) Studentska iskaznica poništava se u ISAK-u promjenom statusa tako da se proglasi nevažećom, nakon čega se Obrazac i fizički poništava.

(4) Poništena studentska iskaznica može se vratiti studentu.

Članak 15.

(1) Trošak izdavanja studentske iskaznice snosi student, a ne smije biti veći od troška iz članka 10. ovoga pravilnika.

(2) U slučaju zahtjeva za izradu novog Obrasca, trošak izdavanja studentske iskaznice snosi student, a ne smije biti veći od troška iz članka 10. ovoga pravilnika. Student snosi i trošak dostave koji mora biti izdvojen i prikazan kao zaseban trošak od troška izrade studentske iskaznice i ne smije biti veći od stvarnog troška dostave za studentsku iskaznicu.

(3) Trošak izrade privremenog Obrasca iz članka 12. stavka 3. ovoga pravilnika snosi visoko učilište.

(4) Trošak naknade za korištenje privremenog Obrasca snosi student, a ne smije biti veći od 20 posto od troška izrade privremenog Obrasca.

(5) Ako je postupanjem visokog učilišta studentska iskaznica pogrešno izrađena, oštećena ili izgubljena, trošak izrade snosi visoko učilište.

Članak 16.

(1) Student ne smije studentsku iskaznicu dati na korištenje, prodati ili posuditi drugoj osobi.

(2) Zabranjeno je uzeti, kupiti ili upotrijebiti tuđu studentsku iskaznicu kao svoju.

(3) Visoko učilište općim aktom uređuje stegovni postupak u slučaju zlouporabe studentske iskaznice.

Članak 17.

Evidencija o studentskim iskaznicama vodi se u sustavu ISAK i sadrži sljedeće podatke:

1. broj studentske iskaznice

2. naziv visokog učilišta na koje je student upisan

3. vrsta studija

4. ime i prezime studenta

5. jedinstveni matični broj akademskoga građanina

6. OIB studenta

7. fotografiju studenta

8. status studentske iskaznice

9. ESI

10. ESCN.

Članak 18.

(1) Središnja evidencija vodi osobne podatke studenata u Republici Hrvatskoj koji su potrebni za rad ISAK-a.

(2) U ISAK se preuzimaju sljedeći podaci o studentima iz Središnje evidencije:

1. ime i prezime studenta

2. OIB studenta

3. datum rođenja

4. jedinstveni matični broj akademskoga građanina

5. naziv visokog učilišta na koje je student upisan

6. vrsta studija

7. naziv studija

8. status studenta

9. status prava i obaveza

10. datum upisa studenta na studij

11. akademska godina prvog upisa studenta na studij

12. upis studenta u tekuću akademsku godinu.

Članak 19.

Voditelj evidencije, obrade i korištenja podataka iz članaka 17. i 18. ovoga pravilnika je Ministarstvo.

Članak 20.

(1) Na ISAK se može spajati i ovlaštena pravna osoba.

(2) O pravu spajanja na ISAK odlučuje Ministarstvo na temelju pisanog zahtjeva ovlaštene pravne osobe.

Članak 21.

(1) O pravu korištenja područja za dodatne vanjske usluge iz članka 4. stavka 5. ovoga pravilnika odlučuje Ministarstvo na temelju pisanog zahtjeva pravne osobe.

(2) Evidenciju podnesenih zahtjeva i odobrenih prava vodi Ministarstvo.

Članak 22.

(1) Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Srce) osigurava pouzdano i ispravno funkcioniranje ISAK-a, planira i obavlja poslove održavanja i razvoja ISAK-a te pruža tehničku pomoć korisnicima ISAK-a.

(2) Srce je odgovorno za sigurnost svih podataka u ISAK-u.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o studentskoj ispravi (»Narodne novine«, broj 90/14).

Članak 24.

(1) Visoka učilišta dužna su do početka akademske godine 2023./2024. izdati studentsku iskaznicu studentima kojima u trenutku stupanja na snagu ovoga pravilnika nije izdana studentska iskaznica.

(2) Visoka učilišta dužna su u roku od šest mjeseci općim aktom urediti stegovni postupak u slučaju zlouporabe studentske iskaznice.

Članak 25.

Studentske isprave izdane do trenutka stupanja na snagu ovoga pravilnika vrijede do trenutka prestanka statusa studenta nositelja takve isprave.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a korištenje digitalnog oblika studentske iskaznice primjenjuje se najkasnije od 31. 12. 2023. godine.

Klasa: 023-02/22-06/00002 Urbroj: 533-04-23-0016 Zagreb, 22. kolovoza 2023.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PRILOG I.

STANDARDNI GRAFIČKI DIZAJN OBRASCA

 

 

 

Copyright © Ante Borić