Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 98/2023 (28.8.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1455

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) i članka 7. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA NASTALIH U 2023. GODINI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/296, urbroj: 50301-05/31-23-2, od 20. srpnja 2023. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Poglavljem I. i članka 37. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) broj 2022/2472).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) korisnik potpore je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete iz Programa i ovoga Pravilnika i ostvarila pravo na potporu

(2) mikro, mala i srednja poduzeća propisana su člankom 2. Priloga I. Uredbe komisije (EU) br. 2022/2472

(3) Registar šteta od prirodnih nepogoda je digitalna baza podataka svih šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske uspostavljen na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19).

Potpora

Članak 4.

(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se korisnicima potpore u iznosu najviše 50% od ukupno prijavljene štete od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini u Registru šteta od prirodnih nepogoda za svakog pojedinog korisnika.

(2) Potpora iz Programa dodjeljuje se slijedom ujednačene proporcionalne podjele na temelju konačnog ukupnog prijavljenog iznosa štete u Registru šteta od prirodnih nepogoda svih korisnika potpore i raspoloživih proračunskih sredstva.

(3) Najmanji pojedinačni iznos potpore iz ovoga Programa po korisniku potpore iznosi 50,00 eura, a najveći pojedinačni iznos potpore iz Programa po korisniku potpore iznosi 10.000,00 eura.

(4) U 2023. godini izvršit će se isplata avansa sredstva potpore na temelju osiguranih proračunskih sredstva u 2023. godini u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 eura korisnicima potpore kojima je šteta prirodnih nepogoda u 2023. godini prijavljena u Registru šteta od prirodnih nepogoda zaključno s 31. kolovoza 2023. godine.

(5) Isplata avansa sredstva potpore iz stavka 4. ovoga članka dodjeljuje se slijedom ujednačene proporcionalne podjele iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore iz Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe komisije (EU) br. 2022/2472, koja se bave biljnom proizvodnjom.

(2) Za potporu su prihvatljivi korisnici koji:

– su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– su imali štetu od prirodne nepogode u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura

– nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koji su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

(3) Korisnici mjere 17. Programa ruralnog razvoja – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka, ako su osigurani od posljedica prirodnih nepogoda iz ovog Programa za kulturu za koju su prijavili štetu u Registru šteta od prirodnih nepogoda, nisu prihvatljivi za potporu u okviru Programa i ovoga Pravilnika.

Postupak dodjele i isplate potpore

Članak 6.

(1) Koristeći podatke iz Registra šteta od prirodnih nepogoda, Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi i uspostavlja analitiku i popis korisnika potpore provjerom sljedećih podataka:

– o upisu u Registar šteta od prirodnih nepogoda za štetu od prirodne nepogode u 2023. godini na prinosu poljoprivrednih kultura

– o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– da nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koji su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

(2) Ministarstvo u 2023. godini donosi Odluku o isplati avansa sredstva potpore iz članka 4. stavak 4. ovoga Pravilnika korisnicima potpore prema popisu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odluku o konačnoj raspodjeli potpore iz Programa, s konačnim popisom korisnika iz stavka 1. ovoga članka, donijet će Ministarstvo u 2024. godini po završenoj prijavi svih šteta od prirodnih nepogoda na prinosima poljoprivrednih kultura u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

(4) Ministarstvo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) surađuju u provedbi Programa i ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja provodi isplatu potpore na bankovne račune korisnika potpore.

Zaštita osobnih podataka

Članak 7.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/48 Urbroj: 525-06/204-23-1 Zagreb, 22. kolovoza 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić