Baza je ažurirana 16.03.2018. zaključno sa NN 21/18

 

 

PROČIŠĆENI PODZAKONSKI PROPISI

 

Poštovani,

Prikupili smo manje-više sve podzakonske propise i njihove izmjene te objavili popise kod zakona na temelju kojih su doneseni kao i linkove u samim tekstovima zakona kraj članaka na koje se odnose. Popis podzakonskih propisa se nalazi kod svakog zakona u gornjem desnom uglu u rubrici 'Zanimljivi linkovi'.

Sada krećemo sa pročišćavanjem podzakonskih propisa. Idemo redoslijedom koji Vi odredite pa molimo da nam pišite na [email protected] koji bi sljedeći podzakonski propis htjeli da pročistimo.

Ovo sve je moguće zahvaljujući našim dragim korisnicima koji podržavaju ovaj projekt plaćanjem SMS porukama. Kada bi svaki korisnik poslao jednu SMS poruku mjesečno sadržaja ZAKON1 na broj mobitela 647647 (cijena: 6,20/kn PDV uključen), razvoj bi bio značajno brži. Sa dobivenim kodom je moguće pregledavati cijelu našu bazu tjedan dana.

 

Do sada smo pročistili i objavili:

 

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

1. Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (NN 41/09, 55/15, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09, 73/10, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN 32/10, 50/11, 145/11, 85/12, 104/13, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/11, 62/17, PROČIŠĆENI TEKST)

46. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14, 40/14, 103/14, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, PROČIŠĆENI TEKST)

61. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 109/16, 47/17, PROČIŠĆENI TEKST)

65. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 03/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O STRANCIMA

4. Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 52/12, 81/13, 38/15, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (NN 92/12, 22/13, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN 120/12, 81/13, 38/15, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN 126/12, 81/13, 38/15, 85/15, 132/17, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza (NN 144/12, 60/13, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o vizama (NN 07/13, 05/18, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Pravilnik o postupanju prema strancima (NN 14/13, 26/13, 86/13, 126/14, 95/15, 52/16, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN 36/13105/17PROČIŠĆENI TEKST)

20. Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN 81/13, 129/13, PROČIŠĆENI TEKST)

22. Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca (NN 28/14, 20/15, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (NN 94/13, 64/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINAMA

1. Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

9. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Hrvatske (NN 84/13, 45/14, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake (NN

107/13, 98/15, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake (NN 120/13, 98/15, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (NN 149/13, 14/14, PROČIŠĆENI TEKST)

22. Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 93/15, 70/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O VODAMA

2. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 09/14, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/10, 03/14, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/10, 03/14, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10, 126/12, 112/14, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10, 76/14, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10, 88/11, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12, 51/13, 120/14, PROČIŠĆENI TEKST)

21. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (NN 114/10, 142/12, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 01/11, 118/12, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14, PROČIŠĆENI TEKST)

31. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13, PROČIŠĆENI TEKST)

38. I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 15/13, 22/15, PROČIŠĆENI TEKST)

39. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16, PROČIŠĆENI TEKST)

40. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13, 140/15, PROČIŠĆENI TEKST)

41. Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13, 53/16, PROČIŠĆENI TEKST)

42. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

2. Uredba o visini naknade za melioracijsku odvodnju (NN 14/06, 20/07, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12, 10/14, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10, 108/13, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/10, 160/13, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10, 126/13, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 84/10, 146/12, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

17. Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje (NN 92/09, 39/12, 73/13, 136/14, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja (NN 97/09, 79/13, 154/14, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika (NN 80/10, 26/15, PROĆIŠĆENI TEKST)

26. Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (NN 132/10, 39/12, PROČIŠĆENI TEKST)

34. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (NN 30/11, 30/13, 05/18, PROČIŠĆENI TEKST)

49. Pravilnik o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju (NN 73/13, 146/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O OSIGURANJU

4. Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje (NN 92/09, 39/12, 73/13, 136/14, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja (NN 97/09, 79/13, 154/14, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje (NN 97/09, 42/10, 94/11, 39/12, 73/13, 105/13, 136/14, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (NN 119/09, 39/12, 52/13, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja (NN 119/09, 155/09, 01/12, 39/12, 79/13, 105/13, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (NN 97/13, 146/14, PROČIŠĆENI TEKST)

40. Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 07/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

42. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 07/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 07/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

45. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (NN 07/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (NN 10/16, 42/17, 59/17, PROČIŠĆENI TEKST)

51. Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 13/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (NN 23/16, 27/16, PROČIŠĆENI TEKST)

55. Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja (NN 23/16, 27/16, PROČIŠĆENI TEKST)

56. Pravilnik o statističkim standardima osiguranja (NN 23/16, 27/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O TRGOVINI

4. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN  66/09108/0908/10108/14, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (NN 47/14, 62/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O GRADNJI

1. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/9929/0320/17PROČIŠĆENI TEKST)

3. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije (NN 09/0099/02PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/0220/17PROČIŠĆENI TEKST)

13. Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08141/0923/11129/11109/1202/1465/14136/1423/15PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja (NN 24/0819/10PROČIŠĆENI TEKST)

25. Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 87/1023/11PROČIŠĆENI TEKST)

26. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10111/1055/12PROČIŠĆENI TEKST)

32. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/1469/1427/15PROČIŠĆENI TEKST)

36. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14150/14133/1522/1649/1687/1617/1777/17PROČIŠĆENI TEKST)

38. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/1441/15105/1561/1620/17PROČIŠĆENI TEKST)

41. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14107/1520/17PROČIŠĆENI TEKST)

45. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15133/15PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

1. Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14, 154/14, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/17, 108/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

1. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (NN 81/97109/02123/02153/0214/0560/10PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (NN 119/15, 23/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

4. Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08, 120/08, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08, 83/09, 49/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Tarifa upravnih pristojbi – PROČIŠĆENI TEKST

 

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

2. Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (NN 77/07, 13/08, 81/08, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (NN 77/07, 142/11, 105/15, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o upućivanju pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u međunarodne organizacije i misije u inozemstvu (NN 89/09, 08/14, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11, 13/12, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O RADU

40. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN 32/15, 39/15, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15, 102/15, 35/17, PROČIŠĆENI TEKST

47. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15, 94/16, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN 03/16, 52/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O CESTAMA

3. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 119/07, 52/08, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11, 53/11, 98/15, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13, 113/17, PROČIŠĆENI TEKST

21. Pravilnik o cestarini (NN 130/13, 122/14, 96/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

3. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (NN 100/08, 20/09, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o odori službenika jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom (NN 139/08, 21/17, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika (NN 143/08, 105/09, 52/10, 53/12, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (NN 148/08, 36/10, 52/13, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Program vozačkog ispita (NN 155/08, 108/09, 141/11, 83/13, 151/13, 120/15, 134/15, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (NN 33/09, 29/12, 26/14, 42/16, PROČIŠĆENI TEKST)

48. Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (NN 33/09, 01/12, 06/12, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći" (NN 78/09, 82/14, PROČIŠĆENI TEKST)

57. Program provedbe programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji jedinstveni minimalni

62. Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (NN 129/09, 22/13, PROČIŠĆENI TEKST)

63. Pravilnik o ispitivanju vozila (NN 152/09, 08/15, PROČIŠĆENI TEKST)

93. Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (NN 141/11, 151/13, PROČIŠĆENI TEKST)

95. Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (NN 141/11, 151/13, PROČIŠĆENI TEKST)

97. Pravilnik o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02) (NN 145/11, 125/13, 42/14, PROČIŠĆENI TEKST)

104. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12, 129/12, 146/12, 151/13, 160/13, PROČIŠĆENI TEKST)

106. Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 43/13, 77/13, 155/13, 01/15, 33/16, 108/16, 86/17, PROČIŠĆENI TEKST)

110. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (NN 80/13, 60/16, PROČIŠĆENI TEKST)

111. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (NN 80/13, 01/16, 60/16, PROČIŠĆENI TEKST)

112. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (NN 80/13, 01/16, 60/16, PROČIŠĆENI TEKST)

119. Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (NN 122/14, 121/16, 130/17, PROČIŠĆENI TEKST)

129. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 27/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

3. Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05, 139/06, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05, 96/13, 114/13, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05, 01/06, 139/06, 52/10, 04/15, 34/15, 50/16, 91/16, 03/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

Copyright © Ante Borić