Povezani zakoni

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

pročišćeni tekst zakona

NN 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13, 153/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.02.2017. zaključno sa NN 14/17

Ovaj zakon u obliku e-knjige sadrži

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti - pročišćeni tekst

Poveznice na podzakonske propise i njihove izmjene:

1. Pravilnik o odgovarajućem smještaju 

2. Odluka o osnovici i načinu plaćanja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu 

3. Statut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

4. Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu 

5. Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad 

6. Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

7. Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove 

8. Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

9. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova 

10. Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

 

ZAKON O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 153/13)

Ovim se Zakonom uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje i osposobljavanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja te ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Članak 1.a (NN 153/13)

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC (SL L 14/9, 20. 01. 1998.).

Članak 2. (NN 153/13)

Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, poslodavce i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere.

Članak 3. (NN 153/13)

(1) Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona obavlja Zavod u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.
(2) Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona, osim osiguranja za slučaj nezaposlenosti, mogu obavljati i pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost.
(3) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona uz iste mogu obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu.
(4) Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.
(5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka obavljaju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju za tražitelje zaposlenja bez naknade te djeluju nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja i poslodavce.
(6) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su podatke iz evidencije koju vode dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.
(7) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na posredovanje pri zapošljavanju pomoraca koje je uređeno posebnim propisima.

Članak 4.

(1) Kada pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona obavljaju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu, dužne su ih obavljati u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.
(2) U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona dužne su izvijestiti osobe za koje posreduju o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada i radnim uvjetima.
(3) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona snose odgovornost prema osobama za koje su posredovale u inozemstvu za zakonitost njihovog zapošljavanja i rada sukladno zakonodavstvu zemlje u koju posreduju, te snose troškove prijevremenog povratka osobe za koju su posredovali ukoliko je isti uzrokovan nezakonitim zapošljavanjem ili radom, a odgovaraju i za eventualnu štetu koju bi osoba mogla pretrpjeti zbog pogrešnih informacija o bitnim elementima uvjeta života i rada.
(4) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona dužne su pružiti osobama za koje su posredovale u inozemstvu svu potrebnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Članak 5.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona i srednjoškolske ustanove iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona mogu obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem pod uvjetom da:
1) prije upisa u odgovarajući registar imaju dozvolu ministarstva nadležnog za rad,
2) ispunjavaju kadrovske, organizacijske, prostorne, tehničke i ostale propisane uvjete za obavljanje tih djelatnosti.
(2) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati posebne uvjete i način obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te način i rokove dostavljanja podataka iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona.

Članak 6. (NN 153/13)

(1) Za slučaj nezaposlenosti obvezno su osigurani svi radnici u radnom odnosu i s njima, prema posebnim propisima, izjednačene osobe, kao i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju.
(2) Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju iz stavka 1. ovoga članka su:

1) obrtnici i trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar,

2) osobe koje u skladu s posebnim propisima samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao što su odvjetnici, privatni zdravstveni radnici, umjetnici, novinari, odgajatelji, lektori, prevoditelji, primalje i drugi,

3) vrhunski sportaši,

4) osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit,

5) osobe koje obavljaju djelatnost za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili registracije, ali imaju obilježje samostalnosti, trajnosti i s namjerom stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, kada nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti,

6) osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje, kada nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti,

7) osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik poljoprivrednih gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kada nisu osigurani po drugoj osnovi, nisu korisnici mirovine ili nisu na redovitom školovanju,

8) članovi uprave i izvršni direktori trgovačkih društava i upravitelji zadruga,

9) hrvatski državljani zaposleni u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavca, kada nisu obvezno osigurani prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju,

10) hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu, koji nemaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj, kada nisu obvezno osigurani prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 5. ovoga članka osobe koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka, pa se prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit, ne smatraju se osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost u smislu ovoga Zakona.

(4) Osiguranje za osobe iz stavka 1. ovoga članka provodi se na načelu solidarnosti.

Članak 7. (NN 153/13)

Prava koja se ostvaruju na temelju ovoga Zakonu su:

1) novčana naknada,

2) mirovinsko osiguranje,

3) novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja,

4) novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

5) jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova,

6) novčana pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

Članak 8. (NN 153/13)

Državljani država članica Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i državljani Švicarske Konfederacije u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačeni su s hrvatskim državljanima.

 

II. EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH OSOBA I OSTALIH TRAŽITELJA ZAPOSLENJA

Članak 9.

Evidenciju nezaposlenih osoba vodi Zavod na osnovi prijave nezaposlene osobe.

Članak 10. (NN 153/13)

(1) Nezaposlenom osobom u smislu ovoga Zakona smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako:

1) ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

2) nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

3) nije član zadruge,

4) nije predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

5) nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

6) ne obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

7) nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,

8) nije zaposlena prema posebnim propisima,

9) nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,

10) ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu,

11) nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,

12) nema utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju,

13) nije redoviti učenik ili student.

(2) O podacima iz stavka 1. točaka 1. do 13. ovoga članka nezaposlena osoba potpisuje izjavu prilikom prijave u evidenciju nezaposlenih osoba.

Članak 11. (NN 153/13)

(1) Smatra se da nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:

– provodi aktivnosti radi utvrđivanja profesionalnog plana traženja posla iz članka 24.a ovoga Zakona,

– se pridržava aktivnosti utvrđenih profesionalnim planom iz članka 24.a ovoga Zakona,

– podnosi molbe poslodavcima ili daje oglase i javlja se na oglase i natječaje.

(2) Smatra se da je nezaposlena osoba raspoloživa za rad ako se odaziva na pozive Zavoda radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja u terminima utvrđenim profesionalnim planom iz članka 24.a ovoga Zakona.
(3) Ministar nadležan za rad utvrdit će pravilnikom način provođenja aktivnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 12.

Nezaposlena osoba prijavljuje se i evidentira u Zavodu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Članak 13. (NN 153/13)

Zavodu se, radi savjetovanja i informiranja s ciljem razvoja upravljanja karijerom i posredovanja, mogu prijaviti i ostali tražitelji zaposlenja koji se ne smatraju nezaposlenim osobama iz članka 10. ovoga Zakona.

Članak 14. (NN 153/13)

(1) Zavodu se može prijaviti azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji je u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačen s hrvatskim državljaninom.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka prijavljuju se i evidentiraju u Zavodu prema mjestu boravka, odnosno adresi stanovanja.
(3) Osoba, stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj iz stavka 1. ovoga članka prestaje se voditi u evidenciji Zavoda po prestanku supsidijarne, odnosno privremene zaštite.

Članak 15.

(1) Zavodu se, radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu, može prijaviti nezaposlena osoba stranac kojem je prestao radni odnos u Republici Hrvatskoj bez njegove krivnje ili uz pristanak ako ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.
(2) Nezaposlena osoba stranac iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se prema mjestu odobrenoga privremenog boravka.
(3) Po iskorištenosti novčane naknade, odnosno po isteku privremenog boravka osoba iz stavka 1. ovoga članka prestaje se voditi u evidenciji Zavoda.

Članak 16.

Podatke o nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja vodi Zavod na propisanim obrascima i u elektroničkom obliku.

Članak 17. (NN 153/13)

(1) Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji ako ta osoba:

1) zasnuje radni odnos,

2) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane član zadruge,

6) postane predsjednik uprave, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

7) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

8) obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

9) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

10) zaposli se prema posebnim propisima,

11) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje ili ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti,

12) ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju,

13) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

14) obavlja stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema posebnim propisima,

15) ostvari prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom propisu,

16) postane redoviti učenik ili student,

17) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

18) bude pritvorena,

19) nastupi na izdržavanje kazne zatvora,

20) navrši 65 godina života,

21) odbije se uključiti u obrazovanje i osposobljavanje ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim mogućnostima organizirao odnosno troškove snosi Zavod u cilju povećanja njezine mogućnosti zapošljavanja,

22) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad te ne obavlja aktivnosti u dinamici utvrđenoj u profesionalnom planu,

23) postane osiguranik produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,

24) se odjavi s evidencije,

25) ako u potpisanoj izjavi iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona navede neistinite podatke.
(2) Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji ako ta osoba ne prihvati ponuđena zaposlenja u okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva do utvrđivanja profesionalnog plana iz članka 24.a ovoga Zakona, a nakon toga ponuđena zaposlenja iz utvrđenoga profesionalnog plana ili ako svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima:
1) u mjestu prebivališta ili boravišta prema članku 12. ovoga Zakona,
2) izvan mjesta prebivališta ili boravišta udaljenom do 50 km pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sredstvima javnog prijevoza ili organizira prijevoz na posao i s posla,
3) izvan mjesta prebivališta ili boravišta bez obzira na udaljenost pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj.
(3) Odredbe stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na trudnicu, jednog od roditelja s djetetom do 8 godine života, jednog od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu ako je drugi roditelj zaposlen, jednog od roditelja s troje i više malodobne djece ako je drugi roditelj zaposlen, roditelja koji samostalno skrbi o djetetu do 15 godine života, osim ako dade pisanu izjavu da prihvaća posao.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka Zavod će nezaposlenu osobu koja se vodi u evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci, prestati voditi kao nezaposlenu ako ta osoba ne prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njezinim procijenjenim psihofizičkim sposobnostima.
(5) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati što se smatra odgovarajućim smještajem u smislu stavka 2. točke 3. ovoga članka.

Članak 18.

Zavod prestaje voditi ostalog tražitelja zaposlenja u evidenciji, ako se ta osoba:
1) ne javi Zavodu u roku od 6 mjeseci od zadnje prijave,
2) odjavi s evidencije.

Članak 19. (NN 153/13)

(1) Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe mogu se ponovno, nakon isteka određenog roka od dana prestanka vođenja u evidenciji, voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe, i to:
1) osobe iz članka 17. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, nakon onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
2) osobe iz članka 17. stavka 1. točaka 3., 21. i 22. ovoga Zakona i osobe iz članka 17. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona, nakon 6 mjeseci.
(2) Osobe iz stavka 1. točke 1. ovoga članka vode se, uz njihovu suglasnost, u evidenciji Zavoda kao ostali tražitelji zaposlenja, po dobivanju obavijesti od nadležnog tijela o ostvarenom primitku, odnosno dohotku.
(3) Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe, na temelju članka 17. stavka 1. točaka 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23. i 24. ovoga Zakona, mogu se ponovno prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlene osobe po prestanku okolnosti koje su dovele do prestanka vođenja u evidenciji.

(4) Osoba koja je dala neistinite podatke u izjavi iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona ne može se prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlena osoba u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za neistinite podatke.

Članak 20.

Upravno vijeće Zavoda donijet će provedbeni propis o načinu prijavljivanja i vođenju evidencija za nezaposlene osobe, ostale tražitelje zaposlenja i druge osobe koje koriste usluge Zavoda, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.


 

III. PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Članak 21. (NN 153/13)

Brisan.

1. Priprema za zapošljavanje

Članak 22. (NN 153/13)

Priprema za zapošljavanje uključuje:

1) profesionalno usmjeravanje,

2) razvoj vještina upravljanja karijerom,

3) podršku u definiranju i izradi individualnog plana traženja posla (profesionalni plan),

4) obrazovanje i osposobljavanje za zapošljavanje,

5) profesionalnu rehabilitaciju.

Članak 23. (NN 153/13)

(1) Profesionalno usmjeravanje jest skup različitih stručnih postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitim profesionalnim razvojem.
(2) Profesionalno usmjeravanje uključuje informiranje, savjetovanje, utvrđivanje profesionalnih potencijala i praćenje profesionalnog razvoja osoba iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Usluge profesionalnog usmjeravanja pružaju se nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja, učenicima i studentima.

Članak 24. (NN 153/13)

(1) Razvoj vještina upravljanja karijerom podrazumijeva stjecanje znanja i vještina potrebnih za povećanje zapošljivosti i unapređenje profesionalnog razvoja pojedinca.

(2) Razvoj vještina upravljanja karijerom uključuje informiranje, savjetovanje i samoprocjenu nezaposlene osobe i ostalih tražitelja zaposlenja radi mogućnosti pronalaženja posla i planiranja karijere.

Članak 24.a (NN 153/13)

(1) Zavod u suradnji s nezaposlenom osobom utvrđuje profesionalni plan nezaposlene osobe radi pripreme za zapošljavanje i traženja posla u roku od 60 dana od dana prijave nezaposlene osobe Zavodu.

(2) Profesionalni plan iz stavka 1. ovoga članka usklađuje se s programima iz članaka 25. i 35. ovoga Zakona, ovisno o promjenama vezanim uz osobu za koju se plan utvrđuje.

(3) Profesionalni plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži popis poslova i zanimanja koje nezaposlena osoba može obavljati prema njezinim utvrđenim stručnim, radnim i osobnim mogućnostima te popis svih aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u suradnji sa Zavodom, a u cilju zapošljavanja unutar utvrđenih rokova izvršenja.

Članak 25. (NN 153/13)

(1) Obrazovanje i osposobljavanje za zapošljavanje obuhvaća aktivnosti pripreme, odabira i profesionalne selekcije, upućivanja kandidata u programe obrazovanja i osposobljavanja, praćenje njihove uspješnosti te financiranje i sufinanciranje programa obrazovanja i osposobljavanja.
(2) Obrazovni programi namijenjeni su povećanju zapošljivosti i odnose se na stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije, stjecanje i produbljivanje stručnih znanja i vještina nezaposlenih osoba radi zapošljavanja i zaposlenih osoba radi zadržavanja zaposlenja.
(3) Osoba može biti uključena u obrazovanje i osposobljavanje za zapošljavanje ukoliko je obrazovni program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i njezinim psihofizičkim mogućnostima.

Članak 26. (NN 153/13)

(1) Profesionalna rehabilitacija omogućuje nezaposlenim osobama s invaliditetom, utvrđenim prema posebnim propisima, stjecanje znanja i vještina potrebnih za zapošljavanje, odnosno zadržavanje zaposlenja.
(2) U svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom Zavod može osobu uputiti na sljedeće postupke profesionalne rehabilitacije:
1) utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti,
2) radno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
3) pojedinačne i skupne programe unapređenja radno-socijalne uključenosti u zajednicu.

 

2. Posredovanje pri zapošljavanju

Članak 27. (NN 153/13)

(1) Posredovanje pri zapošljavanju je skup aktivnosti koji obuhvaća stručni odabir, predselekciju i selekciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja iz evidencije Zavoda, a prema utvrđenim potrebama poslodavaca i ljudskim potencijalima nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja.
(2) Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća profesionalni odabir nezaposlenih i drugih osoba čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavaca.
(3) Profesionalnim odabirom smatraju se stručne metode i tehnike koje uzimaju u obzir zahtjeve i uvjete određenog posla, potrebna znanja, vještine, iskustvo i sposobnosti osoba za koje se posreduje, te njihove osobne uvjete.
(4) Profesionalni odabir može obuhvatiti i upućivanje nezaposlenih i drugih osoba na ispitivanje njihovih psihofizičkih sposobnosti, sklonosti i zdravstvenog stanja.

Članak 28.

U posredovanju pri zapošljavanju Zavod djeluje nepristrano u odnosu na nezaposlene osobe i poslodavce.

Članak 29.

(1) Posredovanje pri zapošljavanju Zavod obavlja bez naknade.
(2) Troškove nastale na temelju posebnih zahtjeva poslodavca i troškove posredovanja u inozemstvu Zavodu nadoknađuje poslodavac.

Članak 30.

Poslove posredovanja pri zapošljavanju Zavod obavlja na osnovi evidencije nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja te na osnovi procjene potrebnih znanja, vještina i sposobnosti za rad na određenim poslovima u neposrednoj suradnji s poslodavcem.

Članak 31. (NN 153/13)

(1) Posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu Zavod obavlja u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.
(2) U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu Zavod će izvješćivati radnike o uvjetima života i rada, pravima iz rada i posebnim obvezama te im pružati pomoć u ostvarivanju prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

(3) Zavod obavlja posredovanje pri zapošljavanju, savjetovanje i informiranje o mogućnostima zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te pruža druge informacije o tržištu rada u državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije putem Europske mreže usluga (EURES).

Članak 32.

(1) Poslodavac može potrebu za radnikom dostaviti Zavodu osobno, poštom, elektroničkim putem ili na drugi način.
(2) Poslodavac će prijavu potrebe za radnikom iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Zavodu na za to propisanom obrascu ako je zakonom propisana obveza popunjavanja slobodnoga radnog mjesta putem javnog natječaja.
(3) Zavod će potrebu za radnikom objaviti u svojim sredstvima informiranja.

Članak 33. (NN 153/13)

Zavod će u   roku od 5 dana od dana primitka potrebe za radnikom izvijestiti poslodavca o mjerama koje Zavod može poduzeti ili poduzima radi traženja potrebnih radnika, ako u evidenciji nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja nema osoba koje u potpunosti odgovaraju traženim uvjetima.

 

IV. AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU

Članak 34. (NN 153/13)

(1) Vlada Republike Hrvatske donosi strateške planove i programe koji obuhvaćaju i mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Zavoda.

(2) Za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Zavoda osniva se povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za rad.

Članak 35. (NN 153/13)

Mjere aktivne politike zapošljavanja iz članka 34. ovoga Zakona provode se na temelju programa koje donosi Zavod, a obuhvaćaju osobito:

1) programe zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba za stjecanje radnog iskustva i jačanje zapošljivosti,

2) programe zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i drugih skupina teže zapošljivih nezaposlenih osoba,

3) programe samozapošljavanja nezaposlenih osoba,

4) programe obrazovanja i osposobljavanja radnika kod poslodavaca koji prelaze na nove proizvodne programe ili na nove tehnologije,

5) programe usavršavanja zaposlenih radi zadržavanja zaposlenosti,

6) zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima, a koji se odnose na programe humanitarnih, edukativnih, socijalnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i povijesnih spomenika i drugih djelatnosti,

7) programe obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada,

8) programe stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za stjecanje radnog iskustva u zvanju za koje su se nezaposlene osobe obrazovale,

9) programe očuvanja radnih mjesta i zadržavanje zaposlenosti.

Članak 36. (NN 153/13)

(1) Mjere aktivne politike zapošljavanja koje provodi Zavod, te uvjete i način korištenja sredstava za provođenje tih mjera godišnje utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.
(2) Posebni uvjeti i način korištenja sredstava utvrđuju se ugovorom između Zavoda i korisnika sredstava.

 

V. PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI


 

1. Novčana naknada

Članak 37. (NN 153/13)

(1) Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.
(2) Kao vrijeme provedeno na radu iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

– vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima,

– vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.

(3) Prestanak obavljanja samostalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega mora biti brisana osoba koja je obavljala samostalnu djelatnost.

Članak 38. (NN 153/13)

(1) Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba:

– kojoj je prestao radni odnos ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa,

– koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.
(2) Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu iz stavka 1. ovoga članka, može se prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 39. (NN 153/13)

(1) Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao:
1) zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
2) pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa, osim kada je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu,
3) zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,
4) redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze, odnosno službene dužnosti,
5) zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.
(2) Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba prema članku 37. stavku 1. ovoga Zakona kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe, ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos odnosno služba prestao na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka.

Članak 40.

Nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos pisanim sporazumom, iznimno pripada pravo na novčanu naknadu, ako je radni odnos prestao zbog:
1) premještaja bračnog druga, odnosno izvanbračnog druga u drugo mjesto prebivališta u skladu s posebnim propisima,
2) promjene mjesta prebivališta iz zdravstvenih razloga, a na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 40.a (NN 153/13)

(1) Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga.

(2) Opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1) insolventnost, odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,

2) zaključenje stečajnog postupka,

3) poslovanje s gubitkom,

4) gubitak poslovnog prostora,

5) gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,

6) bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,

7) gubitak poslovnog partnera,

8) ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,

9) prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,

10) drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

(3) Insolventnost iz stavka 2. točke 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju potvrde Financijske agencije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje o evidentiranim neizvršenim osnovama za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, odnosno na temelju izjave o vrijednosti imovine koja ne pokriva postojeće obveze. Nelikvidnost iz stavka 2. točke 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju izjave osobe o kašnjenju više od 60 dana s ispunjenjem novčanih obveza vjerovnicima, a čija visina u ukupnom iznosu čini više od 20% od iznosa obveza objavljenih u godišnjem izvješću za proteklu financijsku godinu, odnosno na temelju JOPPD obrasca s podacima o kašnjenju više od 30 dana s isplatom plaće za radnike u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koji se moraju obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.

(4) Zaključenje stečajnog postupka iz stavka 2. točke 2. ovoga članka utvrđuje se na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka.

(5) Poslovanje s gubitkom iz stavka 2. točke 3. ovoga članka utvrđuje se na temelju izvatka iz poslovnih knjiga.

(6) Gubitak poslovnog prostora iz stavka 2. točke 4. ovoga članka utvrđuje se na temelju odluke o prestanku zakupa, odnosno pisanog raskida ugovora o zakupu.

(7) Gubitak povlastice, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom iz stavka 2. točke 5. ovoga članka utvrđuje se na temelju odluke nadležnog tijela o neizdavanju odnosno ne produženju povlastice, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti.

(8) Bolest osobe iz stavka 2. točke 6. ovoga članka utvrđuje se na temelju izvješća o nesposobnosti za rad izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi.

(9) Gubitak poslovnog partnera iz stavka 2. točke 7. ovoga članka utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega je razvidan prestanak obavljanja samostalne djelatnosti partnera, odnosno na temelju ugovora o istupanju ortaka.

(10) Ozbiljna šteta na imovini iz stavka 2. točke 8. ovoga članka utvrđuje se na temelju zapisnika o očevidu nadležne policijske postaje.

(11) Prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom iz stavka 2. točke 9. ovoga članka utvrđuje se na temelju prijave nadležnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda sukladno propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 41. (NN 153/13)

(1) Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu kojoj je prestao radni odnos čini prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe.

(2) Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu koja je obavljala samostalnu djelatnost čini prosjek osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti.
(3) U osnovicu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne ulaze naknade plaće, odnosno druge novčane potpore ostvarene po posebnim propisima.
(4) Ako se osnovica za utvrđivanje novčane naknade ne može utvrditi prema odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, ovisno o postotku vremena provedenom na radu.

Članak 42.

(1) Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice utvrđene prema odredbama članka 41. ovoga Zakona
(2) Pravo na razliku do utvrđene visine novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka ima nezaposlena osoba koja je stekla pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kao i osoba koja je ostvarila naknadu po posebnom propisu u iznosu nižem od utvrđene novčane naknade.
(4) Utvrđena novčana naknada ostvaruje se u utvrđenoj visini za cijelo razdoblje trajanja prava.

Članak 43. (NN 153/13)

(1) Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa prosječne neto plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.
(2) Najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom na radu.

Članak 43.a (vrijedi do 01.11.2010.g.)

(1) Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 80% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.

(2) Osobama iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona najviši iznos novčane naknade nakon 12 mjeseci korištenja ne može biti viši od 60% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.

Članak 44. (NN 153/13)

(1) Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi u trajanju od:
1) 90 dana ako je provela na radu od 9 mjeseci do 2 godine,
2) 120 dana ako je provela na radu više od 2 godine,
3) 150 dana ako je provela na radu više od 3 godine,
4) 180 dana ako je provela na radu više od 4 godine,
5) 210 dana ako je provela na radu više od 5 godina,
6) 240 dana ako je provela na radu više od 6 godina,
7) 270 dana ako je provela na radu više od 7 godina,
8) 300 dana ako je provela na radu više od 8 godina,
9) 330 dana ako je provela na radu više od 9 godina,
10) 360 dana ako je provela na radu više od 10 godina,
11) 390 dana ako je provela na radu više od 15 godina,
12) 420 dana ako je provela na radu više od 20 godina,
13) 450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.
(2) Nezaposlena osoba koja je provela na radu više od 32 godine i kojoj nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu ima pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno nastupanja okolnosti iz članka 48. ovoga Zakona.
(3) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u vrijeme provedeno na radu na temelju radnog odnosa, uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima.

(4) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u vrijeme provedeno na radu na temelju obavljanja samostalne djelatnosti, uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.

Članak 44.a (NN 153/13)

Brisan.

Članak 45. (NN 153/13)

(1) Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu prema članku 44. stavku 1. ovoga Zakona, radi zapošljavanja i samozapošljavanja.
(2) Iznimno od odredba stavka 1. ovoga članka nezaposlenoj osobi kojoj je trajanje prava na novčanu naknadu utvrđeno prema članku 44. stavku 2. ovog Zakona može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu.
(3) Nezaposlena osoba, kojoj je jednokratno isplaćena novčana naknada, ne može se prijaviti Zavodu prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.
(4) Nezaposlena osoba, kojoj je novčana naknada isplaćena na način iz stavka 1. ovoga članka, može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako ispuni uvjet iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.
(5) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz stavka 4. ovoga članka uračunava se u vrijeme provedeno na radu:

– vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima, ostvareno nakon isteka vremena za koje je nezaposlena osoba primila jednokratnu isplatu,

– vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje, ostvareno nakon isteka vremena za koje je nezaposlena osoba primila jednokratnu isplatu.
(6) Uvjete i način isplate naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Članak 46. (NN 153/13)

(1) Nezaposlenoj osobi koja podnese zahtjev za novčanu naknadu u roku iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona novčana naknada pripada:

– od prvog dana po prestanku radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa,

– od prvog dana po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.
(2) Ako nezaposlena osoba podnese zahtjev u roku iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 47. (NN 153/13)

(1) Isplaćivanje novčane naknade obustavlja se korisniku:

1) za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

2) za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka,

3) u tijeku izdržavanja kazne zatvora do tri mjeseca,

4) za vrijeme pritvora,

5) za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema posebnim propisima,

6) za vrijeme ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom propisu,

7) za vrijeme utvrđene privremene nezapošljivosti od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju.
(2) Korisniku novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na ovu naknadu pod uvjetom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do obustave.

Članak 48. (NN 153/13)

(1) Pravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi ako:

1) zasnuje radni odnos,

2) istekne razdoblje za koje je imala pravo na novčanu naknadu,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane član zadruge,

6) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

7) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

8) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

9) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

10) se zaposli prema posebnim propisima,

11) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane naknade odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,

12) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

13) ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,

14) nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od tri mjeseca,

15) navrši 65 godina života,

16) odbije se uključiti u obrazovanje i osposobljavanje ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim mogućnostima organizirao odnosno troškove snosi Zavod u cilju povećanja njezine mogućnosti zapošljavanja,

17) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad te ne obavlja aktivnosti u dinamici utvrđenoj u profesionalnom planu,

18) se odjavi s evidencije.
(2) Pravo na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi ako ta osoba ne prihvati ponuđena zaposlenja u okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva do utvrđivanja profesionalnog plana iz članka 24.a ovoga Zakona, a nakon toga ponuđena zaposlenja iz utvrđenog profesionalnog plana ili ako svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima:
1) u mjestu prebivališta ili boravišta prema članku 12. ovoga Zakona,
2) izvan mjesta prebivališta ili boravišta udaljenom do 50 km pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sredstvima javnog prijevoza ili sam organizira prijevoz na posao i s posla,
3) izvan mjesta prebivališta ili boravišta bez obzira na udaljenost pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj.
(3) Iznimno odredbe stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na trudnicu, jednog od roditelja s djetetom do 8. godine života, jednog od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnom propisu ako je drugi roditelj zaposlen, jednog od roditelja s troje i više malodobne djece ako je drugi roditelj zaposlen, roditelja koji samostalno skrbi o djetetu do 15. godine života, osim ako dade pisanu izjavu da prihvaća posao.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka pravo na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi koja se vodi u evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci, ako ta osoba ne prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njezinim procijenjenim psihofizičkim sposobnostima.

Članak 49. (NN 153/13)

(1) Nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako od trenutka prestanka prava na novčanu naknadu ispuni uvjete utvrđene u članku 37. ovoga Zakona.
(2) Nezaposlena osoba kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zapošljavanjem, odnosno obavljanjem samostalne djelatnosti, prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja je ponovno ostala nezaposlena, osim iz razloga utvrđenih u člancima 39. i 40.a ovoga Zakona, nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje i u utvrđenoj visini.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka nezaposlenoj osobi iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona koja se ponovno zaposlila duže od tri mjeseca nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje te naknade i u visini utvrđenoj prema novoj osnovici sukladno članku 41. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, ako je to za nju povoljnije.
(4) Nezaposlenoj osobi, kod ponovnog stjecanja prava na novčanu naknadu, u vrijeme provedeno na radu prema članku 44. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona, uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije prestanka posljednjega utvrđenog prava na ovu naknadu.

2. Mirovinsko osiguranje

Članak 50.

Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu prema odredbama ovoga Zakona i koja ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok ne stekne prvi uvjet mirovinskog staža za starosnu mirovinu, ali najdulje u trajanju 5 godina.

Članak 51.

Zahtjev za mirovinsko osiguranje nezaposlena osoba može podnijeti u roku iz članka 38. ovoga Zakona.

Članak 52.

Pravo na mirovinsko osiguranje iz članka 50. ovoga Zakona nezaposlena osoba gubi nastupanjem okolnosti iz članka 48. ovoga Zakona osim okolnosti iz stavka 1. točke 2. istoga članka.

Članak 53.

(1) Invalidi rada kojima je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju po osnovi mirovinskog osiguranja ostvaruju pravo na naknadu plaće po propisima o mirovinskom osiguranju.
(2) Razdoblja koja je nezaposlena osoba kao invalid rada provela koristeći se pravom na profesionalnu rehabilitaciju uračunavaju se u vrijeme provedeno na radu za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz članka 44. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

3. Novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja

Članak 54. (NN 153/13)

(1) Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje i osposobljavanje koje organizira, odnosno troškove snosi Zavod ima u tijeku trajanja tog obrazovanja i osposobljavanja pravo na:

1) novčanu pomoć u visini najnižeg iznosa novčane naknade iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, razmjerno broju dana prisutnosti na obrazovanju i osposobljavanju,

2) naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog obrazovanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, za dane provedene na obrazovanju i osposobljavanju.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje i osposobljavanje koje organizira, odnosno troškove snosi Zavod, a koja je korisnik novčane naknade, zadržava tijekom tog obrazovanja i osposobljavanja pravo na novčanu naknadu.

(3) Nezaposlena osoba iz stavka 2. ovoga članka kojoj za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja istekne pravo na novčanu naknadu, ima pravo na novčanu pomoć do isteka tog obrazovanja i osposobljavanja.

Članak 54.a (NN 153/13)

Nezaposlena osoba koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima u tijeku tog stručnog osposobljavanja pravo na:

1) novčanu pomoć u visini koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, razmjerno broju dana prisutnosti na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

2) naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog stručnog osposobljavanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 54.b (NN 153/13)

(1) Isplaćivanje novčane pomoći iz članka 54. stavka 1. točke 1. i članka 54.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona obustavlja se korisniku:

1) kada zaključi ugovor o radu koji traje kraće od obrazovanja i osposobljavanja,

2) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

3) ako nastupi privremena nesposobnost za rad,

4) za vrijeme pritvora,

5) za vrijeme izdržavanja kazne zatvora do tri mjeseca,

6) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

7) za vrijeme utvrđene privremene nezapošljivosti od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju.

(2) Korisniku novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka nastavlja se isplaćivanje novčane pomoći za preostalo vrijeme ugovorenog obrazovanja i osposobljavanja, pod uvjetom da u roku od osam dana od prestanka okolnosti koja je dovela do obustave, nastavi obrazovanje i osposobljavanje i prijavi se Zavodu.

Članak 54.c (NN 153/13)

Pravo na novčanu pomoć iz članka 54. stavka 1. točke 1. i članka 54.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona prestaje nezaposlenoj osobi ako:

1) zasnuje radni odnos u trajanju dužem od obrazovanja i osposobljavanja, odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

2) prekine obrazovanje i osposobljavanje, odnosno stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane član zadruge,

6) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

7) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

8) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

9) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

10) se zaposli prema posebnim propisima,

11) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

12) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

13) ostvari pravo na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada, odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnim propisima,

14) nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od tri mjeseca,

15) navrši 65 godina života,

16) se odjavi s evidencije.

 

4. Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova

Članak 55.

(1) Nezaposlena osoba kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć te na naknadu putnih i selidbenih troškova za sebe, bračnog druga, odnosno izvanbračnog druga i djecu, od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja.
(2) Uvjete za korištenje prava i visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

 

4.a Novčana pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Članak 55.a (NN 153/13)

(1) Osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, u smislu ovoga Zakona, je osoba koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje tri sezone ili je prethodno radila tri sezone, bez obzira da li je imala status osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog osiguranja, a način utvrđivanja visine novčane pomoći utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom.

(3) Pravo na novčanu pomoć ima osoba iz stavka 1. ovoga članka kojoj Zavod odobri i sufinancira troškove produženog mirovinskog osiguranja sukladno uvjetima i načinu korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

(4) Zahtjev za novčanu pomoć iz stavka 2. ovoga članka, osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove može podnijeti u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.

(5) Pravo na novčanu pomoć osobi iz stavka 1. ovoga članka pripada od prvoga dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.

Članak 55.b (NN 153/13)

Pravo na novčanu pomoć iz članka 55.a stavka 2. ovoga Zakona prestaje ako korisnik:

1) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

2) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

3) nastupi na izdržavanje kazne zatvora,

4) bude pritvoren,

5) ostvari pravo na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom propisu,

6) zasnuje radni odnos,

7) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

8) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

9) postane član zadruge,

10) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

11) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

12) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

13) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

14) se zaposli prema posebnim propisima,

15) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja mu se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

16) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

17) ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

18) navrši 65 godina života.

 

5. Pravo na novčanu naknadu osoba koje su bile zaposlene u inozemstvu

Članak 56.

(1) Hrvatski državljanin koji je bio zaposlen u inozemstvu ostvaruje pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora.
(2) Hrvatski državljanin koji je radio u državi s kojom Republika Hrvatska nema zaključen ugovor kojim su regulirana prava za slučaj nezaposlenosti, odnosno u državi u kojoj nije bio osiguran za slučaj nezaposlenosti, može ostvariti novčanu naknadu prema odredbama ovoga Zakona, ako je doprinos za zapošljavanje plaćao Zavodu za vrijeme od najmanje 9 mjeseci u posljednjih 24 mjeseca prije prestanka zaposlenja u inozemstvu.

Članak 57.

U postupku utvrđivanja i ostvarivanja prava kao i utvrđivanje visine novčane naknade nezaposlenim osobama iz članka 56. ovoga Zakona, pored odredbi međunarodnog ugovora, primjenjuju se i odredbe ovoga Zakona.

 

VI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Članak 58.

Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba ostvaruje u Zavodu.

Članak 59.

(1) Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe.
(2) U postupku rješavanja o pravima nezaposlenih osoba za vrijeme nezaposlenosti primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(3) O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja odlučuje ministarstvo nadležno za rad.
(4) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 60.

Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava utvrđena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona dužna je u roku od 15 dana prijaviti Zavodu svaku okolnost koja utječe na promjenu ili prestanak prava.

Članak 61.

(1) Nezaposlena osoba kojoj je na teret Zavoda izvršena isplata ili je ostvarila neka primanja na koja nije imala pravo, dužna je vratiti primljene iznose, odnosno nadoknaditi učinjene izdatke:
1) ako je na osnovi netočnih podataka za koje je znala ili morala znati da su netočni, ili na drugi protupravan način ostvarila pravo, ili ga je ostvarila u obujmu većem nego što joj pripada,
2) ako je ostvarila novčanu isplatu ili drugo davanje zbog toga što nije prijavila nastale promjene, odnosno okolnosti koje utječu na prestanak prava ili obujam njegovog korištenja, a znala je ili je morala znati za nastale promjene ili okolnosti.
(2) Ako je na osnovi pravomoćne sudske odluke ili odluke poslodavca radnik vraćen na rad i počeo raditi te su mu uspostavljena prava po osnovi rada za razdoblje u kojem je bio nezaposlen, radnik je dužan vratiti Zavodu iznose isplaćene novčane naknade.
(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Zavod ima pravo na povrat uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje.

 

VII. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 62.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 63. (NN 153/13)

Zavod obavlja sljedeće poslove:
1) prati, analizira i istražuje gospodarska, socijalna i druga kretanja, zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja,
2) vodi evidencije o nezaposlenima i drugim osobama, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije,
3) u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja i osposobljavanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja,
4) surađuje s obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa s potrebama za radnicima i provođenja profesionalnog usmjeravanja,
5) provodi međunarodne ugovore o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti,
6) obavlja poslove zapošljavanja hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava,
7) rješava o pravima nezaposlenih osoba i obavlja isplatu naknada na temelju donesenih rješenja,
8) usmjerava i upravlja sredstvima ostvarenim po osnovi doprinosa za zapošljavanje i drugim sredstvima osiguranim za namjene utvrđene ovim Zakonom,
9) podnosi jednom godišnje Vladi Republike Hrvatske i Gospodarsko-socijalnom vijeću izvješće o radu Zavoda i to do 30. travnja za proteklu godinu,
10) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Zavoda.

Članak 64.

(1) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.
(2) Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova Zavod osniva jedinstvenu stručnu službu.
(3) Stručna služba Zavoda ustrojava se tako da osigura nesmetano, svrhovito i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda kao i dostupno ostvarivanje prava nezaposlenih osoba utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 65.

(1) Statut Zavoda donosi Upravno vijeće Zavoda, a potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
(2) Statutom se osobito uređuje: ustrojstvo Zavoda, prava, obveze i odgovornosti tijela koja upravljaju Zavodom; javnost rada Zavoda i njegovih tijela; obavljanje stručno-administrativnih, pravnih i drugih poslova i druga pitanja od važnosti za rad Zavoda.

Članak 66.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće.
(2) Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

1) dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad,

2) tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću,

3) jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu,

4) jednog člana na prijedlog udruga nezaposlenih.
(3) Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća od članova iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.
(4) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
(5) Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Zavoda.
(6) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđuju se Statutom Zavoda.

Članak 67.

(1) Zavod ima ravnatelja.
(2) Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad, a na temelju provedenoga javnog natječaja.
(3) Djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti ravnatelja Zavoda utvrđuju se Statutom.

Članak 67.a

(1) Ravnatelj Zavoda ima zamjenika ravnatelja.

(2) Zamjenika ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad.

(3) Djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti zamjenika ravnatelja utvrđuju se Statutom.

Članak 67.b

(1) Ravnatelj Zavoda ima jednog ili više pomoćnika ravnatelja.

(2) Pomoćnike ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad.

(3) Broj pomoćnika ravnatelja, djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti pomoćnika ravnatelja utvrđuju se Statutom.

Članak 68.

(1) Upravni nadzor nad Zavodom provodi ministarstvo nadležno za rad.
(2) Zavod je obvezan najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu ministarstvu nadležnom za rad.

Članak 69. (NN 153/13)

(1) Nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova u svezi sa zapošljavanjem pravnih i fizičkih osoba iz članka 3. stavka 2. i 4. ovoga Zakona obavlja tijelo državne uprave nadležno za inspekciju rada.
(2) Tijelo državne uprave nadležno za inspekciju rada zabranit će privremeno, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti obavljanje poslova u svezi sa zapošljavanjem pravnim i fizičkim osobama koje te poslove obavljaju protivno odredbi članka 3. stavka 2., 3. i 5. i odredbi članka 4. i 5. ovoga Zakona.
(3) Žalba izjavljena protiv rješenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova u svezi sa zapošljavanjem, donesenim zbog obavljanja tih poslova protivno članku 3. stavku 2., 3., 4. i 5., te članku 5. stavku 1. ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 69.a

Zavod će na zahtjev tijela državne i javne uprave te javnih ustanova osigurati dostupnost podataka o nezaposlenim osobama koje vodi u svojoj evidenciji, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka

 

VIII. IZVORI SREDSTAVA ZA DJELATNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Članak 70. (NN 153/13)

(1) Izvori sredstava za djelatnosti zapošljavanja su:
1) doprinos poslodavca,

2) doprinos osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost,
3) doprinos radnika zaposlenog u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu države, međunarodnoj organizaciji ili predstavništvu koje na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet,
4) doprinos radnika u osobnoj službi kod stranih državljana,
5) doprinos radnika zaposlenih u inozemstvu,
6) drugi izvori.
(2) Doprinosi iz stavka 1. ovoga članka, obveznici doprinosa, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa, osnovice i stope za obračun, način obračuna i rokovi plaćanja, te druga pitanja u vezi s plaćanjem doprinosa za zapošljavanje uređuju se posebnim zakonom.
(3) Osnovicu i stopu doprinosa kao i način obračuna i plaćanja doprinosa za radnike iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Upravno vijeće.

Članak 71. (NN 153/13)

(1) Rashodi djelatnosti zapošljavanja su:
1) novčana naknada i druga prava za vrijeme nezaposlenosti,
2) troškovi pripreme za zapošljavanje i posredovanja pri zapošljavanju,
3) troškovi provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja,
4) troškovi provedbe djelatnosti zapošljavanja i troškovi Upravnog vijeća Zavoda,
5) drugi troškovi.
(2) Rashodi za djelatnost zapošljavanja u jednoj kalendarskoj godini pokrivaju se prihodima u istoj kalendarskoj godini.

 

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 72. (NN 153/13)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000, 00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:
1) obavlja poslove posredovanja bez dozvole iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona,
2) ne obavlja poslove posredovanja sukladno odredbi članka 3. stavka 3. ovoga Zakona,
3) ne ispunjava propisane kadrovske, organizacijske, prostorne, tehničke i druge uvjete za obavljanje poslova posredovanja iz članka 5. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona,
4) obavlja poslove posredovanja uz naplatu naknade od tražitelja zaposlenja protivno članku 3. stavku 5. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.
(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put udvostručuju se najniži i najviši iznosi novčanih kazni propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka.

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac koji nije Zavodu prijavio potrebu za radnikom prema odredbi članka 32. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put udvostručuju se najniži i najviši iznosi novčanih kazni propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, osiguravaju se ta prava i nakon toga dana u istom opsegu do njihovog prestanka.

Članak 75.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana, ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.
(2) Žalbeni postupci koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 76.

Korisnici sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja kojima su sredstva odobrena kao povratna prema Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 33/89., 42/90. i 14/91.), Odluci o odobravanju sredstava za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 90/96.) i Odluci o uvjetima i načinu korištenja kredita za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 162/98.) dužni su vratiti ta sredstva Zavodu u skladu sa zaključenim ugovorima.

Članak 77.

(1) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 32/02., 86/02., 114/03. i 151/03.) ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa koji će biti doneseni na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
(2) Provedbene propise iz članka 5. stavka 2., članka 11. stavka 3. i članka 17. stavka 5. donosi ministar nadležan za rad u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 
(3) Provedbene propise iz članka 20., članka 45. stavka 6., članka 55. stavka 2. i 70. stavka 3. donosi Upravno vijeće Zavoda u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 78.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 32/02., 86/02., 114/03. i 151/03.).

Članak 79.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2009., osim članka 8. koji stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 94/09:

Članak 2.

Za vrijeme važenja ovoga Zakona, ne primjenjuje se članak 43. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.).

Članak 3.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su ta prava ostvarili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, osiguravaju se ista prava i nakon toga dana u istom opsegu do njihovog prestanka.

Članak 4.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana.

(2) Žalbeni postupci koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a važit će do 31. prosinca 2010. godine.

 

Prijelazne i završne iz NN 121/10:

Članak 13.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, osiguravaju se ta prava u opsegu i trajanju prema propisima o zapošljavanju na temelju kojih su ta prava stekli.

Članak 14.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana, ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

(2) Žalbeni postupci koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 94/09.).

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2010.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 25/12:

Članak 14.

Korisnici prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihovog prestanka.

Članak 15.

(1) Iznimno od članka 14. ovoga Zakona, nezaposlenoj osobi (ženi) koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu do zaposlenja ili nastupa neke od okolnosti propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) produžit će se pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava za starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iz članka 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.), ako ispunjava uvjet ostvarenog mirovinskog staža propisanog člankom 26. i 27. toga Zakona.

(2) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka, kojoj do stupanja na snagu ovoga Zakona nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

(3) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka, kojoj je do stupanja na snagu ovoga Zakona isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pod uvjetom da do tada nije ispunila uvjete za mirovinu propisane člankom 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.).

(4) Nezaposlenoj osobi iz stavka 2. ovoga članka pravo na produženje novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada od prvog dana nakon isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu, a nezaposlenoj osobi iz stavka 3. ovoga članka pravo na produženje novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini koja je isplaćivana u trenutku isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

Članak 16.

Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

Članak 17.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 153/13

Članak 51.

Korisnici prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihovog prestanka.

Članak 52.

(1) Iznimno od članka 15. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) nezaposlena osoba iz stavka 1. toga članka, kojoj do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, već joj je isto prestalo prije isteka zbog zasnivanja radnog odnosa, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka privremene nesposobnosti za rad nakon prestanka radnog odnosa.

(2) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka, koja je do stupanja na snagu ovoga Zakona propustila rok iz članka 15. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pod uvjetom da do tada nije ispunila uvjete za mirovinu propisane člancima 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.).

Članak 53.

Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do tog dana ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

Članak 54.

(1) Odluku iz članaka 42. i 43. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odredba članka 54. stavka 3. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08., 121/10., 25/12., 118/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) ostaje na snazi do stupanja na snagu odluke iz članka 42. ovoga Zakona.

Članak 55.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

 


 

Copyright © Ante Borić