Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 14/2020 (5.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima

 

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 5. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), donosim

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o odlikovanjima i priznanjima (»Narodne novine«, broj 106/09) u članku 3. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»O usvojenom poticaju obavještava se predlagatelj poticaja.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5., postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Nakon suglasnosti Predsjednika Republike unutarnja ustrojstvena jedinica Ureda nadležna za odlikovanja i priznanja (u daljnjem tekstu: nadležna jedinica) pribavit će, putem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove u Republici Hrvatskoj, mišljenje nadležnog tijela u državi koje je državljanin.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zamolba za suglasnost upućuje se nadležnoj jedinici koja će u skladu s odredbom članka 3. stavka 6. Pravilnika i uz dogovor s članovima Državnog povjereništva uputiti prijedlog Predsjedniku Republike«.

Članak 4.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Državno povjereništvo može za nositelje odlikovanja ili priznanja, koji su pravomoćno osuđeni na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje tri godine, predložiti oduzimanje odlikovanja ili priznanja.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nadležna jedinica može od središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa zatražiti podatke o osobama iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. riječ: »Odjel« zamjenjuje se riječi: »nadležna jedinica«.

Članak 6.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Sastav, opis izgleda i tehnička izvedba odlikovanja utvrđenog odredbom članka 9a. Zakona, slikovni prikaz odlikovanja te opis izgleda isprave o dodjeli odlikovanja sa slikovnim prikazom propisan je u Dodatku E. ovoga Pravilnika«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »Dodacima A. do U.« zamjenjuju se riječima: »Dodacima A. do V.«

Članak 7.

U članku 19. riječ: »Odjel« zamjenjuje se riječi: »nadležna jedinica«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/06

Urbroj: 71-06-04/4-19-1

Zagreb, 9. prosinca 2019.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

DODATAK E.

VELERED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE FRANJE TUĐMANA S LENTOM I DANICOM

I.

Velered predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom (u daljnjem tekstu ovog Dodatka: Velered) je ustanovljen Zakonom.

Velered po važnosnome slijedu zauzima peto mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

II.

Velered predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom dodjeljuje se svake godine o obljetnici njegove smrti hrvatskim državljanima kao izraz najvišeg priznanja Republike Hrvatske za promicanje hrvatskih državnih i nacionalnih interesa u zemlji i inozemstvu, posebice za promicanje državljanskog jedinstva i nacionalnog zajedništva, državotvornosti i duhovnih vrednota hrvatskog naroda.

III.

Velered se sastoji od znaka Velereda s lentom, Danice, minijature Velereda, umanjenice Velereda, male oznake Velereda, te isprave o dodjeli.

Znak Velereda izrađen je od srebra finoće 999/1000 u obliku vijenca čiji je lijevi krak upleten od hrastovog lišća a desni lovora, ukupne širine 58 mm i 53 mm visine. Krakove vijenca povezuje kvadratna podloga s obilježjima hrvatskog grba od tamno crvenog emajla i srebrnih usjajenih ploha na koju je položen portret predsjednika Franje Tuđmana u lijevom poluprofilu. Na glatkom naličju znaka Velereda obodno je okrugli vijenac od hrastovog lišća i lovora unutar kojeg je u dva reda natpis FRANJO TUĐMAN, redni broj odlikovanja i natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Velereda je ovješen ušicom i prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom o dvostruki uresni čvor lente. Lenta je izrađena od moariranog svilenog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske, širine 80 mm i 1960 mm duljine, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije zlatne pruge od pletera širine 19 mm.

Danica je ispupčena osmerokraka zvijezda, izrađena od srebra finoće 999/1000, promjera 90 mm. Na licu Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlata finoće 750/1000. U sredini je kvadratni aplikat hrvatskog grba od zlata finoće 750/1000 i srebra 999/1000, veličine 35 x 35 mm, u kojem je prikazan portret predsjednika Republike Franje Tuđmana u lijevom poluprofilu izrađen od srebra finoće 999/1000. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Minijaturu Velereda čini otkov Danice promjera 17 mm, apliciran na emajliranu podlogu tamnocrvene boje promjera 19 mm. Na naličju se nalazi leptir kopča. Srebro finoće 925/1000 promjera 19 mm – crveno emajlirano. Na emajliranu površinu aplicira se Danica promjera 17 mm. Na Danicu aplicira se umanjenica promjera 8 mm kovano u zlatu finoće 750/1000. Na naličju lotan mesing čavlić s leptirićem (posrebreno).

Umanjenicu Velereda čini otkov Danice promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske širine 12 mm i 40 mm duljine. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Malu oznaku Velereda čini otkov medaljona Velereda s likom predsjednika Franje Tuđmana promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pravokutnika širine 34 mm i 14 mm visine, složenog od vrpce od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske s dvije zlatne pruge u crvenom i plavom polju. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Sastavni dio Dodatka E. je slikovni prikaz Velereda.

IV.

Pri dodjeli Velereda dodjeljuje se isprava o dodjeli.

Isprava o dodjeli je otisnuta na corolla book ivory papiru (100 g/m², veličine 210 x 297 mm).

Isprava o dodjeli je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave o dodjeli. Uresi izlaze iz pravokutnika 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave o dodjeli nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA/HRVATSKA (znakom »/« označen je prelazak u novi red). U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave o dodjeli je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju članka 97./Ustava Republike Hrvatske/odlikovan-a je/(titula, čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/VELEREDOM PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/FRANJE TUĐMANA S LENTOM I DANICOM.

Lijevo ispod natpisa FRANJE TUĐMANA S LENTOM I DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK/REPUBLIKE HRVATSKE/potpis Predsjednika Republike/ime i prezime Predsjednika Republike.

Sadržaj isprave o dodjeli je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio Dodatka E. je slikovni prikaz isprave o dodjeli.

Slikovni prikaz Velereda predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom

VELERED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE FRANJE TUĐMANA S LENTOM I DANICOM

Slikovni prikaz isprave o dodjeli Velereda predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom

 

 

Copyright © Ante Borić