Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 99/2023 (29.8.2023.), Pravilnik o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede

1459

Na temelju članka 121.c stavka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZVJEŠTAVANJU O STANJU ZALIHA ŽITARICA, ULJARICA, PROIZVODA OD ULJARICA I CERTIFICIRANOG SJEMENA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način i obrazac upisa u Upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica (u daljnjem tekstu: Upisnik posjednika zaliha), određuju se proizvodi koji su od značaja za evidentiranje količina zaliha, način dostave podataka o količinama zaliha, obrasci, učestalost i rokovi za dostavu podataka o količinama zaliha te podaci o certificiranom sjemenu žitarica, uljarica i proteinskih usjeva.

Značenje pojmova

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) Upisnik posjednika zaliha je elektronička baza podataka o mjesečnim zalihama proizvoda koju uspostavlja i vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

b) Proizvodi od značaja za evidentiranje količina zaliha su:

– žitarice: obična pšenica, tvrda pšenica, kukuruz (zrno) i ječam

– uljarice: uljana repica, suncokret i soja

– proizvodi od uljarica: sačma uljane repice, suncokretova sačma, sojina sačma, sirovo repičino ulje, sirovo suncokretovo ulje i sirovo sojino ulje.

c) Posjednik zaliha je svaka pravna i fizička osoba (proizvođači, veletrgovci i gospodarski subjekti) koja je vlasnik zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica.

d) Sačma uljane repice je proizvod dobiven tijekom proizvodnje ulja ekstrakcijom i odgovarajućom termičkom obradom pogače od sjemenki uljane repice.

e) Suncokretova sačma je proizvod dobiven tijekom proizvodnje ulja ekstrakcijom i odgovarajućom termičkom obradom pogače od sjemenki suncokreta.

f) Sojina sačma je proizvod dobiven tijekom proizvodnje ulja od zrna soje nakon ekstrakcije i odgovarajuće termičke obrade.

g) Certificirano sjeme je sjeme koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena ili ako oplemenjivač tako zahtijeva, od sjemena generacija koje prethode osnovnom sjemenu koje može udovoljiti i za koje je službenim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima za osnovno sjeme sukladno propisima kojima se uređuje pitanje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UPISNIK POSJEDNIKA ZALIHA

Oblik, sadržaj i način evidentiranja u Upisnik posjednika zaliha

Članak 3.

(1) Upisnik posjednika zaliha sadrži sljedeće kategorije i vrste podataka:

1. Podaci o posjednicima zaliha

2. Podaci o zalihama.

(2) U Upisnik iz stavka 1. ovoga članka upisuju se posjednici zaliha iz članka 2. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika.

(3) Posjednici zaliha evidentiraju se u Upisnik posjednika zaliha pri Agenciji za plaćanja prilikom prve dostave podataka na Obrascu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Obrazac 1.).

Promjene podataka i brisanje iz Upisnika posjednika zaliha

Članak 4.

(1) Promjene podataka o posjednicima zaliha iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika i brisanje posjednika zaliha iz Upisnika posjednika zaliha u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti ili zatvaranja objekta podnose se Agenciji za plaćanja u roku od 15 dana od dana nastanka promjene na Obrascu 1.

(2) Promjene podataka o posjednicima zaliha iz Upisnika posjednika zaliha, Agencija za plaćanja može izvršiti po službenoj dužnosti, ako provjerom i razmjenom informacija s drugim službenim bazama podataka, registrima i upisnicima utvrdi takve promjene, a one nisu prijavljene Agenciji za plaćanja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Učestalost i rokovi dostave podataka o zalihama

Članak 5.

(1) Posjednici zaliha obvezni su Agenciji za plaćanja dostaviti do 10-og u mjesecu podatke o stanju zaliha na zadnji dan u prethodnom mjesecu, za proizvode iz članka 2. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika na Obrascu 1.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Agenciji za plaćanja putem sustava AGRONET.

(3) U skladu s člankom 121.c stavkom 7. Zakona, podatke iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji, do kraja svakog mjeseca za prethodni mjesec.

(4) U skladu s člankom 121.c stavkom 7. Zakona, podatke o potrošnji riže Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji do 15. siječnja svake godine za prethodnu godinu.

III. CERTIFICIRANO SJEME

Učestalost i rokovi dostave podataka

Članak 6.

(1) U skladu s člankom 121.c stavkom 6. Zakona, sve pravne i fizičke osobe obvezne su Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH) dostaviti podatke o:

– površinama prihvaćenim za certifikaciju

– količinama prikupljenog sjemena za certifikaciju

– razini zaliha certificiranog sjemena koje drže relevantni gospodarski subjekti, do 20. veljače i 20. srpnja za prethodni mjesec, putem elektroničke pošte na Obrascu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio i objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva i HAPIH-a.

(2) U skladu s člankom 121.c stavkom 5. Zakona, HAPIH dostavlja Agenciji za plaćanja:

– do 10. studenoga svake godine za tekuću godinu podatke iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka

– do 10. siječnja svake godine za prethodnu godinu podatke iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka

– do 25. veljače i 25. srpnja za prethodni mjesec podatke iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

(3) U skladu s člankom 121.c stavkom 7. Zakona, Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji:

– do 15. studenoga svake godine za tekuću godinu podatke iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka

– do 15. siječnja svake godine za prethodnu godinu podatke iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka

– do 28. odnosno 29. veljače i 31. srpnja za prethodni mjesec podatke iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Do uspostave mogućnosti dostave podataka u elektroničkom obliku putem sustava AGRONET, Obrazac 1. dostavlja se putem elektroničke pošte Agenciji za plaćanja, a objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Zaštita osobnih podataka

Članak 8.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18.).

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/18 Urbroj: 525-06/209-23-11 Zagreb, 11. kolovoza 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

OBRAZAC 1.

PODACI O POSJEDNICIMA ZALIHA ŽITARICA, ULJARICA I PROIZVODA OD ULJARICA I PODACI O ZALIHAMA

OBRAZAC 2.

PODACI O POSJEDNICIMA ZALIHA CERTIFICIRANOG SJEMENA I PODACI O ZALIHAMA CERTIFICIRANOG SJEMENA

 

 

 

Copyright © Ante Borić