Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 95/2023 (18.8.2023.), Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1425

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 116/18. i 85/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. kolovoza 2023. donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2023./2024. osigurat će druge obrazovne materijale za učenike:

– osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2023. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi

– škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«

– osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2023. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

– osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2023. utvrđena kao korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, sukladno propisu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Pravo iz stavka 1. ove točke učenik ostvaruje sukladno odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala, koja je objavljena na mrežnim stranicama osnovne škole, za razred koji učenik pohađa i sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

– koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi

– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu drugih obrazovnih materijala

– koji ponavljaju razred (osim učenika škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«).

II.

Način uporabe, vraćanja i obnavljanja drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske propisan je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (»Narodne novine«, broj 46/19.).

III.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na Aktivnosti A578045 Sufinanciranje nastavnih materijala i opreme za učenike osnovnih i srednjih škola, i u okviru Razdjela 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Glave 04105, Programa 4007 Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, na Aktivnosti A558043 Jednokratna prava iz Zakona i ostale naknade hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te u okviru Programa 4013 Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata, na Aktivnosti A583008 Civilni invalidi iz Domovinskog rata, na kontu 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo hrvatskih branitelja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/313

Urbroj: 50301-04/12-23-2

Zagreb, 17. kolovoza 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić