Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 90/2023 (2.8.2023.), Pravilnik o priređivanju zabavnih igara i tehnički uvjeti ispravnosti automata za zabavne igre

Ministarstvo financija

1395

Na temelju članka 48. stavaka 2. i 7. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17 i 114/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA I TEHNIČKI UVJETI ISPRAVNOSTI AUTOMATA ZA ZABAVNE IGRE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16, 101/17 i 114/22, dalje u tekstu: Zakon) u dijelu koji se odnosi na automate za zabavne igre (dalje u tekstu: automati), tehničke karakteristike automata; postupak, način i mjesto obavljanja tehničkog pregleda automata, obvezna izvješća i evidencije o automatima, postupak kategorizacije automata i postupak izdavanja ovlasti za obavljanje tehničkog pregleda automata.

II. PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA

Članak 2.

(1) Automate može postavljati i zabavne igre na automatima može priređivati pravna ili fizička osoba – poduzetnik koji je registriran za tu djelatnost.

(2) Zabavne igre mogu se priređivati na automatima, u posebno uređenim zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima (trgovački centri, sportske dvorane, stadioni, benzinske pumpe, tržnice, željezničke, autobusne te aerodromske čekaonice, turističke plaže, luna parkovi i drugo).

(3) Automati iz članka 16. stavka 2. točke 1. Zakona su automati koji sadrže video igre (Happy bus, Big car, Fireman fred, Py Mask, Kaciga, Raketa, Balon, Fireman Mack, Traktor, Jeep i druge slične igre) koje mogu biti edukativnog sadržaja ili automati koji sadrže animirani video koji se na početku igre aktivira, simulatori (Nascar, Moto GP, Star Wars, Kuglana, Ice man, T-Rex, Robot Storm, Walter Truck, Pirate Island, Typhone i druge slične igre) koje se baziraju na simulacijama vožnje raznim vrstama vozila kao automobili, zrakoplovi, plovila, vlakovi, svemirske letjelice, vojna vozila, gađanja, sudjelovanju u sportskim igrama ili klasičnim arkadnim igrama, karuseli koji simuliraju jahanje, vrtnju u krug, električni vlakovi na tračnicama.

(4) Automati iz članka 16. stavka 2. točke 2. Zakona su mehanički automati gdje je osoba (igrač) uključena u igru s rukama, nogama i cijelim tijelom. To su igre Kickboxer, Kicker, Boxer, Košarka, Air Hockey, Stolni nogomet, MMA, Fliper, Pikado, dječje Klackalice – njihalice, dječji Karuseli do troje djece, dječji automati s mehaničkom igrom (Bager/Sweet Crane, Peppa Pig, Twister, Klokan, dječji Hammer i druge slične igre), dječje Klackalice – njihalice raznih veličina i oblika koje podsjećaju na dječje animirane filmove (Hello Kitty, Winnie the Pooh, Silvetar, Tweety, Dalmatinac i drugi slični dječji filmovi) gdje djeca aktivno sudjeluju u igri pritiskom tipki, pomicanjem ručica, okretanjem volana, udaranjem spužvastim čekićima i slično.

(5) Automati se ne mogu se postavljati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze unutar prostorija obrazovnih i zdravstvenih ustanova, unutar prostorija tijela državne uprave, te prostorija lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Automati iz članka 16. stavka 2. Zakona stavljaju se u pogon pomoću kovanica, novčanica, kreditnih/debitnih kartica, žetona ili uz naplatu druge vrste s time da igrač bez obzira na način uplate ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima tijekom igre, niti po završetku igre.

(7) Automati ne smiju biti konstruirani kao automati na kojima se priređuju igre na sreću, ne smiju u svojim programskim sklopovima podržavati nasumične događaje gdje odlučuje slučaj kao dijeljenje karata, okretanje koluta, vrtnja rouletta, pogađanje veća – manja karta ili crveno – crno polje, niti znakovi (simboli) smiju podsjećati na navedene igre u casinima kao: karte, voće, kocke, kuglice i slično.

(8) Automati ne smiju obračunavati i prikazivati igračima novčane iznose, kredite ili bodove ovisno o ishodu nasumičnog događaja igre, iznosi se ne smiju akumulirati u slučaju dobitka ili uspješno odigrane igre.

(9) Automati s nagradama (kao Buldožer i Škare) bez obzira što ovise i o spretnosti igrača ne smatraju se automatima za zabavne igre.

(10) Automati koji reproduciraju glazbu ne smatraju se automatom za zabavne igre. Ukoliko se u automatu pored zabavnih igara nalazi uređaj koji reproducira glazbu, tada se taj automat u smislu ovog Pravilnika smatra automatom za zabavu.

Članak 3.

(1) Priređivanje zabavnih igara putem automata odobrava nadležni područni ured Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika, izdavanjem evidencijskih markica sukladno odredbama članka 48. Zakona, za svaki pojedinačni automat.

(2) Uz dokumentaciju navedenu u članku 48. Zakona, porezni obveznik mora priložiti i sljedeću dokumentaciju:

1. za postavljanje automata u ugostiteljske objekte dokaz da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za tu djelatnost.

2. za postavljanje automata u ostale prostore iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih mjera zaštite od direktnog dodira i ispravnosti zaštite od indirektnog dodira sukladno odredbama propisa koji uređuju ovo područje, izjavu da je automat koji se postavlja zaštićen u smislu stabilnosti, te da ne ugrožava sigurnost igrača i ostalih ljudi koji se nalaze u blizini automata.

(3) Za postavljanje automata u zabavni klub sukladno članku 2. stavku 1. točki 11. Zakona, priređivač je dužan priložiti dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poslovnog prostora s tlocrtom, dokaz da se provode i ispunjavaju uvjeti uređeni posebnim propisima zaštite od požara te da su u prostoru dostupne pisane upute za goste i zaposleno osoblje za slučaj požara.

Pravila igre

Članak 4.

(1) Uvjeti priređivanja pojedine zabavne igre utvrđuju se pravilima igre koja za svaku igru donosi priređivač. Pravila igre moraju biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a moraju biti trajno javno istaknuta i uvijek dostupna igračima na mjestu na kojem se zabavna igra priređuje.

(2) Pravilima igre utvrđuje se:

1. naziv i sjedište priređivača

2. naziv, opis i trajanje igre

3. svrha igre

4. uvjeti za sudjelovanje u igri

5. jedinična cijena igre

6. rezultati igre.

(3) Pravila igre ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre, a započeta igra mora se odigrati prema pravilima koja su vrijedila na početku igre.

Označavanje automata

Članak 5.

(1) U zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo oni automati na kojima je na vidnom mjestu istaknuta mjesečna evidencijska markica s propisanim podacima.

(2) Svaki automat bez propisane mjesečne evidencijske markice bit će privremeno oduzet.

Evidencijska markica

Članak 6.

(1) Mjesečna evidencijska markica za automate mora sadržavati:

1. naziv ovlaštenog tijela uprave koje izdaje mjesečnu evidencijsku markicu

2. grb Republike Hrvatske

3. ovjeru i potpis odgovorne osobe ovlaštenog tijela

4. serijski broj evidencijske markice, s datumom izdavanja

5. oznaku mjeseca i godine za koju se evidencijska markica izdaje

6. podatke o automatu (vrsta, tip, proizvođač, godina proizvodnje, tvornički broj ili serijski broj)

7. naziv, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB) priređivača

8. naziv i lokaciju automata.

(2) Evidencijska markica pravokutnog je oblika, veličine 13x8 cm, postavlja se na vidnom mjestu automata za zabavne igre. Tiska se u pet boja, od kojih je grb Republike Hrvatske u boji, a tekst ispisan crnom bojom. Evidencijska markica dostavlja se priređivačima zabavnih igara svaki mjesec u drugoj boji.

Članak 7.

Ministarstvo financija, Porezna uprava (dalje u tekstu: Porezna uprava) nabavlja evidencijske markice kao službene obrasce u skladu s posebnim zakonom koji uređuje područje javne nabave.

Članak 8.

Porezna uprava preuzima mjesečne evidencijske markice od tiskare te ih prema potrebi dostavlja područnim uredima Porezne uprave, o čemu se vodi evidencija.

Članak 9.

(1) Na zahtjev priređivača zabavnih igara, mjesečnu evidencijsku markicu, uz prethodnu dostavu dokumentacije sukladno članku 48. Zakona i članku 3. Pravilnika, isti može podići u nadležnom područnom uredu na čijem području postavlja automat za zabavne igre.

(2) Priređivači zabavnih igara obvezni su do dvadesetog dana u tekućem mjesecu nadležnom područnom uredu predati zahtjev za izdavanje evidencijskih markica, a nadležni područni ured dužan je izdati zatražene evidencijske markice do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec. Ako nadležni područni ured ne izda zatražene evidencijske markice do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec, priznat će se kao izvršena zakonska obveza zahtjev za izdavanje evidencijske markice predan i ovjeren od strane službene osobe nadležnog područnog ureda.

Evidencije i izvješća

Članak 10.

(1) U svakom područnom uredu Porezne uprave vodi se Evidencija o izdanim evidencijskim markicama za označavanje automata koji su postavljeni na području njihove nadležnosti.

(2) Ako priređivač u tijeku mjeseca mijenja lokaciju automata s područja jednog na područje drugog područnog ureda, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje nove mjesečne evidencijske markice nadležnom područnom uredu Porezne uprave sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i članku 3. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Ako priređivač u tijeku mjeseca mijenja lokaciju automata na području nadležnosti istog područnog ureda, nije obvezan u tekućem mjesecu za taj automat ponovo podnositi zahtjev za izdavanje nove mjesečne evidencijske markice, ali je dužan prije promjene lokacije dostaviti nadležnom područnom uredu pisanu obavijest sa podacima o postavljanju automata na novu lokaciju.

(4) Evidencije koje područni uredi Porezne uprave vode o izdanim mjesečnim evidencijskim markicama za automat za zabavne igre obvezno moraju sadržavati:

1. redni broj upisnika

2. naziv i sjedište priređivača

3. naziv automata s oznakom mjesta postavljanja

4. serijski broj evidencijske markice

5. mjesec i godinu za koju evidencijska markica vrijedi

(5) Evidencija o izdanim evidencijskim markicama za označavanje automata nadležni područni ured čuva najmanje pet (5) godina.

III. TEHNIČKI PREGLED AUTOMATA

Utvrđivanje tehničke ispravnosti automata

Članak 11.

Tehnički pregled mogu obavljati samo pravne osobe koje imaju ovlast Porezne uprave za obavljanje tehničkog pregleda automata.

Članak 12.

Tehničkim pregledom utvrđuje se ispravnost automata u pogledu:

1. identičnosti automata s tehničkom dokumentacijom proizvođača

2. sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona

3. ispravnosti uređaja za upravljanje i igranje.

Automati koji podliježu tehničkom pregledu

Članak 13.

(1) Tehničkom pregledu podliježu svi automati prije stavljanja u uporabu i za vrijeme uporabe, neovisno o tome jesu li proizvedeni u tuzemstvu ili su uvezeni iz inozemstva.

(2) Tehnički pregled obavlja se:

1. prije prvog stavljanja automata u uporabu

2. pri redovitom godišnjem pregledu automata

3. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev Porezne uprave

4. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev priređivača.

(3) Tehnički pregled automata skupine A iz članka 16. stavka 2. točke 1. Zakona obvezan je jednom godišnje, a izvanredno i prije, u trenutku većeg kvara automata ili promjene programskog sklopa automata koji utječe na igru i ponovnog stavljanja automata u uporabu, te prilikom promjene korisnika automata.

(4) Tehnički pregled automata skupine B iz članka 16. stavka 2. točke 2. Zakona obavlja se u trenutku prvog stavljanja automata u uporabu, prilikom većeg kvara, te izvanredno nakon promjene korisnika automata.

Podnošenje zahtjeva za tehnički pregled

Članak 14.

(1) Priređivač zabavnih igara podnosi pisani zahtjev za tehnički pregled automata ovlaštenoj pravnoj osobi za obavljanje tehničkog pregleda.

(2) Zahtjev za tehnički pregled automata mora sadržavati:

1. naziv pravne ili fizičke osobe priređivača, OIB i adresu sjedišta

2. naznaku vrste i tipa automata za koji se zahtijeva tehnički pregled te njegov tvornički ili serijski broj

3. naziv proizvođača ili uvoznika

4. dokumentaciju vezanu uz pravo korištenja automata (račun o kupnji automata ili ugovor o najmu automata).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uz podatke i dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, pri prvom tehničkom pregledu automata skupine A, mora imati priloženu i tehničku dokumentaciju proizvođača koja mora sadržavati:

1. CE certifikat za automat,

2. tehnički opis automata te uputu za rukovanje, održavanje i popravak,

3. potvrdu i jamstvo proizvođača.

(4) Ako se radi o automatu koji je prošao postupak kategorizacije priređivač zabavnih igara dužan je dostaviti i mišljenje Porezne uprave kojim se automat svrstao kategoriju za zabavne igre.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Porezna uprava može u bilo kojem trenutku zatražiti tehnički pregled ispravnosti pojedinog automata koji je trenutno u uporabi.

Troškovi tehničkog pregleda

Članak 15.

Troškove tehničkog pregleda iz članka 12. ovoga Pravilnika snosi priređivač zabavnih igara.

Način i mjesto obavljanja tehničkog pregleda

Članak 16.

Tehnički pregled automata može se obaviti u poslovnom prostoru gdje je automat postavljen, skladištu priređivača ili u poslovnom prostoru pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda.

Zapisnik o tehničkom pregledu automata

Članak 17.

(1) Ovlaštena pravna osoba o obavljenom tehničkom pregledu automata obvezna je sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se elektronskim putem jedan uručuje podnositelju zahtjeva, a drugi nadležnom područnom uredu.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. naziv, OIB i sjedište pravne osobe koja obavlja tehnički pregled

2. mjesto i datum obavljanja tehničkog pregleda

3. naziv, OIB i sjedište podnositelja zahtjeva

4. podatke o vrsti i tipu automata, mjesecu i godini proizvodnje, tvorničkom ili serijskom broju automata, te ostale tehničke podatke o automatu

5. dokumentaciju vezanu uz pravo korištenja automata

6. podatke o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena pri obavljanju tehničkog pregleda

7. podatke o uređajima i opremi korištenoj pri obavljanju tehničkog pregleda

8. podatke vezane uz način utvrđivanja identičnosti automata s tehničkom dokumentacijom

9. podatke o izvršenoj provjeri sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona

10. provjeru ispravnosti kontrolnih uređaja i uređaja za upravljanje i igranje

11. popis ispitanih radnji po redoslijedu izvršavanja i podatke dobivene ispitivanjem

12. podatak o datumu početka i završetka tehničkog pregleda.

(3) Zapisnik potpisuje osoba koja je obavila tehnički pregled automata.

(4) Zapisnik o tehničkom pregledu automata obvezan je prilog potvrde o tehničkoj ispravnosti (atestu).

Potvrda o tehničkoj ispravnosti automata (atest)

Članak 18.

(1) Na temelju podataka dobivenih tehničkim pregledom i opisanih u zapisniku, ovlaštena pravna osoba iz članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje potvrdu (atest) o tehničkoj ispravnosti automata za svaki automat pojedinačno.

(2) Potvrda (atest) o tehničkoj ispravnosti automata može se izdati samo ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi:

1. tehnička ispravnost automata u pogledu sigurnosti rada

2. da automat ispunjava uvjete propisane odredbama Zakona i Pravilnika.

3. da je automat koji je prošao postupak kategorizacije dobio pozitivno mišljenje Porezne uprave.

Označavanje automata

Članak 19.

(1) Nakon obavljenog tehničkog pregleda, pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je na automat, na vidljivom mjestu, istaknuti svoju markicu ili pločicu kojom potvrđuje da je automat tehnički ispravan.

(2) Markica ili pločica mora sadržavati podatke o pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tehničkog pregleda, broj i datum valjanosti potvrde (atesta), te mora biti zaštićena od oštećenja.

Plombiranje automata

Članak 20.

(1) Nakon obavljenog tehničkog pregleda automata iz članka 16. stavka 2. točke 1. Zakona, pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda plombirat će programski sklop koji generira igru zaštitnom naljepnicom ili plombom ukoliko je to potrebno radi sprječavanja neovlaštenog pristupa automatu.

(2) Ako se automat iz članka 16. stavka 2. točke 1. Zakona zasniva na konzoli računala, pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda plombirati će sve otvorene portove računala zaštitnom naljepnicom ili plombom ukoliko je to potrebno radi sprječavanja neovlaštenog pristupa programskom sustavu računala.

(3) Pravne osobe koje obavljaju tehnički pregled automata zadužuju zaštitne naljepnice za plombiranje u Poreznoj upravi.

Članak 21.

Zaštitna naljepnica za automate ima sljedeće karakteristike:

Dimenzije: 100x20 mm;

Oblik: pravokutnog oblika koji je na obje strane zaobljen s grbom Republike Hrvatske;

Na srednjem dijelu zaštitne naljepnice nalazi se pleter na kojem je tiskano Republika Hrvatska, Ministarstvo financija i redni broj;

Materijal: molekularno diskontinuiran, temperaturno otporan -50 st. Celz/+110 st. Celz;

Tisak: 5 boja, topli tisak – zlato sjajno; zaštita – tisak nevidljivom bojom (UV), numerirano.

Članak 22.

Porezna uprava nabavlja zaštitne naljepnice kao službene obrasce u skladu s posebnim zakonom koji uređuje područje javne nabave.

Članak 23.

Nakon postavljanja automata na predviđenu lokaciju te ispunjavanja odredbe članka 48. Zakona i članka 3. stavaka 2. i 3. Pravilnika, ovlašteni službenici Porezne uprave izdaju priređivaču mjesečnu evidencijsku markicu.

Evidencije i izvješća

Članak 24.

(1) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda obvezna je voditi evidenciju o svim izvršenim tehničkim pregledima automata.

(2) Evidencija o obavljenim tehničkim pregledima mora sadržavati:

1. redni broj izvršenog tehničkog pregleda

2. datum zaprimanja zahtjeva za tehnički pregled

3. naziv, OIB i sjedište podnositelja zahtjeva

4. podatke o automatu (proizvođač, vrsta, tip i godina proizvodnje)

5. datum i mjesto izvršenog tehničkog pregleda

6. rezultat tehničkog pregleda (automat ispravan / nije ispravan)

7. serijski broj zaštitne naljepnice za plombiranje

8. redni broj izdane potvrde (atesta).

(3) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je čuvati dokumentaciju vezanu uz obavljanje tehničkog pregleda najmanje pet (5) godina.

Članak 25.

(1) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda obvezna je voditi evidenciju o svim izdanim potvrdama (atestima).

(2) Evidencija o izdanim potvrdama o tehničkoj ispravnosti automata (atestima) mora sadržavati:

1. redni broj izdane potvrde (atesta)

2. naziv, OIB i sjedište podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde (atesta)

3. datum i mjesto izvršenog tehničkog pregleda

4. datum izdavanja potvrde (atesta)

5. redni broj izdanog tehničkog pregleda.

(3) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je čuvati dokumentaciju vezanu uz izdavanje potvrde (atesta) najmanje pet (5) godina.

Članak 26.

(1) Evidencija izdanih zaštitnih naljepnica vodi se u Poreznoj upravi.

(2) Porezna uprava vodi evidenciju izdanih zaštitnih naljepnica koja se čuva najmanje pet (5) godina.

Članak 27.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je izvješća o obavljenim tehničkim pregledima i sve izdane potvrde (ateste) dostavljati Poreznoj upravi do 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

IV. KATEGORIZACIJA AUTOMATA

Članak 28.

(1) Kategorizacija automata je postupak koji na zahtjev proizvođača, uvoznika ili priređivača provodi Porezna uprava radi svrstavanja određenoga novog tipa automata (proizvedenog u tuzemstvu ili uvezenog iz inozemstva) u automate za zabavne igre.

(2) Kategorizacija automata provodi se za automate koji nisu navedeni u grupi vrsta automata iz članka 16. Zakona, a nisu obuhvaćeni niti člankom 2. stavcima 3. i 4. ovog Pravilnika.

(3) Kategorizacija automata provodi se isključivo za automate do jedne godine starosti, osim izuzetno za tip automata za koji je ranije izdana kategorizacija, a koja ističe sukladno članku 36. stavku 3. ovog Pravilnika.

(4) Trošak postupka kategorizacije automata snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 29.

(1) Zahtjev za dobivanje mišljenja o kategorizaciji automata proizvođač, uvoznik ili priređivač dostavlja Poreznoj upravi.

(2) Zahtjev za dobivanje mišljenja o kategorizaciji automata proizvođača, uvoznika ili priređivača mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda ili odobrenje za obavljanje djelatnosti iz kojeg su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti proizvođača, uvoznika ili priređivača automata,

2. ako se radi o proizvođaču automata, mora dostaviti i minimalno-tehničke uvjete za obavljanje djelatnosti proizvodnje,

3. CE certifikat za automat,

4. tehničke podatke o automatu s elektro-shemom,

5. uputu za rukovanje, održavanje i popravak automata,

6. potvrdu i jamstvo proizvođača,

7. pravila igre koja se nalaze u automatu za koji se provodi postupak kategorizacije.

(3) Izuzetno, za automate iz članka 36. stavak 3. ovoga Pravilnika potrebno je dostaviti i tipski certifikat o sukladnosti automata izdan od ovlaštenog laboratorija kojim se potvrđuje da je automat koji je predmet postupka zabavni.

(4) Cjelokupna dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka mora biti dostavljena na hrvatskom jeziku.

Članak 30.

(1) Za dobivanje mišljenja o kategorizaciji automata u automate za zabavne igre potrebno je da automat ispunjava sljedeće uvjete:

1. na automatu se ne smije ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima,

2. automat mora sadržavati isključivo igre vještine, brzine i moći zapažanja, u kojem su isključene igre ostvarivanja dobitka s elementima slučajnosti ili nasumičnih događaja kao dijeljenje karata, okretanje koluta, vrtnja rouletta, pogađanje veća – manja ili crvena – crna polja i slično.

3. automat ne smije u svojim igrama podsjećati na priređivanje igara na sreću znakovima (simbolima) kao: karte, voće, kocke, kuglice, brojevi (npr. 777) i slično,

4. automat se može stavljati u pogon pomoću kovanica, novčanica, kreditnih/debitnih kartica, žetona ili uz naplatu druge vrste, kojom se dobiva mogućnost za igranje jedne igre, s tim da automat u tijeku igre ne smije primati nove kovanice ili novčanice i na taj način povećavati iznos kredita za postojeću igru. Automat može primiti kovanicu ili novčanicu od najviše 5 EUR-a,

5. monitor automata mora prikazivati samo jedan elektronički brojčanik za evidentiranje prometa te se podaci na njemu ne mogu brisati,

(2) Izuzetno, za automate iz članka 36. stavak 3. ovoga Pravilnika potrebno je osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ispuniti sljedeće:

1. na kućištu automata moraju se nalaziti podaci o nazivu automata, proizvođaču, tvorničkom broju, godini i mjesecu proizvodnje,

2. na uključenom monitoru automata moraju biti vidljivi podaci o proizvođaču i nazivu programa,

3. automat na svom kućištu mora imati isključivo tri ulazne bravice koje služe za očitanje prometa putem elektroničkog brojčanika, pristup elementima u automatu i za pražnjenje spremnika,

4. automat mora omogućiti provjeru (testiranje) programa pohranjenog na programskom sklopu i to naziva i verzije programa kao i ispitnih zbrojeva programskog koda zabavne igre iz tipskog certifikata,

5. programski sklop automata ugrađuje proizvođač, a on mora omogućiti izvedbu igre na način opisan u pravilima igre te sadržan u tehničkom opisu igre.

6. programski sklop automata mora biti dio informacijskog sustava automata koji sadrži program, softver koji definira i utječe na funkcionalnost automata za zabavne igre, posebno u dijelu odigravanja, ishoda i obračuna igara.

7. rezultat igre na automatima mora ovisiti o utjecaju igrača kroz interakciju s igrom, njegovoj spretnosti i iskustvu, pri čemu igrač ne smije ostvarivati dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

8. automat smije omogućiti samo one igre koje su opisane u uputama za uporabu upravo tog automata.

9. automat mora osiguravati zaštitu svih verzija koje provode program i nadziru igru, uključujući i sve nosioce podataka i programske kodove.

10. programski sklop automata zajedno sa komunikacijskim priključkom mora biti zaštićen od fizičkog pristupa (npr. kutija, poklopac) i on se mora moći plombirati tijekom tehničkog pregleda od strane ovlaštene pravne osobe, a prije stavljanja automata u uporabu.

11. pristup prethodno navedenim verzijama programa dopušten je samo ovlaštenim osobama Porezne uprave i ovlaštenim pravnim osobama koje obavljaju tehnički pregled.

12. iznimno je pristup navedenim verzijama programa dopušten i serviseru priređivača u slučajevima servisnog zahvata uz nazočnost ovlaštene pravne osobe za tehnički pregled automata. Svaki zahvat te vrste mora biti upisan u servisnu knjigu i u zapisnik ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregled automata.

Članak 31.

(1) Porezna uprava zahtjeve za dobivanje mišljenja o kategorizaciji automata s dokumentacijom dostavlja svim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje tehničkog pregleda automata na postupanje.

(2) Pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda automata dužne su pregledati dostavljenu dokumentaciju i automat u roku od 30 dana, te na temelju provedenog tehničkog pregleda dostaviti Poreznoj upravi stručno izvješće.

(3) Na temelju dostavljene dokumentacije i stručnog izvješća svih ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje tehničkog pregleda automata Porezna uprava daje mišljenje o tome zadovoljava li određeni tip automata sve zakonske uvjete propisane za svrstavanje u kategoriju automata za zabavne igre.

(4) Ako se za isti tip automata u više navrata pri tehničkom pregledu ili u postupku nadzora utvrdi da nije identičan danom mišljenju o kategorizaciji, Porezna uprava može ukinuti dano mišljenje i zabraniti uporabu tog tipa automata.

V. OVLAST ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA AUTOMATA

Uvjeti za izdavanje ovlasti

Članak 32.

(1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje tehničkog pregleda automata, pravna osoba obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda iz kojega su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti tvrtke (djelatnost tvrtke mora biti ispitivanje i atestiranje automata za zabavne igre)

2. dokumentaciju o posjedovanju opreme za tehnički pregled automata sukladno standardu HRN EN ISO/IEC 17020:2005

3. potvrdu o svakom zaposleniku ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregleda koji je osposobljen za obavljanje tehničkog pregleda automata, uz uvjet da je jedan od zaposlenih inženjer elektrotehnike

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv svake pojedinačne ovlaštene osobe ne vodi kazneni postupak

5. dokumentacija vezana uz pravo raspolaganja poslovnim prostorom u kojem se može obavljati tehnički pregled.

(2) Rješenje za obavljanje tehničkog pregleda automata pravnim osobama daje Porezna uprava na rok od pet (5) godina.

Članak 33.

(1) Tehnički pregled automata smije obavljati samo pravna osoba koju za tu djelatnost rješenjem ovlasti Porezna uprava.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka može dobiti samo pravna osoba koja se ne bavi djelatnošću priređivanja igara na sreću i zabavnih igara, iznajmljivanja automata, koja nije proizvođač, dobavljač, serviser ili ovlašteni zastupnik proizvođača.

(3) Tehnički pregled automata može obavljati pravna osoba koja ima važeću ovlast od akreditacijskog tijela i ispunjava uvjete po standardu HRN EN ISO/IEC 17020:2005.

Članak 34.

(1) Pravna osoba koja obavlja djelatnost tehničkog pregleda automata dužna je tijekom poslovanja osigurati neovisnost i objektivnost u postupanju i čuvati poslovnu tajnu, sve informacije, podatke i dokumentaciju vezanu uz obavljanje djelatnosti za koju ima izdanu ovlast.

(2) Pravna osoba koja obavlja djelatnost tehničkog pregleda automata odgovorna je za uredno i zakonito obavljanje poslova za koje ima ovlaštenje.

Ukidanje ovlasti

Članak 35.

Pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tehničkog pregleda automata koja djelatnost ne obavlja u skladu s odredbama članka 32., 33. i 34. ovoga Pravilnika, Porezna uprava ukinut će rješenjem izdanu ovlast za obavljanje tehničkog pregleda automata u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

VI. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o priređivanju zabavnih igara (»Narodne novine« broj 1/17) i Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre (»Narodne novine« broj 1/17).

(2) Mišljenja o kategorizaciji automata koja su izdana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju važeća do 1. siječnja 2025. godine. Ako priređivač želi nastaviti s priređivanjem zabavnih igara na automatima, mora do 1. siječnja 2025. godine provesti postupak kategorizacije automata sukladno člancima 28., 29., 30. i 31. ovoga Pravilnika.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/22-01/553

Urbroj: 513-07-21-01/22-1

Zagreb, 4. srpnja 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić