Povezani zakoni

Zakon o oružju

pročišćeni tekst zakona

NN 63/07, 146/08, 59/12, 70/17

na snazi od 22.07.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.09.2018. zaključno sa NN 83/18

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1. (NN 70/17)

Ovim se Zakonom uređuju nabava, držanje, nošenje, sakupljanje, proizvodnja, popravljanje i prepravljanje, promet, prijevoz oružja, civilna strelišta te ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja.
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način na promet streljiva na malo.
Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na nabavu, držanje, nošenje, sakupljanje, proizvodnju, popravljanje i prepravljanje, promet oružja, strelišta te ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja za potrebe Oružanih snaga, policije, kao i drugih državnih ti jela i pravnih osoba Republike Hrvatske određenih posebnim propisima.
Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na oružje koje se prevozi preko područja Republike Hrvatske za potrebe nadležnih tijela drugih država.
U ovom su Zakonu određene imenice navedene u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o kontroli nabavljanja i držanja oružja (SL L 256, 3. 9. 1991.),

– Direktiva 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 91/477/EEZ o kontroli nabavljanja i držanja oružja (SL L 179, 8. 7. 2008.).

Članak 2.

Brisan.

Članak 3.

Oružje u smislu ovoga Zakona je naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom zraka, barutnih i drugih plinova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti plin ili tekućinu te druge naprave koje su namijenjene za samoobranu, lov ili šport.
Oružjem u smislu ovoga Zakona smatraju se i bitni dijelovi oružja.
Bitni dijelovi oružja su cijev sa ležištem metka, cijevni umetak, zatvarač, navlaka, rukohvat s mehanizmom za okidanje te bubanj kod revolvera.

Članak 4.

U smislu ovoga Zakona ne smatra se oružjem: dekorativno oružje, imitacije oružja, oružje koje je trajno onesposobljeno za uporabu tehničkim postupcima koji su određeni posebnim propisima, oružje koje je namijenjeno za alarm, signalizaciju, spašavanje, usmrćivanje životinja, podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili stlačenog plina izbacuju osti ili harpun koji su isključivo namijenjeni ribolovu (podvodno oružje), oružje koje se koristi u industrijske ili tehničke svrhe, streljivo za zračno oružje i lažno streljivo.

Članak 5. (NN 70/17)

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
1) Automatsko oružje je oružje kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti više zrna.
2) Poluautomatsko oružje je oružje koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovno pripravno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskanjem obarača moguće ispaljivati samo po jedno zrno.
3) Minsko-eksplozivna sredstva su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih s eksplozivnom tvari ili detonatorom kod kojih pod pogodnim vanjskim ili unutarnjim djelovanjem (težina, udar, potez, trenje, kemijska reakcija, električna energija i sl.) dolazi do oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja.
4) Prestalo važiti.
5) Hladno oružje su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajunete i skakavci čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na puce ili polugu boksera i metalnih zvjezdica za bacanje, bez obzira na dužinu oštrice ili skrivene oštrice, bokseri te druga potajna oružja sa skrivenim oštricama (oružni štapovi, oružni kišobrani i sl.). Hladnim oružjem smatraju se i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda.
6) Vatreno oružje su sve vrste naprava iz kojih se pomoću potisnutog djelovanja barutnih plinova izbacuje kroz cijev zrno, kugla, sačma, strelica ili drugi projektil.
7) Kratko vatreno oružje je oružje čija cijev nije duža od 30 cm ili čija ukupna dužina oružja ne prelazi 60 cm.
8) Dugo vatreno oružje je oružje čija je cijev duža od 30 cm ili čija ukupna dužina oružja prelazi 60 cm.
9) Oružje s repetirajućim mehanizmom je oružje kod kojega je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ručno preko mehanizma ubaciti zrno u cijev.
10) Oružje za samoobranu je kratko i dugo vatreno oružje različitih kalibara. Ministar nadležan za unutarnje poslove određuje vrste i dozvoljene kalibre.
11) Lovačko oružje je vatreno oružje kategorije B kojim se smije loviti divljač po propisima o lovstvu.
12) Zračno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i drugih naprava koje snagom stlačenog zraka ili drugog plina izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu, sačmu ili drugi projektil.
13) Plinsko oružje su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili stlačenog plina usmjereno raspršuju neškodljive nadražljive tvari za onesposobljavanje pojedinca koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan učinak.
14) Oružje za signalizaciju su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili stlačenog plina usmjereno raspršuju ili ispaljuju naboj namijenjen isključivo izazivanju glasnog pucnja i ispaljivanju svjetleće signalne zvjezdice.
15) Dozvoljenim neškodljivim tvarima smatraju se kemijski spojevi CN (kloracetofenon), CS (ortoklorbenzenmalon-dinitril) te OC (oleoresin capsicum) u dozvoljenim koncentracijama.
16) Oružje s tetivom su lukovi, samostreli i druge naprave koje snagom napete tetive potiskuju strijelu ili drugi projektil.
17) Reprodukcije oružja su kopije dugog i kratkog vatrenog oružja, koje se pune s ušća cijevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom.
18) Električni paralizatori su ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljavaju osobu.
19) Mužari su ručne ili samostojeće naprave namijenjene izazivanju glasnog pucnja, koje su konstruirane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, pune se s ušća cijevi određenom količinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifične težine.
20) Vojno oružje i streljivo za to oružje je oružje i streljivo koje se nabavlja prema posebnim propisima i čiji promet fizičkim osobama nije dozvoljen ili je ograničen.
21) Staro oružje je oružje koje ima povijesnu vrijednost, oružje koje čini sastavni dio narodne nošnje te vojno i policijsko oružje koje je dotrajalo i neuporabljivo, oružje koje je sastavni dio vojnih i policijskih paradnih odora, oružje proizvedeno prije 1870. godine te oružje koje se puni s ušća cijevi crnim barutom, a pali se kremenom, fitiljem ili kapislom.
22) Dekorativno oružje je oružje koje je izrađeno u dekorativne svrhe i nije ga moguće uporabiti ili preinačiti u vatreno oružje.
23) Prenošenje oružja je premještanje oružja, za koje je izdan oružni list, s jednog mjesta na drugo.
24) Trgovac oružjem je fizička ili pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje oružja i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja, prometa oružja i streljiva.
25) Prestalo važiti.
26) Prestalo važiti.
27) Prestalo važiti.

28) Prestalo važiti.
29) Prestalo važiti.
30) Prestalo važiti.
31) Prestalo važiti.
32) Prestalo važiti.
33) Prestalo važiti.
34) Prestalo važiti.
35) Prestalo važiti.
36) Prestalo važiti.
37) Prestalo važiti.
38) Imitacije oružja su predmeti koji su vanjskim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrijebiti ili preinačiti u vatreno oružje.

1. Razvrstavanje oružja

Članak 6.

Oružje kategorije A su:
1. vojni projektili s eksplozivnim punjenjem i bacači,
2. automatsko vatreno oružje,
3. vatreno oružje koje je skriveno u drugim predmetima,
4. streljiva s probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo,
5. streljivo za pištolje i revolvere s projektilom koje ima ekspanzijski učinak i projektili za takvo streljivo osim streljiva za lov ili športsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti ga,
6. vojno oružje,
7. eksplozivno oružje i njegovi dijelovi,
8. posebna oprema sukladno posebnom zakonu,
9. oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet s oružjem, osim oružja iz točke 3. kategorije C i točke 2. kategorije D,
10. poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu, koje je slično automatskom vatrenom oružju,

11. sve vrste oružja s integralnim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače.
Oružje kategorije B su:
1. poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje,
2. jednostrijelno kratkocijevno oružje sa središnjom udarnom iglom,
3. jednostrijelno kratkocijevno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm,
4. poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa spremnikom i ležištem naboja za više od tri naboja,
5. poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa spremnikom i ležištem naboja za najviše tri naboja, kod kojeg se spremnik može skinuti, odnosno nije sigurno da li je oružje takve konstrukcije da ga je moguće uobičajenim alatom preinačiti u više nego trostrijelno oružje s jednim punjenjem,
6. repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 centimetara,
7. repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u točki 6.,
8. dugocijevno oružje s jednom ili više jednostrijelnih užlijebljenih cijevi,
9. poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u točkama 4. do 6. i točki 10. kategorije A,
10. jednostrijelno kratkocijevno oružje za streljivo s rubnim paljenjem ukupne dužine iznad 28 cm.,
11. jednostrijelno dugocijevno oružje s jednom ili više glatkih cijevi,
12. staro oružje,

13. jednostrijelno dugocijevno oružje s kombinacijom glatkih i užlijebljenih cijevi.
Oružje kategorije C su:
1. plinsko oružje,
2. reprodukcije vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj,
3. mužari,

4. zračno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm,

5. oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N.
Oružje kategorije D su:
1. zračno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra maksimalno 4,5 mm,
2. oružje s tetivom čija je sila natega manja od 450 N,
3. električni paralizatori,
4. raspršivači,
5. hladno oružje.

Članak 7.

Oružje iz članka 6. ovoga Zakona se glede prava i obveza vlas nika oružja razvrstava u:
1. zabranjeno oružje – oružje i streljivo kategorije A, hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda, predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnom mjestu, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda, te oružje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda,
2. dozvoljeno oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje – oružje kategorije B,
3. dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnom tijelu – oružje kategorije C,
4. dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu – oružje kategorije D osim u slučaju prelaska državne granice.

 

II. ISPRAVE O ORUŽJU

Članak 8. (NN 70/17)

Isprave o oružju prema ovom Zakonu su:
1. odobrenje za nabavu oružja,
2. odobrenje za nabavu streljiva (nakon pristupa u EU: Europska oružana propusnica),
3. oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja,
4. odobrenje za sakupljanje starog oružja,
5. odobrenje za držanje oružja,
6. dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem,
7. druge isprave o oružju izdane na temelju međunarodnih ugovora.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 9. (NN 70/17)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja podnosi se na propisanom obrascu policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji Ministarstva unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

1. Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj osobi

Članak 10.

Nadležno tijelo izdat će fizičkoj osobi odobrenje za nabavu oružja za oružje kategorije B ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete.
Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
1) da ima opravdani razlog za nabavu oružja,
2) da je navršila 21. godinu života,
3) da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv Repub like Hrvatske, za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja, ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak,
4) da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj, odnosno da nije pokrenut postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji, te da joj nije izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji,
5) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje te drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i sl.,
6) da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.
Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
1) da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja,
2) da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja.
Iznimno od stavka 2. točke 2. ovoga članka odobrenje za nabavu oružja može se izdati policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije s navršenih 18 godina života, koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, zaštitarima koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osobama s položenim lovačkim ispitom.

Članak 11.

Postojanje uvjeta iz članka 10. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona pod nositelj zahtjeva dokazuje uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oruž ja izdaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda uz prethodno pribavljeno mišljenje izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Fizička osoba kojoj je izdano uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka dužna je svakih pet godina pristupiti zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se s rokom važenja od pet godina.
Fizička osoba ili nadležno tijelo koje nije zadovoljno izdanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji koju imenuje ministar nadležan za zdravstvo.
Nadležno tijelo izvijestit će izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o osobama kojima je izdan oružni list.

Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja, dužan je odmah po saznanju za takvu promjenu izvijestiti nadležno tijelo.

Članak 12.

Postojanje uvjeta iz članka 10. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva dokazuje:
1) za oružje kategorije B – potvrdom o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu oružja koju izdaje nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova ili ustanove i druge pravne osobe koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja,
2) za lovačko oružje kategorije B – lovačkom iskaznicom kojom se dokazuje položeni lovački ispit i bavljenje lovom,
3) za športsko oružje – članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu, uz pisanu potvrdu krovne udruge koja vodi evidenciju članova svih hrvatskih športskih streljačkih udruga.
Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, postojanje posebnih uvjeta iz članka 10. ovoga Zakona dokazuju ispravom izdanom od nadležnog ministarstva iz koje je vidljivo da su zdravstveno sposobni i osposobljeni za držanje i nošenje oružja.
Zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje postojanje posebnih uvjeta iz članka 10. ovoga Zakona dokazuju dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite.

Članak 13.

Fizička osoba ima opravdani razlog za nabavu oružja za samoobranu ukoliko dokaže da je njezina osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da joj za njezino osiguranje treba oružje te ukoliko zbog naravi posla ili okolnosti u kojim ga obav lja postoji potreba za nabavom oružja, a aktivnostima i mjerama institucija sigurnosti ili drugim mjerama se ne bi mogla osigurati dostatna zaštita.
Fizička osoba ima opravdani razlog za nabavu lovačkog oružja ukoliko posjeduje lovačku iskaznicu.
Fizička osoba ima opravdani razlog za nabavu športskog oružja ukoliko se aktivno bavi športskim streljaštvom.
Policijski službenik ovlašten je tražiti i prikupljati podatke i obavijesti od građana radi utvrđivanja uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 5. ovoga Zakona. O prikupljenim podacima i obavijestima sastavlja se službena bilješka.
Postojanje uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 6. ovoga Zakona utvrđuje policijski službenik neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru gdje se oružje drži, koje se nalazi u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika ili korisnika oružja, o čemu sačinjava zapisnik.

Članak 14.

Nadležno tijelo zatražit će od podnositelja zahtjeva koji ispunjava opće uvjete iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz članka 10. stavka 3. točke 1. i 2. ovoga Zakona.
Nadležno tijelo može izdati odobrenje za nabavu oružja za samoobranu radi držanja ili držanja i nošenja, a športskog oružja radi držanja, ukoliko su ispunjeni opći i posebni uvjeti iz članka 10. ovoga Zakona.
Nadležno tijelo može izdati odobrenje za nabavu lovačkog oružj a radi držanja i nošenja, ukoliko su ispunjeni opći i posebni uvjeti iz članka 10. ovoga Zakona.

Članak 15.

Nadležno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi ako ne ispunjava uvjete za nabavu oružja propisane ovim Zakonom.

2. Odobrenje za nabavu oružja pravnoj osobi

Članak 16. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 17. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 18. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 19. (NN 70/17)

Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj i pravnoj osobi izdaje nadležno tijelo s rokom važenja od šest mjeseci od dana izdavanja.
Odobrenje za nabavu oružja koje nije iskorišteno u roku iz stavka 1. ovoga članka fizička ili pravna osoba vratit će nadležnom tijelu u roku od osam dana od isteka roka važenja.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

3. Oružni listovi i odobrenja za držanje oružja

Članak 20. (NN 70/17)

Za oružje koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavu oružja fizička ili pravna osoba mora podnijeti zahtjev za registraciju oružja nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave.
Za oružje koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi izdaje se oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja, a pravnoj osobi izdaje se odobrenje za držanje oružja.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 21. (NN 70/17)

Oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja izdaje se s rokom važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.
Odobrenje za držanje oružja izdaje se s rokom važenja od deset godina.
Nadležno tijelo će na zahtjev podnositelja produžiti rok važenja oružnog lista iz stavka 1. ovoga članka za pet godina ukoliko utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 10. stavka 2. točke 1., 3., 4., 5. i 6. i stavka 3. točke 1. ovoga Zakona.
Nadležno tijelo će na zahtjev podnositelja produžit rok važenja odobrenja iz stavka 2. ovoga članka za deset godina, ukoliko utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 16. ovoga Zakona.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 22.

Nadležno tijelo odbit će izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo, koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili obilježeno u skladu s propisima o prokušavanju, označavanju žigom i obilježavanju ručnog vatrenog oružja, kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavu oružja.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se oružje i odobrenje za nabavu oružja.
Oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo, koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili obilježeno u skladu s propisima o prokušavanju, označavanju žigom i obilježavanju ručnog vatrenog oružja i koje je tehnički neispravno, a nije onesposobljeno, oduzet će se bez prava na naknadu.

4. Odobrenje za nabavu streljiva

Članak 23.

Brisano.

5. Odobrenje za sakupljanje starog oružja

Članak 24. (NN 70/17)

Odobrenje za sakupljanje starog oružja izdaje se s trajnim rokom važenja.
Nadležno tijelo izdat će odobrenje za sakupljanje starog oružja fizičkoj osobi koja ispunjava opće i posebne uvjete propisane člankom 10. ovoga Zakona.
Nadležno tijelo izdat će odobrenje za sakupljanje starog oružja pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane člankom 16. ovoga Zakona. 
Pravna i fizička osoba smije sakupljati staro oružje ako posjeduje prostor za siguran smještaj i čuvanje sakupljenog oružja.
Oružje koje se drži na temelju odobrenja za sakupljanje starog oružja ne smije se nositi, upotrebljavati niti se za njega smije nabav ljati, držati ili praviti streljivo.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova koje imenuje ministar unutarnjih poslova.
Oružje sakupljeno na temelju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka smije se prodati ili predati samo osobama kojima je izdano odobrenje za sakupljanje starog oružja.
Vatreno oružje koje je onesposobljeno za uporabu ne smije se osposobljavati.
Iznimno, muzeji uz staro oružje smiju sakupljati oružje kategorije A točke 2., 3. i 6. koje se više ne izrađuje i koje ne upotrebljavaju oružane snage ili policija.
Muzeji mogu oružje kategorije A točke 1., 4., 5. i 7. i streljivo sakupljati pod uvjetom da je trajno onesposobljeno.
Nadležno tijelo će o izdanim odobrenjima za sakupljanje starog oružja izvijestiti ministarstvo nadležno za kulturu.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

6. Oružje s obvezom prijavljivanja

Članak 25. (NN 70/17)

Fizičke osobe starije od 21 godinu i pravne osobe smiju bez odobrenja nadležnog tijela, nabavljati i držati oružje kategorije C.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje nabave oružje kategorije C dužne su ga prijaviti nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave.
Za prijavljeno oružje nadležno tijelo izdat će potvrdu ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani člankom 10. stavkom 2. točkom 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona.
Ovlašteni trgovac oružjem dužan je o prodaji oružja kategorije C izvijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prodaje oružja.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

7. Prava i obveze koje proizlaze iz isprava o oružju

Članak 26.

Oružje se ne smije nositi bez oružnog lista.
Za prenošenje oružja za koje je izdana isprava o oružju nije potrebno odobrenje.

Članak 27. (NN 70/17)

Oružje se smije prodati ili predati samo onome tko ima važeće odobrenje za nabavu oružja ili važeći oružni list.
Streljivo se smije prodati ili predati samo onome tko ima važeći oružni list.
Trgovci oružjem koji su u skladu s odredbama ovoga Zakona ovlašteni za promet oružja i streljiva, dužni su o prodaji oružja koje se nabavlja na temelju odobrenja, a koje se prema ovom Zakonu može nabaviti na temelju odobrenja za nabavu oružja, izvijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prodaje.
Fizičke osobe koje prodaju oružje za koje je izdana isprava o oružju dužni su o prodaji oružja koje se nabavlja na temelju odobrenja, a koje se prema ovom Zakonu može nabaviti na temelju odobrenja za nabavu oružja, izvijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prodaje.
Fizičke i pravne osobe koje posjeduju oružje za koje je izdana isprava o oružju dužne su u slučaju prodaje oružja odjaviti oružje kod nadležnog tijela u roku od osam dana od dana prodaje.
Fizičke osobe koje posjeduju oružje za koje je izdana isprava o oružju, mogu takvo oružje trajno onesposobiti za uporabu kod fizičke ili pravne osobe koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja, o čemu će izdati potvrdu.
Troškove onesposobljavanja oružja snosi vlasnik oružja.
Vlasnik oružja dužan je odjaviti trajno onesposobljeno oružje nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja uz predočenje potvrde izdane od pravne ili fizičke osobe koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja o čemu će izdati potvrdu, radi poništenja isprava o oružju.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

 

III. POSTUPANJE S ORUŽJEM I STRELJIVOM

Članak 28.

S oružjem i streljivom mora se postupati s osobitom pažnjom.
Osobita pažnja u postupanju s oružjem i streljivom pokazuje se u njegovom pravilnom čuvanju, pravilnoj i stručnoj uporabi, nošenju, prenošenju i držanju u ispravnom stanju.

Članak 29.

Građani su dužni pridržavati se pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja u određene prostore ili prostorije.
Fizička osoba ne smije nositi oružje kada je pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja odnosno vladati svojom voljom.
Zaštitari pri obavljanju poslova privatne zaštite oružje smiju nositi sukladno odredbama posebnog zakona.

Oružje kategorije B, C i D se na javnom mjestu ne smije učiniti vidljivim drugim građanima, niti se smije nositi na način koji građane uznemiruje.

1. Čuvanje oružja i streljiva

Članak 30. (NN 70/17)

Oružje i streljivo moraju se čuvati tako da nisu dostupni osobi koja nije ovlaštena posjedovati ga, a osobito djeci, zaključani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe.
Oružje i streljivo moraju se čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika ili korisnika oružja i streljiva.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, fizička osoba kojoj je izdan oružni list za držanje oružja, smije nositi takvo oružje samo radi popravljanja ili prepravljanja te korištenja na strelištu, nenapunjeno u odgovarajućim navlakama ili kovčezima.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 31.

Vlasnik oružja i streljiva koji napušta mjesto prebivališta ili boravišta na vrijeme duže od godinu dana, a oružje i streljivo koje prema ovom Zakonu posjeduje na temelju oružnog lista ne nosi sa sobom, dužan ga je predati na čuvanje osobi koja ima oružni list za držanje ili držanje i nošenje oružja ili ovlaštenom trgovcu oružjem.
Vlasnik oružja i streljiva dužan je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka o predaji oružja i streljiva na čuvanje osobi koja ima pravo držanja ili držanja i nošenja takvog oružja obavijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana predaje.

2. Korištenje oružja

Članak 32. (NN 70/17)

Vlasnik oružja dužan je oružje održavati u ispravnom stanju, pravilno i pozorno rukovati njime.
Oružje je zabranjeno upotrebljavati na javnim mjestima ili na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost građana.
Lovačko oružje smije se koristiti u skladu s propisima o lovstvu kao i na civilnim strelištima ili drugim mjestima određenim za vježbe gađanja.
Športsko oružje ne smije se upotrebljavati izvan civilnih strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, zračno oružje i luk smiju se upotrebljavati i na mjestima koja su po svom položaju ili po poduzetim mjerama osiguranja takva da se ne može ugroziti sigurnost građana.
Zračnim oružjem te lukom smiju se koristiti i djeca starija od 11 godina na športskim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja pod nadzorom trenera koji ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 10. ovoga Zakona i uvjete propisane posebnim propisom o športu.
Oružje je zabranjeno dati na uporabu djeci, osim prema odred bama ovoga Zakona.
Kratko i dugo lovačko i dugo športsko oružje mora se izvan lovišta, odnosno strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno, a kratko športsko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

3. Davanje na korištenje i posuđivanje oružja

Članak 33. (NN 70/17)

Pravne osobe koje   posjeduju oružje na temelju odobrenja za držanje oružja smiju ga radi obavljanja poslova za koje su registrirane davati na korištenje osobama koje ispunjavaju ovim Zakonom propisane uvjete.
U svrhu obavljanja poslova tjelesne zaštite odobrenje za nabavu dozvoljenog kratkog vatrenog oružja može se izdati pravnim osobama koje uz uvjete propisane ovim Zakonom ispunjavaju i uvjete propisane posebnim zakonom.
Članovi športskih streljačkih organizacija koji koriste športsko oružje organizacije čiji su članovi za nošenje takvog oružja i pripadajućeg streljiva moraju imati potvrdu te organizacije.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 34. (NN 70/17)

Posuđivati se smije samo oružje za lov i šport te staro oružje.
Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja ili odobrenje za sakupljanje starog oružja ili strancu kojem je Hrvatski lovački savez izdao lovačku iskaznicu za stranca.
Športske streljačke organizacije koje posuđuju oružje svojim članovima dužne su o tome izdati potvrdu.
Zabranjeno je posuđivanje zračnog oružja i oružja s tetivom maloljetnim osobama.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

4. Gubitak, krađa i pronalaženje oružja, streljiva i isprava o oružju

Članak 35. (NN 70/17)

Fizičke i pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja ili odobrenja za sakupljanje starog oružja dužne su odmah prijaviti gubitak ili krađu toga oružja i streljiva.
Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom tijelu prema mjestu događaja ili saznanja o gubitku ili krađi oružja i streljiva bez odgode.
Fizičke i pravne osobe dužne su o vlastitom trošku u službenom glasilu oglasiti nestanak isprava o oružju, osim odobrenja za nabavu oružja i streljiva.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 36.

Tko nađe oružje ili streljivo ili sazna za skriveno oružje ili streljivo dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

5. Promjena osobnog imena, prebivališta, naziva ili sjedišta

Članak 37. (NN 70/17)

Kada fizičke ili pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja ili odobrenja za sakupljanje starog oružja, promijene osobno ime, prebivalište, naziv ili sjedište, dužne su o tome obavijestiti nadležno tijelo u roku od 15 dana od dana te promjene radi upisa podataka o oružju i vlasniku oružja u službene evidencije nadležnog tijela i u isprave o oružju.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

 

IV. POSTUPAK U SLUČAJU SMRTI VLASNIKA ORUŽJA

Članak 38.

U slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod koje se oružje u trenutku smrti nalazilo, dužna je odmah po saznanju o postojanju oružja, obavijestiti nadležno tijelo radi predaje oružja i streljiva.
Nadležno tijelo će o predanom oružju i streljivu iz stavka 1. ovoga članka izdati potvrdu.
Nasljednik oružja dužan je u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju:
1. oružje prodati ili
2. podnijeti zahtjev za registraciju oružja ili
3. dati onesposobiti oružje te ga zadržati ili
4. predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.
Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oružje i streljivo maloljetnog nasljednika čuvat će se kod nadležnog tijela dok ne navrši 21. godinu života.
Nasljednik oružja s navršenom 21. godinom života dužan je s oružjem postupiti na način propisan stavkom 3. točkama 1. – 4. ovoga članka.

Članak 39.

Nasljednik oružja koji oružje proda, dužan ga je odjaviti kod nadležnog tijela u roku od osam dana od dana prodaje.

Članak 40.

Nasljedniku oružja koji želi podnijeti zahtjev za registraciju naslijeđenog oružja nadležno tijelo izdat će oružni list ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 10. ovoga Zakona.

Članak 41.

Oružje koje njegov nasljednik želi zadržati kao uspomenu mora se trajno onesposobiti za uporabu.
Trajno onesposobiti oružje može fizička ili pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelat nosti popravka i prepravka oružja, o čemu će izdati potvrdu.
Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositelj zahtjeva.
Nasljednik oružja dužan je odjaviti trajno onesposobljeno oružje nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja uz predočenje potvrde izdane od pravne ili fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 42.

Oružje koje je nasljednik predao u korist Republike Hrvatske bez naknade, odjavit će se po službenoj dužnosti.

Članak 43.

Ako nasljednik oružja u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ne postupi sukladno članku 38. stavku 3. točki 1. – 4. ovoga Zakona ili ako mu je odbijen zahtjev za registraciju oružja, nadležno tijelo oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člancima 50. i 51. ovoga Zakona.

 

V. ODUZIMANJE ORUŽJA, STRELJIVA I ISPRAVA O ORUŽJU

Članak 44.

Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja, oružni list, odobrenje za sakupljanje starog oružja, dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem od fizičke osobe koja prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 1., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona ili uvjet iz članka 10. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju prestanka općeg uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, fizičkim osobama se može oduzeti oružni list za držanje i nošenje oružja i izdati oružni list za držanje oružja.

Nadležno tijelo oduzet će oružje kategorije C za koje je izdana potvrda o prijavljenom oružju od fizičke osobe koja prestane ispunjavati uvjete propisane člankom 10. stavkom 2. točkom 3., 4. i 5. ovoga Zakona ili uvjet iz članka 10. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona.

Nadležno tijelo će uz lovačko oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja i oružni list oduzeti i lovačku iskaznicu.

Članak 45.

Nadležno tijelo uputit će rješenjem na izvanredni zdravstveni pregled vlas nika oružja za kojeg se opravdano sumnja da više nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja.

Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju djelatnost medicine rada i kod specijalista medicine rada u privatnoj praksi, koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda, uz prilaganje rješenja o upućivanju na izvanredni zdravstveni pregled.
Vlasnik oružja iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upućivanju na izvanredni zdravstveni pregled dostaviti nadležnom tijelu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.
Troškove zdravstvenog pregleda vlasnika oružja iz stavka 1. ovoga članka koji je proglašen zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja snosi nadležno tijelo koje ga je uputilo na zdravstveni pregled.
Vlasnik oružja iz stavka 1. ovoga članka za kojeg se na izvanrednom zdravstvenom pregledu utvrdi da nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja, sam snosi troškove izvanrednog zdravstvenog pregleda.
Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, oružni list i odobrenje za sakupljanje starog oružja vlasniku oružja koji je na izvanrednom zdravstvenom pregledu ocijenjen nesposobnim za držanje i nošenje oružja ili koji ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u roku iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 46. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 47. (NN 70/17)

Rješenje o oduzimanju oružja, streljiva, odobrenja za nabavu oružja, oružnog lista, odobrenja za sakupljanje starog oružja, odobrenja za držanje oružja i dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem donosi nadležno tijelo.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Povjerenstvo za žalbe koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 48. (NN 70/17)

Oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja, oružni list, odobrenje za sakupljanje starog oružja, odobrenje za držanje oružja i dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem oduzet će se odmah i prije okončanja upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, ako se radi o okolnostima koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi te poduzimanju hitnih mjera radi zaštite od nasilja u obitelji ili zbog zaštite javnog poretka, koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnim.
Nadležno tijelo izdat će potvrdu o privremeno oduzetom oružju, streljivu, odobrenju za nabavu oružja, oružnom listu i odobrenju za sakupljanje starog oružja i odobrenju za držanje oružja.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 49.

Oduzeto oružje i streljivo iz članka 48. ovoga Zakona čuvaju se kod nadležnog tijela kod kojeg se vodi postupak oduzimanja oružja.
Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka mora čuvati oduzeto oružje i streljivo pažnjom dobrog domaćina.

Članak 50. (NN 70/17)

Oružje i streljivo oduzeto u upravnom postupku može njihov vlasnik prodati ili pokloniti fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju oružja i streljiva.
Ako vlasnik oduzetog oružja i streljiva ne proda oružje i streljivo u roku iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo predat će oružje i streljivo ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje.
Oružje i streljivo iz stavka 2. ovoga članka mogu biti izloženi na prodaji najviše šest mjeseci od dana njihove predaje ovlaštenom trgovcu oružjem.
Za prodano oružje i streljivo vlasniku oružja i streljiva pripada naknada u iznosu koji je dogovorio s ovlaštenim trgovcem oružja.
Ako ovlašteni trgovac oružjem ne proda oružje i streljivo u roku iz stavka 3. ovoga članka vratit će ih nadležnom tijelu u roku od osam dana.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 51. (NN 70/17)

Oružje i streljivo oduzeto u upravnom postupku koje ne bude prodano nakon godinu dana od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju, vlasnik oružja može onesposobiti i zadržati ga kao uspomenu ili predati u korist Republike Hrvatske.
Oružje i streljivo oduzeto u pravomoćno okončanom kaznenom ili prekršajnom postupku nadležno tijelo dostavit će Ministarstvu unutarnjih poslova na daljnje raspolaganje.
O načinu raspolaganja s oružjem i streljivom iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova koje imenuje ministar unutarnjih poslova.
Za oružje i streljivo iz stavka 1. i 2. ovoga članka vlasniku ne pripada naknada.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

 

VI. ODREDBE O STRANCIMA

Članak 52.

Držati ili držati i nositi oružje prema odredbama ovoga Zakona mogu samo stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju poslovne dozvole ili odobrenja za stalni boravak i ispunjavaju uvjete iz članka 10. stavka 2. točke 1., 2., 3., 4., 5., i 6. i stavka 3. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

 

VII. UNOS I IZNOS ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 53.

Hrvatski državljani mogu preko državne granice prenositi samo one vrste oružja i streljiva koje se prema ovome Zakonu mogu nabavljati, držati i nositi.
U svrhu lova i održavanja športskih natjecanja stranci mogu preko državne granice prenositi samo one vrste oružja i streljiva koje se prema ovome Zakonu mogu nabavljati, držati i nositi.
Hrvatski državljani i stranci u svrhu lova mogu preko državne granice prenositi do tri komada odgovarajućeg oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje istog.

Oružje i streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Članak 54.

Hrvatski državljani i stranci, prilikom prelaska državne granice, dužni su oružje i streljivo prijaviti graničnoj policiji i carini.
Granična policija privremeno će oduzeti oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili strancu koji prilikom prelaska državne granice oružje i streljivo ne prijavi na graničnom prijelazu i pohraniti ga do okončanja postupka.

Članak 55. (NN 70/17)

Hrvatski državljanin i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu u zemlju unijeti oružje i streljivo na temelju odobrenja nadležnog tijela.
Granična policija na odobrenju iz stavka 1. ovoga članka potvrđuje unos oružja i streljiva i o tome izvješćuje nadležno tijelo.
Oružje i streljivo koje se prema odredbama ovoga Zakona može nabaviti bez odobrenja, može se unijeti u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da granična policija na odgovarajućoj ispravi o nabavci oruž ja i streljiva (račun i sl.) potvrdi unos oružja i streljiva i o tome izvijesti nadležno tijelo.
Vlasnik oružja dužan je u roku od osam dana od unosa oruž ja u Republiku Hrvatsku kod nadležnog tijela podnijeti zahtjev za registraciju oružja.
Ako za oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka hrvatski državljanin s odobrenim boravkom u inozemstvu nema odobrenja nadležnoga tijela, ono će se oduzeti i o njegovom trošku dostaviti nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno prema posljed njem prebivalištu prije odlaska na stalni boravak u inozemstvo.
Ako hrvatski državljanin s boravkom u inozemstvu ne zatraži izdavanje isprave za nabavljanje oružja i streljiva ili ako nadležno tijelo odbije zahtjev za nabavljanje oružja i streljiva, odredit će se rok od 30 dana za vraćanje oružja i streljiva u inozemstvo.
Ako hrvatski državljanin s boravkom u inozemstvu u roku određenom u aktu nadležnog tijela iz stavka 6. ovoga članka ne vrati oružje i streljivo u inozemstvo, ono će se predati ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje.
Oružje i streljivo mogu biti izloženi na prodaji najviše šest mjeseci od dana predaje ovlaštenom trgovcu oružjem.
Novčani iznos dobiven prodajom oružja i streljiva iz stavka 7. ovoga članka umanjen za troškove prodaje, uručit će se vlasniku oružja i streljiva.
Sa oružjem i streljivom koje ne bude prodano niti nakon šest mjeseci postupit će se sukladno odredbi članka 51. stavak 3. i 4. ovoga Zakona.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 56.

Hrvatski državljanin s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavu oružja, može radi lova unijeti lovačko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu.
Upis u putnu ispravu oružja i streljiva iz stavka 1. ovoga članka obavlja diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ukoliko hrvatski državljanin po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.
Ako oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovoga članka nije upisano u putnoj ispravi, granična policija izdat će odobrenje za unos ukoliko hrvatski državljanin po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.
Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 57.

Hrvatski državljanin može iznijeti iz Republike Hrvatske oružje i pripadajuće streljivo na temelju oružnog lista, potvrde o prijavljenom oružju ili odobrenja za nabavu oružja.

Članak 58.

Stranac koji boravi u Republici Hrvatskoj na temelju poslovne dozvole ili odobrenja za stalni boravak može unositi i iznositi oružje i pripadajuće streljivo pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 59.

Stranac koji je u tranzitu ili koji dolazi u Republiku Hrvatsku radi lova može preko državne granice prenositi oružje i pripadajuće streljivo ako mu je upisano u putnu ispravu.
Upis oružja i streljiva u putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka obavlja diplomatska misija, odnosno konzularni ured Republike Ukoliko oružje i streljivo nisu upisani u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos oružja ako stranac posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja prema propisima države u kojoj ima prebivalište te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.

Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka.
Ukoliko oružje i streljivo nisu upisani u putnu ispravu granična policija izdat će odobrenje za unos oružja u koliko stranac posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja prema propisima države u kojoj ima prebivalište.

Članak 60.

Stranac može nabaviti oružje i streljivo koje će iznijeti iz Republike Hrvatske ako ima odobrenje nadležnog tijela izdano u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
Ovlašteni trgovac oružjem ili građanin koji prodaje oružje strancu dužan je oružje odnosno streljivo dostaviti do državne granice i predati ga strancu u nazočnosti policijskog službenika granične policije.

Članak 61. (NN 70/17)

Članovi stranih streljačkih organizacija mogu preko državne granice prenositi športsko oružje i streljivo za to oružje radi sudjelovanja na športskim natjecanjima u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 59. ovoga Zakona.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

 

VIII. SUPSIDIJARNA PRIMJENA DRUGIH PROPISA

1. Unošenje oružja

Članak 62.

Državljani članica Europske unije smiju u Republiku Hrvatsku unijeti oružje koje je upisano u europsku oružnu propusnicu, a njegovo je unošenje prethodno odobrilo nadležno tijelo.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za unos oružja u Republiku Hrvatsku iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti i u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske prema mjestu prebivališta državljana članice Europske unije iz stavka 1. ovoga članka.
Odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku izdaje se s rokom važenja od jedne godine.
Odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku može se produžiti za jednu godinu.
Odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku neće se izdati ako postoje razlozi javnog reda, sigurnosti ljudi i imovine ili sigurnosti države.
Odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku ne izdaje se ako su oružja registrirana u europsku oružnu propusnicu:
– lovcima do tri komada oružja i 500 komada streljiva za svako oružje,
– športskim strijelcima do tri komada športskog oružja i 500 komada streljiva za svako oružje.

2. Nošenje i prenošenje oružja

Članak 63.

Oružje koje je upisano u europsku oružnu propusnicu državljani članica Europske unije smiju preko područja Republike Hrvatske nositi i prenositi u skladu s ratificiranim međunarodnim ugovorima i ovim Zakonom.
Na zahtjev stranca, državljanina članice Europske unije nadležno tijelo izdat će europsku oružnu propusnicu pod uvjetom da za zatraženo oružje već ima oružni list izdan sukladno odredbama ovoga Zakona.
Na oduzimanje i zapljenu oružja, isprava o oružju i europske oružne propusnice, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

3. Iznošenje oružja

Članak 64. (NN 70/17)

Nadležno tijelo izdat će odobrenje za iznošenje oružja iz Republike Hrvatske u državu članicu Europske unije fizičkoj osobi koja ima odgovarajuću ispravu o oružju prema ovom Zakonu i kojoj je za unošenje oružja država članica Europske unije dala prethodni pristanak, ako je on potreban.
Odobrenje za prijevoz oružja stranom trgovcu oružjem izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Odobrenje za prijevoz oružja iz stavka 2. ovoga članka izdat će se ako strani trgovac oružjem posjeduje odobrenje za iznošenje oružja.
Odobrenje za iznošenje oružja stranom trgovcu oružjem izdaje ministarstvo nadležno za trgovinu.
Odobrenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka neće se izdati ukoliko fizička osoba ne ispunjava uvjete iz članka 10. ovoga Zakona.
Odobrenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka neće se izdati ukoliko strani trgovac oružjem ne ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 2. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i stavka 3. ovoga Zakona.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 65.

Stranac ili odgovorna osoba u pravnoj osobi sa sjedištem u drugoj državi Europske unije dužan je na zahtjev nadležnog tijela i carinskih tijela predočiti isprave kojima dokazuje svoje pravo na unošenje, nošenje i iznošenje oružja.

 

IX. PROIZVODNJA ORUŽJA I STRELJIVA
 

Članak 66. (NN 16/17)

Prestalo važiti.

Članak 67. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 68. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 69. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 70. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 71. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

X. PROMET ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 72. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

X.a POSREDOVANJE U PROMETU ORUŽJEM

Članak 72.a (NN 70/17)

Prestalo važiti.

XI. POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA
 

Članak 73. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 74. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 75. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

 

XII. PRIJEVOZ ORUŽJA I STRELJIVA U SVRHU PROMETA

Članak 76. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 77. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 78. (NN 70/17)

Na prijevoz streljiva primjenjuju se na odgovarajući način propisi o prijevozu eksplozivnih tvari.

 

XIII. CIVILNA STRELIŠTA

Članak 79. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 80. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 81. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

 

XIII.a OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA

Članak 81.a (NN 70/17)

Prestalo važiti.

 

XIV. ISPITIVANJE I OBILJEŽAVANJE ŽIGOM VATRENOG ORUŽJA

Članak 82. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 82 (nakon ulaska u EU) (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 83. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 84. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 85. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 86. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

 

XV. NADZOR

Članak 87. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 88. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

 

XVI. EVIDENCIJE

Članak 89. (NN 70/17)

Nadležno tijelo u svrhu kontrole nabave, registracije i kretanja oružja vodi evidencije o izdanim odobrenjima za nabavu oružja,  izdanim oružnim listovima, izdanim odobrenjima za sakupljanje starog oružja, izdanim odobrenjima za držanje oružja, izdanim dopusnicama za neposredno rukovanje vatrenim oružjem, o oduzetom, nađenom i predanom oružju i streljivu, izdanim odobrenjima za prijevoz oružja, o izdanim odobrenjima za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku te prijava unosa oružja kategorije C u Republiku Hrvatsku, o potvrđivanju unosa oružja i streljiva na temelju odobrenja nadležnog tijela te unosa oružja i streljiva koje se može nabaviti bez odobrenja, o privremeno oduzetom oružju i streljivu na graničnom prijelazu te ispravama o oružju i streljivu izdanim na temelju međunarodnih ugovora.
Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidencije o izdanim odobrenjima za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, prijevoz oružja i streljiva i osnivanju i vođenju civilnih strelišta.
Osobni podaci sadržani u evidencijama iz ovoga članka, prikupljaju se, pohranjuju i obrađuju sukladno odredbama propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 90. (NN 70/17)

Športske streljačke organizacije i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti lovstva te druge pravne osobe koje su oružje i streljivo nabavile i registrirale radi obavljanja svoje djelatnosti dužne su o tom oružju i streljivu te o oružju i streljivu koje daju na korištenje voditi evidenciju.
Evidenciju su dužna voditi trgovačka društva ovlaštena za:
– proizvodnju oružja o proizvedenom i isporučenom oružju te o ispitivanju i obilježavanju žigom vatrenog oružja.
Evidenciju su dužna voditi trgovačka društva i obrti ovlašteni za:
– promet oružja i streljiva o nabavljenom i prodanom oružju i streljivu,
– popravak i prepravak oružja o popravljenom i prepravljenom oružju,
– vođenje civilnih strelišta o nabavljenom oružju i o oružju ustupljenom na korištenje te o nabavljenom i utrošenom streljivu.
Pravne i fizičke osobe kojima je izdano odobrenje za sakupljanje starog oružja dužne su voditi evidenciju o sakupljenom oružju.
Evidencije iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka čuvaju se trajno, a u slučaju smrti fizičke osobe odnosno prestanka postojanja trgovačkog društva ili obrta, evidencije se predaju nadležnom tijelu.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

 

XVII. KAZNENE ODREDBE

Članak 91. (NN 70/17)

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja neovlašteno nabavi, drži, nosi, izradi, proda, razmijeni ili ustupi drugom oružje ili streljivo koje je ovim Zakonom zabranjeno (čl.91. st. 1. prestao vrijediti 01.01.2013 - vidi NN 59/12).
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 45 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:
1) bez odobrenja nabavi, drži ili nosi oružje za čiju je nabavu prema ovome Zakonu potrebno odobrenje,
2) da oružje na uporabu djeci (članak 32. stavak 7.).
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja neovlašteno nabavi, drži, izradi, proda, razmijeni ili ustupi drugom oružje ili streljivo koje je ovim Zakonom zabranjeno.
Za prekršaje iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna i odgovorna osoba u prav noj osobi.
Za prekršaje iz stavka 3. ovoga članka uz novčanu kaznu izriče se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti proizvodnje, prometa, popravljanja i prepravljanja oružja ili vođenja civilnog strelišta, ukoliko je obavljanje takve djelatnosti odobreno ovim Zakonom.
Za prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, osim predviđene kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

(Odredbe ovog članke prestale vrijediti u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge temeljem novog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem NN 70/17)

Članak 92.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1) izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji odmah ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja (članak 11. stavak 6.),

2) ako neovlašteno nabavi, drži, nosi, izradi, proda, razmijeni ili ustupi drugom streljivo koje je ovim Zakonom zabranjeno,

3) ako ne pristupi zdravstvenom pregledu svakih pet godina (članak 11. stavak 3.),

4) ako ne dopusti policijskom službeniku da utvrdi postojanje uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja (članak 13. stavak 4.),

5) ako u propisanom roku ne podnese zahtjev za registraciju oružja (članak 20. stavak 1.),

6) ako sakuplja i drži staro oružje bez odobrenja (članak 24. stavak 2.),

7) ako staro oružje i oružje koje se drži na temelju odobrenja za sakupljanje starog oružja nosi, upotrebljava kao oružje ili za njega nabavlja, drži ili pravi streljivo (članak 24. stavak 5.),

8) ako oružje iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona proda ili preda osobi koja nema odobrenje za sakupljanje starog oružja (članak 24. stavak 7.),

9) ako onesposobljeno oružje osposobi za uporabu (članak 24. stavak 8.),

10) ako proda ili preda oružje i streljivo onome tko nema važeće odobrenje za nabavu oružja ili važeći oružni list (članak 27. stavak 1.),

11) ako u propisanom roku ne obavijesti nadležno tijelo o trajnom onesposobljavanju oružja radi poništenja isprava o oružju (članak 27. stavak 8.),

12) ako postupa protivno odredbi članka 28. stavka 2. ovoga Zakona,

13) ako se ne pridržava pravila javno istaknutih zabrana o nošenju oružja u određene prostore ili prostorije (članak 29. stavak 1.),

14) fizička osoba kada nosi oružje pod utjecajem alkohola, droga ili drugih omamljujućih sredstava, odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja, odnosno vladati svojom voljom (članak 29. stavak 2.),

15) zaštitari koji izvan vremena u kojem obavljaju poslove privatne zaštite, nose vatreno oružje koje nose pri obavljanju tih poslova (članak 29. stavak 3.),

16) ako oružje kategorije B, C, i D nosi na javnim mjestima na način kojim se uznemiruju građani i da je vidljivo drugim građanima (članak 29. stavak 4.),

17) ako oružje i streljivo ne čuva u skladu s odredbom članka 30. ovoga Zakona,

18) ako oružje koje posjeduje na temelju oružnog lista za držanje oružja nosi protivno odredbi članka 30. stavka 3. ovoga Zakona,

19) ako ne preda svoje oružje i streljivo kada napušta mjesto prebivališta ili boravišta (članak 31. stavak 1.),

20) ako upotrebljava oružje protivno odredbama članka 32. stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona,

21) ako zračno oružje ili luk i strijelu da na korištenje djeci mlađoj od 11 godina i izvan športskih strelišta ili mjesta određenih i uređenih za vježbe gađanja i bez nadzora stručne osobe (članak 32. stavak 6.),

22) ako dugo lovačko i dugo športsko oružje izvan lovišta, odnosno strelišta ne prenosi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno, a kratko lovačko i kratko športsko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima ili ako se u njima nalazi streljivo (članak 32. stavak 8.),

23) ako posudi oružje protivno odredbi članka 34. stavka 1. ovoga Zakona,

24) ako posudi oružje osobi koja nema oružni list ili odobrenje za nabavu oružja ili odobrenje za sakupljanje starog oružja (članak 34. stavak 2.),

25) ako posudi zračno oružje i oružje s tetivom maloljetnim osobama (članak 34. stavak 4.),

26) ako odmah ne prijavi gubitak ili krađu oružja ili streljiva (članak 35. stavak 1.),

27) ako ne prijavi oružje i streljivo pri prelasku državne granice graničnoj policiji i carini (članak 54. stavak 1.),

28) ako neovlašteno proizvodi streljivo,

29) ako nabavi ili drži streljivo za oružje za koje ne posjeduje oružni list,

30) ako rukuje oružjem u proizvodnji, u posredovanju oružjem, u prometu, kod popravljanja i prepravljanja ili vođenja civilnog strelišta, a ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem,

31) ako neovlašteno proizvodi, popravlja i prepravlja oružje kategorije B, C i D.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim prekršaja iz točke 1), 15) i 30) izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Članak 93.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1) ako u propisanom roku ne vrati neiskorišteno odobrenje za nabavu oružja (članak 19. stavak 2.),

2) ako u propisanom roku ne prijavi oružje kategorije C (članak 25. stavak 2.),

3) ako nosi oružje bez isprave o oružju (članak 26.),

4) ako u propisanom roku ne izvijesti nadležno tijelo o prodaji oružja (članak 27. stavak 4.),

5) ako u propisanom roku ne odjavi oružje (članak 27. stavak 5.),

6) ako u propisanom roku ne obavijesti o predaji oružja i streljiva na čuvanje (članak 31. stavak 2.),

7) ako ne održava oružje u ispravnom stanju ili s njim nepravilno ili nepažljivo rukuje (članak 32. stavak 1.),

8) ako oružje i streljivo športske streljačke organizacije nosi bez potvrde te organizacije (članak 33. stavak 3.),

9) ako u propisanom roku ne prijavi promjenu osobnog imena ili prebivališta (članak 37.),

10) ako odmah po saznanju ne obavijesti nadležno tijelo radi predaje oružja nakon smrti vlasnika oružja (članak 38. stavak 1.),

11) ako postupi suprotno odredbi članka 53. stavak 1. ovoga Zakona,

12) ako u svrhu lova preko državne granice prenosi više od tri komada lovačkog oružja odnosno više od 500 komada streljiva za oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za oružje s užlijebljenim cijevima (članak 53. stavak 3.),

13) ako oružje i streljivo koje prodaje strancu ne dostavi do državne granice i preda ga strancu u nazočnosti granične policije (članak 60. stavak 2.),

14) ako preda oružje osobi koja nema dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem,

15) ako ne vodi evidenciju iz članka 90. stavka 4. ovoga Zakona,

16) ako čuva oružje lovaca – stranih državljana.

Za prekršaje iz stavka 1. točke 2), 3), 6) 7), 10), 11), 12), 13) i 16) ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

Članak 94. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 95. (NN 70/17)

Prestalo važiti.

Članak 96.

Za prekršaje iz članka 91. i članka 92. stavka 1., osim prekršaja iz točke 1), 15) i 30), članka 93., stavka 1. točke 1), 4), 5), 8), 9), 14) i 15), članka 94. stavka 1. točke 3), 6), 10), 15), 17), 21), 22), 32), 33) i 36) i članka 95. stavka 1. točke 2), 5), 9), 13), 14), 18), 21), 24), 25), 35), 36), 37) i 39) ovoga Zakona, oružje i streljivo oduzet će se i u slučaju da se prekršajni postupak okonča rješenjem kojim se okrivljenik ne proglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi javne ili opće sigurnosti.

Prekršajni sud kod kojeg je postupak okončan, donosi posebno rješenje o oduzimanju oružja i streljiva iz stavka 1. ovoga članka.

Po pravomoćno okončanom prekršajnom postupku provedenom po odredbama članka 91., 92., 93., 94. i 95. ovoga Zakona oduzeto oružje i streljivo predaje se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Oružje i streljivo za koje se, prilikom oduzimanja od građana ili tijekom čuvanja, utvrdi da predstavlja izravnu opasnost za život i zdravlje ljudi i koje nije moguće čuvati na odgovarajući način, može se uništiti i prije okončanja postupka.

Na temelju obrazloženog zahtjeva tijela koje je privremeno oduzelo oružje ili kojem je oružje i streljivo povjereno na čuvanje, tijelo kod kojeg se vodi postupak donosi posebno rješenje o oduzimanju i uništavanju oružja i streljiva iz stavka 4. ovoga članka. Iznimno, ukoliko se radi o oružju i streljivu čije uništavanje ne trpi odgodu, uništavanje se može provesti i bez izdanog rješenja, a o provedenom hitnom uništavanju i razlozima izvijestit će se tijelo kod kojeg se vodi postupak.

 

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Građani koji nedozvoljeno posjeduju oružje kategorije A, B i C dužni su posjedovanje takvog oružja prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje ili onesposobljavanja.
Nadležno tijelo će preuzeti oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka na mjestu na kojem se ono nalazi. Nadležno tijelo će o preuzetom oružju i streljivu iz stavka 2. ovoga članka izdati građaninu potvrdu.
Ako građanin želi onesposobiti oružje iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za onesposobljavanje oružja u roku od osam dana od dana predaje oružja.
Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositelj zahtjeva.
Ako građani postupe sukladno stavku 1. ovoga članka, a prije poduzimanja izvidnih radnji policije sukladno Zakonu o prekršajima i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih istražnih radnji sukladno Zakonu o kaznenom postupku, odnosno početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih Zakonom o policiji, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.

Članak 98.

Građani koji bez oružnog lista posjeduju oružje koje se prema odredbama ovoga Zakona može posjedovati samo na temelju isprava o oružju, dužni su njegovo posjedovanje prijaviti nadležnom tijelu radi registracije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ako građani postupe sukladno stavku 1. ovoga članka, a prije poduzimanja izvidnih radnji policije sukladno Zakonu o prekršajima i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih istražnih radnji sukladno Zakonu o kaznenom postupku, odnosno početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih Zakonom o policiji, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.

Članak 99.

Nadležno tijelo može građaninu koji prijavi posjedovanje oružja iz članka 98. stavka 1. ovoga Zakona izdati oružni list bez utvrđivanja podrijetla oružja, ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 10. ovoga Zakona i uvjete iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona.
Ako građanin ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, oružje će se oduzeti i postupiti sukladno odredbama članka 50. i 51. ovoga Zakona.
Ako je prijavljeno oružje već registrirano na ime neke druge osobe ono se može posebnim rješenjem povjeriti na čuvanje građaninu iz stavka 1. ovoga članka, ako ta osoba ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 10. ovoga Zakona. Ako građanin ne ispunjava ove uvjete, oružje će se oduzeti bez prava na naknadu.
Nadležno tijelo će protiv osobe na čije ime je oružje iz stavka 3. ovoga članka registrirano pokrenuti prekršajni postupak u kojem će se odlučiti o raspolaganju oružjem.
Nadležno tijelo može na ime građanina kojem je oružje povjereno na čuvanje izdati oružni list za držanje ili držanje i nošenje oružja ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 10. ovoga Zakona i ukoliko je osobi na čije ime je oružje registrirano pravomoćnom odlukom iz stavka 4. ovoga članka izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.
Ako u postupku iz stavka 4. ovoga članka nije određena zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva, građanin kojem je oružje povjereno na čuvanje, dužan je povjereno oružje predati nadležnom tijelu na pismeni poziv u roku 60 dana od dana pravomoćnosti odluke iz stavka 4. ovoga članka. Za predano oružje ne pripada mu pravo na naknadu.

Članak 100.

Fizičke osobe koje posjeduju oružje koje se prema odredbama ovoga Zakona smije držati bez odobrenja dužni su takvo oružje prijaviti nadležnom tijelu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 101.

Fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene dužne su u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:
1) oružje prodati ili
2) podnijeti zahtjev za izdavanje oružnog lista za držanje ili oružnog lista za držanje i nošenje oružja ili
3) onesposobiti oružje te ga zadržati ili
4) predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.

Članak 102.

Fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene za oružje kategorije A koje su stekli kao ratni plijen, dužne su u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti nadležnom tijelu potvrdu trgovačkog društva ili obrta koje ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja iz koje je vidljivo da je oružje trajno onesposobljeno za uporabu.

Članak 103.

Fizičke osobe koje imaju izdan oružni list za držanje oružja sukorisnika ili držanje i nošenje oružja sukorisnika, dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predati navedene isprave nadležnom tijelu.

Članak 104.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
1) ako u roku propisanom ovim Zakonom ne prijavi oružje kategorije C (članak 100.),
2) ako u roku propisanom ovim Zakonom ne postupi sukladno odredbi članka 101. ovoga Zakona,
3) ako u roku propisanom ovim Zakonom ne postupi sukladno odredbi članka 102. ovoga Zakona.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.
Po pravomoćnosti postupaka iz stavka 1. ovoga članka oduzeto oružje i streljivo predaje se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 105.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako u roku propisanom ovim Zakonom ne preda nadležnom tijelu oružni list za držanje oružja sukorisnika ili držanje i nošenje oružja sukorisnika (članak 103.).

Članak 106.

Upravni i prekršajni postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po Zakonu o oružju (»Narodne novine«, br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95., 20/97., 27/99., 12/01. i 19/02.).

Članak 107.

Ministar unutarnjih poslova propisat će:
1) sadržaj, izgled i cijenu isprava o oružju te sadržaj, izgled i način vođenja evidencija te rokove čuvanja podataka u evidencijama koje vodi nadležno tijelo, Ministarstvo unutarnjih poslova i pravne i fizičke osobe,
2) sadržaj, izgled i cijenu odobrenja za držanje i nošenje lovačkog i športskog oružja za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj i odobrenja za prijenos oružja i streljiva preko područja Republike Hrvatske,
3) sadržaj, izgled i cijenu zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja i odobrenja za registraciju oružja,
4) postupak i način onesposobljavanja vatrenog oružja,
5) program i način provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenim oružjem,
6) način raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku,
7) način postupanja policijskih službenika prilikom traženja i prikupljanja obavijesti od građana za potrebe postupka koji se vode sukladno ovom Zakonu,
8) vrste i dozvoljene kalibre oružja za samoobranu,
9) način rada povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova koje odlučuje o oružju oduzetom u pravomoćno okončanom uprav nom, prekršajnom i kaznenom postupku i o predanom oružju te o načinu postupanja s tim oružjem,
10) postupak i način evidentiranja mehaničkog traga oružja te način, postupak i rokove u kojima su pravne i fizičke osobe dužne dostaviti oružje Ministarstvu unutarnjih poslova radi uzimanja mehaničkog traga oružja,
11) sastav i djelokrug rada povjerenstva iz članak 69. ovoga Zakona.
Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra nadležnog za šport propisat će vrste i dozvoljene kalibre športskog oružja.
Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra nadležnog za poslove graditeljstva i zaštite okoliša propisat će posebne uvjete što ih moraju ispunjavati pravne osobe kojima je izdano odobrenje za nabavu oružja, poslovne prostorije za proizvodnju, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, vođenje civilnih strelišta te zaštitu od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda.
Ministar nadležan za poslove zdravstva, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, propisat će način i postupak na koji će liječnik iz članka 11. stavka 6. ovoga Zakona izvijestiti nadležno tijelo o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja koje utječe na sposobnost za držanje i nošenje oružja.
Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost tijela nadležnih za normizaciju i mjeriteljstvo propisat će:
1) postupak ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja te koji bitni dijelovi vatrenog oružja podliježu obveznom ispitivanju i obilježavanju žigom nakon prepravljanja,
2) žigove i znakove za obilježavanje žigom, oblik i sadržaj potvrda i naljepnica.
Ministar nadležan za poslove zdravstva propisat će:
1) uvjete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi za obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja i nadzor nad njihovim radom,
2) način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja osobu čine nesposobnom za držanje i nošenje oružja,
3) način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije i sadržaj uvjerenja o izvršenom zdravstvenom pregledu,
4) nadležnost, sastav i način rada drugostupanjske zdravstvene komisije te postupanje povodom žalbi,
5) naknade u vezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti,
6) zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijaliste medicine rada u privatnoj praksi koji smiju obavljati zdravstvene preglede.
Propise za izvršavanje ovoga Zakona donijet će ministri i čelnik tijela nadležnog za poslove normizacije i mjeriteljstva, koji su ovim Zakonom ovlašteni za njihovo donošenje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 108.

Zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji su ovlašteni za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje ili držanje i nošenje oružja dužne su uskladiti organizaciju i djelatnost u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji obavljaju zdravstvene preglede za držanje i nošenje oružja koji ne usklade svoj rad i organizaciju u roku iz stavka 1. ovoga članka, prestaju s radom obavljanja zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja istekom tog roka.

Članak 109.

Do donošenja propisa za izvršavanje Zakona o oružju primjenjivat će se Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine«, br. 118/99., 45/01., 17/02., 148/02., 29/03. i 173/03.), Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati poslovne prostorije za proizvod nju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, vođenje civilnih strelišta te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda i zlouporaba (»Narodne novine«, br. 8/93.), Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja (»Narodne novine«, br. 8/93.) i Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja (»Narodne novine«, br. 79/92.).

Članak 110.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 45., 46. i 47. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 9/92., 26/93. i 92/94).

Članak 111.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o oružju (»Narodne novine«, br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95., 20/97., 27/99., 12/01. i 19/02.).

Članak 112.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. rujna 2007., osim odredbi članka 62., 63., 64. i 65. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i odredbi članka 82., 83., 84., 85. i 86. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 213-02/06-01/01
Zagreb, 1. lipnja 2007.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 59/12

Članak 54.

Fizičke osobe koje posjeduju zračno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm te oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N koje se prema odredbama ovoga Zakona smije držati bez odobrenja, dužni su takvo oružje prijaviti nadležnom tijelu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako u roku iz stavka 1. ovoga članka ne prijavi zračno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm te oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N.

Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

Oružje će se oduzeti i u slučaju da se prekršajni postupak okonča rješenjem kojim se okrivljenik ne proglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi javne ili opće sigurnosti.

Po pravomoćno okončanom prekršajnom postupku provedenom po odredbi ovoga članka oduzeto oružje predaje se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 55.

Fizičke osobe koje ne posjeduju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja sukladno Zakonu o oružju (»Narodne novine«, br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95., 20/97., 27/99., 12/01. i 19/02.) ili kojima je ono isteklo, dužne su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadležnom tijelu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje nije starije od tri mjeseca.

Fizičke osobe koje u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostave nadležnom tijelu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Oružje će se oduzeti i u slučaju da se prekršajni postupak okonča rješenjem kojim se okrivljenik ne proglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi javne ili opće sigurnosti.

Po pravomoćno okončanom prekršajnom postupku provedenom po odredbama ovoga članka oduzeto oružje i streljivo predaje se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 56.

Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvijestiti nadležno tijelo o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 60 dana od dana promjene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite izvijestiti nadležno tijelo o nastaloj promjeni.

Fizičkim osobama koje u rokovima iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne dostave nadležnom tijelu podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukinut će se oružni list, a s oružjem će se postupiti sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o oružju.

Članak 57.

Fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene dužne su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

1) onesposobiti oružje te ga zadržati ili

2) predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.

Članak 58.

Ministar nadležan za unutarnje poslove će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

Ministar nadležan za unutarnje poslove će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja te pravilnik o ispitivanju i obilježavanju žigom vatrenog oružja.

Članak 59.

U cijelom tekstu Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07.) riječi: »poslovna dozvola ili odobrenje za stalni boravak« zamjenjuju se riječima: »odobrenje za privremeni ili stalni boravak«, u odgovarajućem obliku, riječi: »obrti« i »obrt« zamjenjuju se riječju: »obrtnik«, a riječ: »opojne«, u odgovarajućem obliku, briše se.

Članak 60.

Odredba članka 91. stavka 1. Zakona o oružju prestaje važiti 1. siječnja 2013.

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 7. i 40. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 213-02/12-01/01

Zagreb, 18. svibnja 2012.

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Članak 97.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04., 109/07., 67/08. i 144/10.)

– članak 5. točke 4., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. i članci 16., 17., 18., 46., 66., 67. 68., 69., 70., 71., 72., 72.a, 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 81.a, 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 94. i 95. Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. – ispravak i 59/12.)

– članci 1., 8., 9., 19., 20., 21., 24., 25., 27., 30., 32., 33., 34., 35., 37., 47., 48., 50., 51., 55., 61., 64., 89., 90. i 91. Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. – ispravak i 59/12.)

– članci 22., 23. i 24. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07.) u dijelu u kojem se odnose na prijevoz eksplozivnih tvari.

Članak 98.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić