Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 100/2023 (30.8.2023.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti

 

Ministarstvo zdravstva

1466

Na temelju članka 47. stavka 2. točke 12. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/07, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O USPOSTAVI PREKOGRANIČNE INTEROPERABILNOSTI MOBILNE APLIKACIJE ZA OBAVJEŠTAVANJE KORISNIKA O IZLOŽENOSTI COVID-19 U SVRHU JAVNOZDRAVSTVENOG INTERESA PRAĆENJA I SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI

I.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti klasa: 501-01/20-01/21, urbroj: 534-02-1-2/2-20-02 od 9. studenoga 2020. godine (»Narodne novine«, broj 125/20).

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 501-01/23-01/05 Urbroj: 534-07-1-1/8-23-2 Zagreb, 10. srpnja 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić