Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 97/2023 (25.8.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1444

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA

I.

U Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, broj 59/23, 64/23 i 71/23) u točki III. u popisu državnih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima državnih cesta, dodaju se nove državne ceste oznake DC550 i DC551, a za državne ceste oznake DC1, DC3, DC22 i DC24 mijenja se trasa, opis i/ili duljina ceste, tako da glase:

 

Oznaka državne ceste

Opis ceste

Duljina (km)

DC

1

Gornji Macelj (A2) – Krapina – Ivanec Bistranski (A2) – Zagreb (A1) – Karlovac – Gračac – Knin – Sinj – Split (D8)

418,738

DC

3

Goričan (GP Goričan (granica RH/Mađarska) – A4) – Hodošan (A4) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Popovec (A1) – Karlovac (D1) – Rijeka (D8)

221,647

DC

22

Možđenec (D3) – Križevci – Sveti Ivan Žabno (D28)

41,868

DC

24

Zlatar-Bistrica (D29) – Konjščina – Budinšćina – Grana (D3/Ž2269) – Možđenec (D22) – Varaždinske Toplice – Ludbreg (D2)

60,408

DC

550

Beli Manastir (D517 – D7)

3,254

DC

551

Prgomet (D58/Ž6091 – A1)

1,458

 

Ukupno kilometara državnih cesta:

7.402,823

 

 

II.

U točki IV. u popisu županijskih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima županijskih cesta, dodaje se nova županijska cesta oznake ŽC2269, a za županijske ceste oznake ŽC2050, ŽC2109, ŽC2136 i ŽC6112 mijenja se opis i/ili duljina ceste, tako da glase:

 

Oznaka županijske ceste

Opis ceste

Duljina (km)

ŽC

2050

A.G. Grada Varaždina (Poljana Biškupečka) – Beretinec – Beletinec – Novi Marof (Ž2269)

17,003

ŽC

2109

Presečno (D3) – Orehovec – Hrastovec Toplički (D24)

7,380

ŽC

2136

Novi Marof (Ž2269) – Ključ – Možđenec (D24)

4,556

ŽC

2269

Presečno (D3) – Grana (D24)

4,419

ŽC

6112

Kladnjice (Ž6098) – Prgomet (D551)

14,753

 

Ukupno kilometara županijskih cesta:

9.378,234

 

 

III.

U točki V. u popisu lokalnih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima lokalnih cesta, a za lokalne ceste oznake LC25128, LC25131 i LC25222 mijenja se opis i/ili duljina ceste, tako da glase:

 

Oznaka lokalne ceste

Opis ceste

Duljina (km)

LC

25128

Remetinec (Ž2050) – Novi Marof (Ž2269)

1,819

LC

25131

Remetinec (Ž2050) – Novi Marof (Ž2269)

0,679

LC

25222

Novi Marof (D3) – Oštrice (Ž2109)

0,639

 

Ukupno kilometara lokalnih cesta:

8.452,382

 

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/22-02/35 Urbroj: 530-08-1-1-23-10 Zagreb, 21. kolovoza 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić