Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 106/2009 (7.9.2009.), Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima

 

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj: 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

 

PRAVILNIK O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se postupak podnošenja poticaja za dodjelu odlikovanja i priznanja, postupak primitka stranog odlikovanja i priznanja, način nošenja i isticanja odlikovanja, razmjena odlikovanja, uručenje odlikovanja i priznanja, oduzimanje odlikovanja i priznanja, izgled i tehnička izvedba svakog odlikovanja, izgled i opis isprave o dodjeli odlikovanja i priznanja te druga pitanja od značenja za odlikovanja i priznanja.

Članak 2.

Odlikovanja i priznanja dodjeljuju se u prigodi blagdana, spomendana ili u prigodi obljetnica značajnih za Republiku Hrvatsku, odnosno, fizičku ili pravnu osobu kojima se dodjeljuju odlikovanja ili priznanja.

POSTUPAK PODNOŠENJA POTICAJA ZA DODJELU ODLIKOVANJA

Članak 3.

Poticaj za dodjelu odlikovanja ili priznanja podnosi se u skladu s člankom 28. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon).

Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno povjereništvo) razmatra poticaje za odlikovanja i priznanja, a usvojene poticaje u obliku prijedloga, podnosi predsjedniku Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednik Republike).

Poticaj se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, odnosno naziv pravne osobe, adresu prebivališta ili sjedišta pravne osobe, naziv odlikovanja ili priznanja za koje se podnosi poticaj, osnovne podatke o pravnoj osobi, te odgovarajuće obrazloženje prijedloga.

Poticaj se može podnijeti i u elektronskom obliku uz obvezu naknadne potvrde u pisanom obliku.

Državno povjereništvo može prije razmatranja poticaja zatražiti dodatne podatke i mišljenje od nadležnih tijela javne vlasti.

Članak 4.

Poticaj za dodjelu odlikovanja ili priznanja stranom državljaninu podnosi se u skladu s člankom 28. Zakona.

Nakon usvajanja poticaja od strane Državnog povjereništva, od Predsjednika Republike traži se suglasnost.

Nakon suglasnosti Predsjednika Republike, Odjel za odlikovanja i priznanja Ureda Predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odjel), će pribaviti, putem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove u Republici Hrvatskoj, mišljenje nadležnog tijela u državi koje je državljanin.

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja, provodi se postupak za dodjelu odlikovanja ili priznanja.

POSTUPAK PRIMITKA STRANOG ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Članak 5.

Suglasnost za primitak stranog odlikovanja ili priznanja hrvatskom državljaninu može službenim diplomatskim putem zatražiti strana država ili osobno hrvatski državljanin kojeg se namjerava odlikovati.

Zamolba za suglasnost upućuje se Odjelu koji će uz konzultacije sa članovima Državnog povjereništva, uputiti prijedlog Predsjedniku Republike.

Nakon provedenog postupka podnositelju zamolbe dostavlja se odgovor.

NAČIN NOŠENJA I ISTICANJA ODLIKOVANJA

Članak 6.

Odlikovanja s lentom i danicom, odnosno odlikovanja s ogrlicom se ističu samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola. U ostalim prigodama kada se ističu odlikovanja, nose se minijature odlikovanja ili umanjenice, a na službenim odorama male oznake.

Lentu velereda odlikovane osobe ističu ovješenu od desnog ramena na lijevi bok zajedno s danicom tog velereda na lijevoj strani grudi.

Ukoliko osoba ima više odlikovanja s lentom, tada ističe samo lentu najvišeg odlikovanja, danicu tog velereda te danice ostalih odlikovanja na lijevoj strani grudi. Danice se ističu jedna iznad druge, a po važećem slijedu od gore prema dolje.

Ukoliko osoba ima i odlikovanja s ogrlicom, tada ističe lentu najvišeg velereda, danicu tog velereda, danice ostalih odlikovanja i ogrlicu najvišeg odlikovanja iz skupine odlikovanja s ogrlicom.

Ukoliko je odlikovanje s ogrlicom najviše odlikovanje koje osoba ima, tada ističe njegovu ogrlicu (i danicu ako je ima) te umanjenice ostalih odlikovanja s ogrlicom, odnosno umanjenice ostalih odlikovanja.

Ako osoba uz veleredove i redove s ogrlicom ima i druga odlikovanja, ističe i njihove umanjenice i to na lijevoj strani grudi iznad zapučka po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja.

Kada odlikovana osoba ne ističe lentu i danicu, odnosno ogrlicu ili drugi znak odlikovanja, tada ističe minijaturu ili umanjenicu tog odlikovanja.

Minijatura odlikovanja se ističe u zapučku civilnog odijela. Ukoliko je ista osoba odlikovana s više odlikovanja za koja je propisana minijatura, ističe samo minijaturu najvišeg odlikovanja.

Umanjenice se ističu na lijevoj strani grudi civilnog odijela, po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja iznad zapučka civilnog odijela. Ukoliko se ističe samo jedna umanjenica, ona se stavlja u zapučak civilnog odijela.

Odlikovanja koja se dodjeljuju postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova sadrže i plamenac. Plamenac se veže na vrh koplja zastave odlikovane cjeline.

Članak 7.

Male oznake odlikovanja se nose isključivo na službenim odorama poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja, iznad gornjeg lijevog džepa odore.

U jedan red stavljaju se tri male oznake. Ako odlikovani ima više od tri odlikovanja, ovisno o broju, u red iznad prvog, odnosno svakog slijedećeg reda, stavlja jednu, dvije ili tri male oznake prema važećem slijedu.

Članak 8.

Uvažavajući odredbe članka 7. ovoga Pravilnika, potanji način nošenja odlikovanja i medalja na službenim odorama Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, ostalih tijela državne uprave te drugih organizacija koje imaju službene odore, propisuje se posebnim propisima kojima se uređuju vrste i način nošenja službenih odora.

Članak 9.

Ukoliko je osoba odlikovana odlikovanjima i medaljama strane države, tada ih ističe nakon odlikovanja i medalja Republike Hrvatske.

Članak 10.

Članovi obitelji umrle, posmrtno odlikovane ili nestale osobe odlikovanje mogu isticati na posebnom mjestu u svom domu, u prigodi komemoracija ili sličnih obilježavanja spomena na odlikovanu osobu, ali ih nemaju pravo sami nositi.

RAZMJENA ODLIKOVANJA

Članak 11.

U prigodi posjeta Predsjednika Republike stranim državama, posjeta stranih državnika Republici Hrvatskoj ili u prigodi važnijih nacionalnih i međunarodnih zbivanja može se obaviti razmjena odlikovanja.

Članak 12.

Veleposlanicima stranih država u Republici Hrvatskoj odlikovanja se mogu dodijeliti na temelju načela uzajamnosti, ukoliko su obnašali dužnost veleposlanika najmanje tri godine.

Čelnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavništava međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj odlikovanja se mogu dodijeliti po završetku obnašanja dužnosti ili nakon okončane misije u Republici Hrvatskoj.

Razmjena odlikovanja sa stranim državama može se propisati bilateralnim sporazumom.

URUČENJE ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Članak 13.

Predsjednik Republike u pravilu uručuje odlikovanja i priznanja osobno.

Predsjednik Republike može odrediti izaslanika za uručenje odlikovanja ili priznanja.

Odlikovanja i priznanja uručuju se na prigodnoj svečanosti.

ODUZIMANJE ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Članak 14.

Predsjednik Republike može oduzeti odlikovanja ili priznanja u skladu s odredbama Zakona.

Članak 15.

U slučaju iz članka 30. stavak 5. Zakona, odlikovanja ili priznanja oduzimaju se na prijedlog Državnog povjereništva.

Poticaj za oduzimanje mogu podnositi osobe i tijela iz članka 28. Zakona.

Poticaj iz prethodnog stavka mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja poticaja, prebivalište ili sjedište podnositelja poticaja, navođenje imena i prezimena te ime roditelja osobe na koju se poticaj odnosi, uz ispis osobnih podataka, navođenje naziva odlikovanja ili priznanja za koje se podnosi poticaj te razlozi oduzimanja odlikovanja ili priznanja.

Članak 16.

Državno povjereništvo će za nositelje odlikovanja ili priznanja, koji su pravomoćno osuđeni na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje tri godine, predložiti oduzimanje odlikovanja ili priznanja.

Odjel će najmanje jedanput godišnje od Ministarstva pravosuđa zatražiti podatke o osobama iz stavka 1. ovoga članka.

Poticaj za oduzimanje mogu u pisanom obliku podnositi osobe i tijela iz članka 28. Zakona.

Poticaj iz prethodnog stavka mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja poticaja, prebivalište ili sjedište podnositelja, navođenje imena i prezimena te ime roditelja osobe na koju se poticaj odnosi uz ispis osobnih podataka, navođenje naziva odlikovanja ili priznanja za koje se podnosi poticaj te razlozi oduzimanja odlikovanja ili priznanja.

Članak 17.

Nakon objave odluke o oduzimanju odlikovanja ili priznanja u »Narodnim novinama«, Odjel dostavlja odluku osobi kojoj je odlikovanje ili priznanje oduzeto, odnosno članovima obitelji te osobe.

Uz dostavljenu odluku osoba se obavještava o obvezi vraćanja oduzetog odlikovanja ili priznanja Uredu Predsjednika Republike.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Odlikovanja se mogu sastojati od znaka velereda, reda ili spomenice, lente, Velike Danice, danice, ogrlice, minijature, umanjenice, male oznake, plamenca reda te isprave o dodjeli.

Povelja Republike Hrvatske sastoji se od pisane isprave, a Hrvatska državna nagrada od velikog znaka nagrade (za pravne osobe) ili malog znaka nagrade (za fizičke osobe) i umanjenice, te isprave o dodjeli.

Sastav, opis izgleda i tehnička izvedba svakog dijela odlikovanja ili priznanja utvrđenih člancima 6., 24. i 25. Zakona, slikovni prikaz odlikovanja ili priznanja te opis izgleda isprave o dodjeli odlikovanja ili priznanja sa slikovnim prikazom, propisani su u Dodacima od A. do U. i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 19.

Odjel daje potrebna dodatna pojašnjenja za sva pitanja vezana uz problematiku odlikovanja i priznanja.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima (»Narodne novine«, broj: 144/08).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-03/01

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r.

DODATAK A.

VELERED KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

I.

Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Velered) je ustanovljen Zakonom.

Velered je po važnosnome slijedu najviše odlikovanje Republike Hrvatske.

II.

Velered se dodjeljuje poglavarima država kao najviši izraz priznanja Republike Hrvatske za njihovo djelovanje na uspostavi suverene Republike Hrvatske, za izniman doprinos njezinu međunarodnu ugledu i položaju te za visoki doprinos razvitku međudržavnih odnosa između Republike Hrvatske i njihove zemlje.

III.

Velered se sastoji od znaka Velereda s lentom, Velike Danice, minijature Velereda, umanjenice Velereda, male oznake Velereda, te isprave o dodjeli.

Znak Velereda izrađen je od srebra finoće 999/1000, širine 60 mm i visine 66 mm.

Lice znaka Velereda je srebrni monogram »H« s okruglim medaljonom Velereda od zlata, promjera 25 mm, utisnutim u vodoravnoj prečki monograma. Na medaljonu je reljefno istaknut stilizirani lik osobe koja sjedi na prijestolju s atributima vlasti (kruna, žezlo, jabuka) i simbolima sunca sa svake strane. Medaljon je napravljen prema reljefu s krstionice u katedrali sv. Duje u Splitu i tradicionalno se smatra da predstavlja jednog od hrvatskih vladara. Rub medaljona je profiliran s ornamentom upletenog konopca. Iznad krune je reljefni grb Republike Hrvatske iza kojeg se između okomitih krakova monograma izvija stilizirana preslica. Okomiti krakovi monograma su urešeni tropletim ornamentom u kojem je usađeno po pet crvenih okruglih koralja u svakom kraku. Podno medaljona je troredi stilizirani starohrvatski ornament u čijoj je sredini stilizirano sunce s okruglim usađenim crvenim koraljem iz kojeg izlazi dvanaest zraka. Ispod sunca se izvija stilizirano klasje, a monogram je postrance urešen stiliziranim valom (tzv. »kuke») iz predromaničkog razdoblja.

Na glatkom naličju znaka Velereda je u sredini natpis KRALJ TOMISLAV uokviren vijencem od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Velereda je ovješen ušicom i prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o dvostruki uresni čvor lente. Lenta je izrađena od moariranog svilenog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske, širine 80 mm i 1960 mm duljine, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije zlatne pruge od pletera širine 19 mm.

Velika Danica je ispupčena osmerokraka zvijezda, izrađena od srebra finoće 999/1000, promjera 100 mm. Na licu Velike Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlata finoće 750/1000. U sredini je medaljon Velereda od zlata promjera 32 mm. Na naličju Velike Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Minijaturu Velereda čini otkov Velike Danice promjera 17 mm, apliciran na emajliranu podlogu tamno crvene boje promjera 19 mm. Na naličju se nalazi leptir kopča.

Umanjenicu Velereda čini otkov Velike Danice promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice Velereda je igla za ovjes.

Malu oznaku Velereda čini otkov medaljona Velereda promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske s dvije zlatne pruge u crvenom i plavom polju. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka A. je slikovni prikaz Velereda.

IV.

Pri dodjeli Velereda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA/S LENTOM I VELIKOM DANICOM.

Lijevo ispod natpisa S LENTOM I VELIKOM DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka A. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

 

Slikovni prikaz Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom  

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

DODATAK B.

 

VELERED KRALJICE JELENE S LENTOM I DANICOM

I.

Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Velered) je ustanovljen Zakonom.

Velered po važnosnome slijedu zauzima drugo mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Velered se dodjeljuje:

1. dostojanstvenicima, visokim državnim dužnosnicima i čelnicima međunarodnih organizacija za njihov doprinos međunarodnom ugledu i položaju Republike Hrvatske;

2. hrvatskim i stranim predsjednicima parlamenata i vlada, za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnji i napretku Republike Hrvatske te za izniman doprinos razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima;

3. vojnim zapovjednicima Oružanih snaga Republike Hrvatske za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

III.

Velered se sastoji od znaka Velereda s lentom, Danice, minijature Velereda, umanjenice Velereda, male oznake Velereda, te isprave o dodjeli.

Lice znaka Velereda čini trolisni križ čiji su gornji, lijevi i desni krak rascijepljeni te krunište. Križ je širine 52 mm i 65 mm visine, izrađen od srebra finoće 999/1000, zlatnih rubova. Srebrna podloga križa ispunjena je plavim emajlom i prošarana zlatnim križićima. Krunište je napravljeno od povijesnih grbova s grba Republike Hrvatske ispod kojih je natpis KRALJICA JELENA.

Na glatkom naličju znaka Velereda u sredini je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Velereda ovješen je ušicom i prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o dvostruki uresni čvor lente. Lenta je izrađena od moariranog svilenog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske, širine 80 mm i 1960 mm duljine, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije zlatne pruge od pletera širine 19 mm.

Danica je ispupčena osmerokraka zvijezda, izrađena od srebra finoće 999/1000, promjera 90 mm. Na licu Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlata finoće 750/1000. U sredini je trolisni križ s kruništem, izradom i veličinom istovjetan znaku Velereda. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Minijaturu Velereda čini otkov Danice s trolisnim križem znaka Velereda na žutoj podlozi promjera 17 mm, apliciran na emajliranu podlogu tamno plave boje promjera 19 mm. Na naličju se nalazi leptir kopča.

Umanjenicu Velereda čini otkov Danice promjera 17 mm s otkovom trolisnog križa znaka Velereda u sredini, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Velereda čini otkov trolisnog križa znaka Velereda na okrugloj podlozi promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske s dvije zlatne pruge u crvenom i plavom polju. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka B. je slikovni prikaz Velereda.

IV.

Pri dodjeli Velereda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/VELEREDOM KRALJICE JELENE/S LENTOM I DANICOM.

Lijevo ispod natpisa S LENTOM I DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka B. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom

 

DODATAK C.

VELERED KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. S LENTOM I DANICOM

I.

Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Velered) je ustanovljen Zakonom.

Velered po važnosnome slijedu zauzima treće mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Velered se dodjeljuje:

1. dostojanstvenicima, visokim državnim dužnosnicima i čelnicima međunarodnih organizacija za njihov doprinos međunarodnom ugledu i položaju Republike Hrvatske;

2. hrvatskim i stranim predsjednicima parlamenata i vlada, za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnji i napretku Republike Hrvatske te za izniman doprinos razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima;

3. vojnim zapovjednicima Oružanih snaga Republike Hrvatske za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

III.

Velered se sastoji od znaka Velereda s lentom, Danice, minijature Velereda, umanjenice Velereda, male oznake Velereda, te isprave o dodjeli.

Znak Velereda izrađen je od srebra finoće 999/1000.

Lice znaka Velereda je stilizirani kvadrat oblih razvedenih stranica dijagonale 55 mm, položen na prekrižene mačeve duljine 69 mm, na kojem je okrugli zlatni medaljon promjera 28 mm, uokviren troprutim pleterom na bijeloj emajliranoj podlozi. Na medaljonu je reljefno istaknut lik hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. s krunom, mačem u desnoj i križem u lijevoj ruci, kako stoji na brodskom pramcu na kojem je natpis KREŠIMIR IV. Medaljon je položen u središte srebrnog pletera s pet petlji u čijim je probojima podloga od plavog emajla koji tvore osnovu razvedenog i zaobljenog kvadrata znaka Velereda.

Na glatkom naličju znaka Velereda u sredini je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Velereda je ovješen ušicom i prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o dvostruki uresni čvor lente. Lenta je izrađena od moariranog svilenog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske, širine 80 mm i 1960 mm duljine, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije zlatne pruge od pletera širine 19 mm.

Danica je ispupčena osmerokraka zvijezda, izrađena od srebra finoće 999/1000, promjera 90 mm. Na licu Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlata finoće 750/1000. U sredini je znak Velereda dijagonale 55 mm, položen na prekrižene mačeve duljine 69 mm. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Minijaturu Velereda čini otkov Danice promjera 17 mm s otkovom medaljona Velereda od zlata finoće 750/1000, promjera 13,5 mm u sredini, apliciran na emajliranu podlogu tamno plave boje promjera 19 mm. Na naličju se nalazi leptir kopča.

Umanjenicu Velereda čini otkov Danice promjera 17 mm s otkovom medaljona od zlata finoće 750/1000, promjera 13,5 mm u sredini, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Velereda čini otkov medaljona Velereda od zlata finoće 750/1000, promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske s dvije zlatne pruge u crvenom i plavom polju. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka C. je slikovni prikaz Velereda.

IV.

Pri dodjeli Velereda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV./S LENTOM I DANICOM.

Lijevo ispod natpisa S LENTOM I DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Ukoliko se Red dodjeljuje hrvatskim državljanima koji su bili ili jesu pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjih poslova, lijevo ispod natpisa S LENTOM I DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE/I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka C. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

 

DODATAK D.

VELERED KRALJA DMITRA ZVONIMIRA S LENTOM I DANICOM

I.

Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Velered) je ustanovljen Zakonom.

Velered po važnosnome slijedu zauzima četvrto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Velered se dodjeljuje visokim hrvatskim i stranim vjerskim dostojanstvenicima te visokim dužnosnicima za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, odnosima hrvatske države i vjerskih zajednica te za iznimne uspjehe u kulturnom i humanitarnom djelovanju.

III.

Velered se sastoji od znaka Velereda s lentom, Danice, minijature Velereda, umanjenice Velereda, male oznake Velereda, te isprave o dodjeli.

Znak Velereda izrađen je od srebra finoće 999/1000 u obliku križa čiji su krakovi ukrašeni tropletim ornamentom, ukupne širine 44 mm i 74 mm visine. Krakove križa povezuje luk na kojem je stilizirani val (tzv. »kuke«) iz predromaničkog razdoblja (9. st. – 11. st.). Na gornjem luku je natpis: KRALJ DMITAR ZVONIMIR. U sredini križa je medaljon od zlata, promjera 21 mm, s prikazom Bašćanske ploče (1100. god.), na kojoj se spominje ime kralja Zvonimira. Iznad križa, uokviren šesterokutnim vijugavim tropletim ornamentom je manji medaljon od zlata, promjera 13,5 mm, s prikazom glave kralja Zvonimira u lijevom profilu.

Na glatkom naličju znaka Velereda u sredini je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Velereda je ovješen ušicom i prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o dvostruki uresni čvor lente. Lenta je izrađena od moariranog svilenog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske, širine 80 mm i 1960 mm duljine, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije zlatne pruge od pletera širine 19 mm.

Danica je ispupčena osmerokraka zvijezda, izrađena od srebra finoće 999/1000, promjera 90 mm. Na licu Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlata finoće 750/1000. U sredini je medaljon od zlata finoće 750/1000, promjera 32 mm, u kojem je prikazana glava kralja Zvonimira u lijevom profilu. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Minijaturu Velereda čini otkov Danice promjera 17 mm, apliciran na emajliranu podlogu bijele boje promjera 19 mm. Na naličju se nalazi leptir kopča.

Umanjenicu Velereda čini otkov Danice promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Velereda čini otkov medaljona Velereda s likom kralja Zvonimira promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske s dvije zlatne pruge u crvenom i plavom polju. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka D. je slikovni prikaz Velereda.

IV.

Pri dodjeli Velereda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/VELEREDOM KRALJA DMITRA ZVONIMIRA /S LENTOM I DANICOM.

Lijevo ispod natpisa S LENTOM I DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka D. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom Slikovni prikaz isprave o dodjeli Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

 

DODATAK E.

RED KNEZA TRPIMIRA S OGRLICOM I DANICOM

I.

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima peto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim ministrima i drugim visokim dužnosnicima za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske, za izgradnju Hrvatske i razvitak odnosa Hrvatske i drugih zemalja.

III.

Red se sastoji od znaka Reda s ogrlicom, Danice, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Znak Reda izrađen je od srebra finoće 999/1000 u obliku stiliziranog kvadrata oblo razvedenih stranica i dijagonale 57 mm, koji je ispunjen crvenim emajlom i ukrašen srebrnim pleterom s pet petlji. U sredini kvadrata je zlatni okrugli medaljon na bijeloj emajliranoj podlozi promjera 32 mm s prikazom kneza Trpimira na bojnom konju u lijevom profilu. Na prsnoj ormi konja je reljefni grb Hrvatske. Rub medaljona je pleterni ornament u obliku vijenca u čijem je donjem dijelu natpis: TRPIMIR.

Na glatkom naličju znaka Reda u sredini je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Reda je ovješen ušicom i plosnatim prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o ogrlicu od moariranog svilenog ripsa širine 36 mm i 600 mm duljine, na kojoj je u svakom redu naizmjence otisnuto pet crvenih i bijelih kvadrata veličine 7,2 mm.

Danica je ispupčena osmerokraka zvijezda promjera 80 mm, izrađena od srebra finoće 999/1000. Na licu Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlata finoće 750/1000. U sredini je medaljon istovjetan medaljonu sa znaka Reda. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Umanjenicu Reda čini otkov Danice promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu širine 12 mm i 40 mm duljine, na kojoj su u sedam redova otisnuti, naizmjence crveni pa bijeli po dva kvadrata veličine 6 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini otkov medaljona sa znaka Reda promjera 13,5 mm pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj je u dva reda, naizmjence crveno pa bijelo, otisnuto po pet kvadrata veličine 6,8 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka E. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM KNEZA TRPIMIRA/S OGRLICOM I DANICOM.

Lijevo ispod natpisa S OGRLICOM I DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka E. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

 

DODATAK F.

RED KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM

I.

Red kneza Branimira s ogrlicom (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima šesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje dužnosnicima i djelatnicima u tijelima državne vlasti, čelnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavništava međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, za osobite zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske i njezina odnosa s drugim državama.

III.

Red se sastoji od znaka Reda s ogrlicom, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Znak Reda izrađen je od srebra finoće 999/1000 u obliku stepeničastog križa širine 43 mm i 60 mm visine. U križu je prikazan zabat oltarne pregrade iz crkve u Šopotu kod Benkovca (9. stoljeće), na kojem se knez Branimir spominje kao hrvatski knez (»Dux Cruatorv(m)«). U zabatu je mali križ ispunjen pleterom, a lijevo i desno od križa je ptica u heraldičkom stavu. Ispod ove kompozicije je pozlaćena srebrna pločica s imenom BRANIMIR. Ime kneza Branimira izvedeno je prema natpisu s ulomka kamene oltarne pregrade iz 888. godine, koji je pripadao crkvi u Gornjem Muću u okolici Splita.

Na glatkom naličju znaka Reda u sredini je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Reda je ovješen plosnatim prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o ogrlicu od moariranog svilenog ripsa širine 36 mm i 600 mm duljine, na kojoj je u svakom redu naizmjence otisnuto pet crvenih i bijelih kvadrata veličine 7,2 mm.

Umanjenicu Reda čini zlatni otkov znaka Reda na kružnoj podlozi promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu širine 12 mm i 40 mm duljine, na kojoj su u sedam redova otisnuti, naizmjence crveni pa bijeli po dva kvadrata veličine 6 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini zlatni otkov znaka Reda na kružnoj podlozi promjera 13,5 mm pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj je u dva reda, naizmjence crveno pa bijelo, otisnuto po šest kvadrata veličine 5,65 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka F. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM KNEZA BRANIMIRA/ S OGRLICOM.

Lijevo ispod natpisa S OGRLICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka F. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda kneza Branimira s ogrlicom

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda kneza Branimira s ogrlicom

 

DODATAK G.

RED KNEZA DOMAGOJA S OGRLICOM

I.

Red kneza Domagoja s ogrlicom (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima sedmo mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

III.

Red se sastoji od znaka Reda s ogrlicom, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Kad se Red dodjeljuje postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, uz Red se dodjeljuje i plamenac Reda.

Znak Reda izrađen je od srebra finoće 999/1000, širine 40 mm i 50 mm visine.

Na licu znaka Reda u ovalnom udubljenome polju od glatkog srebra prikazan je pozlaćeni reljefni lik strijelca koji napinje luk u desno. Strijelac je prikazan s leđa gdje se lijevom ispruženom nogom oslanja o uporište, a desnom nogom kleči. Lijevom ispruženom rukom drži, a desnom rukom napinje luk. Ispod ovala je profilirana traka s natpisom KNEZ DOMAGOJ, nalegnuta na stilizirani val (tzv. »kuke«). Iznad ovalnog polja sa strijelcem je reljefni prikaz grba Republike Hrvatske položen na prekrižene mačeve.

Na glatkom naličju znaka Reda u sredini je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Reda je ovješen plosnatim prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o ogrlicu od moariranog svilenog ripsa, širine 36 mm i 600 mm duljine, na kojoj je u svakom redu naizmjence otisnuto šest crvenih i bijelih kvadrata veličine 6 mm.

Umanjenicu Reda čini zlatni otkov znaka Reda bez profilirane trake i stiliziranog uresa, širine 16 mm i 15 mm visine, ovješen o svilenu moariranu vrpcu širine 12 mm i 40 mm duljine, na kojoj su u sedam redova otisnuti, naizmjence crveni pa bijeli po dva kvadrata veličine 6 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini zlatni otkov znaka Reda bez profilirane trake i stiliziranog uresa, promjera 13,5 mm, položen na prekrižene mačeve, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj je u dva reda, naizmjence crveno pa bijelo, otisnuto po šest kvadrata veličine 5,65 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Plamenac Reda čini vrpca u bojama zastave Republike Hrvatske širine 100 mm i 1500 mm duljine, s urešenim zlatnim krajevima duljine 20 mm. S vanjske strane plamenca Reda upisuje se zlatnim slovima: »Predsjednik Republike Hrvatske« te ime i prezime Predsjednika Republike, a s unutarnje strane naziv cjeline kojoj se Red dodjeljuje, s datumom odluke. Plamenac Reda se presavija u omjeru 1:2, a na vanjski dio na presavijenom dijelu stavlja se znak Reda, koji se učvršćuje s iglom. Na preklopu se dodaje uzica zlatne boje duljine 200 mm kojom se plamenac Reda veže na vrh koplja zastave odlikovane cjeline.

Sastavni dio Dodatka G. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME (USTROJBENA CJELINA)/REDOM KNEZA DOMAGOJA/ S OGRLICOM.

Lijevo ispod natpisa S OGRLICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Ukoliko se Red dodjeljuje hrvatskim državljanima koji su bili ili jesu pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova lijevo ispod natpisa S OGRLICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE /I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka G. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda kneza Domagoja s ogrlicom

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda kneza Domagoja s ogrlicom

 

DODATAK H.

RED NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG

I.

Red Nikole Šubića Zrinskog (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima osmo mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova za junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru.

III.

Red se sastoji od znaka Reda, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Kad se Red dodjeljuje postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, uz Red se dodjeljuje i plamenac Reda.

Znak Reda je promjera 45 mm, izrađen od srebra finoće 999/1000.

Na licu znaka Reda temelj je plavi emajlirani kvadrat srebrnih rubova veličine 27 x 27 mm iz čijih stranica izlaze crveni emajlirani krakovi sa srebrnim rubovima. Na krakove je položen, pod kutom od 45° u odnosu na plavi kvadrat, crveni emajlirani kvadrat sa srebrnim rubovima veličine 25 x 25 mm. U središnjem polju se nalazi reljefno istaknuti pozlaćeni lik Nikole Šubića Zrinskoga s uzdignutom sabljom u desnoj ruci.

Na glatkom naličju znaka Reda u sredini je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA. U sredini vijenca je vijak s maticom izrađen od srebra kakvoće 800/1000.

Umanjenicu Reda čini otkov znaka Reda promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini otkov crvenog kvadrata sa znaka Reda veličine 9 x 9 mm pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Plamenac Reda čini vrpca u bojama zastave Republike Hrvatske širine 100 mm i 1500 mm duljine, s urešenim zlatnim krajevima duljine 20 mm. S vanjske strane plamenca Reda upisuje se zlatnim slovima: »Predsjednik Republike Hrvatske« te ime i prezime Predsjednika Republike, a s unutarnje strane naziv cjeline kojoj se Red dodjeljuje, s datumom odluke. Plamenac Reda se presavija u omjeru 1:2, a na vanjski dio na presavijenom dijelu stavlja se znak Reda, koji se učvršćuje s iglom. Na preklopu se dodaje uzica zlatne boje duljine 200 mm kojom se plamenac Reda veže na vrh koplja zastave odlikovane cjeline.

Sastavni dio Dodatka H. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME (USTROJBENA CJELINA)/REDOM NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG.

Lijevo ispod natpisa REDOM NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Ukoliko se Red dodjeljuje hrvatskim državljanima koji su bili ili jesu pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova lijevo ispod natpisa REDOM NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE /I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka H. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda Nikole Šubića Zrinskog

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Nikole Šubića Zrinskog

 

DODATAK I.

RED BANA JELAČIĆA

I.

Red bana Jelačića (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima deveto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje dužnosnicima, časnicima i zapovjednicima postrojbi za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

III.

Red se sastoji od znaka Reda, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Kad se Red dodjeljuje postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, uz Red se dodjeljuje i plamenac Reda.

Znak Reda je izrađen od srebra finoće 999/1000, ovalna je oblika, širok 44 mm i 50 mm visok. Na licu znaka Reda je okrugla pločica promjera 33 mm, sa 25 naizmjeničnih crvenih i bijelih kvadrata u emajlu po pet u svakom redu. Pločica je obrubljena vijencem od tropruta pletera koji u gornjem dijelu tvori krunu od četiri izdignuta, razdvojena »oka« tropleta. U sredini pločice je pozlaćeni okrugli medaljon s reljefnim likom poprsja bana Josipa Jelačića u lijevom poluprofilu, položen na pozlaćene prekrižene mačeve. Unutar medaljona uz rub je istaknut natpis, lijevo od poprsja: BAN JOSIP, a desno: JELAČIĆ.

Na glatkom naličju znaka Reda bliže vrhu je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA. U sredini vijenca je vijak s maticom.

Umanjenicu Reda čini otkov medaljona sa znaka Reda na pozlaćenoj ovalnoj pločici promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini otkov medaljona sa znaka Reda na pozlaćenoj ovalnoj pločici promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Plamenac Reda čini vrpca u bojama zastave Republike Hrvatske širine 100 mm i 1500 mm duljine, s urešenim zlatnim krajevima duljine 20 mm. S vanjske strane plamenca Reda upisuje se zlatnim slovima: »Predsjednik Republike Hrvatske« te ime i prezime Predsjednika Republike, a s unutarnje strane naziv cjeline kojoj se Red dodjeljuje, s datumom odluke. Plamenac Reda se presavija u omjeru 1:2, a na vanjski dio na presavijenom dijelu stavlja se znak Reda, koji se učvršćuje s iglom. Na preklopu se dodaje uzica zlatne boje duljine 200 mm kojom se plamenac Reda veže na vrh koplja zastave odlikovane cjeline.

Sastavni dio Dodatka I. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME (USTROJBENA CJELINA)/ REDOM BANA JELAČIĆA.

Lijevo ispod natpisa REDOM BANA JELAČIĆA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE /I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka I. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda bana Jelačića

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda bana Jelačića

 

DODATAK J.

RED PETRA ZRINSKOG I FRANA KRSTE FRANKOPANA

I.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je ustanovljen Zakonom.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana po važnosnome slijedu zauzima deseto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima kao časni znak vječnoga spomena poginulima za hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima nestalim u tijeku Domovinskog rata.

III.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se sastoji od znaka Reda položenog na središnji dio pozlaćene stilizirane dvanaesterokračne zvijezde promjera 55 mm, pločice, te isprave o dodjeli.

Znak Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana čini grb Republike Hrvatske položen na sredinu okomice mača iz čije krsnice izlazi vijenac tropleta isprepletenog hrastovim lišćem.

Znak Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom je zlatne boje, a znak Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom je srebrne boje.

Na naličju zvijezde Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom je ugravirano geslo: »navik/ON/živi /ki/zgine/ pošteno« (znakom »/« označen je prelazak u novi red).

Naličje Danice Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom je prazno.

Pločica Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je širine 61 mm i 20 mm visine. Naličje pločice je glatko.

Pločica Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom je pozlaćena i na njoj je u gornjem dijelu ugravirano ime i prezime poginule osobe, a ispod toga geslo: »Navik on živi ki zgine pošteno«.

Pločica Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom je posrebrena i na njoj je ugravirano ime i prezime nestale osobe.

Sastavni dio Dodatka J. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi: ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/posmrtno/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM PETRA ZRINSKOG I FRANA KRSTE FRANKOPANA S POZLAĆENIM PLETEROM,

Sadržaj isprave o dodjeli Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi: ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/nestao-la u Domovinskom ratu/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM PETRA ZRINSKOG I FRANA KRSTE FRANKOPANA S POSREBRENIM PLETEROM,

Lijevo ispod natpisa S POZLAĆENIM ili S POSREBRENIM PLETEROM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE /I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka J. je slikovni prikaz isprava o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Slikovni prikaz isprave Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom

Slikovni prikaz isprave Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom

 

DODATAK K.

RED ANTE STARČEVIĆA

I.

Red Ante Starčevića (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima jedanaesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države.

III.

Red se sastoji od znaka Reda, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Znak Reda je izrađen od srebra finoće 999/1000, ovalnog je oblika, širine 44 mm i 50 mm visine. U središnjem djelu lica znaka Reda nalazi se prikaz razgranatog hrasta. U sredini krošnje hrasta apliciran je pozlaćeni srebrni medaljon finoće 999/1000 nepravilnog oblika, širine 14 mm i 26,5 mm visine s portretom Ante Starčevića u lijevom poluprofilu, iznad kojega je smješten grb Republike Hrvatske. Uz donji rub znaka Reda smješten je polukružni natpis reljefno ispupčenim slovima: lijevo od debla hrasta »ANTE«, a na deblu hrasta i desno od debla »STARČEVIĆ«.

Na glatkom naličju znaka Reda je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA. U sredini vijenca je vijak s maticom.

Umanjenicu Reda čini otkov portreta Ante Starčevića s medaljona znaka Reda na kružnoj podlozi promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini otkov portreta Ante Starčevića s medaljona znaka Reda na kružnoj podlozi promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka K. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM ANTE STARČEVIĆA.

Lijevo ispod natpisa REDOM ANTE STARČEVIĆA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka K. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda Ante Starčevića

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Ante Starčevića

 

DODATAK L.

RED STJEPANA RADIĆA

I.

Red Stjepana Radića (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima dvanaesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda.

III.

Red se sastoji od znaka Reda, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Znak Reda je izrađen od srebra finoće 999/1000, širine 40 mm i 64 mm visine, kružnog i nepravilnog oblika, na čijem je licu u središnjem okruglom polju prikaz turopoljske kuće s rodom. Ispod prikaza je pozlaćeni grb Republike Hrvatske iz kojeg sa svake strane izlazi pozlaćeni klas žita. Grb Republike Hrvatske i klasje žita izrađeni su od pozlaćenog srebra finoće 999/1000. Ispod klasja je u polukružnoj formi duž ruba znaka smješten reljefno izdignut natpis STJEPAN RADIĆ. Cijeli središnji kružni dio znaka Reda nadvisuje medaljon promjera 13,5 mm izrađen od pozlaćenog srebra finoće 999/1000 s prikazom Stjepana Radića u lijevom poluprofilu. Iz medaljona sa lijeve i desne strane granaju se stilizirane voćke i lišće, a iznad medaljona je stilizirano srce.

U sredini glatkog naličja znaka Reda je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA. U sredini vijenca je vijak s maticom.

Umanjenicu Reda čini otkov medaljona s likom Stjepana Radića sa znaka Reda na kružnoj podlozi promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini otkov medaljona s likom Stjepana Radića sa znaka Reda na kružnoj podlozi promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka L. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM STJEPANA RADIĆA.

Lijevo ispod natpisa REDOM STJEPANA RADIĆA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka L. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda Stjepana Radića

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Stjepana Radića

 

DODATAK M.

RED DANICE HRVATSKE

I.

Red Danice hrvatske (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima trinaesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge:

1. s likom Marka Marulića – za kulturu;

2. s likom Blaža Lorkovića – za gospodarstvo;

3. s likom Ruđera Boškovića – za znanost;

4. s likom Nikole Tesle – za izumiteljstvo;

5. s likom Franje Bučara – za šport;

6. s likom Katarine Zrinske – za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota;

7. s likom Antuna Radića – za prosvjetu.

III.

Red se sastoji od znaka Reda, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Znak Reda ima oblik ispupčene osmerokrake zvijezde promjera 55 mm izrađene od srebra finoće 999/1000, na čijem je središnjem dijelu apliciran pozlaćeni medaljon s pripadajućim likom promjera 25 mm, izrađen od srebra finoće 999/1000.

Pozlaćeni medaljon, ovisno o vrsti zasluga za koje se Red dodjeljuje, prikazuje posebni lik:

– za zasluge za kulturu – lik Marka Marulića (medaljon prikazuje portret hrvatskog renesansnog književnika Marka Marulića s knjigom u rukama, a u pozadini se nazire prikaz grada Splita sa zvonikom katedrale Sv. Duje. Ispod portreta u dva reda smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »MARKO MARULIĆ«);

– za zasluge za gospodarstvo – lik Blaža Lorkovića (medaljon prikazuje portret hrvatskog gospodarstvenika Blaža Lorkovića. Lijevo od portreta nalazi se natpis »BLAŽ«, a iznad glave u polukružnoj formi natpis »LORKOVIĆ«);

– za zasluge za znanost – lik Ruđera Boškovića (medaljon prikazuje portret dubrovačkog znanstvenika, filozofa, književnika i diplomate Ruđera Boškovića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »RUĐER«, a duž desne »BOŠKOVIĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi);

– za zasluge za izumiteljstvo – lik Nikole Tesle (medaljon prikazuje portret izumitelja i znanstvenika na polju elektrotehnike Nikolu Teslu);

– za zasluge za šport – lik Franje Bučara (medaljon prikazuje portret promicatelja športa i športaša Franje Bučara. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. FRANJO«, a duž desne »BUČAR«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi);

– za zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota – lik Katarine Zrinske (medaljon je srcolikog oblika i prikazuje suprugu Petra Zrinskog i sestru Frana Krste Frankopana. Katarina Zrinska u lijevoj ruci drži povijesni hrvatski grb u obliku štita, u desnoj figuru s reljefa krstionice u katedrali sv. Duje u Splitu, a u pozadini je more. Ispod portreta u desnoj četvrtini medaljona u dva reda, u obliku luka, smješten je natpis »KATARINA ZRINSKA«), i

– za zasluge za prosvjetu – lik Antuna Radića (medaljon prikazuje portret hrvatskog političara, etnologa, književnika i gimnazijskog profesora Antuna Radića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. ANTUN«, a duž desne »RADIĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi).

Na naličju znaka Reda za sve inačice Reda je unutar kružnog troprutnog pletera, duž gornjeg ruba natpis REPUBLIKA, a donjeg ruba HRVATSKA. U sredini je sustav s vijkom i maticom za ovjes od srebra finoće 800/1000.

Umanjenicu Reda za sve inačice Reda čini otkov znaka Reda s pripadajućim medaljonom promjera 17 mm, koji je ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda za sve inačice Reda čini otkov pripadajućeg medaljona promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka M. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM DANICE HRVATSKE/ S LIKOM (ovisno za koje se zasluge dodjeljuje:) MARKA MARULIĆA, BLAŽA LORKOVIĆA, RUĐERA BOŠKOVIĆA, NIKOLE TESLE, FRANJE BUČARA, KATARINE ZRINSKE ili ANTUNA RADIĆA.

Lijevo ispod natpisa S LIKOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka M. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

V.

Ukoliko je osoba odlikovana s više inačica ovog Reda, redoslijed isticanja je s lijeva na desno, gledano prema nositelju odlikovanja: Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića, Blaža Lorkovića, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Franje Bučara, Katarine Zrinske i Antuna Radića.

Slikovni prikaz Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića

Slikovni prikaz Reda Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića

Slikovni prikaz Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

Slikovni prikaz Reda Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

Slikovni prikaz Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara

Slikovni prikaz Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

Slikovni prikaz Reda Danice hrvatske s likom Antuna Radića

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda Danice hrvatske s likom Antuna Radića

 

DODATAK N.

RED HRVATSKOG KRIŽA

I.

Red hrvatskog križa (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima četrnaesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu ako su pri tome bili i teško ranjeni.

III.

Red se sastoji od znaka Reda, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Znak Reda je izrađen od srebra finoće 999/1000. Na okruglom ispupčenom medaljonu promjera 32 mm raspoređeno je 25 emajliranih crvenih i bijelih kvadrata po pet u svakom redu, s apliciranim istokračnim križem koji je ukrašen tropletnim ornamentom. Križ je izrađen od srebra finoće 999/1000, veličine kraka 35 mm.

Na naličju znaka Reda je unutar kružnog troprutnog pletera, duž gornjeg ruba natpis REPUBLIKA, a duž donjeg ruba HRVATSKA. U sredini je natpis HRVATSKI/KRIŽ.

Znak Reda je s ušicom i pozlaćenom karikom ovješen o vrh istostraničnog trokuta, duljine stranica 42 mm, izrađenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj su otisnuti naizmjence crveni i bijeli kvadrati. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Umanjenicu Reda čini otkov križa sa znaka Reda duljine kraka 18 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu širine 12 mm i 40 mm duljine, na kojoj su u sedam redova otisnuti naizmjence crveni i bijeli kvadrati veličine 6 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini otkov križa sa znaka Reda krakova duljine 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj je u dva reda naizmjence, crveno pa bijelo, otisnuto po šest kvadrata veličine 5,65 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka N. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM HRVATSKOG KRIŽA.

Lijevo ispod natpisa REDOM HRVATSKOG KRIŽA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE/I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka N. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda hrvatskog križa

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda hrvatskog križa

 

DODATAK O.

RED HRVATSKOG TROLISTA

I.

Red hrvatskog trolista (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima petnaesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

III.

Red se sastoji od znaka Reda, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Kad se Red dodjeljuje postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, uz Red se dodjeljuje i plamenac Reda.

Znak Reda je ispupčeni stilizirani križ izrađen od pozlaćenog srebra finoće 999/1000, širine 43 mm i 47 mm visine, te duljine lijevog, desnog i gornjeg rascijepljenog kraka 15 mm, a donjeg 13 mm. Križ je ispunjen bijelim emajlom s pozlaćenim rubom, a u sredini križa su otisnuti pozlaćeni povijesni hrvatski grbovi sa grba Republike Hrvatske. Po rubu križa je natpis:

– gore lijevo: vodoravno REPUBLIKA i okomito HRVATSKA,

– gore desno: okomito REPUBLIKA i vodoravno HRVATSKA,

– dolje lijevo: vodoravno HRVATSKI i koso prema dolje TROLIST,

– dolje desno: koso prema gore HRVATSKI i vodoravno TROLIST.

Naličje Reda je glatko i pozlaćeno.

Znak Reda je s ušicom i pozlaćenom karikom ovješen o vrh istostraničnog trokuta, duljine stranica 42 mm, izrađenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj su otisnuti naizmjence crveni i bijeli kvadrati. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Umanjenicu Reda čini otkov znaka Reda veličine 18 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu širine 12 mm i 40 mm duljine, na kojoj su u sedam redova otisnuti naizmjence crveni i bijeli kvadrati veličine 6 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini otkov znaka Reda veličine 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj je u dva reda naizmjence, crveno pa bijelo, otisnuto po šest kvadrata stranica 5,65 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Plamenac Reda čini vrpca u bojama zastave Republike Hrvatske širine 100 mm i 1500 mm duljine, s urešenim zlatnim krajevima duljine 20 mm. S vanjske strane plamenca Reda upisuje se zlatnim slovima: »Predsjednik Republike Hrvatske« te ime i prezime Predsjednika Republike, a s unutarnje strane naziv cjeline kojoj se Red dodjeljuje, s datumom odluke. Plamenac Reda se presavija u omjeru 1:2, a na vanjski dio na presavijenom dijelu stavlja se znak Reda, koji se učvršćuje s iglom. Na preklopu se dodaje uzica zlatne boje duljine 200 mm kojom se plamenac Reda veže na vrh koplja zastave odlikovane cjeline.

Sastavni dio Dodatka O. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME (NAZIV USTROJBENE CJELINE)/REDOM HRVATSKOG TROLISTA.

Lijevo ispod natpisa REDOM HRVATSKOG TROLISTA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Ukoliko se Red dodjeljuje hrvatskim državljanima koji su bili ili jesu pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova lijevo ispod natpisa REDOM HRVATSKOG TROLISTA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE /I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka O. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda hrvatskog trolista

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda hrvatskog trolista

 

DODATAK P.

RED HRVATSKOG PLETERA

I.

Red hrvatskog pletera (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Red) je ustanovljen Zakonom.

Red po važnosnome slijedu zauzima šesnaesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.

III.

Red se sastoji od znaka Reda, umanjenice Reda, male oznake Reda, te isprave o dodjeli.

Znak Reda je izrađen od srebra finoće 999/1000. Na okruglom bijelo emajliranom ispupčenom medaljonu promjera 32 mm, obrubljenom neprofiliranim pozlaćenim rubom, apliciran je stilizirani križ od zlatnog troprutog pletera u čijim su krakovima ispune od crvena emajla. Križ je izrađen od pozlaćenog srebra finoće 999/1000, veličine kraka 36 mm.

Na glatkom pozlaćenom naličju znaka Reda unutar kružnog troprutog pletera, duž ruba je natpis REPUBLIKA HRVATSKA, a u sredini natpis HRVATSKI PLETER.

Znak Reda je s ušicom i pozlaćenom karikom ovješen o vrh istostraničnog trokuta, duljine stranica 42 mm, izrađenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj su otisnuti naizmjence crveni i bijeli kvadrati. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Umanjenicu Reda čini otkov znaka Reda promjera 18 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu duljine širine 12 mm i 40 mm duljine, na kojoj su u sedam redova otisnuti naizmjence crveni i bijeli kvadrati veličine 6 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini otkov znaka Reda promjera 14 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa na kojoj je u dva reda naizmjence crveno pa bijelo otisnuto po šest kvadrata veličine 5,65 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka P. je slikovni prikaz Reda.

IV.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi: ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/REDOM HRVATSKOG PLETERA.

Lijevo ispod natpisa REDOM HRVATSKOG PLETERA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka P. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Reda hrvatskog pletera

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Reda hrvatskog pletera

 

DODATAK R.

SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA

I.

Spomenica domovinskog rata (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Spomenica) je ustanovljena Zakonom.

Spomenica po važnosnome slijedu zauzima sedamnaesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Spomenica se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu kao dragovoljci, borci Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova ili na drugi djelatni način.

III.

Spomenica se sastoji od znaka Spomenice, male oznake Spomenice, te isprave o dodjeli.

Znak Spomenice je mesingani, patinirani medaljon promjera 40 mm. Na licu znaka Spomenice je ženski lik koja stoji u prepletu vijenca od maslinove (lijevo) i hrastove grančice (desno), unutar profiliranog ruba medaljona. Ženski lik drži u desnoj ruci mač usmjeren prema tlu, a u uzdignutoj lijevoj ruci drži grb Republike Hrvatske.

Na naličju Spomenice je uz rub natpis SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA čiji kraj i početak povezuje pleterni ornament. U sredini su otisnuta slova RH.

Znak Spomenice je s ušicom i karikom ovješen o vrh istostraničnog trokuta duljine stranica 42 mm, presvučenog vrpcom od moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Malu oznaku Spomenice čini otkov znaka Spomenice promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka R. je slikovni prikaz Spomenice.

IV.

Pri dodjeli Spomenice dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/SPOMENICOM/DOMOVINSKOG RATA.

Lijevo ispod natpisa DOMOVINSKOG RATA. ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je:/PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE/I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka R. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Spomenice domovinskog rata

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Spomenice domovinskog rata

 

DODATAK S.

SPOMENICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

I.

Spomenica domovinske zahvalnosti (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Spomenica) je ustanovljena Zakonom.

Spomenica po važnosnome slijedu zauzima osamnaesto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Spomenica se dodjeljuje hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.

III.

Spomenica se sastoji od znaka Spomenice, umanjenice Spomenice, male oznake Spomenice, te isprave o dodjeli.

Znak Spomenice je ispupčenog kružnog oblika isprekidanog sa četiri jednaka zrakasta završetka stiliziranog križa, izrađen od pozlaćenog srebra finoće 999/1000 i promjera 41 mm. U središnjem dijelu znaka je u podlozi prikaz zemljovida Hrvatske kojeg prekriva stilizirani grb Republike Hrvatske, a preko grba je položena ispružena desna ruka. Ispod grba je natpis LIJEPA NAŠA. Oko središnjeg dijela znaka je natpis SPOMENICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI čiji kraj i početak povezuje pleterni ornament.

Na glatkom naličju znaka Spomenice u sredini je natpis: SPOMENICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, uokviren vijencem od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Spomenice je s ušicom i karikom, ovješen o vrh istostraničnog trokuta, duljine stranica 42 mm, presvučenog vrpcom od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Umanjenicu Spomenice čini otkov znaka Spomenice promjera 17 mm izrađen od pozlaćenog srebra finoće 999/1000, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Spomenice čini otkov znaka Spomenice izrađen od pozlaćenog srebra finoće 999/1000 i promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka S. je slikovni prikaz Spomenice.

IV.

Pri dodjeli Spomenice dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/SPOMENICOM DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI/za časnu i uzornu službu.

Lijevo ispod natpisa »za časnu i uzornu službu« ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Ukoliko se Spomenica dodjeljuje hrvatskim državljanima koji su bili ili jesu pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjih poslova lijevo ispod natpisa »za časnu i uzornu službu« ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE /I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka S. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Spomenice domovinske zahvalnosti

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Spomenice domovinske zahvalnosti

 

DODATAK T.

POVELJA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Povelja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu ovog dodatka: Povelja) je priznanje ustanovljeno Zakonom.

II.

Povelja se dodjeljuje međunarodnim organizacijama, pravnim osobama, stranim državnicima te hrvatskim i stranim državljanima za doprinos razvitku i promicanju međunarodnog položaja Republike Hrvatske te za doprinos znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske.

III.

Povelja se sastoji od pisane isprave.

Isprava je otisnuta na grafpap papiru (300 g/m², veličine 297 x 420 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je smeđe-žuta podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima prostor unutar rubova pravokutnika. Između vegetabilnog uresa u omeđenim kružnicama nalaze se crteži objekata karakterističnih za svaku od županija Republike Hrvatske. Centrirano na gornjem dijelu isprave u omeđenoj kružnici na zelenoj podlozi nalazi se grb Republike Hrvatske s vegetabilnim uresima sa strane. Ispod grba, stiliziranim slovima u bojama zastave Republike Hrvatske je tekst: POVELJA/REPUBLIKE/HRVATSKE (znakom »/« označen je prelazak u novi red). Centrirano pri dnu isprave u omeđenoj kružnici na bijeloj podlozi zlatotiskom je otisnut grb Republike Hrvatske. Sadržaj isprave je otisnut na žutoj podlozi ispod natpisa POVELJA/REPUBLIKE/HRVATSKE, a glasi:

ODLUKOM/PREDSJEDNIKA/REPUBLIKE HRVATSKE/dodjeljena je/IME I PREZIME (ILI NAZIV PRAVNE OSOBE).

Ispod imena i prezimena (ili naziva pravne osobe), a lijevo od crteža katedrale u Zagrebu ispisano je: U Zagrebu/datum. Ispod imena i prezimena (ili naziva pravne osobe), a desno od crteža katedrale u Zagrebu ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/ime i prezime Predsjednika Republike/potpis Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Libra.

Sastavni dio Dodatka T. je slikovni prikaz isprave.

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Povelje Republike Hrvatske

 

DODATAK U.

HRVATSKA DRŽAVNA NAGRADA

I.

Hrvatska državna nagrada (u daljem tekstu: Nagrada) je priznanje ustanovljeno Zakonom.

II.

Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje (za Dan državnosti), hrvatskim državljanima i pravnim osobama za zasluge i postignuća u promicanju znanosti, gospodarstva, kulture, umjetnosti, športa i drugih područja društvenog života u Republici Hrvatskoj.

III.

Nagrada se sastoji od velikog znaka Nagrade (za pravne osobe) te malog znaka Nagrade i umanjenice (za fizičke osobe), te isprave o dodjeli.

Veliki znak Nagrade kovan je u srebru finoće 999/1000, veličine 180 x 140 mm. U gornjem poluokruglom lučnom dijelu znaka upisan je tekst HRVATSKA DRŽAVNA NAGRADA, u sredini znaka je reljefni povijesni hrvatski grb u obliku štita obrubljen zlatom finoće 750/1000, iza kojeg se s lijeve i desne strane naziru zraci stiliziranog sunca. Donje dvije trećine znaka izrađene su u obliku slova T i imaju zlatni rub finoće 750/1000. U gornjem dijelu slova T otisnuti su povijesni hrvatski grbovi s grba Republike Hrvatske. U sredini je prikazana stilizirana školjka sa središnjim krugom promjera 8 mm. Lijevo i desno s vanjske strane prikazani su stilizirani valovi, a u donjem dijelu je klasje žita s hrvatskim tropletom.

Mali znak Nagrade kovan je u srebru finoće 999/1000, veličine je 70 x 52 mm. U gornjem poluokruglom lučnom dijelu znaka upisan je tekst HRVATSKA DRŽAVNA NAGRADA, u sredini znaka je reljefni povijesni hrvatski grb u obliku štita obrubljen zlatom finoće 750/1000, iza kojeg se s lijeve i desne strane naziru zraci stiliziranog sunca. Donje dvije trećine znaka izrađene su u obliku slova T i imaju zlatni rub finoće 750/1000. U gornjem dijelu slova T otisnuti su povijesni hrvatski grbovi s grba Republike Hrvatske. U sredini je prikazana stilizirana školjka s krugom promjera 8 mm u kojem je apliciran akvamarin. Lijevo i desno s vanjske strane prikazani su stilizirani valovi, a u donjem dijelu je klasje žita s hrvatskim tropletom. Mali znak Nagrade je obješen na trokut donjih stranica duljine 53 mm, a gornje stranice duljine 48 mm, u bojama zastave Republike Hrvatske, kojem su u bijelom polju otisnuti naizmjence rombovi bijele i crvene boje u tri reda.

Umanjenicu Nagrade čini pravokutnik širine 10 mm i 20 mm visine, složen od vrpce u bojama zastave Republike Hrvatske s otisnutim naizmjence crvenim i bijelim rombovima u bijelom polju. Na naličju umanjenice Nagrade je igla izrađena od srebra finoće 999/1000 sa suzicom na donjem dijelu.

Sastavni dio Dodatka U. je slikovni prikaz Nagrade.

IV.

Pri dodjeli Nagrade dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/dodjeljuje se/HRVATSKA DRŽAVNA NAGRADA/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME (NAZIV PRAVNE OSOBE).

Lijevo ispod natpisa IME I PREZIME (NAZIV PRAVNE OSOBE) ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka U. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Hrvatske državne nagrade za pravne osobe (velika)

Slikovni prikaz Hrvatske državne nagrade za fizičke osobe (mala)

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Hrvatske državne nagrade

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić