Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 101/2023 (1.9.2023.), Pravilnik o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1472

Na temelju članka 9.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O PODACIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prikupljanje, vođenje evidencije i objava općih podataka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o pitanjima proizašlim iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te način vođenja i korištenja informacijskog sustava za prikupljanje, obradu i pohranu podataka i izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SADRŽAJ, NAČIN VOĐENJA I PRISTUP INFORMACIJSKOM SUSTAVU

Informacijski sustav

Članak 3.

(1) Ministarstvo nadležno za sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: Ministarstvo) vodi Jedinstveni informacijski sustav za prikupljanje i pohranu podataka te izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: Informacijski sustav).

(2) Informacijski sustav služi za prikupljanje podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sistematiziranje, vođenje evidencije i pohranu podataka te izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica.

(3) Sastavni dijelovi (moduli) koji čine Informacijski sustav su:

– Modul jedinstvenog mjesta za dostavu podataka – Baza podataka

– Modul za upravljanje, izračun i prikaz indikatora za procjenu kapaciteta jedinica

– Modul za upravljanje i prikaz interaktivnih karata.

Baza podataka

Članak 4.

(1) Središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: Baza podataka) je dio Informacijskog sustava u koji se dostavljaju podaci o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinice).

(2) Baza podataka sadrži podatke koje dostavljaju jedinice i podatke koje dostavljaju tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima koje u okviru svojeg djelokruga vode podatke o jedinicama.

Vrste podataka i indikatori

Članak 5.

(1) U Bazi podataka se za svaku jedinicu vode administrativni podaci i indikator podaci.

(2) Administrativni podaci su opći podaci jedinica o pitanjima proizašlim iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji se objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Indikator podaci su podaci koji služe za izračun indikatora, pohranjuju se u elektroničkom obliku na način koji omogućava pronalaženje, obradu, analiziranje, prikazivanje i interoperabilnost podataka u skladu s uvjetima, svrhom i namjenom njihove obrade ili analize.

(4) Indikatori su kriteriji za procjenu kapaciteta jedinica za obavljanje poslova iz njihova samoupravnog djelokruga.

Načini dostave podataka

Članak 6.

Podaci iz članka 5. ovog Pravilnika dostavljaju se:

– prihvatom postojećih podataka u elektroničkom obliku ili

– prihvatom podataka kroz mrežne obrasce.

Administratori Informacijskog sustava

Članak 7.

(1) Administratori Informacijskog sustava su službenici Ministarstva.

(2) Administratori upravljaju Informacijskim sustavom i pružaju podršku korisnicima.

Korisnici Informacijskog sustava

Članak 8.

(1) Korisnici Informacijskog sustava su u pravilu službenici upravnih tijela ovlašteni za unos podataka u Bazu podataka.

(2) Jedinica u pravilu ima dva korisnika.

(3) Po određivanju korisnika jedinica je dužna Ministarstvu dostaviti sljedeće podatke za svakog ovlaštenog korisnika:

1. ime i prezime službenika,

2. osobni identifikacijski broj (OIB) službenika i

3. adresu elektroničke pošte službenika.

(4) U slučaju promjene korisnika jedinica je dužna u roku od osam dana od određivanja novog korisnika o tome obavijestiti Ministarstvo i dostaviti podatke iz stavka 3. ovog članka.

Pristup Informacijskom sustavu

Članak 9.

Korisnici pristupaju Informacijskom sustavu preko Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) putem vjerodajnica sustava e-Građani.

Ovlasti i obveze korisnika

Članak 10.

(1) Korisnici su ovlašteni za rad u Informacijskom sustavu.

(2) Korisnici su dužni u rokovima iz članka 10. ovog Pravilnika unijeti administrativne podatke i indikator podatke u Bazu podataka.

III. PRIKUPLJANJE I DOSTAVA PODATAKA

Članak 11.

(1) Administrativni podaci se dostavljaju i ažuriraju tijekom godine.

(2) U slučaju promjene administrativnog podataka jedinica je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo kako bi administratori otključali Bazu podataka i omogućili unos podatka.

(3) Indikator podaci dostavljaju se jednom godišnje u roku koji će za svaku kalendarsku godinu posebno odrediti Ministarstvo uputom.

Članak 12.

(1) Jedinice su dužne administrativne podatke i indikator podatke pravovremeno i uredno dostavljati u Bazu podataka u skladu s ovim Pravilnikom i uputama Ministarstva.

(2) Jedinica je odgovorna za pravovremenost i točnost podataka unesenih u Bazu podataka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Jedinice su dužne u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika unijeti podatke u Bazu podataka sukladno uputi Ministarstva.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/23-01/17 Urbroj: 514-07-02/01-23-01 Zagreb, 7. kolovoza 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić