Povezani zakoni

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 94/13, 18/16, 89/1752/18 

na snazi od 14.06.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 10.12.2018. zaključno sa NN 109/18

VIII. REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE

Pravna narav, sadržaj, nadležno tijelo i javnost

Članak 60.

(1) Registar državne imovine je središnji registar državne imovine (u daljnjem tekstu: Središnji registar) u skladu sa smjernicama iz Strategije koji objedinjuje sve pojavne oblike imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Središnji registar sadrži popis državne imovine u obliku:

– dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima

– nekretnina, uključujući i nekretnine čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom, a čiji je imatelj odnosno vlasnik Republika Hrvatska, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska

– koncesija

– kulturnih dobara

– poljoprivrednog i šumskog zemljišta

– evidencije postupaka koji se vode temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.).

(3) Državni ured uspostavlja i vodi Središnji registar.

(4) Središnji registar se objavljuje na mrežnim stranicama Državnog ureda.

Obveze tijela državne uprave, trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima

Članak 61.

Sva državna tijela, trgovačka društva i pravne osobe s javnim ovlastima, a koja na bilo koji način upravljaju i raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske te ustanove kojima je jedan od osnivača Republika Hrvatska ili Vlada Republike Hrvatske imaju obvezu dostaviti u Središnji registar sve podatke vezane uz promjene u vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao i vlasničkim pravima na dionicama i poslovnim udjelima, bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od izvršene promjene.

Iznimka od objave

Članak 62.

Iznimno od odredbi članka 60. stavka 4. ovoga Zakona, podaci iz Središnjeg registra o državnoj imovini koji su zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašeni klasificiranim podacima neće se objaviti.

Pristup podacima

Članak 63.

(1) Državni ured je ovlašten bez naknade pristupati i koristiti podatke o državnoj imovini iz članka 60. stavka 2. ovoga Zakona iz evidencija sudova, tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska, kao i drugih javnih evidencija. Pristup svim podacima iz evidencija uspostavit će se izravno elektroničkim putem ako tehničke mogućnosti to dopuštaju.

(2) Državni ured je dužan na zahtjev ministarstva nadležnog za financije dostaviti podatke o državnoj imovini u svrhu izrade financijskih izvještaja u smislu propisa koji uređuju državni proračun.

Uredba o uspostavi i načinu vođenja Središnjeg registra

Članak 64.

Način uspostave, sadržaj, oblik, način vođenja Središnjeg registra te podatke koji se neće javno objavljivati uređuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 71.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe iz članka 12. stavka 3., članka 17. stavka 7., članka 18. stavka 6., članka 24. stavka 7., članka 44., članka 47. stavka 4., članka 50. stavka 2., članka 53. stavka 2., članka 56. stavka 5., članka 59. stavka 5. i članka 64. ovoga Zakona, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenstva iz članka 45. i članka 54. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku iz članka 36. ovoga Zakona o visini plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja Centra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Strategija

Članak 72.

Strategija upravljanja i raspolaganja državnom imovinom za razdoblje od 2013. do 2017. godine (»Narodne novine«, br. 76/13.) ostaje na snazi do isteka razdoblja za koje je donesena.

Prijelazni režim do donošenja provedbenih propisa

Članak 73.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona, ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/10. i 70/12.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i to:

– Uredba o registru državne imovine (»Narodne novine«, br. 55/11.)

– Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/11.)

– Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/11. i 129/11.)

– Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 78/11.)

– Uredba o raspolaganju nekretninama koje se daju na korištenje tijelima državne uprave ili drugim tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna, te drugim osobama (»Narodne novine«, br. 80/11.)

– Uredba o načinu raspolaganja prilikom zamjene, darovanja i osnivanja založnog prava na dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 109/11.)

– Uredba o prodaji dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, zavoda i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska (»Narodne novine«, br. 64/11.).

Dovršetak započetih postupaka

Članak 74.

Postupci započeti po odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/10. i 70/12.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Zahtjevi imatelja prava

Članak 75.

U odnosu na obvezu Republike Hrvatske prema imateljima prava koja se odnose na trgovačka društva koja su sudjelovala u obnovi u Domovinskom ratu razrušenih objekata Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog Centra, na koji je prethodnu suglasnost dao Državni ured, sastaviti listu dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, te će sukladno tome u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona donijeti odluku o provedbi posljednje javne dražbe na kojima će za predmetna prava biti prodane dionice/udjeli, nakon čega imatelji prava više neće moći ostvarivati predmetni zahtjev.

Obročna otplata i prijenos dionica

Članak 76.

(1) Neotplaćene dionice kupljene na obročnu otplatu na temelju članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 2.a, članka 19., članka 21.a i 21.b Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91., 83/92., 94/93., 2/94., 9/95. i 118/99.), te članka 5. Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96., 71/97., 16/98. i 73/00.) mogu se prenijeti na drugu osobu, ako se ta osoba obveže preostali dug platiti jednokratno u roku od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora.

(2) Obveza jednokratne otplate duga u roku od šest mjeseci iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na zakonskog nasljednika.

Ostvarivanje prava na naknadu za oduzetu imovinu

Članak 77.

Ako prijašnji vlasnik, sukladno sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.), ostvaruje pravo na naknadu za oduzetu imovinu u dionicama ili poslovnim udjelima trgovačkog društva, Centar će tu obvezu izvršiti samo dionicama ili poslovnim udjelima trgovačkog društva čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koje je Republika Hrvatska stekla od Hrvatskog fonda za privatizaciju na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/10. i 70/12.).

Stjecanje prava vlasništva trećih u dobroj vjeri

Članak 78.

(1) Ako su treće fizičke ili pravne osobe u dobroj vjeri stekle pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, a nekretnine su stečene temeljem raspolaganja od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, putem javnog natječaja, smatra se da su treće osobe te nekretnine stekle neposredno od Republike Hrvatske, a Republika Hrvatska je ovlaštena ostvarivati svoja prava obveznopravnim zahtjevom protiv jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Državni ured će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev treće osobe, istoj izdati tabularnu izjavu podobnu za uknjižbu prava vlasništva na njezino ime.

(3) Zastarni rok za obveznopravni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka počinje teći prvog dana od dana izdavanja tabularne izjave iz stavka 2. ovoga članka.

Početak rada Središnjeg registra

Članak 79.

(1) Središnji registar počinje s radom 1. siječnja 2014.

(2) Do početka rada Središnjeg registra sva tijela državne uprave, trgovačka društva i pravne osobe s javnim ovlastima, a koja na bilo koji način upravljaju i raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te ustanove kojima je jedan od osnivača Republika Hrvatska ili Vlada Republike Hrvatske dužna su dostaviti u Središnji registar sve podatke iz svojih registara i službenih evidencija.

(3) Uredi državne uprave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su do 31. prosinca 2013. dostaviti podatke o svim nedovršenim postupcima koji se vode temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.).

Prestanak rada Agencije

Članak 80.

(1) Agencija prestaje s radom 30. rujna 2013.

(2) Ravnatelj Agencije, odnosno osoba koju ovlasti Vlada Republike Hrvatske, dužan je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnijeti zahtjev za brisanje Agencije iz sudskog registra.

Preuzimanje opreme, sredstava za rad i radnika

Članak 81.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Državni ured od Agencije preuzima svu uredsku i drugu opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju te sredstva za rad.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Državni ured preuzima radnike zatečene u radnom odnosu u Agenciji, koji s danom preuzimanja postaju državni službenici.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona radnici zatečeni na radu u Agenciji temeljem sklopljenih ugovora o djelu odnosno ugovora o radu na određeno vrijeme, svoja prava ostvaruju u skladu s propisima o radu i drugim propisima.

(4) Preuzeti radnici iz stavka 2. ovoga članka do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Državnog ureda zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja i nastavljaju obavljati poslove po nalogu predstojnika Državnog ureda.

(5) Plaće i druga materijalna prava preuzetim radnicima iz stavka 2. ovoga članka isplaćuju se na teret sredstava Agencije do prestanka njezina rada.

(6) Nakon donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Državnog ureda preuzeti radnici iz stavka 2. ovoga članka će se rasporediti na odgovarajuća radna mjesta sukladno propisima o državnim službenicima, a oni preuzeti radnici koji neće moći biti raspoređeni, stavljaju se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

Početak rada Centra

Članak 82.

(1) Centar započinje s radom danom upisa u sudski registar, a najkasnije 30. rujna 2013.

(2) Centar na dan 30. rujna 2013. od Državnog ureda preuzima odgovarajući dio opreme, pismohranu, drugu dokumentaciju i sredstva za rad iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona, a koji se odnose na poslove Centra uređene ovim Zakonom, u skladu sa Sporazumom koji sklapaju čelnici Državnog ureda i Centra.

(3) Centar najkasnije do 30. rujna 2013. od Agencije preuzima sva prava i obveze Agencije u smislu članka 25. ovoga Zakona.

(4) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Centra.

(5) Na vršitelja dužnosti ravnatelja Centra odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ravnatelju Centra.

(6) Vršitelj dužnosti ravnatelja Centra obavlja sve pripremne radnje za početak rada Centra, a posebno obavlja poslove u vezi s upisom Centra u sudski registar i organizira početak rada Centra.

Imenovanje Upravnog vijeća, ravnatelja i zamjenika ravnatelja Centra

Članak 83.

(1) Vlada Republike Hrvatske će imenovati predsjednika i članove Upravnog vijeća Centra u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Centra donijet će Statut Centra i druge opće akte Centra u roku od 15 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća.

(3) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Upravnog vijeća Centra imenovati ravnatelja Centra i zamjenika ravnatelja Centra, u roku od 15 dana od dana imenovanja Upravnoga vijeća Centra.

Stručni i administrativni poslovi za osnivanje i početak rada Centra

Članak 84.

Stručne i administrativne poslove, kao i sredstva potrebna za osnivanje i početak rada Centra osigurava Državni ured.

Usklađivanje Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o unutarnjem redu Državnog ureda

Članak 85.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uredbom uskladiti unutarnje ustrojstvo Državnog ureda s odredbama ovoga Zakona.

(2) Predstojnik Državnog ureda uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu prema uredbi iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Prestanak važenja propisa

Članak 86.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/10. i 70/12.).

Stupanje na snagu

Članak 87.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 52/18

Članak 74.

 (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe glave VIII., članci 60. – 64. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13, 18/16 i 89/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ostaju na snazi do stupanja na snagu Zakona kojim se uređuje vođenje Središnjeg registra državne imovine.

 

 

Copyright © Ante Borić