Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

STATUT HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

NN 44/04, 69/06, 85/07, 24/08, 11/10, 13/10, 28/15, 55/15, 107/17, 18/18 65/19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama Statuta pobliže se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti članova Komore, poslovi i zadaci Komore, način upravljanja Komorom, oblici organiziranja i rada u Komori, organizacija Komorskih ureda, suradnja s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, suradnja s komorama u zemlji i inozemstvu, javnost rada i informiranje, način financiranja Komore, te druga pitanja značajna za dentalnu medicinu i djelatnost dentalnih tehničara te dentalnih asistenata.

Članak 2.

Komora je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Komora je osnovana s ciljem da štiti prava i interese svojih članova te da brine o ugledu i unapređenju njihove struke.

Komora zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

II. NAZIV KOMORE

Članak 3.

Naziv Komore je HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE.

Skraćeni naziv Komore je: HKDM.

Naziv Komore na engleskom jeziku je: CROATIAN DENTAL CHAMBER.

III. SJEDIŠTE KOMORE

Članak 4.

Sjedište Komore je u Zagrebu.

IV. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE KOMORE

Članak 5.

Komoru zastupa i predstavlja samostalno i pojedinačno predsjednik Komore i uz suglasnost predsjednika Komore zamjenik predsjednika Komore.

V. PEČAT I ŽIG KOMORE

Članak 6.

Komora ima svoj pečat te metalni okrugli žig s tekstom: HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE ZAGREB 1995 (na obodu) i zaštitnim znakom u sredini.

Komora ima svoj zaštitni znak.

Zaštitni znak Komore sastoji se od crvenog kvadrata, na kojem su jedan iznad drugog dva zrcalno simetrična, izmaknuta, bijela polukruga zarotirana za 45 stupnjeva na način da naglašavaju uzlaznu dijagonalu kvadrata. Desni rub kvadrata završava detaljem hrvatskog pletera u sivoj boji. S desne strane znaka nalazi se naziv Komore.

Uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove uprave Komora koristi pečat i žig s grbom Republike Hrvatske na aktima koje izdaje u okviru obavljanja javnih ovlasti.

Zaštitni znak Komore je i zaštitni znak područnih sjedišta Komore.

VI. ČLANOVI KOMORE

Članak 7.

Članstvo u Komori je obvezno.

Obvezni članovi Komore su:

– doktori dentalne medicine koji obavljaju dentalnu medicinu na području Republike Hrvatske;

– dentalni tehničari koji obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske;

– dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost dentalnih asistenata na području Republike Hrvatske.

Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini i koji su nezaposleni.

Obvezno i dobrovoljno članstvo u Komori stječe se danom upisa u Registar članova Komore.

Članstvo u Komori prestaje danom brisanja iz registra članova Komore.

VII. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 8.

Članovi Komore imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori.

Prava, obveze i odgovornosti članova Komore su:

1. aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijela Komore;

2. upravljati preko svojih predstavnika Komorom;

3. sudjelovati u radu Komore;

4. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Komori;

5. preko tijela Komore predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Komore;

6. prikupljati podatke potrebne za provedbu zajedničkih interesa članova Komore;

7. davati, tražiti i primati izvješća te potrebne podatke vezane uz svoju djelatnost;

8. redovito izvješćivati Komoru o svim podacima i njihovim promjenama koji se odnose na registar članova Komore;

9. pred Časnim sudom pri Komori iznositi slučajeve povrede u obavljanju djelatnosti članova Komore te povrede dobrih poslovnih običaja i morala;

10. preko tijela Komore surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave na rješavanju problema;

11. preko tijela Komore predlagati donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe članova Komore;

12. preko tijela Komore razmatrati nacrte i prijedloge zakonskih i podzakonskih propisa i mjera za njihovu provedbu;

13. koristiti se stručnom i drugom pomoći Komore iz njezina djelokruga;

14. pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata Komore, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu dogovorene politike komorskog sustava;

15. uredno podmirivati članarinu te ostale financijske obveze prema Komori;

16. stručno se usavršavati;

17. ishoditi i obnavljati odobrenje za samostalan rad (licencu) odnosno dozvolu za rad;

18. druga prava i obveze utvrđene zakonom i odredbama ovog Statuta.

VIII. POSLOVI KOMORE

Članak 9.

Komora u skladu sa Zakonom osobito:

1. vodi registar svojih članova, dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba te po potrebi druge registre i evidencije;

2. donosi Kodeks dentalne etike i deontologije te Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara i asistenata;

3. prati i nadzire provođenje pravila etike i deontologije dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja;

4. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu usluge dentalne medicine te usluge dentalnog tehničara i dentalnog asistenta koja im se pruža;

5. daje mišljenje u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, grupne prakse, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba;

6. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo mrežu javne zdravstvene služe za dentalnu medicinu i djelatnost dentalnih tehničara;

7. propisuje način oglašavanja doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara;

8. utvrđuje najniže cijene dentalnih usluga za doktore dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe;

9. određuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara;

10. utvrđuje cijene dentalnih usluga iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;

11. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s društvima za osiguranje;

12. sudjeluje pri određivanju standarda i normativa dentalnih usluga i usluga dentalne tehnike i dentalnih asistenata;

13. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na razvoj dentalne struke, struke dentalnih tehničara i struke dentalnih asistenata;

14. organizira dodatno usavršavanje i trajnu izobrazbu svojih članova;

15. čuva i unapređuje društveni položaj i dignitet dentalnog zvanja i zvanja dentalnog tehničara te dentalnog asistenta;

16. izdaje glasilo Komore i druge stručne publikacije iz područja djelatnosti dentalne medicine, djelatnosti dentalnih tehničara i djelatnosti dentalnih asistenata;

17. inicira donošenje propisa kojima se utvrđuju ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske prakse;

18. po potrebi osniva ili sudjeluje u osnivanju drugih pravnih osoba za potrebe provođenja djelatnosti Komore;

19. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Komore.

IX. JAVNE OVLASTI

Članak 10.

Komora obavlja javne ovlasti koje su utvrđene zakonom i drugim propisima.

Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti su javne isprave.

Komora može izdavati potvrde, uvjerenja i sl. o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

Komora štiti pravo na privatnost svojih članova u okviru pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 11.

Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

1. vodi registar doktora dentalne medicine u Republici Hrvatskoj;

2. vodi registar dentalnih tehničara;

3. vodi registar dentalnih asistenata;

4. daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad doktora dentalne medicine;

5. daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad dentalnih tehničara i dozvola za rad dentalnih asistenata;

6. obavlja stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine (u dentalnim ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost dentalne medicine);

7. obavlja stručni nadzor nad radom dentalnih tehničara i dentalnih asistenata;

8. određuje najnižu cijenu rada doktora dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe;

9. određuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara.

X. USTROJSTVO KOMORE

1. Strukovni razredi

Članak 12.

Pri Komori se ustrojavaju:

1. Strukovni razred dentalnih tehničara;

2. Strukovni razred dentalnih asistenata.

2. Uredi

Članak 13.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova pri Komori se ustrojavaju:

1. Ured predsjednika Komore;

2. Ured za registraciju i licenciranje;

3. Ured za financijsko poslovanje;

4. Ured za organizacijske poslove;

5. Ured za strukovne razrede.

Organizacija Ureda iz stavka 1. ovog članka treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Ureda odgovaraju voditelji Ureda, a njihov rad nadzire i koordinira glavni tajnik Komore.

Voditelje Ureda imenuje i razrješuje predsjednik Komore.

Pravilnikom o radu Komore utvrdit će se radna mjesta unutar pojedinih Ureda.

3. Područna sjedišta i podružnice komore

Članak 14.

Komora u svom sastavu ima pet područnih sjedišta: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin.

Svako područno sjedište u svom sastavu ima podružnice i obuhvaća više županija, s time da svaka županija ima svoju podružnicu.

Članak 15.

Područno sjedište Zagreb u svom sastavu ima pet podružnica i obuhvaća sljedeće županije:

– Grad Zagreb,

– Zagrebačku županiju,

– Krapinsko-zagorsku županiju,

– Sisačko-moslavačku županiju,

– Karlovačku županiju.

Područno sjedište Split u svom sastavu ima četiri podružnice i obuhvaća sljedeće županije:

– Zadarsku županiju,

– Šibensko-kninsku županiju,

– Splitsko-dalmatinsku županiju,

– Dubrovačko-neretvansku županiju.

Područno sjedište Rijeka u svom sastavu ima tri podružnice i obuhvaća sljedeće županije:

– Primorsko-goransku županiju,

– Ličko-senjsku županiju,

– Istarsku županiju.

Područno sjedište Osijek u svom sastavu ima pet podružnica i obuhvaća sljedeće županije:

– Virovitičko-podravsku županiju,

– Požeško-slavonsku županiju,

– Brodsko-posavsku županiju,

– Osječko-baranjsku županiju,

– Vukovarsko-srijemsku županiju.

Područno sjedište Varaždin u svom sastavu ima četiri podružnice i obuhvaća sljedeće županije:

– Varaždinsku županiju,

– Međimursku županiju,

– Koprivničko-križevačku županiju,

– Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Članak 16.

Svako područno sjedište Komore ima Upravno vijeće, kojeg čine izabrani vijećnici svih podružnica područnog sjedišta.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i rizničara područnog sjedišta biraju vijećnici područnog sjedišta između sebe na Izbornoj sjednici Skupštine Komore.

Predsjednik područnog sjedišta vodi i koordinira radom područnog sjedišta, surađuje s tijelima Komore te saziva i predsjedava sjednicama Upravnog vijeća područnog sjedišta.

Upravno vijeće područnog sjedišta donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova.

Članak 17.

Područno sjedište obavlja sljedeće poslove:

– provodi odluke tijela Komore,

– sudjeluje pri planiranju zdravstvene politike regije koju zastupa te surađuje sa županijskim tijelima nadležnim za zdravstvo,

– sudjeluje u izradi mreže javnozdravstvene službe,

– izvješćuje Izvršni odbor Komore o stanju dentalne medicine na svom području,

– u suradnji s Izvršnim odborom Komore organizira i suorganizira tečajeve stručnog usavršavanja svojih članova u područnom sjedištu,

– razmatra prijedloge i primjedbe svojih članova i po potrebi ih prosljeđuje Izvršnom odboru Komore,

– raspravlja o prijedlozima i nacrtima zakona, podzakonskih akata i općih akata Komore,

– svoje članstvo redovito izvješćuje o radu Komore,

– predlaže Skupštini Komore člana Časnog suda sa svog područnog sjedišta,

– predlaže Izvršnom odboru Komore članove povjerenstava sa svog područnog sjedišta,

– surađuje s drugim tijelima Komore,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

XI. TIJELA KOMORE

Članak 18.

Tijela Komore su:

1. Predsjednik;

2. Skupština;

3. Upravno vijeće;

4. Upravni odbor Strukovnog razreda dentalnih tehničara;

5. Upravni odbor Strukovnog razreda dentalnih asistenata;

6. Izvršni odbor;

7. Stručno vijeće;

8. Znanstveni savjet;

9. Časni sud prvog i drugog stupnja;

10. Nadzorni odbor;

11. Povjerenstva propisana odredbama ovog Statuta (u daljnjem tekstu: povjerenstva).

Tijela Komore donose odluke sukladno ovlastima propisanim odredbama ovog Statuta i drugim općim aktima Komore.

Izuzetno, tijelo Komore koje ima veće ovlasti može prenijeti pojedine ovlasti tijelu Komore s manjim ovlastima, a tijelo Komore s manjim ovlastima može proslijediti odluku na odlučivanje tijelu Komore s većim ovlastima.

1. Predsjednik

Članak 19.

Predsjednik Komore je doktor dentalne medicine koji predstavlja i zastupa Komoru i odgovoran je za zakonitost njezina rada.

Mandat predsjednika Komore traje šest (6) godina, s pravom ponovnog izbora.

Predsjedniku Komore mandat može prestati i prije isteka mandata na koji je imenovan:

1. gubitkom statusa člana Komore,

2. ostavkom,

3. opozivom.

Pravilnikom o izboru tijela Komore uređuje se postupak i način izbora predsjednika Komore.

Članak 20.

Predsjednik Komore obavlja sljedeće poslove:

1. donosi program i smjernice rada Komore;

2. usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja te rada ukupnog komorskog sustava;

3. potpisuje akte koje donosi Skupština Komore, akte o provedbi odluka Skupštine Komore, kao i druge akte odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora;

4. samostalno zaključuje poslove čija je pojedinačna vrijednost do iznosa 50.000,00 kn;

5. brine se da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore, te je ovlašten zatražiti izvješća od svih tijela Komore, zamjenika predsjednika Komore, glavnog tajnika, rizničara, predsjednika i Upravnih vijeća područnih sjedišta Komore te sukladno istima i djelovati;

6. u slučaju povrede općih akata Komore može pokrenuti postupak opoziva dužnosnika Komore i imenovati vršitelja dužnosti na istu funkciju do donošenja odluke nadležnog tijela;

7. predstavlja Komoru pred drugim tijelima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu;

8. predlaže Skupštini Komore imenovanje i razrješenje zamjenika predsjednika Komore;

9. predlaže Skupštini Komore imenovanje i razrješenje predsjednika Nadzornog odbora;

10. predlaže Upravnom vijeću Komore imenovanje i razrješenje predsjednika Časnog suda prvog i drugog stupnja;

11. predlaže Upravnom vijeću Komore imenovanje i razrješenje glavnog urednika glasila Komore;

12. predlaže Upravnom vijeću Komore imenovanje i razrješenje predsjednika svih povjerenstava;

13. imenuje i razrješava jednog vijećnika Skupštine Komore za člana Izvršnog odbora Komore;

14. imenuje i razrješava jednog člana Komore za člana Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara;

15. imenuje i razrješava jednog člana Komore za člana Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih asistenata;

16. imenuje i razrješava jednog dentalnog tehničara iz Strukovnog razreda dentalnih tehničara za člana Izvršnog odbora Komore;

17. imenuje i razrješava rizničara Komore;

18. imenuje i razrješava voditelje Ureda Komore;

19. u slučaju nefunkcioniranja područnog sjedišta Komore ili njegovog Upravnog vijeća saziva izvanrednu sjednicu Skupštine Komore;

20. održava redovite kontakte s predstavnicima političke vlasti radi ostvarivanja ciljeva Komore;

21. saziva Skupštinu Komore;

22. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Članak 21.

Predsjednik Komore ima diskreciono pravo da samostalno ili ukoliko ustanovi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Komore u suprotnosti sa zakonom, Statutom Komore, odnosno s društvenim interesima Republike Hrvatske, interesima članova Komore ili dentalne struke, obustavi provedbu tog akta i vrati sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na odluke Nadzornog odbora.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

Članak 22.

Predsjednik Komore i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovanja u radu svih tijela Komore i komorskog sustava kao cjeline.

Članak 23.

Predsjednik Komore može imenovati i razriješiti svoje savjetnike.

Članak 24.

Predsjednika Komore za vrijeme njegove odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika ili osoba koju predsjednik Komore ovlasti.

Zamjenik predsjednika Komore je doktor dentalne medicine.

Zamjenik predsjednika Komore za svoj rad odgovara predsjedniku i Skupštini Komore.

Ako predsjednik više ne može ili ne želi obavljati svoju funkciju, obavlja je zamjenik predsjednika Komore i to do izbora novog predsjednika Komore. Sukladno općem aktu Komore bira se novi predsjednik, čiji mandat traje do prvih sljedećih redovnih izbora za predsjednika Komore.

2. Skupština

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo Komore.

Skupština se sastoji od:

– 35 vijećnika – doktora dentalne medicine koji se biraju na neposrednim i tajnim izborima;

– predsjednika, zamjenika predsjednika i rizničara Komore;

– dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– prodekana studija stomatologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci;

– predsjednika Hrvatskog stomatološkog društva HLZ;

– predsjednika Stručnog vijeća;

– predsjednika Znanstvenog savjeta;

– predsjednika Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara;

– predsjednika Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih asistenata;

– dva vijećnika – dentalna tehničara koji se biraju na neposrednim i tajnim izborima propisanim općim aktom Komore iz Strukovnog razreda dentalnih tehničara.

Vijećnici iz stavka 2. podstavka 1. ovog članka, biraju se na način da se unutar područnog sjedišta svake podružnice bira po jedan vijećnik, a ostalih 14 vijećnika bira se proporcionalno omjeru članova Komore, u skladu s općim aktom Komore.

Članak 26. (NN 65/19)

Mandat vijećnika Skupštine i članova tijela Komore traje šest godina s pravom ponovnog izbora.

Mandat vijećnika Skupštine i članova tijela Komore prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

– gubitkom statusa člana Komore,

– ostavkom,

– opozivom.

Ako se pravovremeno ne provedu izbori za vijećnike Skupštine ili za druga tijela Komore, dosadašnji vijećnici, odnosno članovi tijela Komore nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih vijećnika, odnosno članova, a najdulje jednu godinu od isteka mandata.

Članak 27.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

1. donosi Statut te njegove izmjene i dopune uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo;

2. donosi ostale akte koji nisu u nadležnosti Upravnog vijeća i drugih tijela Komore;

3. donosi Kodeks etike i deontologije doktora dentalne medicine i Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata;

4. donosi Poslovnik o radu Skupštine;

5. donosi Pravilnik o izboru tijela Komore;

6. donosi Pravilnik o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Časnog suda pri Komori;

7. određuje najnižu cijenu rada doktora dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe;

8. donosi odluku o visini članarine;

9. donosi odluku o naknadama za rad pri Komori;

10. donosi financijski proračun Komore za tekuću godinu;

11. prihvaća godišnji obračun Komore;

12. prihvaća izvješća o radu svih tijela Komore;

13. imenuje i razrješava predsjednika Komore sukladno općem aktu Komore;

14. na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava zamjenika predsjednika Komore;

15. na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava predsjednika Nadzornog odbora;

16. imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora;

17. na prijedlog područnih sjedišta Komore te uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore i prijedlog Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara imenuje i razrješava članove Časnog suda prvog i drugog stupnja pri Komori;

18. imenuje i razrješava članove Upravnog vijeća;

19. donosi listu dužnosnika Komore;

20. obavlja i druge poslove koji prema ovom Statutu, zakonu ili drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

Članak 28.

Skupština može biti redovna i izvanredna.

Redovna Skupština sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Komore.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik Komore na vlastiti zahtjev, na zahtjev natpolovične većine vijećnika Skupštine Komore ili 1/5 članova Komore i to u roku od 30 dana od dana zaprimanja pismenog zahtjeva.

U slučaju spriječenosti predsjednika Komore, izvanrednu Skupštinu može sazvati predsjednik Upravnog vijeća Komore, na zahtjev natpolovične većine vijećnika Skupštine Komore ili 1/5 članova Komore i to u roku od 30 dana od dana zaprimanja pismenog zahtjeva.

Redovnoj i izvanrednoj Skupštini predsjedava predsjednik Radnog predsjedništva.

Na izvanrednoj Skupštini može se raspravljati i odlučivati samo o pitanjima radi kojih je sazvana, na način i prema postupku utvrđenim odredbama ovoga Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.

Članak 29.

Poziv za redovnu i izvanrednu sjednicu Skupštine Komore mora biti poslan vijećnicima Skupštine Komore najkasnije 15 dana prije njezina održavanja.

U pozivu za sjednicu Skupštine Komore mora biti označeno mjesto i vrijeme održavanja sjednice te dnevni red sjednice.

Članak 30.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice vijećnika Skupštine.

Ukoliko se na sjednici Skupštine donosi Statut Komore, odnosno njegove izmjene i dopune, sjednici treba biti nazočno više od dvije trećine od ukupnog broja vijećnika Skupštine Komore.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih vijećnika Skupštine.

Odluke Skupštine obvezatne su za sve članove Komore.

Članak 31.

Rad Skupštine odvija se prema odredbama Poslovnika o radu Skupštine.

3. Upravno vijeće

Članak 32.

Upravno vijeće ima 9 članova.

Članovi Upravnog vijeća su:

– predsjednici područnih sjedišta Komore,

– rizničar Komore,

– dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– predsjednik Hrvatskog stomatološkog društva HLZ;

– predsjednik Strukovnog razreda dentalnih tehničara.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju između sebe članovi Upravnog vijeća, s time da se predsjednik i zamjenik predsjednika biraju samo između predsjednika područnih sjedišta.

Predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore i glavni tajnik sudjeluju u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

Članovima Upravnog vijeća, izuzev predsjednicima područnih sjedišta, prestaje članstvo u Upravnom vijeću s prestankom funkcije te ih automatski zamjenjuje novoizabrani član.

Članak 33.

Upravno vijeće:

1. donosi opće akte, izuzev općih akata koji su u nadležnosti Skupštine;

2. donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća;

3. donosi prijedlog financijskog proračuna Komore;

4. na temelju prijedloga Izvršnog odbora utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština;

5. zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština;

6. upravlja poslovima Komore i donosi odluke o sklapanju poslova čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa 300.000,00 kn;

7. odlučuje o prigovorima i žalbama na pojedinačne akte tijela Komore, osim ako zakonom, ovim Statutom ili općim aktom Komore nije drugačije određeno;

8. odlučuje o kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore;

9. odlučuje o dodjeli odličja Komore prema općem aktu Komore;

10. usklađuje međusobne interese i rješava sporna pitanja između područnih sjedišta Komore,

11. donosi odluku o povezivanju i suradnji Komore s drugim srodnim organizacijama;

12. prihvaća izvješće o radu Izvršnog odbora Komore;

13. donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore;

14. donosi prijedloge i preporuke koji su od općeg značaja za obavljanje dentalne medicine i rada u Komori;

15. na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava predsjednika Časnog suda prvog i drugog stupnja pri Komori;

16. na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava predsjednike svih povjerenstava;

17. na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava glavnog urednika glasila Komore;

18. po potrebi osniva radna tijela Upravnog vijeća;

19. obavlja i druge poslove koji prema ovom Statutu, zakonu ili drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

Članak 34.

Sjednicu Upravnog vijeća saziva i njome predsjedava predsjednik Upravnog vijeća.

Upravno vijeće mora se sazvati na zahtjev:

– predsjednika Komore;

– Nadzornog odbora;

– najmanje pet članova Upravnog vijeća.

Članak 35.

Upravno vijeće pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća. Ukoliko je omjer glasova jednak, presudan je glas predsjednika Upravnog vijeća.

Za svoj rad Upravno vijeće odgovara Skupštini i predsjedniku Komore.

4. Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih tehničara

Članak 36.

Upravni odbor ima najviše 9 članova, sukladno općem aktu Komore.

Članovi Upravnog odbora su:

– iz svakog područnog sjedišta Komore najmanje jedan član izabran na neposrednim i tajnim izborima propisanim općim aktom Komore;

– jedan član Komore kojeg imenuje i razrješava predsjednik Komore.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora biraju između sebe članovi Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora automatski je vijećnik Skupštine Komore.

Predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore i glavni tajnik Komore sudjeluju u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

Članak 37.

Upravni odbor:

1. donosi opće akte i odluke koje se odnose isključivo na djelatnost dentalnih tehničara;

2. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;

3. određuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara;

4. predlaže dodjelu odličja Komore dentalnim tehničarima;

5. usklađuje međusobne interese i rješava sporna pitanja između dentalnih tehničara unutar područnih sjedišta Komore,

6. donosi odluku o povezivanju i suradnji Komore s drugim srodnim organizacijama dentalnih tehničara;

7. zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima vezanim uz djelatnost dentalnih tehničara o kojima raspravlja Skupština;

8. donosi prijedloge i preporuke koji su od općeg značaja za obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara;

9. predlaže Skupštini Komore Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara;

10. uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore predlaže Skupštini Komore jednog člana Časnog suda prvog i drugog stupnja pri Komori;

11. uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore predlaže Izvršnom odboru Komore jednog člana za svako povjerenstvo pri Komori propisano odredbama ovog Statuta, izuzev Povjerenstva za stručno usavršavanje za kojeg predlaže dva člana;

12. uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore predlaže jednog člana uredništva glasila Komore;

13. daje mišljenje na nacrte zakonskih i podzakonskih propisa te općih akata Komore u dijelu koji se odnosi na dentalne tehničare;

14. po potrebi osniva radna tijela Upravnog odbora;

15. brine se o čuvanju i unapređivanju društvenog položaja i digniteta dentalnih tehničara;

16. obavlja i druge poslove koji prema ovom Statutu, zakonu ili drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

Članak 38.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor mora se sazvati na zahtjev:

– predsjednika Komore;

– Nadzornog odbora;

– najmanje pet članova Upravnog odbora.

Članak 39.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini i predsjedniku Komore.

5. Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih asistenata

Članak 40.

Upravi odbor ima najviše 9 članova sukladno općem aktu Komore.

Članovi Upravnog odbora su:

– iz svakog područnog sjedišta Komore najmanje jedan član izabran na neposrednim i tajnim izborima propisanim općim aktom Komore;

– jedan član Komore kojeg imenuje i razrješava predsjednik Komore.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora biraju između sebe članovi Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora automatski je vijećnik Skupštine Komore.

Predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore i glavni tajnik Komore sudjeluju u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

Članak 41.

Upravni odbor:

1. donosi opće akte i odluke koje se odnose isključivo na djelatnost dentalnih asistenata;

2. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;

3. predlaže dodjelu odličja Komore dentalnim asistentima;

4. usklađuje međusobne interese i rješava sporna pitanja između dentalnih asistenata unutar područnih sjedišta Komore,

5. donosi odluku o povezivanju i suradnji Komore s drugim srodnim organizacijama dentalnih asistenata;

6. zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima vezanim uz djelatnost dentalnih asistenata o kojima raspravlja Skupština;

7. donosi prijedloge i preporuke koji su od općeg značaja za obavljanje djelatnosti dentalnih asistenata;

8. predlaže Skupštini Komore Kodeks etike i deontologije dentalnih asistenata;

9. uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore predlaže Izvršnom odboru Komore jednog člana za svako povjerenstvo pri Komori propisano odredbama ovog Statuta;

10. uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore predlaže jednog člana uredništva glasila Komore;

11. daje mišljenje na nacrte zakonskih i podzakonskih propisa te općih akata Komore u dijelu koji se odnosi na dentalne asistente;

12. po potrebi osniva radna tijela Upravnog odbora;

13. brine se o čuvanju i unapređivanju društvenog položaja i digniteta dentalnih asistenata;

14. obavlja i druge poslove koji prema ovom Statutu, zakonu ili drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

Članak 42.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor mora se sazvati na zahtjev:

– predsjednika Komore;

– Nadzornog odbora;

– najmanje pet članova Upravnog odbora.

Članak 43.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini i predsjedniku Komore.

6. Izvršni odbor

Članak 44.

Izvršni odbor ima 6 članova.

Članovi Izvršnog odbora su:

– predsjednik Komore;

– zamjenik predsjednika Komore;

– rizničar;

– vijećnik Skupštine Komore kojeg imenuje predsjednik Komore;

– dentalni tehničar iz Strukovnog razreda dentalnih tehničara kojeg imenuje predsjednik Komore;

– glavni tajnik Komore.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Izvršnog odbora biraju između sebe članovi Izvršnog odbora.

Po potrebi, predsjednik Izvršnog odbora može na sjednicu Izvršnog odbora pozvati člana Komore koji je ovlašten za rješavanje problematike o kojoj se raspravlja na sjednici.

Članak 45.

Izvršni odbor:

1. provodi odluke Skupštine;

2. donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora;

3. priprema sjednice Skupštine na način da izrađuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština i dostavlja ih Upravnom vijeću na utvrđivanje;

4. zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština;

5. na prijedlog područnih sjedišta te uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore i prijedlog Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara imenuje i razrješava članove povjerenstava;

6. po potrebi osniva radna tijela Izvršnog odbora;

7. razmatra izvješća povjerenstava;

8. priprema i usklađuje rad područnih sjedišta i podružnica;

9. izrađuje prijedlog financijskog proračuna i dostavlja ga Upravnom vijeću;

10. upravlja poslovima Komore i donosi odluke o sklapanju poslova čija je pojedinačna vrijednost od 50.000,00 do 300.000,00 kn;

11. određuje visinu naknada za usluge koje obavlja Komora;

12. sukladno općem aktu Komore izdaje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara, te izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad dentalnih asistenata;

13. provodi suradnju Komore s nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave te drugim organizacijama i ustanovama;

14. brine se o stručnom usavršavanju članova Komore;

15. bira kandidate za radna mjesta u Komori i donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa;

16. odlučuje o dodjeli odličja prema općem aktu Komore;

17. podnosi izvješće o svom radu Upravnom vijeću Komore;

18. obavlja i druge poslove koji prema ovom Statutu, zakonu ili drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

O svojim odlukama Izvršni odbor Komore izvješćuje Upravno vijeće.

Članak 46.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva i njome predsjedava predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora. Ukoliko je omjer glasova jednak, presudan je glas predsjednika Izvršnog odbora.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Upravnom vijeću i Skupštini.

7. Stručno vijeće

Članak 47.

Komora ima Stručno vijeće.

Stručno vijeće je savjetodavno tijelo predsjednika Komore, a čine ga članovi koje imenuje i razrješava predsjednik Komore iz redova stručnjaka u području dentalne medicine.

Predsjednika Stručnog vijeća imenuje i razrješava predsjednik Komore.

8. Znanstveni savjet

Članak 48.

Komora ima Znanstveni savjet.

Znanstveni savjet je savjetodavno tijelo predsjednika Komore, a čine ga članovi koje imenuje i razrješava predsjednik Komore iz znanstvenih redova predsjednika stručnih društava iz područja dentalne medicine te ostalih eminentnih znanstvenika iz područja dentalne medicine.

Predsjednika Znanstvenog savjeta imenuje i razrješava predsjednik Komore.

9. Časni sud prvog i drugog stupnja pri komori

Članak 49.

Časni sud je u obavljanju svoje funkcije nezavisan i donosi odluke na temelju zakona, ovoga Statuta i drugih akata Komore. Časni sud odlučuje o odgovornosti člana Komore za počinjenu povredu pravila ponašanja u obavljanju dentalne medicine, odnosno djelatnosti dentalnog tehničara ili dentalnog asistenta.

Časni sud je ustrojen kao Časni sud prvog i drugog stupnja.

Časni sud prvog stupnja i Časni sud drugog stupnja imaju po pet članova od kojih:

– su 3 (tri) člana doktori dentalne medicine koje na prijedlog područnih sjedišta imenuje i razrješava Skupština Komore;

– jedan je član dentalni tehničar kojeg uz prethodnu suglasnost i prijedlog Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara imenuje i razrješava Skupština Komore;

– jedan je član pravnik koji je predsjednik Časnog suda prvog i drugog stupnja a imenuje i razrješava ga na prijedlog predsjednika Komore Upravno vijeće.

Časni sud drugog stupnja odlučuje povodom žalbi na odluke Časnog suda prvog stupnja.

Odluka Časnog suda drugog stupnja je konačna.

10. Nadzorni odbor

Članak 50.

Nadzorni odbor ima najmanje tri člana, od kojih više od pola sastava moraju biti doktori dentalne medicine, a imenuje ih i razrješava Skupština Komore na šest godina.

Predsjednika Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština Komore na prijedlog predsjednika Komore.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog odbora i Upravnog vijeća.

Članak 51.

Nadzorni odbor:

1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore;

2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore;

3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Ureda pri Komori prema Statutu i drugim općim aktima Komore;

4. može zatražiti izvješće o radu svih tijela Komore, zamjenika predsjednika Komore, glavnog tajnika, rizničara, zaposlenika i drugih dužnosnika Komore;

5. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Članak 52.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 53.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o svom radu te financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kada se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore.

Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može prema potrebi koristiti usluge stručnih službi i djelatnika izvan Komore.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

11. Povjerenstva

Članak 54.

Komora ima sljedeća Povjerenstva:

1. Povjerenstvo za stručno usavršavanje;

2. Povjerenstvo za etiku i deontologiju;

3. Povjerenstvo za dodjelu pomoći;

4. Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora;

5. Povjerenstvo za obavljanje vještačenja;

6. Povjerenstvo za suradnju s osiguravajućim društvima;

7. Povjerenstvo za koncesije;

8. Povjerenstvo za osnivanje i preseljenje dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba;

9. Povjerenstvo za specijalističku zaštitu dentalne medicine;

10. Povjerenstvo za privatnu praksu.

Za obavljanje svojih poslova Skupština može osim povjerenstava iz stavka 1. ovog članka osnivati i druga povjerenstva.

Članak 55.

Povjerenstva u pravilu imaju pet članova koje imenuje i razrješava Izvršni odbor na prijedlog područnih sjedišta te uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore i prijedlog Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara i dentalnih asistenata.

Predsjednika povjerenstva bira Upravno vijeće na prijedlog predsjednika Komore.

Povjerenstva mogu osnivati Odbore.

Način rada povjerenstva odredit će se poslovnikom o njihovom radu.

Članak 56.

Povjerenstvo za stručno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

1. izrađuje prijedlog godišnjeg plana tečajeva stručnog usavršavanja te ga dostavlja Izvršnom odboru Komore;

2. daje prethodno mišljenje o vrednovanju tečajeva stručnog usavršavanja i dostavlja ga Izvršnom odboru Komore;

3. obavlja druge poslove vezane uz stručno usavršavanje i provjeru stručnosti doktora dentalne medicine;

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 57.

Povjerenstvo za etiku i deontologiju obavlja sljedeće poslove:

1. predlaže Kodeks etike i deontologije doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata;

2. prati i nadzire primjenu odredbi Kodeksa etike i deontologije;

3. raspravlja i daje mišljenja i tumačenja o pojedinim problemima iz područja dentalne medicine, djelatnosti dentalnih tehničara i dentalnih asistenata;

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 58.

Povjerenstvo za dodjelu pomoći obavlja sljedeće poslove:

1. donosi odluke o dodjeli i vrsti pomoći, visini pomoći te o drugim uvjetima vezanim uz dodjelu pomoći članu Komore, odnosno članu njegove uže obitelji;

2. obavlja nadzor nad sredstvima Fonda;

3. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 59.

Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora obavlja sljedeće poslove:

1. donosi listu doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara koji provode stručni nadzor;

2. donosi stručna mjerila za obavljanje stručnog nadzora;

3. izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnog nadzora, kojeg donosi Izvršni odbor Komore;

4. izrađuje obrazac upitnika te ostale obrasce za provođenje stručnog nadzora;

5. vodi evidenciju o obavljenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama;

6. izrađuje godišnje izvješće o obavljenom stručnom nadzoru;

7. koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom Ministarstva nadležnog za zdravstvo;

8. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 60.

Povjerenstvo za obavljanje vještačenja obavlja sljedeće poslove:

1. pruža zaštitu građanima i doktorima dentalne medicine, dentalnim tehničarima i dentalnim asistentima u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja im se pruža;

2. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 61.

Povjerenstvo za suradnju s osiguravajućim društvima obavlja sljedeće poslove:

1. zastupa interese članova Komore kod sklapanja ugovora s osiguravajućim društvima;

2. sudjeluje pri određivanju standarda i normativa usluga dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata;

3. daje prijedlog cijena usluga dentalne medicine i dentalnih tehničara iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 62.

Povjerenstvo za koncesije obavlja sljedeće poslove:

1. predlaže normativna rješenja vezana uz koncesije;

2. zastupa interese članova Komore koji imaju zaključen ugovor o koncesiji;

3. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 63.

Povjerenstvo za osnivanje i preseljenje dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje u izradi prethodnog mišljenja za mrežu javnozdravstvene službe;

2. daje mišljenje u postupku osnivanja i preseljenja dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba;

3. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 64.

Povjerenstvo za specijalističku zaštitu dentalne medicine obavlja sljedeće poslove:

1. predlaže normativna rješenja vezana uz obavljanje specijalističke zaštite dentalne medicine;

2. zastupa interese članova Komore koji obavljaju specijalističku zaštitu dentalne medicine;

3. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

Članak 65.

Povjerenstvo za privatnu praksu obavlja sljedeće poslove:

1. štiti interese članova Komore u tržišnom natjecanju;

2. brine se za zaštitu od nelojalne konkurencije u tržišnom natjecanju;

3. daje prijedlog najnižih cijena usluga dentalne medicine i dentalnih tehničara izvan mreže javnozdravstvene službe;

4. obavlja ostale poslove predviđene Statutom te drugim općim aktima Komore.

XII. RIZNIČAR

Članak 66.

Rizničar Komore je doktor dentalne medicine koji obavlja sljedeće poslove:

1. predlaže Izvršnom odboru financijski proračun;

2. sudjeluje u izradi financijskih izvješća Komore;

3. u suradnji s rizničarima područnih sjedišta Komore koordinira financijsko poslovanje područnih sjedišta Komore;

4. surađuje s tijelima Komore oko financijskih pitanja.

Rizničar Komore odgovara za svoj rad predsjedniku Komore.

XIII. GLAVNI TAJNIK KOMORE

Članak 67.

Glavni tajnik Komore:

1. koordinira rad ukupnog komorskog sustava te organizira i usklađuje rad tijela Komore;

2. u suradnji i prema naputcima predsjednika Komore osigurava provedbu i izvršenje odluka i drugih akata tijela Komore;

3. provodi smjernice rada predsjednika Komore;

4. organizira suradnju Komore s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave;

5. organizira suradnju Komore s komorama u zemlji i inozemstvu;

6. organizira suradnju Komore s međunarodnim institucijama i organizacijama;

7. rukovodi radom Ureda;

8. obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore.

Članak 68.

Po ovlaštenju predsjednika Komore, Glavni tajnik Komore može zastupati Komoru pred tijelima državne i sudbene vlasti te u drugim poslovima.

Članak 69.

Glavni tajnik Komore odgovara za svoj rad predsjedniku Komore.

XIV. SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI I TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Članak 70.

Komora u svom radu surađuje u skladu sa zakonom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, udrugama i drugim organizacijama u provođenju zdravstvene politike te rješavanju drugih pitanja važnih za dentalnu medicinu, djelatnost dentalnih tehničara i dentalnih asistenata.

Članak 71.

Suradnja Komore s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave i drugim organizacijama ostvaruje se kroz:

1. predlaganje i pokretanje inicijativa za donošenje zakona te drugih propisa i mjera koje se odnose na dentalnu medicinu i djelatnost dentalnih tehničara i dentalnih asistenata;

2. razmatranje nacrta, prijedloga zakona i konačnih prijedloga zakona te drugih propisa kojima se uređuje dentalna medicina i djelatnost dentalnih tehničara te dentalnih asistenata

3. utvrđivanje i provedbu zdravstvene politike.

Članak 72.

Komora surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i ustanovama radi primjene stručnih i znanstvenih dostignuća u području dentalne medicine te djelatnosti dentalnih tehničara i dentalnih asistenata.

XV. SURADNJA S KOMORAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU I S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Članak 73.

Radi zadovoljavanja interesa svojih članova, Komora može surađivati s ostalim komorama u zemlji i inozemstvu, organizacijama, udrugama i drugim udruženjima stranih zemalja i sličnim međunarodnim organizacijama, te se aktivno u statusu članice ili promatrača pojedinih organizacija, udruga i drugih udruženja u zemlji i inozemstvu uključiti u njihov rad.

XVI. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 74.

Opći akti Komore su Statut, pravilnici i drugi akti koje u svojem djelokrugu donose tijela Komore. Statut Komore donosi se uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

Opće akte potpisuje predsjednik tijela koje ga je donijelo.

Članak 75.

Opći akti Komore objavljuju se na oglasnoj ploči Komore ili u »Narodnim novinama« kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore, a kada je to opravdano može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem ili duljem roku.

Opći akti Komore objavljuju se i u glasilu Komore.

XVII. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 76.

Rad Komore je javan. Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen odredbama ovog Statuta i općim aktima Komore.

Javnost rada Komore može se ostvarivati i suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 77.

Općim aktom koji donosi Upravno vijeće, određuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja, bilo protivno interesima Komore i njezinih članova.

Članak 78.

Komora izdaje svoja glasila – Vjesnik dentalne medicine i druga glasila.

Glasila Komore iz stavka 1. ovog članka, dostavljaju se svim članovima Komore bez naknade.

XVIII. FOND POMOĆI »SV. APOLONIJE«

Članak 79.

Za dodjelu pomoći članovima Komore i članovima njihove uže obitelji, pri Komori je osnovan Fond pomoći »Sv. Apolonije«.

XIX. REGISTRI KOMORE

Članak 80.

Komora vodi registar doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata, ordinacija, laboratorija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost članova Komore.

Komora može prema potrebi uvesti i registre za pripravnike, specijalizante, specijaliste, specijalističke grane, nezaposlene te druge evidencije određene zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore.

Registri iz stavka 1. i 2. ovog članka javne su knjige. Izvaci iz registra koje vodi Komora te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

XX. ISKAZNICA ČLANOVA KOMORE

Članak 81.

Doktoru dentalne medicine, dentalnom tehničaru i dentalnom asistentu koji je upisan u registar Komore može se izdati iskaznica.

Oblik i sadržaj iskaznice iz stavka 1. ovog članka te način njezina izdavanja propisuje se općim aktom Komore.

XXI. STRUČNO USAVRŠAVANJE ČLANOVA KOMORE

Članak 82.

Doktor dentalne medicine, dentalni tehničar i dentalni asistent obvezni su za vrijeme obavljanja svoje djelatnosti stručno se usavršavati prema općem aktu Komore, što obuhvaća:

1. kontinuirano praćenje razvoja dentalnih znanosti;

2. stjecanje novih znanja.

XXII. HRVATSKA AKADEMIJA DENTALNE MEDICINE

Članak 83.

Komora može osnovati Hrvatsku akademiju dentalne medicine.

Pravni oblik, zadaci, ustrojstvo i način financiranja Hrvatske akademije dentalne medicine detaljno će se regulirati u općem aktu Komore kojeg donosi Upravno vijeće.

Glavne zadaće Hrvatske akademije dentalne medicine su:

1. stručna izobrazba članova Komore na svim područjima dentalne medicine i djelatnosti dentalnih tehničara i dentalnih asistenata;

2. organizacija i provođenje svih vrsta tečajeva stručnog usavršavanja, seminara, simpozija, kongresa i ostalih vidova trajnog usavršavanja za članove Komore;

3. izrada stručnih i znanstvenih podloga za stručne i obrazovne skupove, seminare, demonstracijske tečajeve i radne tečajeve u organizaciji akademije;

4. izdavačka djelatnost – stručna i znanstvena literatura, priručnici i časopisi;

5. stručna suradnja sa sveučilištima, fakultetima, studijima, veleučilištima i strukovnim udrugama.

XXIII. IZDAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD

Članak 84.

Doktoru dentalne medicine i dentalnom tehničaru koji je položio stručni ispit i koji je upisan u registar članova Komore, Izvršni odbor Komore izdat će odobrenje za samostalan rad (licencu).

Odobrenje za samostalan rad (licencu) iz stavka 1. ovog članka, potpisuje odgovorna osoba ovlaštena za zastupanje Komore.

Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost doktora dentalne medicine, odnosno dentalnog tehničara za samostalno obavljanje dentalne medicine, odnosno djelatnosti dentalnog tehničara.

Odobrenje za samostalan rad izdaje se, obnavlja i oduzima doktoru dentalne medicine, odnosno dentalnom tehničaru na način propisan općim aktom Komore.

XXIV. IZDAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA RAD

Članak 85.

Dentalnom asistentu koji je upisan u registar dentalnih asistenata, Izvršni odbor Komore izdat će dozvolu za rad.

Dozvolu za rad iz stavka 1. ovog članka, potpisuje odgovorna osoba ovlaštena za zastupanje Komore.

Dozvolom za rad dokazuje se stručna osposobljenost dentalnog asistenta za obavljanje njihove djelatnosti prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine na području Republike Hrvatske.

Uvjete za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad propisuje općim aktom Komora.

XXV. ODLIČJA KOMORE

Članak 86.

Komora može uglednim i časnim članovima Komore za izuzetno dostignuće i zasluge u razvoju i promicanju struke, kao i drugim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju dentalne struke dodijeliti odličja.

Uvjeti, postupak i način dodjele odličja Komore propisuje se općim aktom Komore.

XXVI. SREDSTVA ZA RAD KOMORE

Članak 87.

Sredstva za rad Komore osiguravaju se iz članarine koju plaćaju članovi Komore, prihoda od imovine, naknada za usluge Komore, izdavačke djelatnosti, donacija, sponzorstva, partnerske i poslovne suradnje s drugim pravnim osobama te drugih izvora.

Članak 88.

Visina članarine određuje se posebnom odlukom koju donosi Skupština.

Članovi Komore obvezni su redovito uplaćivati članarinu Komori u visini i na način određen odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 89.

Prihodi i rashodi Komore određuju se financijskim proračunom Komore, koji donosi Skupština najkasnije do 30. travnja kalendarske godine.

Ako Skupština ne donese financijski proračun u roku iz stavka 1. ovog članka, obvezna je donijeti Odluku o privremenom financiranju Komore te najkasnije do 1. lipnja kalendarske godine donijeti financijski proračun Komore.

Članak 90.

O financijskom poslovanju Komore podnosi se godišnji obračun Skupštini na prihvaćanje.

Članak 91.

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Komore.

XXVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Za tumačenje ovog Statuta ovlašteno je Upravno vijeće.

Članak 93.

Sve ostale opće akte Komora je obvezna uskladiti s odredbama ovog Statuta i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 120/09), najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti.

Članak 94.

U cijelom tekstu Statuta Komore riječi »stomatološka djelatnost« zamjenjuje se s riječima »dentalna medicina«, riječi »doktor stomatologije« zamjenjuje se s riječima »doktor dentalne medicine«, riječi »stomatološki studij« zamjenjuje se s riječima »studij dentalne medicine«, a riječi »osnovna mreža stomatološke djelatnosti« zamjenjuje se s riječima »mreža javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu u odgovarajućem broju i padežu.«

Članak 95.

Do prvih predstojećih redovnih izbora za tijela Komore, funkciju članova Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara iz članka 34. ovih izmjena i dopuna Statuta, obavljat će dosadašnji članovi Upravnog odbora Udruge zubnih tehničara Republike Hrvatske.

Upravni odbor Strukovnog razreda dentalnih tehničara donijet će opći akt kojim će propisati način djelovanja dentalnih tehničara u područnim sjedištima Komore do prvih predstojećih izbora za tijela Komore.

Članak 96.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim niže navedenih odredbi koje stupaju na snagu na prvim predstojećim redovnim izborima za tijela Komore:

– članak 22. izmjena i dopuna Statuta (novi članak 19. stavak 2.);

– članak 24. stavak 2. podstavak 10. izmjena i dopuna Statuta;

– članak 25. stavak 1. i 2. izmjena i dopuna Statuta;

– članak 43. izmjena i dopuna Statuta (članak 36. stavak 1.).

Članak 97.

Odredba članka 17. stavak 2. podstavak 2. Statuta Komore ostaje na snazi i primjenjuje se do prvih predstojećih redovnih izbora za tijela Komore.

Članak 98.

Sve odredbe ovih izmjena i dopuna Statuta koje se odnose na dentalne asistente (članak 9., 12., 14., 17., 18., 21., 24., 25., 34., 46., 59., 61., 63., 64., 68. i 70.), primjenjivat će se nakon ustrojavanja odgovarajuće edukacije dentalnih asistenata i Strukovnog razreda dentalnih asistenata.

 

Copyright © Ante Borić