Povezani zakoni

Zakon o stočarstvu

pročišćeni tekst zakona

NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14, 30/15

na snazi od 18.03.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.12.2018. zaključno sa NN 111/18

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja, oplođivanje domaćih životinja, trgovina uzgojno valjanim životinjama, zoohigijenski uvjeti držanja domaćih životinja, zaštita okoliša u uzgoju i iskorištavanju domaćih životinja, kakvoća hrane za životinje i proizvoda životinjskog podrijetla, ustroj i provedba uzgoja uzgojno valjanih životinja i druga pitanja važna za učinkovitost i promicanje stočarstva.

(2) Odredbe ovoga Zakona odnose se na uzgoj goveda, svinja, koza, ovaca, konja, magaraca, kunića, peradi, pčela i drugih vrsta životinja koje imaju gospodarsku namjenu (u daljnjem tekstu: domaće životinje).

(3) Uzgojem iz stavka 1. ovoga članka potiče se:

1.  povećanje učinkovitosti proizvodnje domaćih životinja uz očuvanje ili poboljšanje njihove vitalnosti,

2.  povećanje ekonomičnosti stočarske proizvodnje,

3.  poboljšanje kakvoće stočarskih proizvoda,

4.  očuvanje genetske raznolikosti domaćih životinja.

Članak 2.

U ovom Zakonu u uporabi su nazivi s ovim značenjima:

1. Stočarstvo je grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem i držanjem domaćih životinja za gospodarsko iskorištavanje.

2. Uzgojno valjana životinja matična je ili upisana domaća životinja te matično jato peradi i to:

–  matična životinja čiste pasmine upisana u matičnu knjigu, čiji su roditelji, djedovi i bake upisani u matičnu knjigu iste pasmine,

–  upisana životinja čiste pasmine ili križana poznatih roditelja odnosno kod izvornih i zaštićenih pasmina životinje koje zadovoljavaju kriterije za tu pasminu, upisana u uzgojni upisnik,

–  matično jato čiste pasmine ili hibrid upisan u središnji popis matičnih jata.

3. Matica pčela rasplodna je ženka u pčelinjoj zajednici.

4. Pčelinja zajednica je roj pčela u košnici s pripadajućim saćem, koji se sastoji od jedne matice, radilica i trutova tijekom proizvodne sezone.

5. Soj je uža skupina životinja unutar pasmine sličnih nasljednih osobina.

6. Natprosječna životinja jest umatičena uzgojno valjana životinja koja je prema nasljednim osobinama iznad prosjeka uzgoja kojem pripada.

7. Uzgoj stoke sustav je genetskih i zootehničkih postupaka u izgradnji proizvodnih kapaciteta životinje.

8. Stvaranje uzgojno valjanih životinja skup je uzgojno-selekcijskih postupaka i mjera kojima se izgrađuje genetski vrijedna i u populaciji natprosječna životinja.

9. Uzgojni program skup je selekcijskih postupaka kojima se ostvaruje genetsko unapređivanje pojedinih vrsta i pasmina životinja.

10. Ispitivanje proizvodnosti postupak je utvrđivanja proizvodnosti životinja, uključujući kakvoću proizvoda, a cilj je procjena uzgojnih vrijednosti u usmjeravanje tehnologije njihova iskorištavanja.

11. Uzgojna vrijednost nasljedni je utjecaj životinje na genetsku vrijednost njezinih potomaka.

12. Testiranje je postupak procjene uzgojnih vrijednosti primjerenim metodama i tehnološko-tehničkim postupcima.

13. Test na vlastiti rast i razvoj (performance test) postupak je procjene uzgojne vrijednosti za osobine rasta i razvoja testirane jedinke.

14. Test po potomstvu (progeni test) postupak je procjene uzgojnih vrijednosti životinje na temelju podataka o proizvodnim osobinama potomaka.

15. Kontrolni test postupak je utvrđivanja učinkovitosti križanog uzgoja.

16. Križanje je sparivanje životinja različitih pasmina, sojeva i linija da bi se dobile proizvodno vrijednije životinje.

17. Putovnica jest identifikacijski dokument koji se izdaje za kopitare.

18. Genetska manipulacija plansko je mijenjanje genoma pojedinih životinja.

19. Genetski materijal biološki je reprodukcijski materijal (sjeme, jajne stanice i zameci).

20. Genetska raznolikost stupanj je učestalosti gena unutar vrste.

21. Hibrid je životinja dobivena sustavnim i smislenim postupcima križanja.

22. Proizvodna osobina gospodarski je važno i mjerljivo svojstvo životinje.

23. Rodovnik je potvrda o podrijetlu i proizvodnim svojstvima (predigree) matičnih životinja.

24. Potvrda o podrijetlu je isprava o podrijetlu upisane životinje.

25. Matična knjiga jest knjiga koju vodi ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača, savez uzgajivača, udruga uzgajivača (knjiga, popis, kartoteka, datoteka, ili neki drugi oblik bilježenja podataka), o matičnim životinjama iz programa uzgoja čiste pasmine, da bi se te životinje mogle identificirati te da bi se moglo dokazivati podrijetlo i proizvodnost tih životinja.

26. Uzgojni upisnik jest upisnik koji vodi ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača, savez uzgajivača, udruga uzgajivača i uzgojna društva (knjiga, popis, kartoteka, datoteka ili neki drugi oblik bilježenja podataka) o životinjama iz programa križanja i odabranih životinja iz populacije, a da bi se one mogle identificirati te da bi se moglo dokazivati podrijetlo.

27. Središnji popis matičnih grla jest središnji skup svih podataka o uzgojno valjanim životinjama u Republici Hrvatskoj.

28. Središnji popis matičnih jata jest središnji skup svih podataka o matičnim jatima u Republici Hrvatskoj.

29. Zootehnika je sustav tehnološko-tehničkih postupaka u uzgoju i iskorištavanju životinja.

30. Izvorne pasmine jesu pasmine domaćih životinja stvorene na području Republike Hrvatske.

31. Uzgajivač je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik uzgojno valjane životinje.

32. Uzgojno društvo jest pravna osoba koja predstavlja farmu ili više farmi koje u uzgoju koriste kombinacijske sposobnosti pasmina ili linija.

33. Udruga uzgajivača interesna je skupina uzgajivača, čiji je osnovni cilj genetsko unapređivanje domaćih životinja provođenjem uzgojnog programa.

34. Ovlaštena ustanova pravna je osoba s ovlaštenjem za obavljanje određenih poslova iz ovoga Zakona.

35. Oplodna postaja izolirano je mjesto koje odgovara biološkim zahtjevima za oplodnju matica.

36. Savez uzgajivača interesna je skupina više udruga uzgajivača, a cilj mu je genetsko unapređivanje domaćih životinja provođenjem uzgojnog programa.

37. Središnji savez uzgajivača interesna je skupina više saveza uzgajivača i/ili udruga uzgajivača, a cilj mu je genetsko unapređivanje pojedine vrste ili pasmine domaćih životinja provo­đenjem uzgojnog programa u Republici Hrvatskoj

 

II. PROIZVODNJA I UZGOJ UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA

Članak 3.

(1) Stvaranje uzgojno valjanih životinja u Republici Hrvat­skoj provodi se prema uzgojnim programima za pojedine vrste i pasmine domaćih životinja.

(2) Uzgojni program određuje veličinu populacije, uzgojni cilj, uzgojne metode, načine njegova učinkovitog provođenja i načine objave rezultata njegove provedbe.

(3) Uzgojne programe iz stavka 1. ovoga članka donosi Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: ovlaštena ustanova) ili središnji savez uzgajivača, a potvrđuje ih ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

(4) Ministar će potvrditi uzgojni program ako:

–  se može utvrditi da će se njime ostvariti genetski napredak popu­lacije na kojoj će se provoditi,

–  se može utvrditi da je dovoljno velika populacija uzgojno valjanih životinja na kojoj će se provoditi,

–  su osigurane stručne, tehničke i organizacijske pretpostav­ke za provedbu uzgojnog programa,

–  su u provedbi uzgojnog programa uključeni odgovarajući stručni djelatnici,

–  je osigurano valjano vođenje sve propisane uzgojne dokumentacije,

–  se osigurava održavanje genetske varijabilnosti,

–  su osigurani uvjeti za sprečavanje sparivanja u srodstvu osim u slučaju kada je to uzgojnim programom predviđeno.

(5) Uzgojni programi iz stavka 1. ovoga članka obvezatni su za sve saveze uzgajivača (u daljnjem tekstu: savez), udruge uzgajivača (u daljnjem tekstu: udruga) uzgajivače i druge sudionike stvaranja uzgojno valjanih životinja.

(6) Savez i udruga donosi uzgojni program koji mora biti u suglasju s uzgojnim programom iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Uzgojne programe iz stavka 6. ovoga članka potvrđuje ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača.

(8) Uzgojno društvo donosi i provodi vlastiti uzgojni program u kojem koristi kombinacijske sposobnosti pasmina i linija domaćih životinja.

Članak 3.a

(1) Središnji savez uzgajivača, savezi, udruge (u daljnjem tekstu: uzgojne organizacije), ovlaštena ustanova te uzgajivači koji udovoljavaju uvjetima iz članka 40. stavka 5. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: ovlašteni uzgajivači) vode matične knjige i uzgojni upisnik za one vrste i pasmine domaćih životinja za koje provode uzgojni program.

(2) Uzgojni upisnik vode i uzgojna društva.

(3) Način vođenja matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te uvjete koje treba udovoljiti da bi domaća životinja iz stavka 1. ovoga članka bila upisana u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik propisuje ministar.

Članak 4.

(1) Uzgojno valjane životinje moraju biti trajno obilježene i uvedene u središnji popis matičnih grla.

(2) Matično jato peradi vodi se u središnjem popisu matičnih jata.

(3) Način obilježivanja i upisa uzgojno valjanih životinja te oblik i sadržaj putovnice za kopitare propisuje ministar.

Članak 5.

(1) Uzgojem uzgojno valjanih životinja mogu se baviti uzgajivači koji su upisani u upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja.

(2) Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja vodi ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača.

(3) Sadržaj upisnika i prijave za upis iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 6.

(1) Proizvodnjom genetskog materijala te prijenosom zametaka mogu se baviti pravne osobe kojima Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izda odobrenje.

(2) Odobrenje za poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu dobiti pravne osobe koje imaju djelatnike odgovarajuće stručne spreme, posjeduju objekte i opremu te ispunjavaju propisane zootehničke i veterinarsko-zdravstvene uvjete.

(3) Pravne osobe koje proizvode sjeme moraju za dobivanje odobrenja posjedovati uz uvjete propisane stavkom 2. ovoga članka i muška uzgojno valjana rasplodna grla.

(4) Uvjete iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 7.

(1) Genetskim manipulacijama mogu se baviti znanstvene institucije kojima Ministarstvo izda odobrenje.

(2) Genetske manipulacije domaćim životinjama i nasljednom tvari domaćih životinja pod stalnom su kontrolom Ministarstva.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da dobiveni rezultati genetskih manipulacija domaćim životinjama i nasljednom tvari domaćih životinja ne osiguravaju uspješno gospodarsko iskorištavanje ili su nepovoljni za rast i razvitak organizma, tako dobiven proizvod odnosno organizam mora se uništiti uz nazočnost stočarske inspekcije.

(4) Kod postupka uništavanja iz stavka 3. ovoga članka obvezatno je vođenje zapisnika.

Članak 8.

(1) Uzgojna vrijednost uzgojno valjanih životinja te kakvoća križanih životinja procjenjuje se propisanim postupcima.

(2) Postupci procjene uzgojne vrijednosti i kakvoće križanih životinja kao i rezultati procjene javni su i dostupni svakom uzgajivaču.

(3) Procjene uzgojne vrijednosti i kakvoće križanih životinja obavlja stočarska ovlaštena ustanova.

(4) Postupke procjena uzgojne vrijednosti i kakvoće križanih životinja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 9.

(1) Na uzgojno valjanim životinjama obavlja se ispitivanje uzgojno važnih osobina te njihova provjera (testiranje) na potomstvu.

(2) Ispitivanje proizvodnosti i testiranje uzgojno valjanih životinja obavlja ovlaštena ustanova propisanim postupcima.

(3) Postupke ispitivanja i testiranja iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 9.a

(1) Zbog postizanja više genetske vrijednosti kopitara koriste se i podaci dobiveni na natjecanjima koja se organiziraju prema propisanim pravilima.

(2) Pravila natjecanja koja se odnose na uvjete, suđenje i visinu osvojene nagrade na natjecanju donosi ovlaštena organizacija. Pravila ne smiju diskriminirati kopitare prijavljene za natjecanje po osnovi zemlje podrijetla ili uzgoja, osim u slučajevima kad se natjecanje organizira kao:

– natjecanje kopitara registriranih u posebnim matičnim knjigama kojima se pridonosi unapređivanju pasmine,

– regionalno natjecanje odabranih kopitara,

– način obilježavanja povijesnih i tradicionalnih događaja.

(3) Zbog doprinosa razvoju i unapređivanju uzgoja kopitara organizatori natjecanja su dužni za ove namjene izdvajati novčana sredstva iz ukupnog iznosa nagrada.

(4) Ovlaštena organizacija prati rezultate natjecanja te podatke dostavlja ovlaštenoj ustanovi.

(5) Udio izdvajanja sredstava iz stavka 3. ovoga članka i kriterije za njihovu raspodjelu te uvjete koje mora ispuniti ovlaštena organizacija propisuje ministar.

Članak 10.

Uzgojno valjana perad može se proizvoditi samo od jaja koja potječu od peradi čistih pasmina i djedovskih matičnih jata.

Članak 11.

(1) Zbog očuvanja izgrađenih genetskih i zdravstvenih osobina sive pčele, u Republici Hrvatskoj ne smiju se uzgajati i stavljati u prodaju druge pasmine pčela.

(2) Matice pčela koje se stavljaju u prodaju moraju biti proizvedene na oplodnim stanicama registriranih uzgajivača.

Članak 12.

(1) Izvorne i zaštićene pasmine i sojevi domaćih životinja nastalih na teritoriju Republike Hrvatske predstavljaju dio nacionalne biološke baštine.

(2) Očuvanje i iskorištavanje pasmina i sojeva iz stavka 1. ovoga članka obavlja se prema posebnim programima za pojedine pasmine i sojeve.

(3) Zaštita izvornih pasmina i sojeva ostvaruje se držanjem potrebitog broja životinja za održavanje uzgoja i čuvanjem njihova genetskog materijala.

(4) Republika Hrvatska osigurava sredstva u državnom proračunu za zaštitu određenog uzgojno potrebitog broja domaćih životinja i genetskog materijala pojedinih pasmina i sojeva iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te potrebiti broj grla određuje ministar.

Članak 13.

(1) Pasmine, sojevi i hibridi koji se uzgajaju u Republici Hrvatskoj vode se u posebnom upisniku.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(3) Prijave za priznavanje nove pasmine, soja i hibrida stvorenih posebnim uzgojnim programom u Republici Hrvatskoj ili svijetu podnose uzgajivači, uzgojne organizacije i uzgojna društva Povjerenstvu za priznavanje pasmina, sojeva i hibrida u Ministarstvu.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka osniva rješenjem ministar.

(5) Sadržaj prijave i postupak priznavanja propisuje ministar.

(6) Za priznate pasmine, sojeve i hibride Ministarstvo izdaje rješenje o upisu u upisnik iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Naziv priznatih pasmina, sojeva ili hibrida iz stavka 6. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 13a.

Kada u Republici Hrvatskoj dođe do smanjenja brojnog stanja domaćih životinja pojedine vrste, pasmine i kategorije, zbog čega se umanjuje opseg stočarske proizvodnje, ministar može donijeti odluku o ograničenju ili zabrani klanja njihova podmlatka.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na podmladak koji se mora izlučiti zbog ozljede, zaostajanja u rastu ili bolesnih stanja koja nisu razlog zabrane klanja, o čemu se mora pribaviti odobrenje ovlaštenog veterinara iz ovlaštene veterinarske organizacije.

 

III. OPLOĐIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Članak 14.

Oplođivanje domaćih životinja zootehnička je i zdravstvena mjera. Obavlja se umjetnim osjemenjivanjem i prirodnim pripustom.

Članak 15.

(1) Za umjetno osjemenjivanje smije se koristiti samo sjeme natprosječno valjanih rasplodnjaka potvrđenih testom na vlastiti rast i razvitak ili testovima na potomstvu, ovisno o dobi rasplodnjaka i stadiju testiranja, koji potječu od natprosječnih roditelja.

(2) U prirodnom pripustu smiju se koristiti uzgojno valjani rasplodnjaci koji potječu od natprosječno valjanih roditelja te zadovoljavaju uvjetima za ocjenu vanjštine grla i reprodukcijskog stanja.

(3) Provjeru podrijetla i ocjenu vanjštine rasplodnjaka obavlja ovlaštena ustanova i/ili uzgojna organizacija, a reprodukcijsko stanje područna veterinarska služba.

