Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede

1409

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORIMA STOČARSKE I BILJNE PROIZVODNJE

Predmet pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/301, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 27. srpnja 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se na temelju Komunikacije komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17. 3. 2023.) (u daljnjem tekstu: Privremeni krizni okvir).

(2) Potpora iz Programa spojiva je s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te je prijavljena Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »podnositelj zahtjeva« je svaka fizička i pravna osoba koja je podnijela zahtjev temeljem Programa i ovoga Pravilnika

2. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je udovoljila uvjetima Programa i ovoga Pravilnika

3. »JRDŽ« je Jedinstveni registar držanih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: JRDŽ)

4. »registriran promet svinja« je u smislu ovog Pravilnika otprema svinja s gospodarstva, evidentirana u JRDŽ kao domaći promet i/ili izvoz/iznos

5. »mikro, mala i srednja poduzeća« definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

6. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Mjere u provedbi Programa

Članak 4.

Mjere u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika u sektorima stočarstva su:

Mjera 1. Potpora sektoru govedarstva

Podmjera 1.1 Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka

Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele

Podmjera 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

Podmjera 3.1 Potpora za proizvodnju mesa peradi

Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju jaja

Mjera 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva

Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva

Mjere u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika u sektorima biljne proizvodnje su:

Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja

Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe

Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(2) Potpora na temelju Programa ne dodjeljuje se poduzetnicima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

– osobe, subjekte ili tijela posebno navedene u pravnim aktima kojima se izriču te sankcije

– poduzetnike koji su u vlasništvu ili pod kontrolom osoba, subjekata ili tijela na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU ili

– poduzetnike koji djeluju u sektorima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, u mjeri u kojoj bi se potporom ugrozili ciljevi odgovarajućih sankcija.

(3) Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 1. Potpora sektoru govedarstva su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom u sektoru govedarstva (proizvodnjom mlijeka, proizvodnjom u sustavu krava tele te proizvodnjom tovne junadi). Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) upis grla u JRDŽ.

(4) Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 2.1. Potpora sektoru svinjogojstva – uzgoj krmača su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja uzgajaju krmače. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine imati evidentirane krmače u JRDŽ,

d) na gospodarstvu u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine imati registriran promet svinja,

(5) Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja proizvode tovne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine isporučili su tovne svinje s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili u izvoz/iznos.

(6) Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja su isporučila perad na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi i/ili u izvoz/iznos u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi).

(7) Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 3.2. Potpora za proizvodnju jaja su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom jaja.

Korisnici koji se bave proizvodnjom konzumnih jaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Upisnik farmi kokoši nesilica.

Korisnici koji se bave proizvodnjom jaja za rasplod moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi).

(8) Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave uzgojem ovaca i koza. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) upis grla u JRDŽ.

(9) Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 5. Potpora sektoru konjogojstva su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave uzgojem konja. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) upis grla u JRDŽ.

(10) Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 6. Potpora sektoru pčelarstva su pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu.

(11) Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri 7. i 8. Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika,

b) imati evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu pod nasadima voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe, za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2022. godinu.

(12) Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom sjemenskog kukuruza i sjemena povrća. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika,

b) upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i registrirani za proizvodnju sjemena,

c) imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena kukuruza i sjemena povrća pri Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu za 2022. godinu

d) imaju uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva

f) podnijeli su Jedinstveni zahtjev za 2022. godinu za površine na kojima je korisnik uzgajao sjemenski kukuruz i sjeme povrća u 2022. godini.

g) imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu.

Uvjeti prihvatljivosti grla/kljunova/pčelinjih zajednica

Članak 6.

(1) Za potporu u Podmjeri 1.1 Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka su prihvatljiva ženska grla koja:

– su upisana u JRDŽ,

– pripadaju skupini mliječnih ili kombiniranih pasmina,

– dolaze s gospodarstava koja isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su gospodarstva upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat,

– nalaze se na gospodarstvu na dan 1. 4. 2023. godine, te u 18 mjeseci koji prethode tom datumu imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u.

(2) Za potporu u Podmjeri 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele su prihvatljiva ženska grla koja:

– su upisana u JRDŽ,

– pripadaju skupini mesnih ili kombiniranih pasmina,

– dolaze s gospodarstava koja nemaju isporuku mlijeka u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, gospodarstva nisu upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat,

– iznimno u slučaju skupine mesnih pasmina goveda prihvatljiva su grla koja dolaze s gospodarstava koja isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su gospodarstva upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat,

– nalaze se na gospodarstvu na dan 1. 4. 2023. godine, te u 18 mjeseci koji prethode tom datumu imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u.

(3) Za potporu u Podmjeri 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi su prihvatljiva muška i ženska grla koja:

– imaju evidentirano izlučenje na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz/iznos prema podacima evidentiranim u JRDŽ u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine,

– nisu mlađa od 12 niti starija od 30 mjeseci u trenutku izlučenja,

– su prisutna na gospodarstvu najmanje 250 dana za muška grla i najmanje 180 dana za ženska grla od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana izlučenja,

– sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

(4) Za potporu u Podmjeri 2.1. Potpora uzgajivačima krmača je prihvatljiv broj krmača utvrđen temeljem u JRDŽ prijavljenog broja svinja u prometu u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine dijeljenog s brojem 5, a koji ne može biti veći od prosječnog broja krmača evidentiranih u JRDŽ u istom razdoblju.

(5) Za potporu u Podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja su prihvatljiva grla tovnih svinja koja su:

– isporučena s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili u izvoz/iznos u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine,

– imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ na klanje i/ili izvoz/iznos,

– u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja pripadaju u kategorije T1 ili T2 za grla isporučena na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili su evidentirana na Međunarodnom tovarnom listu kao tovne svinje.

(6) Za potporu u Podmjeri 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi su prihvatljivi kljunovi peradi u proizvodnji mesa koji su:

– s farmi upisanih u JRDŽ

– isporučeni na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi i/ili su evidentirana na Međunarodnom tovarnim listu koji sadrži podatke o datumu i mjestu isporuke i Veterinarskom certifikatu za izvoz ili Svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje za iznos iz kojeg je vidljiv broj kljunova i mjesto utovara kljunova proslijeđenih u izvoz/iznos na klanje u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine.

(7) Za potporu u Podmjeri 3.2. Potpora za proizvodnju jaja su prihvatljivi kljunovi:

– kokoši nesilica evidentirani u Upisniku farmi kokoši nesilica pri Ministarstvu poljoprivrede na dan 1. 4. 2023. godine,

– kljunovi peradi u proizvodnji rasplodnih jaja s farmi upisanih u JRDŽ nad kojima je u 2022. godini provedena vakcinacija protiv Newcastle bolesti peradi.

(8) Za potporu u Mjeri 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva su prihvatljiva ženska grla:

– koja su upisana u JRDŽ,

– koja se na dan 1. 4. 2023. nalaze na gospodarstvu i starija su od 12 mjeseci.

Broj prihvatljivih grla na gospodarstvu ovisan je o broju ukupno rođene janjadi/jaradi u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. 4. 2023. i upisanih u JRDŽ. Broj prihvatljivih grla ovaca/koza predstavlja ukupan broj janjadi/jaradi, pri čemu broj prihvatljivih grla ne može biti veći od broja ženskih grla koja se nalaze na gospodarstvu na dan 1. 4. 2023. i starija su od 12 mjeseci.

(9) Za potporu u Mjeri 5. Potpora sektoru konjogojstva su prihvatljiva ženska grla konja:

– koja su upisana u JRDŽ,

– koja se na dan 1. 4. 2023. nalaze na gospodarstvu, starija su od 36 mjeseci te u prethodnih 18 mjeseci imaju registrirano oždrebljenje u JRDŽ.

(10) Za potporu u Mjeri 6. Potpora sektoru pčelarstva su prihvatljive pčelinje zajednice koje su upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu.

Uvjeti prihvatljivosti hektara u sektorima biljne proizvodnje

Članak 7.

(1) Najmanja površina po jednoj biljnoj vrsti voća ili povrća prihvatljiva za potporu u mjeri 7. iz članka 4. ovoga Pravilnika iznosi 0,5 ha, a najveća površina po jednoj vrsti voća ili povrća prihvatljiva za potporu mjeri 7. Programa iz članka 4. ovoga Pravilnika iznosi 5 ha.

(2) Najmanja površina prihvatljiva za potporu u mjeri 7. Programa iz članka 4. ovoga Pravilnika za cvijeće, ljekovito i aromatično bilje iznosi 0,5 ha po jednoj vrsti cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, a može se promatrati i zbirno na način da površina na kojoj se uzgaja skupina biljnih vrsta cvijeća ili skupina ljekovitog i/ili aromatičnog bilja iznosi najmanje 0,5 ha. Najveća površina po jednoj vrsti ili skupni biljnih vrsta cvijeća, ljekovitog i/ili aromatičnog bilja prihvatljiva za potporu mjeri 7. Programa iz članka 4. ovoga Pravilnika iznosi 5 ha. Iznimno u slučaju kada je korisnik stekao prihvatljivi minimum od 0,5 ha zbirom površina cvijeća i/ili ljekovitog bilja i/ili aromatičnog bilja najveća površina od 5 ha odnosi se na zbir vrsta kojim je ostvario prihvatljivi minimum.

(3) U mjeri 8. Programa za potporu je prihvatljivo prvih 50 ha poljoprivrednih površina na kojima je korisnik potpore uzgajao šećernu repu u 2022. godini prema podacima s Jedinstvenog zahtjeva za 2022. godinu.

(4) Za potporu u Mjeri 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća prihvatljive su sve poljoprivredne površine na kojima je korisnik potpore uzgajao sjemenski kukuruz i sjeme povrća, a prema podacima evidentirane godišnje prijave proizvodnje sjemena kukuruza i sjemena povrća pri Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu za 2022. godinu.

Iznos potpore

Članak 8.

(1) Jedinični iznos potpore određuje se raspodjelom predviđenog financijskog iznosa unutar mjere/podmjere navedenog u točki 9. Programa, a razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih grla/kljunova/pčelinjih zajednica/prihvatljivih površina za koja se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za:

– Podmjeru 1.1. do 130,00 eura po grlu,

– Podmjeru 1.2. do 80,00 eura po grlu,

– Podmjeru 1.3. do 65,00 eura po grlu,

– Podmjeru 2.1. do 130,00 eura po grlu,

– Podmjeru 2.2. do 15,00 eura po grlu,

– Podmjeru 3.1. do 0,02 eura po kljunu,

– Podmjeru 3.2. do 0,30 eura po kljunu,

– Mjeru 4. do 10,00 eura po grlu,

– Mjeru 5. do 100,00 eura po grlu,

– Mjeru 6. do 3,00 eura po pčelinjoj zajednici.

(2) Intenzitet potpore po hektaru za potporu unutar mjere, kako slijedi za:

– Mjeru 7. najviše 200,00 eura po hektaru.

– Mjeru 8. najviše 400,00 eura po hektaru.

– Mjeru 9. najviše 574,00 eura po hektaru.

(3) Potpora se dodjeljuje u skladu s odjeljkom 2.1. točkom 62. Privremenog kriznog okvira u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

(4) Najviši iznos potpore po jednom poduzetniku ne može premašiti iznos propisan odjeljkom 2.1. točkom 62. Privremenog kriznog okvira. Potpora iz Programa zbraja se s potporama odobrenim na temelju Privremenog kriznog okvira sukladno odredbama istog.

(5) Potpora iz Programa može se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

(6) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, iznos potpore po korisniku razmjerno će se umanjiti unutar pojedine mjere.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 9.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka podnositelji zahtjeva Mjere 6. a koji nemaju pristup AGRONET zaštićenoj mrežnoj aplikaciji podnose Zahtjev na obrascu »Zahtjeva za potporu Mjeru 6«.

(3) Po popunjavanju Zahtjeva sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima biljne i stočarske proizvodnje«.

(4) Podnositelj Zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– ne pripada poduzetnicima navedenim u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika,

– potvrđuje uzročno-posljedičnu povezanost povećanja troškova s posljedicama ruske agresije na Ukrajinu.

(5) Uz Zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovog članka podnositelj prilaže:

a) popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili

b) popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima,

c) popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima).

(6) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla tovnih svinja koja su isporučena u izvoz iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika, priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz svinja.

(7) Prihvatljivi dokaz iz stavka 6. ovoga članka je Međunarodni tovarni list (CMR) na kojem je jasno naznačen broj izvezenih grla te težina istih iz koje se može utvrditi da pripadaju u kategoriju tovnih svinja.

(8) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla peradi koja su isporučena u izvoz iz članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika, priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz peradi.

(9) Prihvatljivi dokaz iz stavka 8. ovoga članka je Međunarodni tovarni list koji sadrži podatke o datumu i mjestu isporuke i Veterinarskom certifikatu za izvoz ili Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje za iznos iz kojeg je vidljiv broj kljunova i mjesto utovara kljunova proslijeđenih u izvoz/iznos na klanje u razdoblju od 1. 4. 2022. do 1. 4. 2023. godine.

(10) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti kljunova kokoši nesilica iz članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika, priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju o provedenom cijepljenju kokoši nesilica protiv Newcastle bolesti u 2022. godini.

(11) Prihvatljivi dokaz iz stavka 10. ovog članka je Potvrda ovlaštene veterinarske organizacije ili registrirane veterinarske službe o provedenoj vakcinaciji protiv Newcastle bolesti peradi u 2022. godini ili račun o provedenoj vakcinaciji protiv Newcastle bolesti u 2022. godini.

(12) Obrasce iz stavka 2. i stavka 5. točaka a), b) i c) ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(13) Zahtjev za potporu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi se od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. kolovoza 2023. godine

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 10.

(1) Ministarstvo poljoprivrede vrši provjere i dostavlja podatke vezane za uvjete propisane člankom 5. stavcima 3. do 10. i člankom 6. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja.

(2) Podatke iz članka 5. stavka 12. točke b, c i d ovoga Pravilnika, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu dostavlja na zahtjev Agenciji za plaćanja.

(3) Administrativnu kontrolu provodi Agencija za plaćanja.

(4) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 9. ovoga Pravilnika.

(5) Zahtjevi iz članka 9. ovoga Pravilnika, podneseni nakon roka propisanog u članku 9. stavku 13. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(6) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

– uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

– drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(7) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 9. stavka 5. točke (a), Izjavi iz članka 9. stavka 5. točke (b) ili Izjavi iz članka 9. stavka 5. točke (c) ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(8) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(9) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 8. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka korisnicima koji podnose Zahtjev za Mjeru 6. iz stavka 10. članka 5. ovoga Pravilnika, a koji nemaju pristup AGRONET zaštićenoj mrežnoj aplikaciji Odluke iz stavka 8. ovoga članka dostavljaju se poštom preporučeno s povratnicom

Dopuna Zahtjeva

Članak 11.

(1) Ukoliko je Zahtjev nepotpun, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučeno poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja će dopune od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom, a ukoliko podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

Povrat potpore

Članak 12.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Žalbe

Članak 13.

Na odluke iz članka 10. stavka 8. i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 14.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/23-01/23

Urbroj: 525-13/867-23-27

Zagreb, 1. kolovoza 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić