Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o postupku ranog upozoravanja stanovništva

Ministarstvo unutarnjih poslova

1401

Na temelju članka 50. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak ranog upozoravanja stanovništva upotrebom Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (u daljnjem tekstu: SRUUK) i putem drugih komunikacijskih kanala.

Članak 2.

(1) Rano upozoravanje stanovništva je pružanje pravodobnih i korisnih informacija na temelju kojih nadležne institucije pokreću zajednice i pojedince izložene opasnostima na poduzimanje mjera za izbjegavanje ili smanjivanje rizika i provođenje pravodobnih priprema za učinkovit odgovor na prijetnje.

(2) Informacije ranog upozoravanja prikupljaju sve institucije javnog sektora u okviru

propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, zaštite od požara, seizmologije, ionizirajućeg zračenja, javnog zdravstva, geologije te operateri postrojenja s opasnim tvarima, operateri hidroakumulacija, inspekcijske službe i institucije koje provode znanstvena istraživanja.

(2) Informacije ranog upozoravanja prikupljaju sve institucije javnog sektora u okviru propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, zaštite od požara, seizmologije, ionizirajućeg zračenja, javnog zdravstva, geologije te operateri postrojenja s opasnim tvarima, operateri hidroakumulacija, inspekcijske službe i institucije koje provode znanstvena istraživanja.

(3) Institucije iz stavka 2. ovoga članka za rano upozoravanje stanovništva koriste vlastite internetske stranice, društvene mreže, medije ili druge prihvatljive načine kojima će poruke na najjednostavniji način i u najkraćem mogućem vremenu doći do većine krajnjih korisnika.

(4) Informacije ranog upozoravanja i neposredne opasnosti u vremenu najbližem realnom prenose se i Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Ravnateljstvo).

Članak 3.

Ravnateljstvo koordinira postupanje svih subjekata koji provode rano upozoravanje stanovništva te provodi rano upozoravanje stanovništva upotrebom SRUUK-a, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kada prijetnja radi koje se provodi rano upozoravanje stanovništva ima tendenciju prerastanja u veliku nesreću ili katastrofu.

2. POSTUPAK RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA UPOTREBOM SRUUK-a

Članak 4.

Odluka o ranom upozoravanju stanovništva upotrebom SRUUK-a (u daljnjem tekstu: odluka) donosi se na temelju:

– informacija ranog upozoravanja institucija iz javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, ionizirajućeg zračenja, inspekcijskih službi i institucija koje provode znanstvena istraživanja

– informacija o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima i hidroakumulacija te motrilačko-dojavni vatrogasni sustavi

– informacija koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova

– informacija primljenih putem međunarodnih sustava za razmjenu informacija.

Članak 5.

(1) Kod ugroza od poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih voda odluku donosi glavni rukovoditelj obrana od poplava ili osoba koju on ovlasti , u skladu s Državnim planom obrane od poplava i Glavnim provedbenim planom obrane od poplava.

(2) Kod ugroza od požara velikih razmjera odluku donosi glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske ili osoba koju on ovlasti.

(3) Kod ugroza od vremenskih nepogoda odluku donosi ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda ili osoba koju on ovlasti.

(4) Kod ugroze vojnim sredstvima odluka se donosi na način propisan Zakonom o obrani i tu odluku Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ZOS GS OSRH) dostavlja Operativnom centru civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Operativni centar).

(5) Kod neposredne ugroze od terorističkih djelovanja ili drugih sigurnosnih razloga većeg opsega, odluku donosi glavni ravnatelj policije ili osoba koju on ovlasti.

Članak 6.

(1) Na temelju civilno-vojne suradnje u sklopu NATO saveza, a u vezi s odgovorom na prijetnju napada balističkim projektilima informaciju o potrebi ranog upozoravanja stanovništva Operativnom centru civilne zaštite dat će Euro-atlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofu (EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response coordination Centre).

(2) Po primitku informacije Operativni centar kreira tekst poruke i određuje područje za koje se provodi rano upozoravanje te bez odgode uporabom SRUUK-a upozorava stanovništvo i o tome odmah obavještava ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite (u daljnjem tekstu: ravnatelj Ravnateljstva) i ZOS GS OSRH.

Članak 7.

U slučaju ugroza koje nisu definirane člankom 5. i 6. ovoga Pravilnika, odluku donosi ravnatelj Ravnateljstva ili osoba koju on ovlasti.

Članak 8.

(1) Zahtjev za provođenje ranog upozoravanja stanovništva upotrebom SRUUK-a (u daljnjem tekstu: zahtjev) kod ugroza koje uključuju opasne tvari, pucanje akumulacijskih brana i u drugim slučajevima kada pravna osoba ima vlastiti sustav uzbunjivanja sirenama, podnosi se u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika.

(2) Pravna osoba, čijom djelatnošću je uzrokovan izvanredni događaj bez odgode obavještava županijski centar 112 te dostavlja zahtjev i tekst poruke za rano upozoravanje putem SRUUK-a, a županijski centar 112 dalje postupa u skladu s člancima 13. i 14. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(l) Zahtjev, u slučaju izvanrednog događaja na području županije, grada ili općine, može podnijeti načelnik stožera civilne zaštite jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave zahvaćene izvanrednim događajem ili osoba koju on ovlasti.

(2) Zahtjev se, s tekstom poruke, dostavlja nadležnom županijskom centru 112, koji dalje postupa u skladu s člancima 13. i 14. ovoga Pravilnika.

3. IZRADA I DOSTAVLJANJE ODLUKE

Članak 10.

(l) Donositelj odluke dostavlja odluku Operativnom centru u elektroničkom obliku na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

(2) O dostavljenoj odluci donositelj odluke obvezan je obavijestiti Operativni centar i telefonskim pozivom na broj telefona koji je Ravnateljstvo obvezno dostaviti svim donositeljima odluka iz čl. 5. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju nemogućnosti dostave odluke u elektroničkom obliku, sadržaj odluke može se

Operativnom centru prenijeti usmeno pozivom na broj telefona koji je Ravnateljstvo dostavilo u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, radi mogućnosti snimanja poziva ili radio vezom sustava civilne zaštite.

(4) Ako je odluka predana na način iz stavka 3. ovoga članka, odluka u pisanom obliku dostavlja se Operativnom centru naknadno, čim se steknu uvjeti za njezinu dostavu.

(5) Po prestanku opasnosti za stanovništvo donositelj odluke obvezan je Operativnom centru dostaviti informaciju o prestanku opasnosti.

4. IZRADA I DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Članak 11.

(1) Zahtjev se dostavlja Operativnom centru u elektroničkom obliku na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 2).

(2) Zahtjev se u elektroničkom obliku dostavlja Operativnom centru direktno ili putem županijskog centra 112 te se o poslanom zahtjevu obavještavaju županijski centri 112 telefonskim pozivom na broj 112, a Operativni centar na broj telefona koji je Ravnateljstvo obvezno dostaviti svim pravnim osobama iz članka 8. ovoga Pravilnika i svim stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) U slučaju nemogućnosti dostave zahtjeva u elektroničkom obliku, sadržaj zahtjeva može se prenijeti usmeno pozivom na broj 112 ili na broj koji je Ravnateljstvo dostavilo u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, radi mogućnosti snimanja poziva ili radio vezom sustava civilne zaštite.

(4) Ako je zahtjev predan na način iz stavka 3. ovoga članka, zahtjev u pisanom obliku dostavlja se Operativnom centru, odnosno županijskom centru naknadno, čim se steknu uvjeti za njegovu dostavu.

(5) Po prestanku opasnosti za stanovništvo podnositelj zahtjeva obavezan je Operativnom centru direktno ili putem županijskog centra 112 dostaviti informaciju o prestanku opasnosti.

5. POSTUPANJE OPERATIVNOG CENTRA I ŽUPANIJSKOG CENTRA 112

Članak 12.

(l) Operativni centar od donositelja odluke izravno zaprima potpisanu odluku na obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika te telefonsku obavijest o dostavi odluke.

(2) Kad Operativni centar zaprimi odluku u usmenom obliku, službenik Operativnog centra popunjava obrazac odluke iz Priloga 1 ovoga Pravilnika u skladu s traženjem donositelja odluke.

(3) Kad zaprimi odluku u skladu sa stavkom 1. ili stavkom 2. ovoga članka, Operativni centar upotrebom aplikacije SRUUK provodi rano upozoravanje stanovništva slanjem Cell Broadcast i/ili SMS poruka s tekstom iz zaprimljene odluke korisnicima mobilnih uređaja koji se nalaze na području na kojem je potrebno provesti upozoravanje.

(4) Ako je potrebno, zbog smanjenja broja znakova koji se mogu poslati putem SMS poruke, Operativni centar će korigirati tekst poruke.

Članak 13.

(1) Zaprimljeni zahtjev županijski centar 112 odmah prosljeđuje Operativnom centru koji sa zahtjevom upoznaju ravnatelja Ravnateljstva ili osobu koju je on ovlastio za donošenje odluke o provođenju ranog upozoravanja stanovništva.

(2) Kad Operativni centar zaprimi zahtjev u usmenom obliku, službenik Operativnog centra popunjava obrazac zahtjeva iz Priloga 2 ovoga Pravilnika u skladu s traženjem podnositelja zahtjeva.

(3) Nakon davanja odobrenja ravnatelja Ravnateljstva ili osobe koju je on ovlastio za donošenje odluke, Operativni centar provodi rano upozoravanje stanovništva u skladu s člankom 12. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Operativni centar o provedenom ranom upozoravanju stanovništva izvješćuje donositelja odluke i županijski centar 112 na čijem je području izvršeno rano upozoravanje te ravnatelja Ravnateljstva ili osobu koju on ovlasti.

(2) Županijski centar 112 o izvršenom ranom upozoravanju, sukladno zaprimljenoj odluci, odmah obavještava pročelnika Područnog ureda civilne zaštite i voditelja nadležne Službe civilne zaštite.

(3) Operativni centar će, po prijemu informacije o prestanku opasnosti, na prikladan način o tome obavijestiti stanovništvo.

6. EVIDENCIJA

Članak 15.

(1) Operativni centar i županijski centar 112 vode evidenciju kontakata donositelja odluka i podnositelja zahtjeva na državnoj odnosno lokalnoj/područnoj razini.

(2) Kontakti iz stavka l. ovoga članka dužni su Operativni centar i županijski centar 112 izvijestiti o svakoj promjeni podataka, radi ažuriranja.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Operativni centar i županijski centar 112 dužni su u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika ažurirati evidenciju kontakata.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu (»Narodne novine«, br. 67/17.).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/334

Urbroj: 511-01-152-23-22

Zagreb, 1. kolovoza 2023.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

 

 

 

Copyright © Ante Borić