(4) Brisan.

(5) Brisan.

(6) Brisan.

(7) Brisan.

Članak 16.

(1) Rasplodnjaci koji potječu od natprosječno valjanih roditelja namijenjeni korištenju putem umjetnog osjemenjivanja i prirodnog pripusta upisani su u središnji popis muških matičnih grla.

(2) Svi rasplodnjaci koji se koriste putem prirodnog pripusta upisani su u matičnu knjigu.

Članak 17.

(1) Umjetno osjemenjivanje domaćih životinja mogu obav­ljati pravne i fizičke osobe registrirane za tu djelatnost.

(2) Umjetno osjemenjivanje domaćih životinja mogu obav­ljati uzgajivači na vlastitom stadu ako su za to osposobljeni i raspolažu propisanom opremom i priborom.

(3) Uvjete koje mora udovoljiti pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka za obavljanje djelatnosti umjetnog osjemenjivanja te način osposobljavanja osoba iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar.

Članak 18.

(1) Rasplodnjaci namijenjeni prirodnom pripustu smiju se koristiti samo na vlastitom stadu osim u slučaju korištenja pastuha i nerastova.

(2) Ako je obuhvat umjetnog osjemenjivanja na nekom uzgojnom području nedostatan da osigura uspješno oplođivanje, može se oplođivanje rasplodnjakom obavljati na većem broju stada.

(3) Županijski ured donosi odluku u svezi oplođivanja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 19.

(1) Rasplodnjaci koji se koriste putem umjetnog osjemenjivanja i prirodnog pripusta moraju biti pod stalnom zdravstvenom kontrolom nadležne veterinarske službe.

(2) Najmanje jednom godišnje ocjenjuje se svako rasplodno grlo od kojeg se uzima sjeme namijenjeno umjetnom osjemenjivanju i prirodnom pripustu da bi se utvrdilo novo stanje uzgojne i uporabne vrijednosti rasplodnjaka.

(3) Povjerenstvo za ocjenu muških rasplodnih grla kojih je sjeme namijenjeno umjetnom osjemenjivanju osniva rješenjem ministar.

(4) Na temelju izvješća Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka stočarska inspekcija u Ministarstvu donosi rješenje o mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka, o izlučenju iz proizvodnje određenih rasplodnjaka, odnosno o zabrani proizvodnje sjemena ako nisu ispunjeni propisani uvjeti.

(5) Praćenje uzgojne i uporabne vrijednosti rasplodnjaka namijenjenih prirodnom pripustu obavlja ovlaštena ustanova.

(6) Kada rasplodnjak ne ispunjava postavljene uzgojne i reprodukcijske uvjete ovlaštena ustanova predlaže izlučenje iz daljnjeg uzgojnog korištenja te o tome obavještava držatelja rasplodnjaka, uzgojnu organizaciju te stočarsku inspekciju.

(7) Postupak izlučenja provodi stočarska inspekcija.

(8) Izlučeni rasplodnjaci ne smiju se koristiti u uzgoju, a vlasnik izlučenog rasplodnjaka nema pravo na naknadu štete.

Članak 20.

(1) Osobe koje obavljaju umjetno osjemenjivanje i držatelji rasplodnjaka u prirodnom pripustu dužni su voditi popis o osjemenjivanju i prirodnom pripustu te vlasniku plotkinje izdati potvrdu.

(2) Način vođenja popisa te oblik i način izdavanja potvrde iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 21.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju umjetno osjemenjivanje dužne su voditi evidenciju o izvršenim osjemenjivanjima koju dostavljaju ovlaštenoj ustanovi, a pravnim osobama od kojih su preuzele sjeme dostavljaju izvješća o osjemenjenim životinjama.

(2) Držatelji rasplodnjaka u prirodnom pripustu dužni su ovlaštenoj ustanovi ili središnjem savezu uzgajivača dostavljati izvješća o obavljenim pripustima.

(3) Način vođenja evidencije te oblik i sadržaj izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar.

 

IV. TRGOVINA UZGOJNO VALJANIM ŽIVOTINJAMA I GENETSKIM MATERIJALOM

Članak 22.

(1) U prodaju se smije staviti uzgojno valjana životinja, propisno obilježena, odnosno pouzdano opisana (kopitari), koja posjeduje rodovnik ili potvrdu o podrijetlu.

(2) Ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača izdaje rodovnik i potvrdu o podrijetlu. Potvrdu o podrijetlu izdaje i uzgojno društvo.

(3) Oblik i sadržaj rodovnika i potvrde o podrijetlu propisuje ministar.

Članak 23.

(1) Sjeme rasplodnjaka, zametke i jajne stanice smije staviti u prodaju pravna osoba na temelju rješenja o odobrenoj proizvodnji ili prodaji ovoga genetskog materijala izdanog od Ministarstva.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati uvjete glede stručnih djelatnika i odgovarajućih objekata i opreme, a uvjete propisuje ministar.

Članak 24.

(1) Sjeme rasplodnjaka smije se stavljati u prodaju ako je propisno obilježeno i ako je za rasplodnjaka izdano dopuštenje za korištenje.

(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja traži vlasnik rasplodnjaka.

(3) Dopuštenje za korištenje izdaje Ministarstvo ako su ispunjeni uvjeti glede uzgojne vrijednosti te ako je sjeme zdravstveno ispitano.

(4) Zdravstveno ispitivanje sjemena iz stavka 3. ovoga članka obavljaju i potvrđuju ovlaštene veterinarske pravne osobe o čemu izdaju potvrdu a uvjete glede uzgojne vrijednosti potvrđuje ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača.

(5) Prodaja sjemena pod stalnim je kontrolnim nadzorom veterinarsko-zdravstvene i stočarske inspekcije.

(6) Propise o obilježavanju sjemena iz stavka 1. ovoga članka te uvjete glede uzgojne vrijednosti i ispitivanja sjemena iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar.

Članak 25.

(1) Zameci i jajne stanice moraju prije stavljanja u prodaju biti ispitani, propisno obilježeni i praćeni propisanom dokumentacijom (rodovnik i potvrda o zdravstveno higijenskom stanju).

(2) Propise o obilježavanju i ispitivanju iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

Članak 26.

(1) Uzgojno valjane životinje smiju uvoziti fizičke i pravne osobe, a genetski materijal pravne osobe, ako je uvoz u skladu s programom uzgoja pojedine vrste ili pasmine stoke.

(2) Uvoz uzgojno valjanih životinja i genetskog materijala ne smije se zbog uzgojnih razloga zabranjivati, sprječavati ili ometati ako su pri uvozu ispunjeni uvjeti:

1. za uzgojno valjane životinje:

– da su upisane u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik za hi­brid­ne životinje kojeg vodi ovlaštena uzgojna organizacija ili uzgojno društvo zemlje podrijetla,

– da su označene na propisani način,

– da posjeduje propisanu uzgojnu dokumentaciju.

2. za sjeme:

– da potječe od rasplodnjaka koji je upisan u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik za hibridne životinje kojeg vodi ovlaštena uzgojna organizacija ili uzgojno društvo zemlje podrijetla,

– da potječe od rasplodnjaka koji ima pozitivan test na pro­izvodne osobine i pozitivnu uzgojnu vrijednost, osim u slu­čajevima ako se sjeme uvozi u ograničenim količinama bez rezultata testa zbog obavljanja test osjemenjivanja ili drugog opravdanog uzgojnog razloga što je u suglasju sa uzgojnim programom a potvrđeno je od strane ovlaštene ustanove ili središnjeg saveza uzgajivača,

– da je dobiveno u centru za umjetno osjemenjivanje ovlaštenom od službenog tijela zemlje izvoznice,

– da je označeno na propisan način,

– da posjeduje propisanu uzgojnu dokumentaciju.

3. za zametke i jajne stanice:

– da potječu od uzgojno valjanih životinja koje su upisane u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik za hibridne životinje koje vodi ovlaštena uzgojna organizacija ili uzgojno društvo zemlje pod­rijetla,

– da su dobiveni u centru za umjetno osjemenjivanje ili stanici za prijenos zametaka i jajnih stanica ovlaštenih od službenog tijela zemlje izvoznice,

– da su označeni na propisan način,

– da posjeduju propisanu uzgojnu dokumentaciju.

(3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka uvoznik mora posjedovati pri uvozu uzgojno valjanih životinja ili genetskog materijala.

(4) Uvoziti se mogu uzgojno valjane životinje i genetski materijal čistih pasmina, sojeva i hibrida ako su te pasmine, sojevi i hibridi upisani u upisnik propisan člankom 13. ovoga Zakona te ako je uvoznik koji uvozi uzgojno valjana grla za tržište registriran za uvoz sukladno posebnim propisima.

(5) Rješenje o uvozu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo.

Članak 27.

(1) Iznimno od odredbi članka 26. ovoga Zakona, u znanstvene i pokusne svrhe mogu se uvoziti rasplodna grla koja ne pripadaju kategoriji uzgojno valjane.

(2) Rješenje o uvozu grla iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo.

Članak 28.

(1) Izvoziti se mogu uzgojno valjane životinje i genetski materijal, koji glede uzgojne i rasplodne vrijednosti te zdravstvenog stanja ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, ako s inozemnim kupcem nije drukčije ugovoreno.

(2) Izvorne i zaštićene pasmine mogu se izvoziti ako izvoz ne ugrožava potrebito brojno stanje životinja i njihovu zaštitu.

(3) Rješenje o izvozu iz stavka 2. ovoga članka izdaje Ministarstvo.

 

V. ZOOHIGIJENSKI UVJETI DRŽANJA I ISKORIŠTAVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Članak 29.

Držanje i iskorištavanje domaćih životinja u gospodarske svrhe mora biti u skladu s propisima o zaštiti okoliša i propisima koji određuju uvjete dobrobiti životinja.

Članak 29.a

(1) Vlasnik domaćih životinja ima pravo ograditi svoj posjed zaštitnom ogradom kako bi osigurao nesmetan uzgoj životinja, ako pri tome ne ograničava zakonska prava drugih.

(2) Vlasnik domaćih životinja ima pravo zabraniti neovlašten ulaz tuđih domaćih životinja na svoj posjed, odnosno vlastito ili zakupljeno poljoprivredno zemljište.

(3) Vlasnik domaćih životinja ne smije sa svojim životinjama neovlašteno ulaziti niti koristiti tuđi posjed, odnosno tuđe poljoprivredno zemljište.

(4) Vlasnik domaćih životinja koji je neovlaštenim ulazom ili korištenjem tuđeg posjeda, odnosno tuđeg poljoprivrednog zemljišta, prouzročio materijalnu štetu vlasniku istog, dužan je snositi sve proizašle troškove. U slučaju da je vlasnik domaćih životinja koje su prouzročile štetu nepoznat, životinje zatečene na tuđem posjedu, odnosno poljoprivrednom zemljištu, nadležna tijela državne uprave imaju pravo ukloniti, te trajno zbrinuti, odnosno prodati radi namirenja učinjene štete.

Članak 30.

(1) Kod donošenja prostornih planova moraju se osigurati odgovarajući prostorni uvjeti za stočarsku proizvodnju, uvažavajući specifičnosti područja na kojem će se odvijati ta proizvodnja.

(2) U postupku donošenja prostornih planova iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo daje mišljenje u roku od 30 dana. U slučaju da se ne dostavi mišljenje u propisanom roku smatrat će se da je mišljenje dano.

(3) Uvjete koje treba ispuniti pri donošenju prostornih planova iz stavka 1. ovoga članka glede stočarske proizvodnje propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 30.a

(1) Sa stajskim gnojem treba postupati tako da se ne ugrožava zdravlje ljudi i domaćih životinja, okoliš, te kakvoća hrane za životinje i životinjskih proizvoda.

(2) Objekti za sakupljanje stajskog gnoja (gnojišta, gnojne jame, jame za gnojovku, lagune) i uređaji za preradu i obradu stajskog gnoja moraju ispunjavati propisane tehničko-tehnološke uvjete.

(3) Tehničko-tehnološke uvjete iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 31.

Uzgajivaču je dopušteno obavljati u vlastitom stadu na domaćim životinjama zootehničke zahvate: odrožavanje mladih životinja,  kupiranje repova i  sječenje zubi prasadi, skraćivanje kljunova, obrezivanje papaka, njegu kože i dlake, davanje mineralnih i vitaminskih preparata prema uputama proizvođača.

 

Članak 32.

(1) Radi podizanja više razine znanja uzgajivača domaćih životinja provode se programi izobrazbe.

(2) Programi iz stavka 1. ovoga članka izvode se u obrazovnim ustanovama u kojima se provode programi stočarskog usmjerenja.

(3) Stupanj i vrsta programa ovise o zahtjevnosti poslova u uzgoju, odnosno iskorištavanju domaćih životinja.

(4) Izbor obrazovnih ustanova iz stavka 2. ovoga članka obavlja se na temelju javnog poziva Ministarstva. Suglasnost na izbor obrazovnih ustanova daje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

(5) Izobrazba uzgajivača financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i vlastitih prihoda uzgajivača.

(6) Način osposobljavanja, stupanj i vrstu programa iz stavka 3. ovoga članka te uvjete i način izbora obrazovnih ustanova iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 33.

(1) Preseljenje pčela dopušteno je samo ako su sve pčelinje zajednice zdrave što se dokazuje svjedodžbom o zdravstvenom stanju i podrijetlu životinja sukladno propisima o veterinarskim mjerama.

(2) Način premještanja pčela, položaj pčelinjaka u odnosu na zemljište, javni put, ljude i životinje, način zaštite, postupak s odbjeglim rojem i druge postupke s pčelama propisuje ministar.

Članak 34.

U opravdanim slučajevima (sigurnost ljudi, masovna pojava bolesti, prenapučenost i drugo) županijski ured može zabraniti držanje pčela na određenom prostoru ili zabraniti premještanje pčela.

Članak 34.a

(1) Gospodarenje pčelinjim pašama te način iskorištavanja pčelinjih paša provodi se sukladno katastru pčelinjih paša.

(2) Katastar pčelinjih paša jest baza podataka o prostornom rasporedu i načinu gospodarenja pčelinjim pašama na području Republike Hrvatske.

(3) Način određivanja i vođenja katastra te njegov sadržaj propisuje ministar

 

VI. HRANA ZA ŽIVOTINJE I PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 35. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Članak 36. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Članak 37. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Članak 38.

(1) Proizvodi životinjskog podrijetla, u smislu ovog Zakona, jesu: žive životinje, meso u obliku trupova i polovica, svježe mlijeko, vuna, jaja, med i stajski gnoj.

(2) Proizvodi životinjskog podrijetla moraju odgovarati propisanim uvjetima o kakvoći stočnih proizvoda.

(3) Ispravnost proizvoda životinjskog podrijetla glede kakvoće utvrđuje pravna osoba kojoj Ministarstvo izda rješenje.

(4) Propise o kakvoći proizvoda životinjskog podrijetla i o nadzoru nad proizvodnjom proizvoda životinjskog podrijetla te uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba iz prethodnog stavka donosi ministar.

(5) Visinu troškova za utvrđivanje kakvoće pojedinih proizvoda životinjskog podrijetla propisuje ministar.

Članak 39.

Brisan.

 

VII. PROVOĐENJE UZGOJA UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA

Članak 40.

(1) Provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja obavljaju uzgajivači, uzgojna društva i ovlaštena ustanova.

(2) Uzgajivači se mogu u cilju provedbe uzgoja uzgojno valjanih životinja udruživati u udruge, sukladno odredbama Zakona o udrugama i ovoga Zakona.

(3) Udruge iz stavka 2. ovoga članka mogu se udruživati u saveze sukladno odredbama Zakona o udrugama.

(4) Udruge i savezi iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu se udružiti u jedan središnji savez uzgajivača za pojedinu pasminu ili vrstu domaćih životinja.

(5) Uzgajivači mogu samostalno provoditi uzgoj uzgojno valjanih životinja ako ispunjavaju uvjete iz članka 41. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 41.

(1) Ministarstvo će izdati suglasnost uzgojnoj organizaciji za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja ako se može utvrditi da:

1. postoji uzgojni program za onu pasminu ili vrstu uzgojno valjanih životinja čijim će se uzgojem uzgojna organizacija baviti,

2. postoji dovoljno velika populacija uzgojno valjanih životinja za provedbu uzgojnog programa,

3. postoje odgovarajući djelatnici za obavljanje poslova za provedbu uzgojnog programa,

4. su osigurani tehnički i organizacijski uvjeti da:

– se životinje mogu trajno označiti, a kod konja točno opisati, tako da im se uvijek može utvrditi identitet,

– će se uredno voditi matične knjige,

– se može imati uvid u sve dokumente od važnosti za uzgoj,

5. postoji jasno određeno teritorijalno područje djelovanja uzgojne organizacije,

6. će svaka životinja iz domaćeg uzgoja ili uvoza koja udovoljava uvjetima podrijetla, ispravno je označena te vanjštinom odgovara standardima pasmine biti na zahtjev člana uzgojne organizacije upisana u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik, te da se za životinje iz drugih uzgoja neće postavljati viši uvjeti,

7. je članstvo u uzgojnoj organizaciji dostupno svakom uzgajivaču koji se nalazi na području djelovanja uzgojne organizacije, odnosno udruzi koja se bavi uzgojem uzgojno valjanih životinja iste pasmine ili vrste i osigurava uvjete za učinkovitu provedbu uzgojnog programa.

(2) Zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka, koji se odnose na provođenje stručnih poslova, uzgojna organizacija dokazuje ugovorom s ovlaštenom ustanovom.

(3) Uvjete koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za osnivanje i bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja propisuje ministar.

Članak 41.a

(1) Zahtjev za dobivanje suglasnosti uzgojne organizacije mora sadržavati:

1. naziv, adresu i dokaz o pravnom obliku,

2. ime, prezime i adresu osoba koje imaju pravo potpisa,

3. ime, prezime i adresu osobe odgovorne za provedbu uzgojnog programa,

4. podatke o broju uzgojno valjanih životinja koje će biti uključene u provedbu uzgojnog programa te popis uzgajivača, odnosno udruga pri osnivanju,

5. uzgojni program iz kojeg je vidljiv uzgojni cilj, uzgojne metode, veličina populacije na kojoj se on provodi te način ispitivanja svojstava uzgojno valjanih životinja,

6. dokaz o prostornom djelovanju uzgojne organizacije, te suglasnost postojeće uzgojne organizacije iz kojeg je razvidno da ne postoji isto teritorijalno područje djelovanja te da uspostava nove uzgojne organizacije neće ometati provedbu uzgojnog programa postojeće uzgojne organizacije.

(2) U slučaju da na nekom području postoji uzgojna organizacija koja provodi uzgojni program iste pasmine i vrste uzgojno valjanih životinja može se pri davanju suglasnosti podnositelju zahtjeva suziti teritorijalno područje djelovanja ili se zahtjev može odbiti.

(3) Podatke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ovjerava ovlaštena ustanova.

(4) Zahtjev na temelju kojeg će ovlašteni uzgajivač dobiti suglasnost za samostalnu provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja mora sadržavati podatke iz stavka 1. točke 1., 3., 4. i 5. ovoga članka.

Članak 42.

Ministarstvo će uskratiti suglasnost uzgojnoj organizaciji ako njen rad nije temeljen na provedbi usvojenoga uzgojnog programa ili ako bi on narušavao provođenje genetske izgradnje jedne pasmine ili vrste uzgojno valjanih životinja.

Članak 43.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik uzgojnih organizacija u koji ih upisuje nakon registracije pri tijelu državne uprave.

(2) Oblik i sadržaj očevidnika propisuje ministar.

Članak 44.

(1) Ministarstvo će zabraniti uzgojnoj organizaciji bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja ako se utvrdi da ne ispunjuje uvjete iz članka 41. ovoga Zakona.

(2) Primjerak rješenja o zabrani djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se tijelu nadležnom za registraciju udruge građana.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za registraciju iz stavka 2. ovoga članka brisat će u registru udruge građana djelatnost uzgoja uzgojno valjanih životinja kad joj je rješenjem Ministarstva zabranjen ovaj uzgoj.

Članak 45.

(1) Uzgojna organizacija i ovlašteni uzgajivač mora najkasnije do kraja prvog tromjesečja tekuće godine poslati ovlaštenoj ustanovi izvješće o provedbi uzgojnog programa za proteklu godinu.

(2) Ovlaštena ustanova može zatražiti sve podatke o rezultatima rada uzgojne organizacije i ovlaštenog uzgajivača te ima pravo uvida u dokumentaciju uzgojne organizacije.

(3) Ovlaštena ustanova izvještava Ministarstvo o rezultatima rada uzgojnih organizacija i ovlaštenih uzgajivača.

Članak 46.

(1) Udruga u provođenju uzgoja uzgojno valjanih životinja obavlja:

1. provedbu uzgojnog programa,

2. vodi matične knjige i uzgojni upisnik za uzgojno valjana grla, upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja, članova udruge te podatke o tome dostavlja središnjem savezu uzgajivača ili ovlaštenoj ustanovi,

3. organizira samostalno ili zajedno sa savezom, središnjim savezom uzgajivača odnosno ovlaštenom ustanovom prodaju uzgojno valjanih životinja za članove udruge,

4. vodi i druge poslove od interesa za članove udruge.

(2) Savez u provođenju uzgoja uzgojno valjanih životinja obavlja:

1. provedbu uzgojnog programa,

2. koordinaciju prodaje uzgojno valjanih životinja za članove udruga,

3. zastupa interese udruga u provedbi uzgoja uzgojno valjanih životinja kao i druge poslove od zajedničkog interesa.

(3) Središnji savez uzgajivača u provođenju uzgoja uzgojno valjanih životinja:

1. izrađuje i provodi uzgojne programe za pojedine vrste i pasmine uzgojno valjanih životinja,

2. vodi središnji popis uzgojno valjanih životinja za one vrste i pasmine za koje provodi uzgojni program,

3. vodi upisnik uzgajivača onih vrsta i pasmina za koje se vodi uzgojni program,

4. vodi ili organizira prodaju uzgojno valjanih životinja,

5. izdaje rodovnik i potvrde o podrijetlu za one vrste i pasmine uzgojno valjanih životinja za koje provodi uzgojni program,

6. dostavlja ovlaštenoj ustanovi podatke o uzgojno valjanim grlima,

7. obavlja i druge poslove od interesa za uzgajivače, udruge i saveze koje se bave uzgojem istih pasmina ili vrsta domaćih životinja.

Članak 46.a

Ovlašteni uzgajivač u provođenju uzgoja uzgojno valjanih životinja na svojem stadu obavlja:

1. provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja

2. vodi matične knjige za uzgojno valjane životinje na svojem stadu te podatke o tome dostavlja središnjem savezu uzgajivača ili ovlaštenoj ustanovi.

Članak 47.

Ovlaštena ustanova u provođenju uzgoja uzgojno valjanih životinja:

1. obavlja poslove provedbe onih uzgojnih programa za koje je ovlaštena,

2. obavlja nadzor nad radom uzgojnih organizacija i ovlaš­tenih uzgajivača,

3. provodi i organizira ispitivanje proizvodnosti uzgojno va­ljanih životinja, pri čemu provedbu može povjeriti uzgojnim organizacijama i središnjem savezu uzgajivača,

4. obrađuje rezultate ispitivanja proizvodnosti uzgojno valjanih životinja, izračune njihovih uzgojnih vrijednosti te ih javno objavljuje,

5. vodi središnji popis za one pasmine ili vrste uzgojno valjanih životinja koje se ne vode pri središnjem savezu uzgajivača,

6. vodi upisnik uzgajivača onih pasmina ili vrsta uzgojno valjanih životinja koje se ne vode pri središnjem savezu uz­ga­jivača,

7. zajedno sa uzgojnim organizacijama uspostavlja informacijski sustav za praćenje uzgoja uzgojno valjanih životinja te učinkovito korištenje uzgojnih i proizvodnih podataka,

8. izdaje rodovnik i potvrde o podrijetlu za one pasmine i vrste uzgojno valjanih životinja za koje provodi dodjeljene joj uzgojne programe,

9. izrađuje i provodi uzgojne programe za pojedine vrste i pasmine uzgojno valjanih životinja,

10. vodi središnji popis svih uzgojno valjanih grla u Republici Hrvatskoj.

11. obavlja za uzgojne organizacije putem svojih djelatnika stručne poslove iz njihove djelatnosti,

12. obavlja i druge dodijeljene joj poslove iz područja sto­čarstva.

Članak 48.

(1) Provedba poslova uzgoja uzgojno valjanih životinja financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i prihodima koje sudionici ostvaruju obavljanjem svoje djelatnosti.

(2) Brisan.

 

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 49.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega obavlja Ministarstvo (u daljnjem tekstu: stočarska inspekcija).

(3) Brisan.

(4) Nadzor nad kakvoćom proizvoda životinjskog podrijetla obavljaju i tržišni inspektori županije, Grada Zagreba i Ministarstva gospodarstva.

(5) Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti županijske stočarske inspekcije i stočarske inspekcije u Ministarstvu provodi stočarski inspektor.

Članak 49.a

(1) Poslove stočarskog inspektora može obavljati diplomirani inženjer agronomije općeg ili stočarskog usmjerenja s položenim državnim stručnim ispitom za stočarskog inspektora i sa 5 godina radnog iskustva u struci.

(2) Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 49.b

(1) Stočarski inspektor ima službenu iskaznicu kojom se utvrđuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice te način i postupak izdavanja iskaznice iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 49.c (NN 30/15)

Stočarska inspekcija:

1. nadzire provedbu uzgojnih programa,

2. nadzire proizvodnju, odabiranje i trgovinu uzgojno valjanim životinjama,

3. pregledava matične knjige i uzgojne upisnike te drugu dokumentaciju koja se odnosi na proizvodnju i trgovinu uzgojno valjanih životinja,

4. nadzire ispitivanje proizvodnih svojstava uzgojno valjanih životinja, testiranje na potomstvo te ispravnost popisa matičnih grla svih vrsta uzgojno valjanih životinja i izdavanje rodovnika i potvrda o podrijetlu,

5. nadzire provedbu zaštite izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva te vođenje njihova popisa,

6. nadzire uvođenje u proizvodnju novih pasmina, sojeva i hibrida,

7. nadzire proizvodnju i trgovinu sjemena, jajnih stanica i zametaka,

8. kontrolira obavljanje umjetnog osjemenjivanja i prirodnog pripusta te vođenje popisa o osjemenjivanju i prirodnom pripustu,

9. nadzire obilježavanje uzgojno valjanih životinja,

10. nadzire držanje i iskorištavanje domaćih životinja,

11. nadzire neovlašteno ulaženje domaćih životinja na tuđi posjed, odnosno tuđe poljoprivredno zemljište,

12. nadzire rad ovlaštene ustanove i uzgojnih organizacija u provedbi uzgoja uzgojno valjanih životinja,

13. nadzire korištenje sredstava koje ovlaštena ustanova i uzgojne organizacije dobivaju iz državnog proračuna i koriste za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja,

14. Prestao važiti,

15. nadzire proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla te postupak utvrđivanja njihove kakvoće,

16. uzima uzorke proizvoda proizvedenih ili stavljenih u trgovinu prema odredbama ovoga Zakona,

17. nadzire i ostale poslove propisane ovim Zakonom,

18. donosi rješenja o izlučenju rasplodnjaka namijenjenog prirodnom pripustu ili umjetnom osjemenjivanju prema prijedlogu Povjerenstva za licenciranje odnosno ocjenu rasplodnjaka,

19. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega.

Članak 49.d

(1) Ako stočarski inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Stočarski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora, prema odredbama ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega, vodi postupak i donosi rješenja određena ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega.

(3) Protiv rješenja stočarskog inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Povjerenstvu koje imenuje ministar.

Članak 49.e

Fizičke i pravne osobe čiji rad podliježe nadzoru stočarskog inspektora dužne su mu omogućiti obavljanje nadzora i pružiti potrebite podatke i obavijesti.

Članak 50.

(1) Poslove stočarskog inspektora može obavljati diplomirani inženjer agronomije općeg ili stočarskog usmjerenja s položenim državnim stručnim ispitom za stočarskog inspektora i sa 5 godina radnog iskustva.

(2) Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz stavka 1. ovog članka propisuje ministar.

Članak 51.

(1) Stočarski inspektor ima posebnu iskaznicu kojom se utvrđuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice te način i postupak izdavanja iskaznice iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 52.

(1) Županijska stočarska inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora, osim poslova za koje je ovim Zakonom određeno da ih izravno obavlja stočarska inspekcija u Ministarstvu.

(2) Županijska stočarska inspekcija:

1. kontrolira proizvodnju, odabiranje i trgovinu uzgojno valjanih životinja,

2. pregledava matične knjige i drugu evidenciju i dokumente koji se odnose na proizvodnju i trgovinu uzgojno valjanih životinja,

3. kontrolira držanje i iskorištavanje domaćih životinja,

4. nadzire rad udruga građana koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja,

5. kontrolira proizvodnju i trgovinu hrane za životinje,

6. uzima uzorke proizvoda proizvedenih ili stavljenih u trgovinu prema odredbama ovoga Zakona,

7. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega,

8. nadzire korištenje rasplodnjaka u prirodnom pripustu,

9. donosi rješenja o izlučenju rasplodnjaka namijenjenog prirodnom pripustu prema prijedlogu Povjerenstva za licenciranje.

Članak 53.

Stočarska inspekcija u Ministarstvu:

1. nadzire ispitivanje proizvodnih svojstava uzgojno valjanih životinja, testiranje na potomstvu te ispravnost vođenja popisa matičnih grla svih vrsta uzgojno valjanih životinja i izdavanje rodovnika i potvrda o podrijetlu,

2. nadzire provođenje uzgojnih programa,

3. nadzire rad saveza udruga građana koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja,

4. nadzire proizvodnju i trgovinu sjemena, jajnih stanica i zametaka,

5. nadzire provedbu zaštite izvornih i zaštićenih pasmina,

6. nadzire uvođenje u proizvodnju novih pasmina sojeva i hibrida,

7. nadzire i ostale poslove propisane ovim Zakonom,

8. donosi rješenja o izlučenju rasplodnjaka namijenjenog umjetnom osjemenjivanju prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenu rasplodnjaka,

9. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega.

Članak 54.

(1) Ako stočarski inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Stočarski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora, prema odredbama ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega, vodi postupak i donosi rješenje kad obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti županijske stočarske inspekcije i stočarske inspekcije u Ministarstvu određene ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega.

(3) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor.

(4) Žalba protiv rješenja donijetih na temelju ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 55.

Fizičke i pravne osobe čiji rad podliježe nadzoru stočarskog inspektora dužne su mu omogućiti obavljanje nadzora i pružiti potrebite podatke i obavijesti.

Članak 56.

(1) Ako stočarski inspektor pri inspekcijskom nadzoru posumnja da hrana za životinje ili drugi proizvodi ne odgovaraju kakvoći utvrđenoj propisom, uzet će određeni broj uzoraka i dostaviti ih na analizu ovlaštenoj ustanovi.

(2) Uzorci za analizu dostavljaju se pod šifrom.

Članak 57.

(1) Superanalizu može tražiti proizvođač u roku od 15 dana nakon dobivene analize ili stočarski inspektor, ako posumnja u rezultat analize.

(2) Nalaz superanalize konačan je i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.

Članak 58.

(1) Vlasnik od kojeg je uzet uzorak dužan je podmiriti troškove pakiranja i analize uzorka ako se analizom utvrdi da proizvodi od kojih je uzet uzorak ne odgovaraju propisanoj, odnosno deklariranoj kakvoći.

(2) Ako se analizom utvrdi da uzorci odgovaraju propisanoj, odnosno deklariranoj kakvoći, troškove pakiranja, prijevoza i analize uzorka podmiruje tijelo državne uprave čiji je stočarski inspektor dostavio uzorke na analizu.

(3) Vlasnik proizvoda od kojega je uzet uzorak nema pravo na naknadu vrijednosti uzorka.

Članak 59.

(1) Kad se analizom, odnosno superanalizom utvrdi da proizvod ne odgovara propisanoj ili deklariranoj kakvoći, stočarski inspektor će zabraniti trgovinu i uporabu toga proizvoda.

(2) Na zahtjev vlasnika proizvoda koji nema propisanu kakvoću, ali udovoljava uvjetima za uporabu u druge svrhe, inspektor može dopustiti tu uporabu.

(3) Stočarski inspektor može dopustiti da se stavi u prodaju proizvod koji ima deklariranu kakvoću, ali je istekao rok uporabe označen na deklaraciji pod uvjetom da vlasnik proizvoda izmijeni deklaraciju proizvoda prema rezultatima utvrđenim analizom, odnosno superanalizom.

(4) Kad se superanalizom utvrdi da proizvod ne odgovara za uporabu, stočarski inspektor će narediti njegovo uništenje.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 60.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.  proizvodi genetski materijal te prenosi zametke bez odobrenja Ministarstva (članak 6. stavak 1.),

2.  se bavi genetskim manipulacijama bez odobrenja Ministarstva (članak 7. stavak 1.),

3.  za umjetno osjemenjivanje koristi sjeme protivno odredbi članka 15. stavka 1. ovoga Zakona,

4.  koristi rasplodnjake koji su izlučeni iz uzgoja (članak 19. stavak 8.),

5.  postupi suprotno odredbi članka 27. ovoga Zakona,

6.  utvrđuje ispravnost proizvoda životinjskog podrijetla suprotno propisima o njihovoj kakvoći (članak 38. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 61. (NN 30/15)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. rasplodnjaci nisu upisani u matične knjige (članak 16.),

2. obavlja umjetno osjemenjivanje protivno odredbi članka 17. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

3. prodaje sjeme rasplodnjaka, zametke i jajne stanice protivno odredbi članka 23. stavka 1. ovoga Zakona,

4. prodaje sjeme rasplodnjaka protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona,

5. prodaje zametke i jajne stanice protivno odredbi članka 25. stavka 1. ovoga Zakona,

6. uvozi uzgojno valjane životinje i genetski materijal protiv­no odredbi članka 26. ovoga Zakona,

7. izvozi uzgojno valjane životinje i genetski materijal pro­tiv­no odredbi članka 28. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

8. postupa suprotno odredbi članka 29.a stavka 3. i 4. ovoga Zakona,

9. organizira natjecanja suprotno članku 9.a ovoga Zakona,

10. obavlja preseljenje pčela protivno odredbi članka 33. ovoga Zakona,

11. u prodaju stavlja hranu za životinje i pojedine sastojke za hranu za životinje takve kakvoće koja ne odgovara propisu o kakvoći hrane za životinje (članak 35. stavak 3.),

12. obavlja djelatnost u trgovini hranom za životinje protivno odredbi članka 37. ovoga Zakona,

13. Prestao važiti,

14. provodi uzgoj uzgojno valjanih životinja protivno odredbi članka 40. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 8.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 8.000,00 kuna.

Članak 62.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. proizvodi uzgojno valjane životinje protivno uzgojnom programu (članak 3. stavak 1.),

2. ne postupa u skladu s odredbama članka 4. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

3. se bavi uzgojem uzgojno valjane životinje, a nije upisana u upisnik uzgajavača uzgojno valjanih životinja (članak 5. stavak 1.),

4. proizvodi uzgojno valjanu perad protivno odredbi članka 10. ovoga Zakona,

5. stavlja u prodaju matice pčela protivno odredbi članka 11. ovoga Zakona,

6. u prirodnom pripustu koristi rasplodnjake protivno odredbi članka 15. stavka 2. i članka 18. stavka 1. ovoga Zakona,

7. ne postupa u skladu s odredbom članka 20. stavka 1. i članka 21. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

8. prodaje uzgojno valjane životinje protivno odredbi članka 22. ovoga Zakona,

9. ne ispunjuje propisane uvjete glede stručnih djelatnika, objekata i opreme (članak 23. stavak 2.),

10. drži i iskorištava domaće životinje protivno propisima o zaštiti okoliša i dobrobiti životinja (članak 29.),

11. postupa suprotno odredbama članka 30.a ovoga Zakona,

12. postupa suprotno odredbama članka 34.a ovoga Zakona,

13. na domaćim životinjama u vlastitom stadu obavlja nedo­puštene zahvate (članak 31.),

14. na vrijeme ne dostavi ovlaštenoj organizaciji izvješće o provedbi uzgojnog programa za proteklu godinu (članak 45.),

15. stočarskom inspektoru ne omogući obavljanje nadzora i ne pruži potrebite podatke i obavijesti (članak 49.e).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Odredbe ovog Zakona primjenjuju se na sve započete postupke u kojima nije do stupanja na snagu ovoga Zakona donijeto konačno rješenje.

Članak 64.

(1) Propise za donošenje kojih je ovlašten, ministar će donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi koji su doneseni za provedbu Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79., 26/93. i 29/94.) ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 65.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79., 26/93. i 29/94.) i članak 3. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 75/93.).

Članak 66.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-08/96-02/01
Zagreb, 18. lipnja 1997.

Prijelazne odredbe iz NN 151/03

Članak 39.

Propise za donošenje kojih je ovlašten po ovome Zakonu, ministar će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 40.

Odredbe članka 34. i 35. ovoga Zakona počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2004.

Članak 41.

Danom početka primjene odredaba članka 34. i 35. ovoga Zakona u Zakonu o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99.) u članku 3. podstavku 25., 26., 27., 28., 29. i 30., u članku 12. stavku 1. riječi: »i stočarstva«, i u članku 58. stavku 9. riječ: »stočarstva« i podstavak 1. brišu se.

Članak 42.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe Zakona o poljoprivredi NN 30/15

Propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi

Članak 176.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 120/12. i 148/13.):

1. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11. i 42/13.)

2. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, br. 76/14.)

3. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 76/14. i 82/14.)

4. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 137/12. i 59/14.)

5. Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (»Narodne novine«, br. 70/13.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Članak 177.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.) i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.):

1. Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 101/13.)

2. Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija (»Narodne novine«, br. 20/13.)

3. Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 46/11. i 103/11.)

4. Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 33/12.)

5. Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 33/12.)

6. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 149/11.,131/12., 24/13. i 9/14.)

7. Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 44/11.)

8. Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (»Narodne novine«, br. 27/14.)

9. Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost (»Narodne novine«, br. 22/10.)

10. Pravilnik o provedbi mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 112/14.)

11. Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (»Narodne novine«, br. 27/14., 40/14. i 66/14.)

12. Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 86/11., 114/11. i 96/12.)

13. Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 7/15.)

14. Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 7/15.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Članak 178.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (»Narodne novine«, br. 22/10.)

2. Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (»Narodne novine«, br. 3/11.), osim odredbi članaka 1., 2., 8., 9., 10. i Dodatak I.

3. Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine«, br. 114/10.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 6. stavaka 2., 3., 5. i 6., odredbi članaka od 7. do 16. te prilozi I. A., I. D. točke 1. – 4., I. E. točke B, te prilozi II., III., IV. i V.

4. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14. i 83/14.)

5. Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 95/10., 114/11., 3/13. i 22/13.), osim odredbi članka 1. stavaka 1., 2. i 4., članka 2., članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 2., članaka 6., 7., 8., 9., 10., 13. i 14.

6. Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 4/10. i 120/10.), osim odredbi članka 1., članka 2. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9., članka 3., članka 4. stavka 1. podstavaka a, c, d, e, f i g, stavaka 2. i 3., članaka 5. i 6., članka 8. stavaka 2., 3. i 4., članaka 9., 10., 11., 12. i 13., članka 14. stavka 2. podstavaka a i b, članka 15., članka 16. stavka 1. i stavka 2. podstavka c, stavaka 3., 4. i 5., članka 17. stavaka 1. i 2., članka 18., članka 19. stavka 2. podstavaka a i b, članka 20., članka 21. stavaka 1., 3., 4. i 5., članaka 22. stavaka 1., 2. i 3. podstavka a, stavaka 7. i 8., članka 23. stavaka 1., 3. i 4., članka 24. stavka 1., članka 25., članka 26. stavaka 1., 2. i 5., članaka 27., 28., 31., 32. i 33., i Dodatak I.

7. Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 70/10.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 6. stavaka 2., 3., 4. i 5., članaka 8. i 9., članka 10. stavaka 1., 3. i 4., članka 11., članka 12. stavaka 1., 2., 4. b, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., članka 13. stavaka 4., 5., 6. i 8., članka 14. stavaka 1. i 3., članka 15. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5., članaka 16. do 34., članka 35. stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8., članaka 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69. i 70., Dodatak I., Dodatak II., Dodatak III., Dodatak IV. i Dodatak V.

8. Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 78/11., 106/12., 126/12. i 22/13.), osim odredbi članaka 1., 2., članka 4. stavka 5., članka 5., članka 9. stavka 1., članka 11. stavaka 2. i 3., članka 13. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 14., članka 15. stavka 3., članaka 16., 16.a, 17., 18., 19., 20. i 22., članka 24. stavaka 2., 3. i 4., članka 25., članka 26. stavaka 1., 2. i 3., članka 27.a, članka 28. i Prilozi 4., 8. i 9.

9. Uredba o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine«, br. 98/11. i 30/13.), osim odredbi članaka 1. – 16., članka 17. stavaka 1. i 3., članaka 19., 21., 22., 23. i 24. i Dodaci I., II. i III.

10. Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, br. 157/13.)

11. Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, br. 51/14.)

12. Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br. 111/14.)

13. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine«, br. 111/14. i 122/14.)

14. Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (»Narodne novine«, br. 117/14. i 136/14.)

15. Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 129/14.)

16. Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 129/14.)

17. Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 146/13., 49/14. i 85/14.)

18. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine«, br. 141/10., 31/11., 78/11. i 120/12.)

19. Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine«, br. 142/13. i 49/14.)

20. Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (»Narodne novine«, br. 24/13.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., članka 4. stavka 1., članka 5., članka 6. stavaka 1. i 4., članka 7., članka 8. stavka 4., članaka 9. i 11., članka 13. stavaka 1., 2., 3. i 4., članka 17. stavaka 3., 4., 5. i 6., članaka 18., 21., 23., članka 25. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavaka 3. i 4., članka 29. stavaka 3., 4. i 5., članka 31. stavaka 1., 2., 3. i 4., članka 33., članka 34. stavaka 1. i 2., članka 35. stavaka 5., 6., 7. i 8., članaka 36., 37., 41., članka 43. stavaka 3., 4. i 5., članaka 45., 46., 47., 53., 56. i 57.

21. Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 122/13.)

22. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine (»Narodne novine«, br. 20/13., 29/13. i 58/13.)

23. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine (»Narodne novine«, br. 106/13., 142/13., 65/14. i 69/14.)

24. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine«, br. 62/13.)

25. Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi (»Narodne novine«, br. 78/11. i 67/12.) osim odredbi članaka 1. – 13., članka 15., članka 17. stavaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., članaka 18., 21., 22., 23. i 24.

26. Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi (»Narodne novine«, br. 6/13.) osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., članka 10. stavaka 2., 4. i 5., članka 11. stavaka 3. i 4., članaka 12. i 13.

27. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (»Narodne novine«, br. 45/14.)

28. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova (»Narodne novine«, br. 45/14.)

29. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (»Narodne novine«, br. 45/14.)

30. Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 47/13.)

31. Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 67/13.) osim odredbi članka 1., članka 2. stavaka 1. i 3., članka 3. stavka 1. točke 1. – 8., članaka 4., 5., članka 6. stavka 1. podstavka 1., 3. i 4., članka 7. stavka 1., članaka 11., 12., članka 16. stavka 1., članaka 21. i 22.

32. Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018. usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-07/164, urbroja: 50301-05/25-13-2, od 26. lipnja 2013. godine

33. Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2014. do 2016. godine usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-07/59, urbroja: 50301– 05/25-13-3, od 4. travnja 2013. godine; klase: 022-03/14-07/195; urbroja: 50301-05/25-14-2, od 22. svibnja 2014. godine i klase: 022-03/15-07/31, urbroja: 50301-05/25-15-2, od 11. veljače 2015. godine

34. Nacionalna strategija za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015. godine

35. Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 78/13.)

36. Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca (»Narodne novine«, br. 128/14.)

37. Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 145/13.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o hrani

Članak 179.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 117/03., 130/03., 48/04. i 85/06.), Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.) i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05.)

2. Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima (»Narodne novine«, br. 80/07. i 28/11.)

3. Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine«, br. 80/07. i 34/11.)

4. Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 39/09. i 144/10.)

5. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (»Narodne novine«, br. 70/09.)

6. Pravilnik o medu (»Narodne novine«, br. 93/09.)

7. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 112/09.)

8. Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (»Narodne novine«, br. 81/10.)

9. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, br. 81/13.)

10. Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 48/13.)

11. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, br.73/05., 69/08. i 141/13.)

12. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05., 69/08. i 141/13.)

13. Pravilnik o smrznutim desertima (»Narodne novine«, br. 20/09. i 141/13.)

14. Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (»Narodne novine«, br. 20/09. i 141/13.)

15. Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (»Narodne novine«, br. 122/09. i 141/13.)

16. Pravilnik o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine«, br. 41/12., 70/13. i 141/13.)

17. Pravilnik o soli (»Narodne novine«, br. 89/11. i 141/13.)

18. Pravilnik o pivu (»Narodne novine«, br. 142/11. i 141/13.)

19. Pravilnik o mesnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 131/12.)

20. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine«, br. 78/05., 135/09., 86/10. i 72/11.)

21. Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09., 141/09., 86/11., 104/11. i 118/12.) osim odredbi članka 1. stavaka 2. i 3., odredbi članaka 2. – 13., odredbi članka 14. stavka 2., odredbi članaka 15. do 20., odredbi članaka 40. – 43., odredbi članaka 45., 45.a, 45.b i 46. te Prilozi 1. i 2.

Propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu

Članak 180.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.):

1. Pravilnik o kakvoći jaja (»Narodne novine«, br. 115/06., 69/07. i 76/08.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 26., 27., 32., 33., 34., 36., 37., članka 39. stavaka 6. i 7., članaka 41., 42., 43. i 45.

2. Objava upisa u popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupaka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 155/05. i 16/06.)

3. Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 16/06.)

4. Objava upisa u popis ovlaštenih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 16/06.)

5. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 102/00., 111/00. i 74/08.)

6. Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 34/02.)

7. Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (»Narodne novine«, br. 18/08., 29/13., 42/13. i 65/14.).

Propis donesen na temelju Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

Članak 181.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 86/13.) donesen na temelju Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propisi doneseni na temelju Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Članak 182.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 86/13.)

2. Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 69/14.).

Propis donesen na temelju Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

Članak 183.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 142/13.) donesen na temelju Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09., 93/13. i 14/14.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propis donesen na temelju Zakona o inspekcijama u poljoprivredi

Članak 184.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 16/14.) donesen na temelju Zakona o inspekcijama u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 93/13.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propis donesen na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Članak 185.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (»Narodne novine«, br. 77/13. i 17/15.) donesena na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.).

Započeti postupci

Članak 186.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Postupci započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, postupci povrata sredstava započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbi članka 142. ovoga Zakona.

(4) Postupci započeti po odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(5) Postupci započeti po odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(6) Postupci započeti po odredbama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 83/09., 93/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(7) Postupci za registraciju oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda započeti po odredbama Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 50/12.) i Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(8) Postupci priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj započeti po odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.) i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

(9) Rješenja o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj donesena do stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do dana važenja rješenja.

(10) Subjektu u poslovanju s hranom koji po isteku važenja rješenja iz stavka 9. ovoga članka dostavi dokumentaciju iz članka 99. stavka 7. ovoga Zakona izdat će se rješenje iz članka 99. stavka 4. ovoga Zakona.

Imenovanje članova VIP-a

Članak 187.

Do imenovanja članova VIP-a, sukladno odredbama ovoga Zakona, poslove iz ovoga Zakona obavljat će članovi VIP-a imenovani sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.).

Obveze poljoprivredne inspekcije

Članak 188.

(1) Do usklađivanja posebnih zakona kojima je propisana nadležnost vinarske, stočarske i inspekcije za kakvoću hrane s odredbama ovoga Zakona, poljoprivredna inspekcija obavlja inspekcijske nadzore prema odredbama:

1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11. i 55/11. i 14/14.)

2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.)

3. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 135/06., 37/13. i 125/13.)

4. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05., 137/09., 28/13. i 47/14.)

5. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.)

6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.)

7. Zakona o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13. i 14/14.)

8. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (»Narodne novine«, br. 18/13. i 47/14.)

9. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (»Narodne novine«, br. 39/14. i 47/14.)

10. dijela Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) iz članka 189. podstavka 3. ovoga Zakona koji je ostao na snazi.

(2) Inspekcijski postupci nad korisnicima potpora ostvarenih temeljem Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) provest će se po odredbama tih zakona.

(3) Do imenovanja povjerenstava za žalbe o žalbama iz članka 170. ovoga Zakona rješavat će povjerenstva imenovana do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 189.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.)

– Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.)

– u Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) u članku 1. podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7., u članku 2. stavku 1. podstavci 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 14., u članku 3. stavci 1., 2. i 3., u članku 4., osim u dijelu koji se odnosi na upravno pravne i inspekcijske poslove u području vina, aromatiziranih vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina, članci 5., 6. i 7., u članku 8. stavak 3., članak 9., članak 10., u članku 11. stavku 1. podstavci 1., 2., 3., 6., 7., 8. i 9., članak 12., u članku 13. stavak 1., članci 14., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 34., 36. i 37.

– Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.)

– Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.)

– Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09., 93/13. i 14/14.)

– Zakon o inspekcijama u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 93/13.)

– u Zakonu o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) u članku 1. stavak 3., članak 23., članak 24., u članku 33. stavku 1. podstavak 13., u članku 34. stavku 1. podstavci 37., 38., 39., 40., 41.

– u Zakonu o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.) članci 35., 36., 37., članak 49.c točka 14., članak 61. stavak 1. točka 13. po pitanju standarda kvalitete hrane za životinje

– Pravilnik o uljima od ploda i komine masline (»Narodne novine«, br. 7/09. i 112/09.)

– Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama (»Narodne novine«, br. 5/11.)

– Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima (»Narodne novine«, br. 70/08. i 86/08.).

 

Copyright © Ante Borić