Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 96/2023 (23.8.2023.), Pravilnik o načinu korištenja Registra Unije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1433

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine«, broj 127/19), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU KORIŠTENJA REGISTRA UNIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način ispunjavanja obaveza nadležnog tijela te način i uvjeti otvaranja, zatvaranja i drugih postupaka vezano za rad s računima u Registru Unije.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 3. svibnja 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 389/2013)

2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Registra Unije (Tekst značajan za EGP) (SL L 177, 2. srpnja 2019.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/1122)

3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1124 оd 13. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 2019/1122 u pogledu funkcioniranja Registra Unije na temelju Uredbe (EU) br. 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 177, 2. srpnja 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2019/1124).

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu akata iz članka 2. ovog Pravilnika je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Jedinice AAU: znači jedinice dodijeljene kvote kako su definirane u članku 3. točka 6. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

2. Jedinice godišnje emisijske kvote: znači jedinice kako su definirane u članku 1. točka 3.(b) Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1124.

3. Jedinice CER: znači jedinice kako su definirane u članku 3. točka 12. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

4. Jedinice ERU: znači jedinice kako su definirane u članku 3. točka 12. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

5. Jedinice lCER: znači jedinice dugoročno ovjerenih smanjenja emisija kako su definirane u članku 3. točka 9. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

6. Jedinice RMU: znači jedinice uklanjanja emisija kako su definirane u članku 3. točka 10. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

7. Jedinice tCER: znači jedinice privremeno ovjerenih smanjenja emisija kako su definirane u članku 3. točka 11. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

8. Kyotske jedinice: jedinice kako su definirane u članku 3. točka 12. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

9. Mali onečišćivači: operatori zrakoplova kako su definirani u članku 55. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 оd 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012.

10. Nacionalni administrator: tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša koje u ime Republike Hrvatske obavlja poslove vođenja računa otvorenih u Registru Unije u skladu s člankom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

11. Nacionalni KP račun: račun u Registru Unije na kojem se drže međunarodne Kyotske jedinice kako je definiran u Tablici I.-I. točka V. u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

12. Ovlašteni predstavnik računa: predstavnik računa u Registru Unije kako je definirano u članku 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 i članku 23. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

13. Osobni račun KP: račun u Registru Unije na kojem se drže međunarodne Kyotske jedinice kako je definiran u Tablici I.-I. točka V. u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

14. Račun operatera postrojenja ili račun operatora zrakoplova: račun u Registru Unije kako je definiran u Tablici I.-I. točka II. u Prilogu I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

15. Račun za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842: račun u Registru Unije kako je definiran u Tablici I.-II. u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1124.

16. Račun za trgovanje: račun u Registru Unije kako je definiran u Tablici I.-I. točka III. u Prilogu I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

17. Verifikator: znači pravna osoba ili drugi pravni subjekt kako je definiran u članku 3. točki 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2067 оd 19. prosinca 2018. o verifikaciji podataka i akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao pojmovi utvrđeni u EU Uredbama iz članka 2. ovog Pravilnika, Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine« broj 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/17, 39/19 i 151/22).

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA

Vođenje nacionalnih računa

Članak 5.

U Registru Unije, nacionalni administrator otvara i vodi nacionalne račune Republike Hrvatske te račune koji su u nadležnosti Republike Hrvatske u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 17. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 te člankom 8. stavkom 1. i člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

Dostavljanje zahtjeva

Članak 6.

(1) Svi zahtjevi za otvaranje računa iz članka 4. stavka 1. točke 13., 14. i 16. ovog Pravilnika koji se podnose temeljem Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 i Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 dostavljaju se Nacionalnom administratoru u pisanom obliku.

(2) Zahtjev mora biti vlastoručno potpisan ili ovjeren kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014, ako je zahtjev dostavljen elektroničkim putem.

(3) Zahtjev mora sadržavati sve podatke potrebne za izvođenje zatraženog procesa, što uključuje jedinstvene identifikatore u Registru Unije.

(4) Uz zahtjev se dostavlja ovjereni prijevod na hrvatski jezik za dokumente na drugim jezicima.

Članak 7.

(1) Za otvaranje računa operatera postrojenja uz zahtjev prilažu se svi dokumenti navedeni u Prilogu VI. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(2) Za otvaranje računa operatora zrakoplova uz zahtjev prilažu se svi dokumenti navedeni u Prilogu VII. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(3) Za registraciju verifikatora u Registru Unije uz zahtjev prilažu se informacije iz Priloga III. i Priloga V. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Otvaranje računa za trgovanje i osobnog računa KP

Članak 8.

(1) Vlasnik računa za trgovanje iz članka 4. stavka 1. točke 16. ili osobnog računa KP iz članka 4. stavka 1. točke 13. ovog Pravilnika može biti isključivo pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj ili fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Pravna osoba koja je vlasnik računa za trgovanje ili osobnog računa KP iz stavka 1. ovog članka mora biti registrirana u sustavu poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj.

(3) Fizička soba koja je vlasnik računa za trgovanje ili osobnog računa KP iz stavka 1. ovog članka podliježe propisima koji uređuju područje poreza.

Ovlašteni predstavnici računa

Članak 9.

(1) Najmanje jedan ovlašteni predstavnik računa iz članka 4. stavka 1. točke12. ovog Pravilnika mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim ako se radi o predstavniku verifikatora.

(2) Nacionalni administrator obustavlja pristup i uklanja s računa ovlaštenog predstavnika računa iz članka 4. stavka 1. točke 12. ovog Pravilnika u skladu s člankom 28. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122, ako utvrdi da je njegovo imenovanje trebalo odbiti u skladu s člankom 21. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 ili ako otkrije da dokumenti i informacije o identitetu dostavljeni u svrhu imenovanja ovlaštenog predstavnika računa nisu potpuni i ažurni ili su netočni ili neistiniti.

(3) Osobe koje obavljaju poslove iz članka 4. stavka 1. točke 10. ovog Pravilnika ne mogu biti vlasnici računa u Registru Unije niti obavljati poslove ovlaštenog predstavnika iz članka 4. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika za druge vlasnike računa u Registru Unije, u skladu s odredbama članka 7. stavka 2. i članka 15. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 o izbjegavanju sukoba interesa.

Pomoć drugog nacionalnog administratora pri provedbi provjere

Članak 10.

Nacionalni administrator u slučaju opravdane sumnje u potpunost, ažurnost, točnost i istinitost informacija i dokumenata dostavljenih u svrhu otvaranja računa, registracije verifikatora ili imenovanja ovlaštenih predstavnika računa iz članka 4. stavka 1. točke 12. ovog Pravilnika, traži pomoć drugog nacionalnog administratora pri provedbi provjere u skladu s člankom 19. stavkom 1. i člankom 21. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Zatvaranje računa i uklanjanje predstavnika računa

Članak 11.

(1) Nacionalni administrator 30 dana nakon ispunjenja obveza predaje emisijskih jedinica iz članka 34. stavka 3. Zakona, zatvara račun operatera postrojenja iz članka 6. ovog Pravilnika koji ispunjava sve uvjete za zatvaranje računa u skladu s člankom 25. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(2) Nacionalni administrator zatvara račun operatora zrakoplova koji ispunjava sve uvjete za zatvaranje računa u skladu s člankom 26. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(3) Nacionalni administratoru skladu s člankom 27. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 u roku od 30 dana briše iz Registra Unije verifikatora koji je prestao s radom ili verifikatora kojem je akreditacija u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2018/2067, istekla ili je povučena.

Članak 12.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje nalog za zatvaranje računa operatera postrojenja ili računa operatora zrakoplova kojima je pristup privremeno zabranjen u skladu s člankom 28. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Članak 13.

(1) Ako na računu za trgovanje iz članka 4. stavka 1. točke 16. ovog Pravilnika, u razdoblju od jedne godine nije zabilježena nijedna transakcija, nacionalni administrator traži od vlasnika računa da dostavi pisani zahtjev za održavanje računa u skladu s člankom 28. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(2) Nacionalni administrator zatvara račun za trgovanje iz članka 4. stavka 1. točke 16. ovog Pravilnika ako vlasnik računa u roku od 40 radnih dana ne dostavi pisani zahtjev za održavanje računa u skladu s člankom 28. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Članak 14.

(1) Ako je na računu koji ispunjava uvjete za zatvaranje u skladu s člancima 25., 26. i 28. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 stanje emisijskih jedinica pozitivno, nacionalni administrator traži od vlasnika računa da dostavi informacije o drugom računu u Registru Unije na koji se te emisijske jedinice prenose u skladu s člankom 29. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(2) Ako vlasnik računa ne odgovori na zahtjev iz stavka 1. ovog članka u roku od 40 radnih dana, nacionalni administrator preostale emisijske jedinice prebacuje na nacionalni račun u skladu s člankom 29. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Privremena zabrana pristupa računu

Članak 15.

(1) Nacionalni administrator ovlaštenom predstavniku računa iz članka 4. stavka 1. točke 12. ovog Pravilnika ili verifikatoru iz članka 4. stavka 1. točke 17. ovog Pravilnika privremeno zabranjuje pristup bilo kojem računu u Registru Unije ili procesima kojima bi inače imao pristup ako je ispunjen barem jedan od uvjeta iz članka 30. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(2) Nacionalni administrator privremeno zabranjuje pristup svim ovlaštenim predstavnicima računa iz članka 4. stavka 1. točke 12. ovog Pravilnika ako je ispunjen barem jedan od uvjeta iz članka 30. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(3) Nacionalni administrator ovlaštenim predstavnicima računa ili verifikatoru iz stavka 1. ovog članka, privremeno zabranjuje pristup računu ako je ispunjen barem jedan od uvjeta propisanih člankom 30. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(4) Nacionalni administrator ovlaštenim predstavnicima računa ili verifikatorima iz stavka 1. ovog članka, privremeno zabranjuje pristup računima ako utvrdi da vlasnik računa više ne udovoljava zahtjevima za otvaranje računa ili da je otvaranje računa ili registracija verifikatora trebala biti odbijena u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Članak 16.

(1) Nacionalni administrator ovlaštenim predstavnicima privremeno zabranjuje pristup svim računima vlasnika računa ako zaprimi informacije da je vlasnik računa predmet postupka u slučaju nesolventnosti u skladu s člankom 30. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(2) Privremena zabrana iz stavka 1. ovog članka traje sve dok nacionalni administrator ne zaprimi dokumentaciju kojom se dokazuje tko ima pravo zakonski predstavljati vlasnika računa te dok novi vlasnik računa ne potvrdi imenovanja trenutnih ovlaštenih predstavnika računa ili imenuje nove ovlaštene predstavnike u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Unos i odobravanje verificiranih emisija

Članak 17.

(1) Ovlašteni predstavnici računa odabiru u Registru Unije s popisa verifikatora registriranih u hrvatskom dijelu Registra Unije verifikatora koji je verificirao godišnje izvješće o emisijama u skladu s člancima 34. i 51. Zakona.

(2) Ovlašteni predstavnici računa unose podatke o emisijama za prethodnu kalendarsku godinu u skladu s verificiranim godišnjim izvješćima o emisijama iz članka 51. Zakona, do 31. ožujka u skladu s člankom 31. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(3) Verifikator odobrava podatke o godišnjim emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplovnih djelatnosti u skladu s verificiranim godišnjim izvješćima o emisijama iz članka 51. Zakona i označava emisije kao »verificirane« do 31. ožujka u skladu s člankom 31. stavcima 4. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Članak 18.

(1) U slučaju ukidanja dozvole iz članka 33. stavka 2. Zakona, ovlašteni predstavnici računa unose podatke o emisijama u skladu s verificiranim godišnjim izvješćem dostavljenim temeljem članka 34. stavaka 1. i 2. Zakona.

(2) Verifikator odobrava podatke o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja u skladu s verificiranim godišnjim izvješćima o emisijama iz članka 34. stavaka 1. i 2. Zakona i označava emisije kao »verificirane« do 31. ožujka u skladu s člankom 31. stavcima 4. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(3) Ako je vlasnik računa predmet postupka u slučaju nesolventnosti iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika, nacionalni administrator unosi verificirane emisije u skladu s verificiranim godišnjim izvješćima o emisijama iz članka 34. stavaka 1. i 2. Zakona.

(4) Verificirane emisije stakleničkih plinova iz stavka 3. ovog članka verifikator označava kao »verificirane« u skladu s člankom 31. stavcima 2., 4. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(5) Podatke o emisijama utvrđenima rješenjem iz članka 52. stavak 9. Zakona, u Registar Unije unosi nacionalni administrator.

Članak 19.

Nacionalni administrator unosi podatke o emisijama za prethodnu kalendarsku godinu na račun operatora zrakoplova koji se smatra malim onečišćivačem u skladu s člankom 55. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 оd 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012.

Izvršavanje transakcija

Članak 20.

(1) Nacionalni administrator u skladu s člankom 20. stavkom 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 na zahtjev ovlaštenog predstavnika računa pokreće ili odobrava transakcije u njegovo ime, pod uvjetom da ovlaštenom predstavniku pristup Registru Unije nije privremeno zabranjen u skladu s člankom 30. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(2) Nacionalni administrator u skladu s člankom 20. stavkom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 na zahtjev vlasnika računa pokreće ili odobrava procese u njegovo ime pod uvjetom da pristup računu nije privremeno zabranjen u skladu s člankom 30. stavcima 2., 3., 4. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka nacionalni administrator u slučaju i pod uvjetima iz članka 30. stavka 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 na zahtjev vlasnika računa predaje količinu emisijskih jedinica navedenu u zahtjevu.

Promjena države članice nadležne za operatora zrakoplova

Članak 21.

(1) Vlasnik računa operatora zrakoplova kojem je Republika Hrvatska određena kao nadležna država članica sukladno članku 22. stavak 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 dužan je dostaviti nacionalnom administratoru informacije o otvaranju računa u skladu s člankom 15. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 i člankom 5. ovog Pravilnika i informacije o ovlaštenim predstavnicima računa u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 i člankom 7. ovog Pravilnika u roku od 30 dana od dana promjene nadležnog administratora računa operatora zrakoplova.

(2) Nacionalni administrator privremeno zabranjuje pristup računu operatora zrakoplova iz stavka 1. ovog članka do dostave dokumentacije za otvaranje računa i provjere njene potpunosti, ažuriranosti, točnosti i istinitosti sukladno članku 21. stavku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122.

Međunarodne emisijske jedinice

Članak 22.

(1) Nacionalni administrator nakon isteka roka iz članka 85. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122 prenosi međunarodne jedinice na nacionalni KP račun.

(2) Nacionalni administrator u slučaju potrebe zamjene jedinica tCER ili jedinica lCER dok se nalaze u Registru Unije prenosi Kyotske jedinice iz hrvatskog registra KP na odgovarajući račun stranke u Registru Unije u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(3) Na osobnom računu KP iz članka 4. stavka 1. točke 13. ovog Pravilnika osim jedinica utvrđenih Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013, mogu se držati jedinice CER i ERU, a ne mogu se držati jedinice AAU, lCER/tCER i RMU/ERU iz RMU u skladu s komentarom pod oznakom: ˝(*)˝ iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

Povrat prekomjerne dodjele emisijskih jedinica

Članak 23.

U slučaju da je nacionalna tablica dodjele Republike Hrvatske, izmijenjena u skladu s člankom 47. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122, kako bi se ispravila prekomjerna dodjela emisijskih jedinica operateru, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša kao nadležno tijelo u skladu sa člankom 48. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/1122, zatražiti će od operatera da vrati te prekomjerne emisijske jedinice.

Prijenosi jedinica godišnje emisijske kvote u razdoblju od 2021. do 2030. godine

Članak 24.

(1) Nacionalni administrator prenosi jedinice AEA na račun za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 Republike Hrvatske za određenu godinu razdoblja obveze s njezina računa za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 za sljedeću godinu razdoblja obveze u skladu s člankom 1. stavkom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1124, kojim se umeće novi članak 59.i.

(2) Nacionalni administrator prenosi jedinice AEA s računa za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 Republike Hrvatske za određenu godinu razdoblja obveze na njezin račun za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 za bilo koju sljedeću godinu razdoblja obveze u skladu s člankom 1. stavkom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1124, kojim se umeće novi članak 59.j.

(3) Nacionalni administrator prenosi jedinice AEA s računa za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 Republike Hrvatske za određenu godinu na račun za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 druge države članice u skladu s člankom 1. stavkom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1124, kojim se umeće novi članak 59.l.

(4) Nacionalni administrator prenosi jedinice AEA s računa za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 Republike Hrvatske za određenu godinu nakon izračuna stanja na računu, na račun za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 druge države članice u skladu s člankom 1. stavkom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1124, kojim se umeće novi članak 59.m.

(5) Nacionalni administrator prenosi jedinice ublažavanja korištenjem zemljišta s računa za ispunjenje obveze Republike Hrvatske u skladu s Uredbom (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU, na račun za ispunjenje obveze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2018/842 Republike Hrvatske za određenu godinu razdoblja obveze u skladu s člankom 1. stavkom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1124, kojim se umeće novi članak 59.k.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (»Narodne novine«, broj 26/15).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-05/22-05/220

Urbroj: 517-04-1-1-23-12

Zagreb, 26. lipnja 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić